SBÍRKA ZÁKONŮ částka 174
rozeslána dne 5.12.2002
 

502

VYHLÁŠKA

ze dne 6. listopadu 2002,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4, § 22 odst. 3 a § 23 odst. 2 a 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

§ 1

Vyhláška stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku pro účetní jednotky uvedené v § 2.

§ 2

Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona, které jsou pojišťovnami nebo zajišťovnami podle zvláštního právního předpisu včetně exportních pojišťoven, a na Českou kancelář pojistitelů (dále jen "Kancelář").

ČÁST DRUHÁ
ÚČETNĺ ZÁVĚRKA
(K § 18 odst. 4 zákona)

Hlava I
Rozsah účetní závěrky

§ 3

(1) Účetní závěrka účetních jednotek podle § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, přílohu a přehled o změnách vlastního kapitálu, není-li dále stanoveno jinak (§ 8 odst. 1).

(2) V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Výkaz zisku a ztráty se člení na Technický účet k neživotnímu pojištění, Technický účet k životnímu pojištění a Netechnický účet. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty.

(5) V přehledu o změnách vlastního kapitálu jsou uspořádány položky, které vyjadřují celkovou změnu vlastního kapitálu za účetní období. Uspořádání a označování položek přehledu o změnách vlastního kapitálu se stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 4

(1) V rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty se položky podle příloh č. 1 a č. 2 k této vyhlášce uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění těchto položek lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání.

(2) Položky rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty se označují kombinací velkých a malých písmen latinské abecedy, římských číslic a arabských číslic a názvem položky; položky lze členit na podpoložky.

(3) Položky rozvahy (bilance) a položky výkazu zisku a ztráty, které jsou vpředu označeny arabskou číslicí, mohou být sloučeny,

a)   pokud nejde o významnou částku ve vztahu k povinnosti věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, nebo
b)   pokud jejich sloučení přispívá k větší srozumitelnosti4) informace a za podmínky, že sloučené položky budou uvedeny jednotlivě v příloze.

(4) Sloučení položek za podmínek podle odstavce 3 je u pojišťoven omezeno

a)   v rozvaze (bilanci) na položky uvedené v uspořádání podle odstavce 1 pod arabskou číslicí, s výjimkou položek technických rezerv, a
b)   ve výkazu zisku a ztráty na položky uvedené v uspořádání pod jedním nebo několika malými písmeny, s výjimkou položek "I.1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění", "I.4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění", "II.1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění", "II.5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění" a "II.6. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-)".

(5) Každá z položek rozvahy (bilance) a položek výkazu zisku a ztráty obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen "minulé účetní období "). V případě, že informace uváděné za minulé a běžné účetní období nejsou srovnatelné,4) upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na jejich významnost4) a v příloze se tato úprava odůvodní.

(6) Položky rozvahy (bilance) a položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši za minulé i běžné účetní období se neuvádějí.

(7) Účetní jednotky, které zahájí svoji činnost nebo vstoupí do likvidace v běžném účetním období, a účetní jednotky, na jejichž majetek je v běžném účetním období prohlášen konkurz, uvádí v rozvaze (bilanci) namísto informací za minulé účetní období informace zahajovací rozvahy ke dni zahájení činnosti nebo ke dni vstupu do likvidace anebo ke dni účinnosti prohlášení konkurzu. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí. Toto pravidlo použijí i účetní jednotky nově vzniklé rozdělením, a mohou jej použít i účetní jednotky nově vzniklé fúzí splynutím.

(8) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a jednotlivé položky se uvádějí v celých tisících Kč. Položky "Aktiva celkem" a "Pasiva celkem" se musí rovnat. Položka "Zisk nebo ztráta za účetní období" uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "Zisk nebo ztráta běžného účetního období" uvedené v rozvaze (bilanci).

§ 5

(1) V rozvaze (bilanci) se u položek majetku s výjimkou položky "C. Finanční umístění (investice)" použije jeho členění na dlouhodobý a krátkodobý.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije i pro členění závazků a přiměřeně pro členění jiných aktiv5) nebo jiných pasiv.5)

(3) V rozvaze (bilanci) za běžné účetní období se uvádí u položek "B. Dlouhodobý nehmotný majetek", "C.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)" a "C.II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních" podle charakteru aktiv v ní uváděných

a)   výše neupravená o opravné položky a oprávky,
b)   výše opravných položek a oprávek k nim se vážících, není-li dále stanoveno jinak,
c)   výše snížená o opravné položky a oprávky.

V rozvaze (bilanci) za minulé účetní období se uvedené položky uvádějí jen ve výši snížené o opravné položky a oprávky.

(4) Pro ostatní aktiva se ustanovení odstavce 3 použije přiměřeně.

§ 6

(1) Technický účet k neživotnímu pojištění se používá u odvětví přímého pojištění a u odpovídajících druhů zajištění.

(2) Technický účet k životnímu pojištění se používá u odvětví přímého pojištění a u odpovídajících druhů zajištění.

(3) Netechnický účet se používá vždy současně s technickými účty podle odstavce 1 nebo 2.

§ 7
Zvláštní ustanovení pro exportní pojišťovny

(1) Exportní pojišťovny uvádějí fondy vytvářené podle zvláštního právního předpisu2) v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv. Informace o jednotlivých těchto fondech se uvádějí v příloze v účetní závěrce.

(2) Exportní pojišťovny uvádějí dotace ze státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu2) do fondů podle odstavce 1 v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv. Informace o těchto dotacích se uvádí v příloze v účetní závěrce.

(3) Pokud jsou na exportní pojišťovnu převáděny pojištěné pohledávky týkající se jejích pojistných produktů, uskutečňují se tyto transakce buď podle ustanovení platných pro postoupení pohledávky nebo podle ustanovení o právu na náhradu škody způsobené pojistnou událostí. V případě postoupení pohledávky se uvedená pojištěná pohledávka stává součástí aktiv exportní pojišťovny a uvádí se v položce "E.III. Ostatní pohledávky" aktiv. V případě přechodu práva na náhradu škody způsobené pojistnou událostí se uvedená pojištěná pohledávka nestává součástí aktiv exportní pojišťovny. Informace o těchto transakcích se uvádějí v příloze v účetní závěrce.

(4) Exportní pojišťovny provozující pojišťování vývozních úvěrových rizik se státní podporou podle zvláštního právního předpisu2) provádí účetní zápisy o účetních případech, které se týkají tohoto pojišťování, odděleně od ostatních účetních případů, které nepodléhají státní podpoře.

§ 8
Zvláštní ustanovení pro Kancelář

(1) Kancelář3) nesestavuje přehled o změnách vlastního kapitálu.

(2) Kancelář uvádí pohledávky z hraničního pojištění v položce "E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění" aktiv v případech, kdy dochází k časovému posunu mezi uzavřením smlouvy a zaplacením pojistného; v ostatních případech uvádí v položce "I.1. a) Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění, předepsané hrubé pojistné" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění výkazu zisku a ztráty jen zaplacené pojistné hraničního pojištění. Pojistné hraničního pojištění se časově nerozlišuje.

(3) Kancelář uvádí pohledávky z příspěvku pojistitelů podle zvláštního právního předpisu v položce "E.III. Ostatní pohledávky" aktiv.

(4) Kancelář uvádí závazky v uznané výši plnění z ohlášené pojistné události, které jsou uplatněným nárokem na plnění poškozeným, v položce "G.I. Závazky z operací přímého pojištění" pasiv.

(5) Kancelář uvádí závazky vyplývající z ostatní činnosti jí vykonávané podle zvláštního právního předpisu v položce "G.V. Ostatní závazky" pasiv.

(6) Kancelář uvádí Garanční fond, který vytváří a používá podle zvláštního právního předpisu, v položce "G.VI. Garanční fond Kanceláře" pasiv.

(7) Kancelář uvádí tvorbu Garančního fondu v plné výši zaplacených příspěvků pojistitelů a zaplaceného pojistného hraničního pojištění v položce "I.8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění" v Technickém účtu neživotního pojištění výkazu zisku a ztráty.

(8) Kancelář uvádí použití Garančního fondu v položce "I.3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění" v Technickém účtu neživotního pojištění výkazu zisku a ztráty.

(9) Kancelář uvádí náklady vyplývající z její činnosti, kromě nákladů na hraniční pojištění, v položce "III.8. Ostatní náklady" v Netechnickém účtu výkazu zisku a ztráty.

(10) Kancelář uvádí výnosy vyplývající z její činnosti, kromě výnosů z hraničního pojištění, v položce "III.7. Ostatní výnosy" v Netechnickém účtu výkazu zisku a ztráty.

(11) Kancelář, která provozuje hraniční pojištění podle zvláštního právního předpisu,11) provádí účetní zápisy o těchto účetních případech odděleně od ostatních účetních případů. Stejně tak provádí účetní zápisy o zákonném pojištění podle zvláštního právního předpisu.

Hlava II
Obsahové vymezení některých
položek rozvahy (bilance)

§ 9

(1) Položka "A. Pohledávky za upsaný základní kapitál" obsahuje pohledávky za upisovateli, společníky a členy družstva plynoucí z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané nesplacené akcie podle obchodního zákoníku a zvláštního právního předpisu.

(2) Položka "B. Dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje zejména zřizovací výdaje, goodwill, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, zlepšovacím návrhům, ochranné známce, označení původu výrobků a užitnému vzoru, počítačové programy (software) a jiná autorská práva podle zvláštního právního předpisu. V podpoložce a) se uvádí zřizovací výdaje a v podpoložce b) se uvádí goodwill. Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení této položky účetní jednotky použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Zřizovacími výdaji se rozumí výdaje, které přímo souvisejí s obdobím od založení do okamžiku vzniku účetní jednotky; nepatří k nim zejména výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku a výdaje na reprezentaci uskutečněné v uvedeném období. Pro účely této vyhlášky se za dlouhodobý nehmotný majetek považuje goodwill, který je získáván zpravidla vlastní dlouhodobou činností účetní jednotky a závisí například na jakosti služeb, obchodních schopnostech, dovednostech a znalostech takové povahy, že je lze považovat za složku nehmotného majetku; uvádí se jen při převodu účetní jednotky nebo její části.

§ 10

(1) Souhrnná položka "C. Finanční umístění (investice)" obsahuje pozemky a stavby (nemovitosti), finanční umístění v podnikatelských seskupeních, jiná finanční umístění a depozita při aktivním zajištění, bez ohledu na to, z jakého zdroje byly financovány.

(2) Položka "C.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)" obsahuje veškeré nemovitosti. V podpoložce a) se uvádějí provozní nemovitosti, za které se považují nemovitosti, které účetní jednotka využívá k pojišťovací činnosti a zajišťovací činnosti nebo k činnostem, které s uvedenými činnostmi bezprostředně souvisí.

(3) Souhrnná položka "C.II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních" obsahuje podíly v podnikatelských seskupeních, dluhopisy vydané osobami v podnikatelských seskupeních a půjčky osobám v podnikatelských seskupeních.

(4) Položka "C.II.1. Podíly v ovládaných osobách" obsahuje podíly, které představují účasti s rozhodujícím vlivem. V této položce se uvádějí i další případy, kdy účetní jednotka je ovládající osobou.

(5) Položka "C.II.3. Podíly s podstatným vlivem" obsahuje podíly,21) které představují účasti s podstatným vlivem.

(6) Souhrnná položka "C.III. Jiná finanční umístění" obsahuje aktiva uváděná v položkách C.III.1. až C.III.3. a C.III.5. až C.III.7. aktiv.

(7) Položka "C.III.1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly" obsahuje zejména akcie, zatímní listy, podílové listy, popřípadě jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem a dále podíly a vliv, které se neuvádějí v položkách "C.II.1. Podíly v ovládaných osobách" a "C.II.3. Podíly s podstatným vlivem" aktiv.

(8) Položka "C.III.2. Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem" obsahuje

a)   dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem, vydané emitenty dluhopisů podle zvláštního právního předpisu, pokud tyto cenné papíry nespadají pod položky "C.II.2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám" nebo "C.II.4. Dluhopisy vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám". Vlastní dluhopisy se uvádějí v položce "G.V. Ostatní závazky" pasiv,
b)   za cenné papíry s pevným výnosem se považují cenné papíry s pevnou úrokovou mírou nebo s proměnlivou úrokovou mírou, jestliže její proměnlivost je předem určena ve vztahu k mírám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím.

Ostatní cenné papíry se zařazují jako cenné papíry s proměnlivým výnosem a uvádějí se v položce "C.III.1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly" aktiv.

(9) Položka "C.III.3. Finanční umístění v investičních sdruženích" obsahuje poměrnou část, kterou má účetní jednotka na prostředcích, společně investovaných několika účetními jednotkami, jejichž správa je svěřena jedné z nich.

(10) Položka "C.III.5. Ostatní půjčky" obsahuje půjčky pojištěným, u nichž je pojistná smlouva hlavní zárukou. V této položce se uvádějí rovněž půjčky, které nejsou zaručeny pojistnou smlouvou. Konkrétně jde o půjčky pojištěným, kteří uzavřeli s pojišťovnou smlouvu na životní pojištění. V této položce se uvádějí rovněž půjčky, úvěry a jiné pohledávky, jejichž splnění je zajištěno bankovní zárukou.

(11) Položka "C.III.6. Depozita u finančních institucí" obsahuje depozita a depozitní certifikáty u bank podle zvláštního právního předpisu, popřípadě jiné penězi ocenitelné hodnoty, které účetní jednotky umístily u finančních institucí a mohou být vyzvednuty až po určité době. Hodnoty deponované bez uvedeného omezení výběru včetně vkladů, které lze čerpat do 24 hodin po oznámení, se uvádějí v položce "F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně".

(12) Položka "C.III.7. Ostatní finanční umístění" obsahuje finanční umístění (investice), které nejsou obsaženy v položkách C.III.1. až C.III.6. aktiv. V této položce se uvádějí také předměty a díla umělecké kulturní hodnoty podle zvláštního právního předpisu. Uvádějí se zde rovněž deriváty. Pro účely účetnictví a účetní závěrky se deriváty člení na pevné termínové operace a opce. Uvedené deriváty mohou být sjednány také jako zajišťovací (dále jen "zajišťovací derivát"). Za zajišťovací derivát se považuje derivát, který současně splňuje následující podmínky:

a)   odpovídá strategii účetní jednotky v řízení rizik,
b)   na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován účetním záznamem, dokumentace obsahuje identifikaci zajišťovaných položek a zajišťovacích nástrojů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, přístup k zjišťování a doložení efektivnosti zajištění,
c)   zajištění je efektivní, jestliže v průběhu zajišťovacího vztahu budou změny reálných hodnot zajišťovacích nástrojů odpovídající zajišťovanému riziku, popřípadě celkové změny reálných hodnot zajišťovacích nástrojů v rozmezí mínus 80 % až mínus 125 % změn reálných hodnot zajišťovaných položek odpovídajících zajišťovanému riziku. Účetní jednotka zjišťuje, zda zajištění je efektivní na počátku zajištění a dále nejméně k okamžiku sestavení řádné a mimořádné účetní závěrky a podle požadavků státního dozoru nad pojišťovnictvím podle zvláštního právního předpisu.1)

(13) Položka "C.IV. Depozita při aktivním zajištění" obsahuje

a)   v rozvaze (bilanci) pojišťovny, která přebírá zajištění (dále jen "zajišťovatel"), pohledávky zajišťovatele za pojišťovnou postupující část rizika a odpovídající zajištění (dále jen "prvopojistitel"), a to ve výši záručních depozit složených zajišťovatelem u prvopojistitele nebo u třetí strany, nebo ve výši, která je stanovena těmito osobami,
b)   částky podle písmene a) nelze vzájemně zúčtovat s jinými pohledávkami zajišťovatele za prvopojistitelem, ani je nelze vzájemně zúčtovat se závazky zajišťovatele vůči prvopojistiteli,
c)   cenné papíry složené u prvopojistitele nebo u třetí strany, které přecházejí do majetku zajišťovatele, se u tohoto zajišťovatele uvádějí v položkách "C.III.1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly" nebo "C.III.2. Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem" aktiv.

(14) Položka "D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" obsahuje investice, jejichž zdrojem financování je technická rezerva uváděná v položce "D. Technické rezervy životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" pasiv. Tyto investice také zahrnují investice, které jsou uskutečňovány jménem členů tontiny a budou později mezi ně rozděleny.

§ 11

(1) Souhrnná položka "E. Dlužníci" obsahuje pohledávky z operací přímého pojištění, pohledávky z operací zajištění a ostatní pohledávky.

(2) Položka "E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění" obsahuje pohledávky v podpoložce "E.I.1. pojistníci" a v podpoložce "E.I.2. makléři".

(3) Položka "E.II. Pohledávky z operací zajištění" obsahuje pohledávky za zajišťovateli.

(4) Pohledávky podle odstavců 2 a 3 se uvádějí bez ohledu na to, zda pojistné nebo zajistné bylo nebo nebylo zaplaceno, nejde-li o zákonná nesmluvní pojištění. V případě soupojištění podle příslušné smlouvy uvádí každá z účetních jednotek pohledávky pouze ve výši, ve které se podílí na tomto soupojištění.

(5) Položka "E.III. Ostatní pohledávky" obsahuje zejména pohledávky z obchodních závazkových vztahů, pohledávky z cizích směnek a cizích směnek na vlastní řad, pohledávky z eskontu směnek, opravné položky k těmto pohledávkám, pohledávky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Neuvádějí se zde žádné pohledávky z operací přímého pojištění a pohledávky z operací zajištění nebo pohledávky za makléři.

§ 12

(1) Souhrnná položka "F. Ostatní aktiva" obsahuje aktiva uváděná v položkách F.I. až F.IV. Tato aktiva nejsou součástí položky "C. Finanční umístění (investice)".

(2) Položka "F.I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby" obsahuje

a)   věci movité, s výjimkou zásob; tento majetek se člení na odpisovaný a neodpisovaný,
b)   zásoby, pokud se neuvádějí v položce "G.III. Ostatní přechodné účty aktiv",
c)   náklady souvisejí s pořízením dlouhodobého majetku, včetně pozemků a staveb (nemovitostí), a poskytnuté zálohy na pořízení uvedeného majetku.

Položku lze členit na podpoložky. Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení této položky účetní jednotky použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

(3) Položka "F.II. Hotovost na účtech ve finančních institucích a hotovost v pokladně" obsahuje kromě uvedených hotovostí dále

a)   ceniny, zejména poštovní známky, kolky,
b)   šeky, které se uvádějí v podpoložce,
c)   jiné hodnoty v pokladně, zejména úvěrové a platební karty, mají-li hodnotu, ze které bude po vydání do používání čerpáno.

(4) Položka "F.III. Vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, vlastní obchodní podíly" obsahuje vyjmenovaná aktiva, která mohou být uvedena jen v této položce.

(5) Položka "F.IV. Jiná aktiva" obsahuje taková aktiva, která nejsou zahrnuta do položek F.I. až F.III.

§ 13

(1) Souhrnná položka "G. Přechodné účty aktiv" obsahuje položky časového rozlišení, které jsou příjmy příštích období nebo náklady příštích období, a dohadné položky aktivní. Příjmy příštích období představují výnosy běžného účetního období, které se týkají příjmů příštích účetních období. Náklady příštích období představují výdaje běžného účetního období, které se týkají nákladů následujících účetních období. Kritériem pro uvádění účetních případů jako časového rozlišení je skutečnost, že je známo současně jejich věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají.

(2) Položka "G.I. Naběhlé úroky a nájemné" obsahuje uvedené částky, které jsou příjmy příštích období. Jde zejména o nájemné včetně leasingového nájemného.

(3) Položka "G.II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy" obsahuje uvedené částky, které jsou náklady příštích období. Výše těchto nákladů se vypočítá metodami uvedenými v § 30.

(4) Položka "G.III. Ostatní přechodné účty aktiv" obsahuje částky, které se neuvádějí v položce "G.I. Naběhlé úroky a nájemné" nebo "G.I. Naběhlé úroky a nájemné". Jde zejména o zásoby, pokud jsou uváděny jako časové rozlišení. V podpoložce a) se uvádějí dohadné položky aktivní, kterými jsou částky, jež nelze uvést jako pohledávky z důvodů jejich dohadné výše; jde například o předběžné pojistné krytí pojišťovny, odhad částek za pronajímání majetkových práv. Jako dohadné položky nelze uvádět žádné částky, které se vztahují k technickým rezervám podle zvláštního právního předpisu.

§ 14

(1) Souhrnná položka "A. Vlastní kapitál" obsahuje pasiva uváděná v položkách A.I. až A.VII. pasiv.

(2) Položka "A.I. Základní kapitál" obsahuje základní kapitál podle obchodního zákoníku a zvláštního právního předpisu.16) V případě obchodních společností jde o základní kapitál do obchodního rejstříku zapsaný nebo i povinně nezapisovaný. V případě družstev jde o základní kapitál do obchodního rejstříku zapsaný nebo i nezapsaný. V podpoložce a) se uvádějí změny základního kapitálu obchodních společností před zápisem těchto změn do obchodního rejstříku.

(3) Položka "A.II. Emisní ážio" obsahuje rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií podle obchodního zákoníku.

(4) Položka "A.III. Rezervní fond na nové ocenění" se uvádí jen v případě, že jeho použití vyplývá ze zvláštního právního předpisu.

(5) Položka "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" obsahuje fondy, které se vytvářejí z jiného zdroje než ze zisku v účetnictví účetní jednotky, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, s výjimkou Rezervního fondu na nové ocenění, který se uvádí v položce "A.III. Rezervní fond na nové ocenění". Tyto fondy se uvádějí zvlášť v jednotlivých podpoložkách této položky. V této položce se uvádějí také dotace nebo zdroje z bezúplatných plnění nebo oceňovací rozdíly z ocenění reálnou hodnotou.

(6) Položka "A.V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku" obsahuje rezervní fond, rezervní fond na vlastní akcie a popřípadě jiné fondy vytvářené podle obchodního zákoníku a ostatní fondy, které se vytvářejí ze zisku v účetnictví účetní jednotky.

§ 15

Položka "B. Podřízená pasiva" obsahuje všechny závazky, ať již doložené nebo nikoli cennými papíry, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace nebo konkursu budou proplaceny v posledním pořadí až po uspokojení práv ostatních věřitelů.

§ 16

(1) Souhrnná položka "C. Technické rezervy" obsahuje technické rezervy podle zvláštního právního předpisu.1)

(2) Položky a podpoložky C.1.a), C.2.a), C.3.a), C.4.a), C.6.a), C.7.a) a D.a) pasiv obsahují hrubou výši technických rezerv před jejich snížením o podíl zajišťovatelů.

(3) Položky a podpoložky C.1.b), C.2.b), C.3.b), C.4.b), C.6.b), C.7.b) a D.b) pasiv obsahují podíl zajišťovatelů podle zajistné smlouvy, o který se vždy snižuje hrubá výše technických rezerv.

(4) Pokud jde o položku "C.1. Rezerva na nezasloužené pojistné", podíl zajišťovatele se stanoví stejnými způsoby tvorby jako v případě samotné rezervy a podle zajistné smlouvy.

(5) Položka "C.5. Vyrovnávací rezerva" nevstupuje do zajištění, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis.1) K účelu, ke kterému se používá tato rezerva nelze použít fondy uváděné v položkách "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" a "A.V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku" pasiv ani zdroje uváděné v položkách "A.VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období" a "A.VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období" pasiv.

(6) Položka "C.7. Jiné technické rezervy", nejsou-li zahrnuty v položce "C.1. Rezerva na nezasloužené pojistné" nebo "C.2. Rezerva pojistného životních pojištění" pasiv, obsahuje rezervu na nedostatečnost pojistného nebo jiné rezervy, pokud byly schváleny podle zvláštního právního předpisu.

(7) Položka "D. Technické rezervy životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" obsahuje rezervu podle zvláštního právního předpisu, která se vztahuje k položce "D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" aktiv. Uvádí se zde také technické rezervy vytvořené ke krytí závazků organizátora tontiny vůči členům tohoto sdružení, jak je uvedeno v položce D. aktiv.

(8) Položka "F. Depozita při pasivním zajištění" obsahuje

a)   v rozvaze (bilanci) prvopojistitele závazky ze záručních depozit složených u prvopojistitele zajišťovatelem nebo od něj převzatých podle smlouvy o zajištění,
b)   částky podle písmene a) nelze vzájemně zúčtovat s jinými závazky prvopojistitele vůči zajišťovateli, ani je nelze takto zúčtovat s pohledávkami prvopojistitele za zajišťovatelem,
c)   pokud prvopojistitel přijal záruku v podobě cenných papírů, které byly převedeny do jeho majetku, vyjadřuje tato položka částku, kterou prvopojistitel dluží zajišťovateli z titulu této záruky.

§ 17

(1) Souhrnná položka "E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty" obsahuje z rezerv podle § 26 odst. 3 zákona rezervu na důchody a podobné závazky, rezervu na daň z příjmů, rezervu na rizika a ztráty a rezervu na restrukturalizaci.

(2) Položka "E.1. Rezerva na důchody a podobné závazky" obsahuje tuto rezervu, pokud závazek účetní jednotky vyplácet zaměstnancům důchody nebo podobné požitky vyplývá ze smlouvy nebo ze zvláštního právního předpisu.

(3) Položka "E.2. Rezerva na daň z příjmů" obsahuje rezervu, která se vytváří ve výši odhadu daňové povinnosti ze splatné daně z příjmů právnických osob ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se účetní závěrka sestavuje; k použití rezervy dochází k okamžiku podání daňového přiznání za uvedenou daň.

(4) Položka "E.3. Ostatní rezervy" obsahuje rezervu na rizika a ztráty a rezervu na restrukturalizaci:

a)   Rezerva na rizika a ztráty se vytváří, jen jsou-li rizika a ztráty spojeny s uzavřenými smlouvami, z nichž vyplývají náklady vyšší než jim odpovídající výnosy a jejichž zrušení by vedlo k sankcím neúměrným užitkům pocházejícím z těchto smluv.
b)   Rezerva na restrukturalizaci se vytváří tehdy, pokud závazek k této restrukturalizaci je již neodvolatelný. Rezerva na restrukturalizaci může zahrnovat pouze náklady s restrukturalizací přímo spojené. Při stanovení výše rezervy se přihlíží k případným ziskům z prodeje aktiv, kterých se restrukturalizace týká. Rezerva nesmí zahrnovat náklady na činnosti, v nichž se pokračuje, zejména náklady na školení a přesídlení pracovníků, kteří zůstanou a budou převedeni na jiná pracoviště, obchodní náklady, investice do nových odbytových systémů a sítí. Pro účely rezervy se za neodvolatelný považuje takový závazek, na který je uzavřena platná smlouva o budoucí smlouvě na prodej podniku nebo jeho části, nebo podrobný plán restrukturalizace, který již nemůže být odvolán; podmínka neodvolatelnosti plánu není splněna, pokud je tento plán pouze schválen statutárním orgánem, kromě toho je třeba, aby realizace plánu začala a byly o něm informovány osoby, kterých se týká. Plán restrukturalizace nejméně obsahuje popis činnosti podniku nebo jeho části, kterých se týká, místo výkonu práce, pracovní zařazení a přibližný počet zaměstnanců, kterým bude ukončen pracovní poměr nebo bude změněno jejich pracovní zařazení, náklady spojené s realizací plánu a časový harmonogram jeho realizace v blízké budoucnosti, plán bude realizován dostatečně rychle, aby jeho změna byla málo pravděpodobná.

§ 18

(1) Souhrnná položka "G. Věřitelé" obsahuje pasiva uváděná v položkách G.I. až G.VI.

(2) Položky "G.I. Závazky z operací přímého pojištění" a "G.II. Závazky z operací zajištění" obsahují uvedené závazky ve vztahu k příslušným položkám nákladů ve výkazu zisku a ztráty. V této položce se uvádějí také závazky vůči makléřům a závazky z nastalého ručení za závazky Kanceláře podle zvláštního právního předpisu.

(3) Položka "G.III. Výpůjčky zaručené dluhopisem" obsahuje částky výpůjček určených k překlenutí nedostatku finančních prostředků z důvodů nesplacení pohledávek z vydaných dluhopisů; v podpoložce a) se uvádějí konvertibilní výpůjčky.

(4) Položka "G.V. Ostatní závazky" obsahuje zejména závazky z obchodních závazkových vztahů, ze směnek a jejich eskontu, z emitovaných dluhopisů, závazky vůči zaměstnancům z příjmů ze závislé činnosti, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, závazky z daně z příjmů a jiných přímých daní, závazky z odložené daně z příjmů, závazky z daně z přidané hodnoty a jiných nepřímých daní, závazky z dotací. V této položce se uvádějí také závazky vyplývající z povinnosti platit příspěvky Kanceláři podle zvláštního právního předpisu. V této položce se neuvádějí žádné závazky, které se uvádějí v položkách G.I. až G.III. pasiv.

(5) Položka "G.VI. Garanční fond Kanceláře" obsahuje uvedený fond podle zvláštního právního předpisu.14)

(6) Souhrnná položka "H. Přechodné účty pasiv" obsahuje případy časového rozlišení, kterými jsou výdaje příštích období a výnosy příštích období, a dohadné položky pasivní. Výdaji příštích období se rozumí náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, ale výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Výnosy příštích období se rozumí částky přijaté v běžném účetním období, které časově a věcně souvisejí s výnosy následujícího účetního období. Kritériem pro uvádění účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je současně známo jejich věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají.

(7) Položka "H.I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období" obsahuje uvedené částky časového rozlišení. Výdaji příštích období jsou zejména nájemné placené pozadu, odměny placené po uplynutí účetního období. Výnosy příštích období jsou zejména výnosové provize, pevné dosud nepřijaté úrokové výnosy.

(8) Položka "H.II. Ostatní přechodné účty pasiv" obsahuje částky, které se neuvádějí v položce "H.I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období". V podpoložce a) se uvádějí dohadné položky pasivní, kterými jsou částky, jež nelze uvést jako závazky z důvodu jejich dohadné výše; jde například o úrokové výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem, částky, které jsou předmětem soudních sporů. Jako dohadné položky nelze uvádět žádné částky, které se vztahují k technickým rezervám podle zvláštního právního předpisu.35)

Hlava III
Obsahové vymezení některých
položek výkazu zisku a ztráty

§ 19

(1) Položka "Předepsané pojistné v hrubé výši" (dále jen "předepsané hrubé pojistné") v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.1.a)" a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.1.a)" obsahuje veškeré částky splatné během účetního období podle pojistných smluv, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky mohou vztahovat zcela nebo zčásti k pozdějšímu účetnímu období; tyto částky zejména zahrnují:

a)   pojistné, které dosud nebylo předepsáno, jelikož se výpočet pojistného může provést až na konci účetního období,
b)   1.  jednorázové pojistné, včetně pojistného placeného ve splátkách,
   2.  v životním pojištění jednorázové pojistné vyplývající z rezervy na prémie a slevy, pokud se bere v úvahu jako pojistné na základě smluv a pokud zvláštní právní předpisy1) nařizují nebo umožňují jeho uvedení pod pojistným,
c)   navýšení pojistného v případě půlročních, čtvrtletních nebo měsíčních plateb a dále dodatkové platby pojistníků, určené ke krytí zřizovacích výdajů pojišťovny,
d)   podíl pojišťovny na celkovém pojistném v případě soupojištění,
e)   zajistné, pocházející z aktivního zajištění, při kterém dochází k postoupení pojistného (dále jen "cese"), nebo ze zajištění sjednaného mezi zajišťovateli (dále jen "retrocese"), včetně přírůstků pojistného kmene,

po odečtení

f)   úbytků pojistného kmene ve prospěch cesí a retrocesí, a
g)   anulací, které jsou zrušením nebo opravou.

Tyto částky nesmějí zahrnovat daně nebo poplatky vybírané s pojistným.

(2) Položka "Pojistné postoupené zajišťovatelům" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.1.b)" a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.1.b)" obsahuje veškeré pojistné z titulu zajistných smluv uzavřených pojišťovnou. Nové přírůstky pojistného ze smluv, které je splatné během uzavírání nebo změny zajistných smluv, se přičítají; úbytky pojistného ze smluv, u nichž dojde ke zrušení, se odečítají.

(3) Položka "Změna stavu rezerv nezaslouženého pojistného, očištěná od zajištění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.1.c)" a "I.1.d)" a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.1.c)" obsahuje změnu stavu této rezervy.

(4) Položky změn stavu ostatních technických rezerv v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označené "I.4.b)" a "I.5." a "I.9." a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.5.b)" a "II.6." obsahují změny stavu příslušných technických rezerv. Změny stavu se uvádějí tak, aby to umožnilo zjistit zvlášť hrubou výši těchto rezerv a podíl zajišťovatelů. Změna stavu rezervy se vypočte jako rozdíl mezi konečným a počátečním stavem příslušné rezervy.

(5) Položka "Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.4." a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.5." obsahuje

a)   náklady na pojistná plnění v hrubé výši, od které se odečítají podíly zajišťovatelů. Tyto náklady zahrnují všechny částky pojistného plnění schválené k výplatě za účetní období osobám, které mají právo na plnění, zvýšené o změnu stavu rezervy na pojistná plnění za běžné účetní období. Uvedené částky zahrnují zejména anuity, náklady na odstoupení od smluv nebo na nové smlouvy, a ztráty z odstoupení od smluv v rezervě na pojistná plnění u prvopojistitelů nebo zajišťovatelů, vnější i vnitropodnikové náklady a náklady na správu závazků z pojistného plnění, jakož i nastalé, ale dosud neohlášené pojistné události,
b)   od nákladů podle písmene a) se odečítají zejména nevratné částky z nabytí zákonného vlastnictví pojištěného majetku, nebo z nabytí věřitelských práv zaplacením pohledávky věřiteli za dlužníka, které je subrogací, a náhrady škod za dlužníka z pohledávek postižených výkonem rozhodnutí, které jsou regresem, výplaty pojistného plnění poškozeným za pojištěného podle pojistné smlouvy.

(6) Položka "Prémie a slevy, očištěné od zajištění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.6." a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.7." obsahuje

a)   prémie, které zahrnují veškeré částky za účetní období, které byly nebo budou vyplaceny pojištěným nebo jiným osobám, které mají smluvní právo na pojistné plnění nebo na prémie a slevy, které jsou v jejich prospěch v rezervě na prémie a slevy, včetně částek používaných ke zvýšení technických rezerv nebo ke snížení budoucího pojistného v případě, že tyto částky jsou vyměřením přebytku pojistného nebo zisku, plynoucího z veškerých operací nebo pouze z některých z nich, po odečtení částek, které tvořily rezervy v předchozích účetních obdobích a kterých již není třeba,
b)   slevy, které zahrnují částky podle písmene a) v případě, kdy jde o částečné proplácení pojistného plnění na základě jednotlivých smluv.

Prémie a slevy se uvádějí tak, aby to umožnilo zjistit zvlášť jejich hrubou výši a podíl zajišťovatelů.

(7) Položka "Pořizovací náklady na pojistné smlouvy" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.7.a)" a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.8." a obsahuje náklady vyplývající z uzavírání pojistných smluv. Pořizovací náklady zahrnují jak přímé náklady, zejména pořizovací provize, nebo náklady na založení spisu nebo na správu pojistných smluv v pojistném kmeni, tak i nepřímé náklady, zejména náklady na reklamu nebo správní režii spojenou se sjednáváním pojištění a uzavíráním pojistných smluv.

(8) Položka "Správní režie" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.7.c)" a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.8.c)" obsahuje zejména provize za obnovování pojistných smluv, náklady spojené s inkasem pojistného, správou pojistného kmene, správou prémií a slev a náklady na přijatá i postoupená zajištění. Správní režie v podrobnostech zahrnuje zejména osobní náklady, odpisy dlouhodobého hmotného majetku, spotřebu energie.

(9) Položky "Výnosy finančního umístění" a "Náklady finančního umístění" v Technickém účtu k životnímu pojištění označené "II.2." a "II.9." a v Netechnickém účtu označené "III.3." a "III.5." obsahují

a)   veškeré výnosy a náklady finančního umístění v rámci neživotního pojištění, které se uvádějí v Netechnickém účtu,
b)   jde-li o pojišťovnu poskytující životní pojištění, výnosy a náklady finančního umístění se uvádějí v Technickém účtu k životnímu pojištění,
c)   jde-li o pojišťovnu, poskytující zároveň životní i neživotní pojištění, výnosy a náklady finančního umístění se uvádějí v Technickém účtu k životnímu pojištění, pokud jsou přímo spojeny s činností v oblasti životního pojištění.

(10) Položka "Převedené výnosy z finančního umístění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.2." a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená, "II.12." a v Netechnickém účtu označená "III.4." a "III.6." obsahuje tyto výnosy tak, že

a)   pokud je část výnosů z finančního umístění převedena na Technický účet k neživotnímu pojištění, odečte se převod z Netechnického účtu v položce "III. 6. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění" a přičte se k položce "I.2. Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.)",
b)   pokud je část výnosů z finančního umístění, uvedená na Technickém účtu k životnímu pojištění, převedena na Netechnický účet, odečte se převedená částka z položky "II.12. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet (položka III.4.)" a přičte se k položce "III.4. Převedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.)".

(11) Položky "Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic)" a "Úbytky hodnoty finančního umístění (investic)" v Technickém účtu k životnímu pojištění označené "II.3." a "II.10." obsahují částky oceňovacích rozdílů při uplatnění reálné hodnoty podle § 29. V každém případě se uvedené rozdíly uvádějí v této položce, vztahují-li se k finančnímu umístění v položce "D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" aktiv.

§ 20

(1) Položka "Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.8." a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.11." obsahuje náklady, které nelze uvádět v jiných položkách těchto Technických účtů. Ostatní technické náklady se uvádějí tak, aby to umožnilo zjistit zvlášť jejich hrubou výši a podíl zajišťovatelů. V této položce se uvádí tvorba technických rezerv. V této položce se dále uvádí tvorba opravných položek k pohledávkám z operací přímého pojištění, pohledávkám z operací zajištění a jiným pohledávkám uváděným v položkách "E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění" a "E.II. Pohledávky z operací zajištění" aktiv a odpis těchto pohledávek.

(2) Položka "Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.3." a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.4." obsahuje výnosy, které nelze uvádět v jiných položkách těchto Technických účtů. Ostatní technické výnosy se uvádějí tak, aby to umožnilo zjistit zvlášť jejich hrubou výši a podíl zajišťovatelů. V této položce se uvádí použití technických rezerv. V této položce se dále uvádí použití opravných položek k pohledávkám z operací přímého pojištění, pohledávkám z operací zajištění a jiným pohledávkám uváděným v položkách "E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění" a "E.II. Pohledávky z operací zajištění" aktiv.

(3) Položka "III. 8. Ostatní náklady" v Netechnickém účtu obsahuje náklady vyplývající z jiných činností pojišťovny, než je pojišťovací nebo zajišťovací činnost, nebo náklady, které se neuvádějí v jiné položce Netechnického účtu. V této položce se uvádějí také

a)   odpisy a opravné položky k majetku, který není finančním umístěním v položkách "C. Finanční umístění (investice) a "D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" aktiv. K finančnímu umístění v uvedených položkách C. a D. aktiv se opravné položky nevytvářejí a neuvádějí vzhledem k jejich oceňování reálnou hodnotou,
b)   smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále, popřípadě jiné sankce vyplývající ze smluvních vztahů, postižní částky, sankce z příslušného rozhodnutí nebo zvláštních právních předpisů, a to bez ohledu na to, zda závazky z nich byly zaplaceny, nebo nikoli; žádnou z těchto sankcí nelze převádět do nákladů Technického účtu k neživotnímu pojištění nebo Technického účtu k životnímu pojištění,
c)   tvorba rezerv, které se uvádějí v položce "E. Rezerva na ostatní rizika a ztráty" pasiv,
d)   kursové rozdíly z přepočtu majetku a závazků vyjádřeného v cizí měně na českou měnu podle § 24 odst. 4 písm. b) zákona; v případě oceňování reálnou hodnotou je kursový rozdíl součástí této hodnoty a samostatně se neuvádí.

(4) Položka "III.11. Mimořádné náklady" v Netechnickém účtu obsahuje náklady ze zcela mimořádných operací vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.

(5) Položka "III.7. Ostatní výnosy" v Netechnickém účtu obsahuje výnosy vyplývající z jiných činností pojišťovny, než je pojišťovací nebo zajišťovací činnost, zejména výnosy z obchodních závazkových vztahů, nebo výnosy, které se neuvádějí v jiné položce Netechnického účtu. V této položce se uvádějí také

a)   přijaté platby z odepsaných pohledávek,
b)   přijaté smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále, popřípadě jiné sankce vyplývající ze smluvních vztahů, postižní částky, sankce z příslušného rozhodnutí nebo zvláštního právního předpisu, a to bez ohledu na to, zda platba na pohledávku byla přijata, nebo nikoli; žádnou z těchto sankcí nelze převádět do výnosů Technického účtu k neživotnímu pojištění nebo Technického účtu k životnímu pojištění,
c)   použití rezerv, které se uvádějí v položce "E. Rezerva na ostatní rizika a ztráty" pasiv,
d)   kursové rozdíly z přepočtu majetku a závazků vyjádřeného v cizí měně na českou měnu podle § 24 odst. 4 písm. b) zákona; v případě oceňování reálnou hodnotou je kursový rozdíl součástí této hodnoty a samostatně se neuvádí.

(6) Položka "III.12. Mimořádné výnosy" v Netechnickém účtu obsahuje výnosy ze zcela mimořádných operací vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.

§ 21

(1) Není-li dále stanoveno jinak, nelze převádět náklady a výnosy mezi

a)   Technickým účtem k životnímu pojištění a Technickým účtem k neživotnímu pojištění,
b)   Netechnickým účtem a Technickým účtem k životnímu pojištění nebo Technickým účtem k neživotnímu pojištění.

(2) V případě, že nelze některý z účelově členěných nákladů jednoznačně přiřadit do Technického účtu k neživotnímu pojištění nebo do Technického účtu k životnímu pojištění, přiřadí se takový náklad primárně na Netechnický účet, ze kterého jej lze následně rozvrhovat na příslušný Technický účet. Tyto převody nesmí vést ke zkreslení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Takto nelze převádět daně a poplatky, náklady, které nesouvisí s pojištěním a zajištěním, a další náklady, které jsou uvedeny pouze v Netechnickém účtu.

(3) V případě, že nelze některý z účelově členěných výnosů jednoznačně přiřadit do Technického účtu k neživotnímu pojištění nebo do Technického účtu k životnímu pojištění, přiřadí se takový náklad primárně na Netechnický účet, ze kterého jej lze následně rozvrhovat na příslušný Technický účet. Tyto převody nesmí vést ke zkreslení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Takto nelze převádět použití opravných položek, použití rezerv, mimořádné výnosy a výnosy, které nesouvisejí s neživotním nebo životním pojištěním a zajištěním.

Hlava IV
Obsahové vymezení přílohy v účetní závěrce

§ 22

(1) Obsahové vymezení jednotlivých položek rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty dále zahrnuje informace

a)   k položce "C.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)" o vlastnickém právu a jiných věcných právech k nemovitostem, jakož i jiné informace, které se o nich zapisují do katastru nemovitostí podle zvláštních právních předpisů,
b)   k položce "C.III.5. Ostatní půjčky" o částkách půjček pojistníkům, u nichž je pojistka hlavní zárukou, a rovněž o částkách půjček nezaručených pojistkou; je-li jejich výše významná,4) jednotlivě,
c)   k položce "C.III.7. Ostatní finanční umístění" o tomto finančním umístění, je-li jeho výše významná,4) jednotlivě,
d)   k položce "F.IV. Ostatní aktiva" o tomto finančním umístění, je-li jeho výše významná,4) jednotlivě,
e)   k položce "C.5. Vyrovnávací rezerva" o tom, nejsou-li k účelu použití této rezervy vytvořeny současně fondy vykazované v položce A.IV nebo A.V. pasiv,
f)   k položce "C.7. Jiné technické rezervy" o výši těchto rezerv, je-li významná,4) jednotlivě,
g)   k položkám "G. Přechodné účty aktiv" a "H. Přechodné účty pasiv" o částkách těchto aktiv nebo pasiv, jsou-li významné,4)
h)   k položce "I.4. a II.5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění" o výši a rozsahu rozdílu, je-li významný,4) mezi
   1.  výší rezervy na pojistná plnění na počátku účetního období, určené k použití na pojistná plnění nastalá během předcházejících účetních období, která dosud nebyla uhrazena, a
   2.  částkami vyplacenými během účetního období na pojistná plnění nastalá během předcházejících účetních období a výší rezervy určené k použití na tato dosud neuhrazená pojistná plnění na konci běžného účetního období,
i)   k položce "I.6. a II.7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění" o částkách prémií a slev, je-li jejich výše významná,4) jednotlivě,
j)   k položce "I.2. a II.12. Převedené výnosy z finančního umístění" o důvodech převodů a základně, na které se uskutečnily tyto převody,
k)   o celkové výši provedených převodů podle § 21 odst. 2 nebo 3.

(2) Kromě informací podle odstavce 1 příloha dále obsahuje nejméně informace o

a)   způsobech oceňování, použitých pro různé položky účetní závěrky, včetně použitých postupů tvorby a použití opravných položek nebo postupů odpisování, kursu použitém pro přepočet cizí měny na českou měnu,
b)   obchodní firmě nebo jiném názvu a sídle účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama, nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet, drží podíl s uvedením výše tohoto podílu, jakož i výši základního kapitálu, fondů a zisku nebo ztráty této účetní jednotky za poslední účetní období; tyto informace nemusí být uvedeny, pokud nejsou významné.4) Tyto informace o vlastním kapitálu nemusí být rovněž uvedeny tehdy, pokud se týkají účetní jednotky, která nemá povinnost jejich zveřejnění a jejíž podíl ve výši nejméně 50 % jejího základního kapitálu drží účetní jednotka způsobem vpředu uvedeným,
c)   počtu a jmenovité hodnotě nebo, nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenění v účetní závěrce akcií upsaných v průběhu účetního období, s omezením schváleného základního kapitálu, aniž by to bylo v rozporu s ustanoveními o jeho výši podle zvláštních právních předpisů,
d)   počtu a jmenovité hodnotě nebo, nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenění v účetní závěrce každého druhu akcií, existuje-li takových druhů více,
e)   existenci zatímních listů, poukázek na akcie, opčních listů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů, nebo podobných cenných papírů nebo práv s nimi spojených, s udáním jejich počtu a rozsahu práv s nimi spojených,
f)   závazcích účetní jednotky, jejichž zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let, jakož i o výši všech závazků účetní jednotky, krytých plnohodnotnou zárukou, danou účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky; tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele podle uspořádání rozvahy (bilance),
g)   celkové výši finančních závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci), v tomto případě tyto informace slouží ke stanovení finanční pozice. Závazky týkající se důchodů nebo penzí a ovládaných osob se uvádějí samostatně,
h)   pojištění podle § 23,
i)   průměrném přepočteném stavu zaměstnanců v průběhu účetního období v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění na mzdy a platy, náklady na sociální pojištění se samostatnou informací o těch, které se vztahují k penzím, nejsou-li uvedeny samostatně ve výkazu zisku a ztráty,
j)   rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty za účetní období ovlivněn způsoby oceňování v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období, s cílem dosáhnout daňových úlev. Pokud takové ocenění má významný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutno o tom uvést podrobnosti,
k)   rozdílech mezi daňovou povinností připadající na účetní období nebo předcházející účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích jen v případě, že je tento rozdíl z hlediska budoucího daňového zatížení významný; tato informace se uvede, jen není-li uvedený rozdíl v celkové výši obsažen ve zvláštní položce v rozvaze (bilanci),
l)   výši odměn vyplacených za účetní období jak v peněžní, tak i v nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů, jakož i výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů, s uvedením úhrnu za každou kategorii,
m)   výši záloh, půjček a ostatních pohledávek, poskytnutých osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a jakýchkoliv splatných částek, výši poskytnutých záruk, s uvedením úhrnu za každou kategorii.

(3) V příloze se uvedou veškeré závazky, spojené s nějakým druhem záruky, pokud nejsou dluhopisy vykázanými jako pasiva, s rozlišením druhů záruk, které dovolují zvláštní právní předpisy, a dále se zvláštním uvedením záruk poskytnutých v podobě cenného papíru. Pokud se tyto závazky vztahují k ovládaným osobám, uvádějí se samostatně. To neplatí pro takové závazky, které jsou spojeny s pojišťovací a zajišťovací činností, které se uvádějí v rozvaze (bilanci).

(4) Informace podle odstavce 1 písm. b) mohou mít formu přehledu.

(5) V případě, že účetní jednotka má organizační složku v zahraničí, uvede o ní informace v rozsahu jako u účetní jednotky.

§ 23

(1) Informace o pojištění podle § 22 odst. 2 písm. h) se uvádějí v členění podle odstavců 2 až 8.

(2) Pokud jde o neživotní pojištění, uvádí se

a)   předepsané hrubé pojistné,
b)   zasloužené pojistné v hrubé výši,
c)   náklady na pojistná plnění v hrubé výši,
d)   provozní výdaje v hrubé výši,
e)   výsledek ze zajištění, který zahrnuje příslušné položky rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty.

(3) Částky podle odstavce 2 písm. a) až e) budou rozčleněny na přímé pojištění a aktivní (přijatá) zajištění, pokud tato zajištění dosahují 10 % nebo více předepsaného hrubého pojistného, a dále v rámci přímého pojištění do skupin odvětví pojištění podle zákona č. 363/1999 Sb.

(4) Rozčlenění do odvětvových skupin podle odstavce 3 se v rámci přímého pojištění nevyžaduje, pokud výše předepsaného hrubého pojistného v dané skupině nepřesáhne 10 000 000 EUR. Nicméně pojišťovny uvedou v každém případě informace ke třem skupinám odvětví pojištění, které v její činnosti zaujímají nejdůležitější místo.

(5) Pokud jde o životní pojištění, uvádí se informace o předepsaném hrubém pojistném v rozčlenění na přímé pojištění a aktivní (přijatá) zajištění, pokud tato zajištění dosahují 10 % a více předepsaného hrubého pojistného.

(6) V rámci přímého pojištění podle odstavce 5 se uvedou následující informace:

a)   individuální pojistné a pojistné ze smluv kolektivního pojištění,
b)   běžné pojistné a jednorázové pojistné,
c)   pojistné ze smluv bez prémií, pojistné ze smluv s prémiemi a pojistné ze smluv, u nichž je nositelem investičního rizika pojistník,
d)   výsledek ze zajištění, který zahrnuje příslušné položky rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty.

Uvádění částek u každého z písmen a), b) nebo c) se nevyžaduje, pokud jejich výše nepřesahuje 10 % předepsaného hrubého pojistného v rámci přímého pojištění.

(7) V každém případě se uvádějí informace o celkové výši předepsaného hrubého pojistného v rámci přímého pojištění, které plyne ze smluv, které pojišťovna uzavřela

a)   v členském státu Evropské unie, kde má své sídlo,
b)   v ostatních členských státech Evropské unie,
c)   v ostatních státech,

s tím, že uvádění příslušných částek se nevyžaduje, pokud nepřesahují 5 % celkové výše předepsaného hrubého pojistného.

(8) Pojišťovny uvádějí informaci o výši provizí v rámci přímého pojištění v průběhu účetního období. To se vztahuje na provize všeho druhu, zvláště pak provize za získávání, obnovování, inkaso a za správu pojistného kmene.

ČÁST TŘETĺ
SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA
(K § 14 odst. 1 zákona)

§ 24

Směrná účtová osnova je uspořádáním účtových tříd a účtových skupin pro pojišťovny a stanoví se v příloze č. 4.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČETNĺ METODY A JEJICH POUŽITĺ
(K § 4 odst. 2 zákona)

Finanční umístění

§ 25
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) Reálna hodnota se použije k ocenění investic, které jsou obsahem položky "C. Finanční umístění (investice)" a položky "D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník".

(2) Ocenění položek podle odstavce 1 k okamžiku uskutečnění účetního případu se uvede v příloze v účetní závěrce.

§ 26
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) V případě jiného finančního umístění (investic), než které je obsahem položky "C.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)", se reálnou hodnotou rozumí tržní hodnota, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Pokud ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje, byla finanční umístění oceňovaná tržní hodnotou již prodána nebo k jejich prodeji dojde v krátké době, nejdéle do 1 měsíce, sníží se jejich tržní hodnota o skutečné náklady na jeho uskutečnění.

(3) Kromě podílů, u kterých se použije ocenění ekvivalencí (protihodnotou), a finančního umístění oceňovaného tržní hodnotou, oceňují se všechna další finanční umístění na základě kvalifikovaného odhadu jejich pravděpodobné realizační hodnoty.

(4) Při ocenění ekvivalencí (protihodnotu)

a)   pořizovací cena podílu, po vyloučení goodwillu, se
   1.  sníží o přijaté nezdaněné dividendy, popřípadě o další přijaté částky plynoucí z rozdělení zisku,
   2.  zvýší o podíl na zisku nebo sníží o podíl na ztrátě vzniklý po okamžiku pořízení podílu,
   3.  sníží nebo zvýší o podíly na změnách ve vlastním kapitálu, které nebyly uvedeny ve výkazu zisku nebo ztráty,
b)   částka, o kterou zisk nebo ztráta z ocenění podílu ekvivalencí (protihodnotou), uvedená ve výkazu zisku a ztráty, převyšuje částky uvedené v písmenu a) bodě 1, se převede do fondů uváděných v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv,
c)   podíl se ocení nulou, jestliže podíl na ztrátě konsolidované účetní jednotky, ve které má konsolidující účetní jednotka podstatný vliv, je roven nebo vyšší než ocenění podílu v účetnictví.

§ 27
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) V případě finančního umístění, které je obsahem položky "C.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)", se reálnou hodnotou rozumí tržní hodnota, která se stanoví kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce jako cena, za jakou by mohly být pozemky a stavby (nemovitosti) prodány v okamžiku provedení jejich ocenění.

(2) Ocenění se provede tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba (nemovitost), a to nejméně jednou za 5 let, tržní hodnotou podle odstavce 1.

(3) Pokud k rozvahovému dni nebo jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje, byly pozemky a stavby (nemovitosti) již prodány nebo k jejich prodeji dojde v krátké době, nejdéle do 3 měsíců, sníží se tržní hodnota stanovená podle odstavce 1 o skutečné náklady na jeho uskutečnění.

§ 28
Technické rezervy
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) Za reálnou hodnotu technických rezerv se považuje jejich výše stanovená podle zvláštního právního předpisů.1) Reálnou hodnotu technických rezerv lze stanovit podle § 27 odst. 2 zákona též s použitím tržní hodnoty nebo posudku znalce.

(2) Výše technických rezerv se stanoví tak, aby v každém okamžiku byla dostatečná do té míry, aby pojišťovna byla schopna dostát svým závazkům, plynoucím z pojistných smluv.

§ 29
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) Za oceňovací rozdíly z ocenění reálnou hodnotou se považují rozdíly mezi oceněním k okamžiku uskutečnění účetního případu podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona vůči ocenění k okamžiku ocenění podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona a změny reálné hodnoty zjištěné v následujících účetních obdobích (dále jen "oceňovací rozdíly").

(2) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 se uvádějí, není-li dále stanoveno jinak, s výjimkou u technických rezerv, v položce "II.3. Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic)" nebo "II.10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic)" Technického účtu k životnímu pojištění nebo v položce "III.3.c)" nebo "III.5.b)" Netechnického účtu ve výkazu zisku a ztráty a v příslušných položkách finančního umístění.

(3) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u technických rezerv se uvádějí v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, ve které se uvádí tvorba nebo použití této rezervy, a v příslušné položce technické rezervy v pasivech.

(4) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u cenných papírů, které jsou obsahem položky "C.II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních", se uvádějí v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv. V okamžiku realizace, zejména prodeje, se uvedené oceňovací rozdíly převedou do položek výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2.

(5) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u finančního umístění (investic), které jsou obsahem položky "C.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)", se uvádějí v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv. Do položek výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2 se převedou v okamžiku ocenění podle § 27 odst. 2.

(6) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u cenných papírů, které jsou obsahem položky "C.III.1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly", popřípadě u jiných cenných papírů, se kterými se obchoduje na veřejném (organizovaném) trhu, se uvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2.

(7) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u ostatních cenných papírů, které jsou případně obsahem jiných položek, například "C.III.2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám", "C.IV. Depozita při aktivním zajištění", se podle jejich charakteru uvádějí podle odstavce 4 nebo 6.

(8) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u zajišťovacích derivátů se uvádějí

a)   v případech, ve kterých se zajišťuje změna reálné hodnoty podle odstavce 2,
b)   v případech, ve kterých se zajišťují změny budoucích peněžních toků v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv a v položce "C.III.7. Jiné technické rezervy" aktiv. V položkách výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2 se oceňovací rozdíly uvádějí ve stejných účetních obdobích, ve kterých se uvádějí náklady a výnosy spojené se zajišťovacími deriváty,
c)   v případech, ve kterých se zajišťuje měnové riziko vyplývající z čisté investice do cizoměnového podílu s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv a v položce "C.III.7. Jiné technické rezervy" aktiv pro zajišťovací derivát. V položkách výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2 se oceňovací rozdíly uvádějí ve stejném období, ve kterém se uvádějí náklady a výnosy spojené s úbytkem těchto zajišťovaných čistých investic.

(9) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 při přeměně účetní jednotky se uvádějí u zanikajících účetních jednotek v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv a v příslušné položce majetku.

§ 30

(1) V případě neživotního pojištění se výše časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy vypočítá ze základu, který je slučitelný se základem používaným pro nezasloužené pojistné. To neplatí, jde-li o neživotní pojištění, ke kterému se stanovuje také rezerva pojistného neživotních pojištění; v tomto případě se výše časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy vypočítá s použitím pojistně matematických metod slučitelných s metodami výpočtu rezervy pojistného neživotních pojištění.

(2) V případě životního pojištění mohou být pro výpočet výše časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy použity pojistně matematické metody jako u technických rezerv tohoto pojištění.

§ 31
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením
dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek, cenných papírů a podílů
(K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)

(1) Pro vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, zásob, pohledávek s výjimkou pohledávek uváděných v položkách "E.I. Pohledávky z přímého pojištění" a "E.II. Pohledávky z operací zajištění" aktiv a pro metodu ocenění souboru majetku účetní jednotky použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

(2) Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou též přímé náklady související s jeho pořízením, zejména poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Náklady související s pořízením cenného papíru a podílu nezahrnují úroky z úvěrů na pořízení cenného papíru a podílu, prémii nebo diskont, vnitřní správní náklady nebo náklady na držbu cenného papíru a podílu. U cenného papíru přijatého nebo dodaného v rámci termínové operace je součástí jeho ocenění reálná hodnota pevné termínové operace nebo vnitřní hodnota opce.

§ 32
Postup tvorby a použití opravných položek
(K § 4 odst. 2 zákona)

(1) Opravné položky se vytvářejí pouze při přechodném snížení hodnoty majetku, které je prokázáno na základě inventarizace. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek.

(2) Opravné položky se nevytvářejí u majetku, který se podle § 27 zákona oceňuje reálnou hodnotou nebo ekvivalencí (protihodnotou).

(3) Tvorba opravných položek se uvádí v Netechnickém účtu v položce "III.8. Ostatní náklady" nebo v Technickém účtu k životnímu pojištění v položce "II.11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění". Použití opravných položek včetně jejich rozpuštění na základě inventarizace se uvádí v Netechnickém účtu v položce "III.7. Ostatní výnosy" nebo v Technickém účtu k životnímu pojištění v položce "II.4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění".

(4) Opravná položka se nesmí vytvářet na hodnotu vyšší, než je hodnota majetku v účetnictví. Použití opravné položky nesmí být vyšší než celková tvorba opravné položky.

(5) Opravné položky lze vytvářet i v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis.

§ 33
Odpisování majetku
(K § 4 odst. 2 a § 28 odst. 1 zákona)

(1) Dlouhodobý nehmotný majetek, který se uvádí v položce "B. Dlouhodobý nehmotný majetek" aktiv, stavby, které jsou nemovitostmi a uvádějí se v položce "C.I. Finanční umístění (investice)" aktiv, a odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek, který se uvádí v položce "F.I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby" aktiv, se odpisuje z ocenění stanoveného v § 25 zákona postupně v průběhu jeho používání. Odpis může být vyjádřen i jinak než časem, zejména výkony.

(2) Není-li dále stanoveno jinak, v podrobnostech odpisování majetku účetní jednotky použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

(3) Zřizovací výdaje, které jsou obsahem položky "B. Dlouhodobý nehmotný majetek" aktiv, se odpisují podle § 65a obchodního zákoníku.

(4) Goodwill, který je obsahem položky "B. Dlouhodobý nehmotný majetek" aktiv, se rovnoměrně odpisuje po dobu používání majetku, ke kterému se vztahuje. Nelze-li zjistit dobu používání uvedeného majetku, odpisuje se goodwill nejdéle po dobu 5 let.

(5) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, který je obsahem položky B. aktiv a není uveden v odstavcích 2 a 3, se odpisuje nejdéle po dobu 20 let.

(6) Najatý majetek uvedený v tomto paragrafu účtuje a odpisuje účetní jednotka, která má vlastnické nebo jiné právo k majetku.

(7) Odpisy se uvádějí v Netechnickém účtu v položce "III.8. Ostatní náklady" nebo v Technickém účtu k životnímu pojištění v položce "II.8.c) Správní režie".

(8) Podle ustanovení § 28 zákona se dále neodpisují

a)   umělecká díla, která nejsou součástí stavby (nemovitosti), sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy,
b)   nedokončený majetek uvedený v odstavci 1 a technické zhodnocení, pokud nejsou uvedeny do stavu způsobilého k užívání,
c)   majetek, který je obsahem položek "C.II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních", C.III.1. až C.III.6., popřípadě jiný finanční majetek,
d)   zásoby,
e)   pohledávky.

§ 34
Postup tvorby a použití rezerv
(K § 4 odst. 2 zákona)

(1) Z rezerv uvedených v § 26 zákona se upravuje postup tvorby a použití rezervy na rizika a ztráty, rezervy na daň z příjmů, rezervy na důchody a podobné závazky a rezervy na restrukturalizaci, které se uvádějí v položce "E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty" pasiv. Stejně se uvádějí rezervy podle zvláštních právních předpisů46) s výjimkou technických rezerv.

(2) Rezervy jsou určeny ke krytí rizik, ztrát a jiných závazků, které jsou jasně definované co do jejich charakteru a které jsou k okamžiku ocenění [§ 26 odst. 2 písm. b) zákona] buď pravděpodobné nebo sice jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou. Při inventarizaci rezerv se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

(3) Tvorba rezerv podle odstavce 1 se uvádí v Netechnickém účtu v položce "III.8. Ostatní náklady", použití rezerv včetně jejich rozpuštění na základě zjištění inventarizace se uvádí v Netechnickém účtu v položce "III.7. Ostatní výnosy".

(4) Rezervy nelze použít na výdaje, které nemají žádný vztah k původnímu závazku, k jehož krytí byla vytvořena rezerva. Rezervy nelze rovněž použít na výdaje, které se podle zvláštních zákonů uhrazují z vlastního kapitálu. Rezervy nelze dále použít k přechodnému nebo trvalému snížení hodnoty majetku.

§ 35
Metoda vzájemného zúčtování
(K § 4 odst. 2 a § 7 odst. 6 zákona)

(1) Za porušení vzájemného zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky se nepovažuje zúčtování:

a)   dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popřípadě výnos zúčtován,
b)   doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků, včetně odložené daně (§ 36).

(2) V účetní závěrce lze dále vzájemně zúčtovávat pohledávky a závazky, s výjimkou přijatých záloh nebo poskytnutých záloh, vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách, a emitované a vlastní dluhopisy.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí pro pohledávky a závazky a náklady a výnosy, které se vztahují k pojištění a zajištění.

(4) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje vzájemný zápočet pohledávek a závazků uskutečněný podle ustanovení občanského a obchodního zákoníku.

§ 36
Metoda odložené daně

(1) Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy odložená daň ve vztahu k výsledku hospodaření zjištěnému v účetnictví bude uplatněna v pozdějším období, a proto při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Pokud tato sazba daně známa není, použije se sazba platná v následujícím účetním období.

(2) Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda podle odstavce 1 vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a jejich účetní hodnotou v rozvaze (bilanci). Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.

(3) Odložená daňová pohledávka nebo odložený daňový závazek se zjistí jako součin výsledného rozdílu podle odstavce 2 a sazby daně z příjmů, která je stanovena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Účetní jednotka uvádí odložený daňový závazek vždy a odloženou daňovou pohledávku s ohledem na ustanovení § 25 odst. 2 zákona.

§ 37
Metoda kursových rozdílů
(K § 4 odst. 2 zákona)

(1) Kursové rozdíly vznikající u ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 6 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu, ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, způsoby podle § 25 zákona se uvádějí v položce "III.8. Ostatní náklady" nebo "III.7. Ostatní výnosy" v Netechnickém účtu ve výkazu zisku a ztráty.

(2) Kursové rozdíly u majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 6 zákona při jejich ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, způsoby podle § 27 zákona se neuvádějí samostatně podle odstavce 1, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí (protihodnotou), bez ohledu na to, zda se oceňovací rozdíly podle § 29 k uvedenému okamžiku uvádějí ve výkazu zisku a ztráty nebo v rozvaze (bilanci).

(3) Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se pro přepočet na českou měnu použijí oficiální střední kurs centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

ČÁST PÁTÁ
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNĺ ZÁVĚRKA
(K § 22 odst. 3, § 23 odst. 2 a 6 zákona)

Hlava I
Postup zahrnování účetních
jednotek do konsolidačního celku

§ 38

(1) Základ konsolidačního celku tvoří konsolidující účetní jednotka, která je ovládající osobou nebo řídící osobou, a konsolidované účetní jednotky, které jsou jí ovládanými nebo řízenými osobami. Do takto vytvořeného základu konsolidačního celku se zahrnou i osoby pod podstatným vlivem konsolidující účetní jednotky.

(2) Konsolidující účetní jednotkou podle odstavce 1 je rovněž ovládající osoba, jejíž jediným nebo hlavním účelem je podílnictví v konsolidovaných účetních jednotkách, jakož i správa a zhodnocování těchto podílů, pokud jsou tyto konsolidované účetní jednotky pojišťovnami.1) Konsolidujícími účetními jednotkami podle odstavce 1 jsou rovněž ovládající osoby jednající ve shodě na základě existence trvalých vztahů zajišťovací činnosti podle zvláštního právního předpisu.1)

(3) Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku za konsolidační celek nemá konsolidující účetní jednotka, která je současně ovládanou osobou zahrnutou do konsolidačního celku jiné konsolidující účetní jednotky, která pro sestavení konsolidované účetní závěrky použila zákona a této vyhlášky nebo mezinárodní účetní standardy nebo jiné mezinárodně uznávané účetní zásady. To neplatí pro konsolidující účetní jednotky, jejichž vydané akcie jsou registrovány na burze cenných papírů.

(4) Do konsolidačního celku nemusí být zahrnuty konsolidované účetní jednotky, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem:

a)   u nichž není podíl na konsolidačním celku významný,4) zejména z hlediska úhrnu rozvahy, čistého obratu a vlastního kapitálu. Pokud je u dvou a více uvedených konsolidovaných účetních jednotek jejich souhrnný podíl významný,4) tyto účetní jednotky se přesto zahrnují do konsolidované účetní závěrky, nebo
b)   u nichž dlouhodobá omezení významně brání konsolidujcící účetní jednotce ve výkonu jejích práv ohledně nakládání s majetkem nebo řízení uvedených konsolidovaných účetních jednotek nebo výjimečně, nelze-li bez prokazatelně nutných nepřiměřených nákladů nebo bez prokazatelně nutného zbytečného zdržení získat informace nezbytné pro sestavení konsolidované účetní závěrky podle této vyhlášky, nebo
c)   jsou-li akcie konsolidovaných účetních jednotek drženy výhradně za účelem jejich prodeje v bezprostředně následujícím účetním období.

(5) Postup zahrnování účetních jednotek se popíše v příloze, a to zejména

a)   metoda konsolidace podle § 39 odst. 1,
b)   obchodní firma nebo jiný název a sídlo účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku s uvedením stupně vlivu a podílu na základním kapitálu těchto účetních jednotek s uvedením konsolidačních metod při jejich konsolidaci podle § 39 odst. 4 s případným zdůvodněním volby příslušné konsolidační metody,
c)   okamžik sestavení účetních závěrek účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku, pokud se liší od tohoto okamžiku u konsolidující účetní jednotky,
d)   obchodní firma nebo jiný název a sídlo účetních jednotek nezahrnutých do konsolidačního celku s odůvodněním tohoto nezahrnutí,
e)   účetní závěrky účetních jednotek nezahrnutých do konsolidačního celku,
f)   přehled o způsobu výpočtu transformace informací z účetních závěrek účetních jednotek konsolidačního celku do položek konsolidované účetní závěrky,
g)   informace o použitých metodách a obecných účetních zásadách, o změnách způsobů oceňování, postupů účtování, uspořádání položek konsolidované účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období, s uvedením důvodů těchto změn,
h)   průměrný přepočtený počet zaměstnanců konsolidačního celku během účetního období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka, a u zaměstnanců podílejících se na řízení účetní jednotky s uvedením příslušné výše osobních nákladů.

Hlava II
Metody konsolidace

§ 39

(1) Konsolidace se provádí podle příslušné metody způsobem přímé konsolidace nebo po jednotlivých úrovních dílčích konsolidačních celků. Přímou konsolidací se rozumí konsolidace všech účetních jednotek konsolidačního celku najednou, bez využití konsolidovaných účetních závěrek případně sestavených za dílčí konsolidační celky.

(2) Konsolidace po jednotlivých úrovních znamená, že se postupně sestavují konsolidované účetní závěrky za nižší celky (dále jen "dílčí konsolidační celky") a které pak vstupují do konsolidovaných účetních závěrek vyšších konsolidačních celků.

(3) Zvolená metoda konsolidace se uplatňuje důsledně a trvale u účetních jednotek tvořících konsolidační celek. Při změně metody se postupuje podle ustanovení § 7 odst. 4 a 5 zákona.

(4) Při sestavování konsolidované účetní závěrky za konsolidační celek se využívají tyto metody:

a)   plné konsolidace, která se použije při zahrnutí ovládané osoby nebo řízené osoby do konsolidované účetní závěrky,
b)   poměrné konsolidace, která se použije při zahrnutí osoby, která je celá ovládána ve shodě s další nebo dalšími osobami, pokud tyto osoby mají shodný podíl na vlastním kapitálu ovládané nebo řízené osoby, do konsolidované účetní závěrky,
c)   konsolidace ekvivalencí (protihodnotou), která se použije při zahrnutí osoby pod podstatným vlivem do konsolidované účetní závěrky.

(5) Metoda plné konsolidace začleňuje položky rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty účetních závěrek ovládaných nebo řízených osob v plné výši, po jejich případném vyloučení, přetřídění a úpravách, do rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky.

(6) Metoda poměrné konsolidace začleňuje položky rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty osoby ovládané ve shodě v poměrné výši odpovídající podílu konsolidující účetní jednotky na základním kapitálu této osoby, po jejich případném vyloučení, přetřídění a úpravách, do rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky.

(7) Metoda konsolidace ekvivalencí (protihodnotou) znamená ocenění podílu ovládající osoby na osobě pod podstatným vlivem ve výši podílu na vlastním kapitálu, po případném přetřídění a úpravách jednotlivých položek účetní závěrky.

(8) Přetříděním se rozumí takové operace v účetních závěrkách osob vstupujících do konsolidace, na jejichž základě je možno přiřadit k sobě v procesu konsolidace sourodé položky a sčítat je. Úpravami se rozumí operace ke sladění účetních metod v rámci konsolidačního celku v případech, kdy odlišné metody by podstatným způsobem ovlivnily pohled na ocenění majetku a závazků v konsolidované účetní závěrce a na vykázaný výsledek hospodaření. Vyloučením se rozumí takové operace, které umožní, aby v konsolidované účetní závěrce byly zachyceny pouze ty vztahy, které byly osobami konsolidačního celku realizovány mimo konsolidační celek. Jde zejména o vzájemné pohledávky a závazky, nákup a prodej zásob, dlouhodobého majetku, zisky a ztráty, přijaté a vyplacené dividendy, dary a další operace mezi účetními jednotkami konsolidačního celku, které mají významný vliv na výsledek hospodaření konsolidačního celku.

(9) Ustanovení odstavce 8 se nepoužije u položek pasiv, které účetní jednotky, zahrnuté do konsolidačního celku, ocenily podle ustanovení o způsobech oceňování a jejich použití platných pro pojišťovny, ani u položek aktiv, jejichž změny hodnot mají mimo jiné vliv na některá práva pojištěných nebo taková práva vytvářejí. Informace o použití tohoto ustanovení se uvede v příloze v konsolidované účetní závěrce.

(10) Vyloučení zisku a ztráty, které plynou z operací, prováděných mezi účetními jednotkami, zahrnutými do konsolidačního celku, a které jsou součástí účetní hodnoty aktiv, se neprovede, pokud byla operace provedena na veřejném (organizovaném) trhu a z ní vyplynula práva ve prospěch pojištěných. Informace o použití tohoto ustanovení, zejména pokud mělo významný vliv na majetek a závazky, finanční situaci, zisk nebo ztrátu všech účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku, se uvede v příloze v konsolidované účetní závěrce.

Hlava III
Uspořádání a označování položek konsolidované účetní závěrky
a obsahové vymezení položek této závěrky

§ 40

(1) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha a přehled o změnách vlastního kapitálu konsolidačního celku.

(2) Informace konsolidované účetní závěrky vycházejí z účetních závěrek konsolidujících a konsolidovaných účetních jednotek, konsolidovaných účetních závěrek dílčích konsolidačních celků a dalších informací, které poskytují ovládané a řízené osoby a osoby pod podstatným vlivem ovládající osobě. Tyto dokumenty jsou účetními záznamy a uschovávají se po dobu úschovy konsolidované účetní závěrky.

(3) Konsolidovaná účetní závěrka se dokumentuje přehledem o způsobu transformace z účetních závěrek účetních jednotek konsolidačního celku. Tento přehled je písemným záznamem a uchovává se po celou dobu úschovy konsolidované účetní závěrky.

(4) Pro uspořádání položek konsolidované účetní závěrky a jejich obsahové vymezení se použije uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky podle § 3 odst. 2, 3 a 5 doplněné o položky, které vyplývají z konsolidace.

(5) Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje v termínu umožňujícím její ověření auditorem a schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních předpisů tak, aby mohla být zveřejněna nejpozději do konce bezprostředně následujícího účetního období.

§ 41
Konsolidovaná rozvaha

(1) V konsolidované rozvaze se uvádí výše aktiv v ocenění sníženém o opravné položky a oprávky, odděleně za běžné účetní období a minulé účetní období. Výše pasiv se uvádí za běžné účetní období a minulé účetní období.

(2) Rozvaha (bilance) se podle použité metody konsolidace doplní o položky

a)   "Kladný konsolidační rozdíl",
b)   "Záporný konsolidační rozdíl",
c)   "Menšinový vlastní kapitál",
d)   "Menšinový základní kapitál",
e)   "Menšinové kapitálové fondy",
f)   "Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých účetních období",
g)   "Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období",
h)   "Cenné papíry a podíly v ekvivalenci",
i)   "Konsolidační rezervní fond",
j)   "Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci".

(2) Položka "Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období" obsahuje podíl na zisku nebo ztrátě za účetní období, který přísluší menšinovým společníkům.

(3) Položka "Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci" obsahuje podíl konsolidující účetní jednotky na hospodářském výsledku běžného účetního období osoby pod podstatným vlivem ve výši podílu konsolidující účetní jednotky na základním kapitálu osoby pod podstatným vlivem od okamžiku nabytí podílu.

§ 42
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

(1) V konsolidovaném výkazu zisku a ztráty se uvádí výše nákladů a výnosů odděleně za běžné účetní období a minulé účetní období.

(2) Výkaz zisku a ztráty se podle použité metody konsolidace doplní

a)   v nákladových položkách o položku "Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu",
b)   ve výnosových položkách o položky "Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu", "Menšinové podíly na výsledku hospodaření" a "Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci".

§ 43
Obsahové vymezení přílohy v konsolidované
účetní závěrce

Konsolidující účetní jednotka v příloze v konsolidované účetní závěrce uvede zejména:

a)   výši odměn vyplacených za účetní období jak v peněžní, tak i v nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů, jakož i výši vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů, s uvedením úhrnu za každou kategorii,
b)   výši záloh, půjček a ostatních pohledávek, poskytnutých osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů, s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a jakýchkoliv splatných částek, výši poskytnutých záruk, s uvedením úhrnu za každou kategorii,
c)   změny pořizovacích cen a zůstatkových cen dlouhodobého majetku v porovnání s minulým účetním obdobím v souvislosti s kursovým přepočtem účtů konsolidovaných účetních jednotek se sídlem v zahraničí, které vedou účetnictví v cizí měně, nejméně podle jednotlivých druhů tohoto majetku,
d)   podíl na výsledku hospodaření samostatně nebo společně ovládané nebo řízené osoby nebo osoby pod podstatným vlivem, jejíž cenné papíry nebo podíly byly pořízeny konsolidující účetní jednotkou v průběhu účetního období, vztahující se k období od pořízení do konce účetního období platného pro ovládající osobu,
e)   zisky a ztráty z titulu prodeje zásob a dlouhodobého majetku mezi účetními jednotkami konsolidačního celku odděleně za jednotlivé účetní jednotky,
f)   počet a jmenovitou hodnotu podílů v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto podílů souhrnně za účetní jednotky konsolidačního celku v tržní hodnotě,
g)   komentář a zdůvodnění ke změně vlastního kapitálu konsolidovaného celku mezi dvěma konsolidacemi, zejména v případě změny rozsahu konsolidačního celku a vypořádání cenných papírů a podílů vydaných konsolidující účetní jednotkou v držení konsolidovaných účetních jednotek,
h)   komentář k informacím o cenných papírech a podílech uvedených do ekvivalence, pohledávkách a závazcích po lhůtě splatnosti, pohledávkách a závazcích k účetním jednotkám konsolidačního celku s dobou splatnosti delší než 5 let, pohledávkách a závazcích krytých podle zástavního práva nebo věcného břemene s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ nesplacení,
i)   způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, popis použitého oceňovacího modelu při ocenění cenných papírů a derivátů reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování; pokud nebyl cenný papír, podíl a derivát oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, uvede účetní jednotka důvody a případnou výši opravné položky,
j)   souhrnnou výši případných dalších závazků, které nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze,
k)   výnosy z činnosti rozvržené podle hlavních činností konsolidačního celku v členění na tuzemsko a zahraničí.

Hlava IV
Použití mezinárodních účetních standardů

§ 44

Pokud konsolidující účetní jednotka podle § 23 odst. 6 zákona použije pro konsolidaci mezinárodních účetních standardů nebo jiných mezinárodně uznávaných účetních zásad, postupuje podle jejich aktuálního znění.

Hlava V
Požadavky státního dozoru
nad pojišťovnictvím

§ 45

Ustanovení této části vyhlášky se použijí, jen není-li něco jiného požadováno na základě doplňkového dozoru nad pojišťovnami ve skupině pojišťoven nebo podle zvláštních právních předpisů.1)

ČÁST ŠESTÁ
USTANOVENĺ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 46

(1) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené za účetní období započatá před účinností této vyhlášky.

(2) Položky "B. Dlouhodobý nehmotný majetek" a "F.I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby" obsahují též dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení zařazené do těchto položek v ocenění před nabytím účinnosti této vyhlášky, a to až do vyřazení tohoto majetku.

§ 47
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 502/2002 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 502/2002 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 502/2002 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 502/2002 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)