SBÍRKA ZÁKONŮ částka 160
rozeslána dne 8.11.2002
 

461

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. září 2002

o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

Vláda nařizuje podle § 39 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 7, § 7 odst. 5, § 8 odst. 1 a 4, § 9 odst. 7, § 19 odst. 1, § 21 odst. 1, 4 a 5, § 22 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona:

§ 1
Náležitosti způsobu poskytování a užití účelové podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Poskytovatel1) poskytne příjemci účelovou podporu výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (dále jen "účelová podpora"), jestliže:

a)   poskytovatel rozhodl o výsledku veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 21 odst. 7 zákona nebo, v případě veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji podle zvláštního právního předpisu,2) bylo uchazeči doručeno oznámení poskytovatele o výběru nejvhodnější nabídky nebo rozhodnutí poskytovatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu nebo výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku k podání nabídky,
b)   byla prokázána způsobilost vybraného uchazeče podle § 18 zákona, nebo v případě veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji prokázána způsobilost uchazeče podle zvláštního právního předpisu,2)
c)   byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové podpory podle § 9 odst. 1 až 4 a § 25 zákona (dále jen "smlouva o poskytnutí podpory") nebo smlouva k provedení veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu2) (dále jen "smlouva o poskytnutí podpory") nebo vydáno rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory podle § 9 odst. 5 a § 25 zákona (dále jen "rozhodnutí o poskytnutí podpory"),
d)   byly předány platné údaje o projektu výzkumu a vývoje (dále jen "projekt") do informačního systému výzkumu a vývoje a potvrzeny provozovatelem a správcem datových prvků a číselníků informačního systému výzkumu a vývoje podle § 31 odst. 9 zákona.

(2) Účelovou podporu může příjemce užít výhradně způsobem, který je v souladu s uznanými náklady projektu uvedenými v návrhu projektu a schválenými poskytovatelem ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji (dále jen "uznané náklady"). Tento projekt je včetně uvedení uznaných nákladů nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory.

§ 2
Způsob stanovení podílu účelové podpory na uznaných nákladech
(K § 7 odst. 5 zákona)

(1) Podíl výše účelové podpory na uznaných nákladech stanoví poskytovatel při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji s ohledem na schválené podmínky programu podle zvláštního právního předpisu3) s tím, že

a)   u projektů výzkumu a vývoje pro potřeby poskytovatele, který je jediným uživatelem jeho výsledků, u projektů základního výzkumu nebo aplikovaného výzkumu, s výjimkou průmyslového výzkumu, může podíl účelové podpory na uznaných nákladech stanovených podle § 3 tohoto nařízení činit nejvýše 100 %,
b)   u projektů průmyslového výzkumu může podíl účelové podpory na uznaných nákladech stanovených podle § 3 tohoto nařízení činit nejvýše 50 %,
c)   u projektů vývoje může podíl účelové podpory na uznaných nákladech stanovených podle § 3 tohoto nařízení činit nejvýše 25 %.

(2) U společných projektů právnických nebo fyzických osob zabývajících se podnikáním a právnických nebo fyzických osob podporovaných z veřejných prostředků se podíl účelové podpory na uznaných nákladech stanoví tak, že do účelové podpory projektu musí být započtena i ta část uznaných nákladů, která pochází z podpory projektu z dalších veřejných prostředků.

(3) V případě, že projekt zahrnuje více částí výzkumu a vývoje, vypočte se celkový podíl účelové podpory na uznaných nákladech jako součet částek povolených výší účelových podpor, vyčíslených podle odstavců 1 a 2 pro jednotlivé části výzkumu a vývoje zahrnuté v projektu.

(4) Návrh podílu účelové podpory na uznaných nákladech vypočte v souladu s ustanovením odstavců 1 až 3 uchazeč a jeho vyčíslení je nedílnou součástí návrhu projektu.

(5) Podíl účelové podpory na uznaných nákladech projektu průmyslového výzkumu nebo vývoje stanovený v souladu s odstavcem 1 může být poskytovatelem zvýšen

a)   o 10 % uznaných nákladů, jestliže je účelová podpora určena pro subjekty malého nebo středního podnikání,
b)   o 10 % uznaných nákladů, jestliže se projekt zabývá výzkumem nebo vývojem uskutečňovaným v oblasti určitého území s mimořádně nízkou životní úrovní určeného na základě rozhodnutí vlády, nebo území s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice,
c)   o 5 % uznaných nákladů, jestliže je projekt uskutečňován s cílem usnadnit rozvoj určitých hospodářských aktivit nebo oblastí v určitém, vládou podporovaném ekonomickém odvětví nebo s cílem usnadnit rozvoj určitého území; tyto aktivity a oblasti musí být jednoznačně určeny na základě rozhodnutí vlády a součástí schválených vládních dokumentů, a dále se tímto zvýšením podílu účelové podpory nesmí změnit podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem,
d)   o 15 % uznaných nákladů, jestliže projekt přispívá k dosažení cílů některého z dílčích programů nebo projektů Rámcového programu výzkumu a vývoje Evropské unie.

(6) Podíl účelové podpory se omezí na základě hodnocení neslučitelnosti s mezinárodními závazky České republiky, a to v souladu se zvláštním právním předpisem.3)

(7) Celkový podíl účelové podpory na uznaných nákladech stanovený na základě odstavců 1 až 5 nesmí být vyšší než 75 % u průmyslového výzkumu a nejvíce 50 % u vývoje.

(8) Konkrétní výši účelové podpory u jednotlivých projektů stanoví poskytovatel na základě výsledků hodnocení návrhů projektů podle § 21 zákona nebo na základě výsledků kontroly podle § 13 zákona nebo v souvislosti se změnou výše uznaných nákladů nebo změnou výše účelové podpory na žádost uchazeče podle § 9 odst. 7 zákona.

§ 3
Vymezení položek uznaných nákladů
(K § 8 odst. 1 a 4 zákona)

(1) Do uznaných nákladů lze zahrnout

a)   osobní náklady nebo výdaje na výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, techniky a další pomocný personál příjemce, popřípadě právnické osoby, jejíž je příjemce organizační složkou, nebo spolupříjemcům, včetně zaměstnanců dělnických profesí podílejících se na řešení projektu, a jim odpovídající náklady na povinné zákonné odvody4) a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jeho poměrnou část, pokud není tento fond tvořen příděly ze zisku. Do osobních nákladů nebo výdajů lze započítat
1.  mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu,
2.  příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících,5)
3.  zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí,
4.  ostatní osobní náklady nebo výdaje na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, uzavřené v přímé souvislosti s řešením projektu;
b)   náklady nebo výdaje příjemce nebo spolupříjemců na pořízení hmotného majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, jejichž výše se stanoví takto:
1.  výše uznaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku6) s dobou upotřebitelnosti delší, než je doba řešení projektu, nebo na pořízení hmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč a provozně technické funkce delší než 1 rok7) a současně delší, než je doba řešení projektu, se stanoví podle vzorce:
UN = (A/B) x C x D
kde
UN jsou uznané náklady,
A je doba v letech, po kterou bude majetek užíván pro řešení projektu,
B je doba upotřebitelnosti nebo provozně technické funkce majetku v letech, stanovené podle zvláštních právních předpisů,6), 7)
C je pořizovací cena majetku stanovená podle zvláštního právního předpisu,6)
D je podíl užití majetku pro řešení projektu,
2. výše uznaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku s dobou upotřebitelnosti rovnou nebo kratší, než je doba řešení projektu, nebo na pořízení hmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč a který má provozně technické funkce delší než 1 rok a současně rovné nebo kratší, než je doba řešení projektu, se stanoví podle vzorce:
UN = C x D,
kde symboly UN , C a D mají stejný význam jako v bodu 1,
3.  výše uznaných nákladů na pořízení hmotného majetku, který není uveden v bodech 1 a 2, se stanoví podle vzorce uvedeného v bodu 2;
c)   náklady nebo výdaje na pořízení nehmotného majetku
1. s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč, jejichž výše se stanoví podle vzorce uvedeného v písmenu b) bodu 2,
2. výhradně užívaného v přímé souvislosti s řešením projektu a který není uveden v bodu 1;
d)   náklady nebo výdaje na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku s dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok, nebo hmotného majetku s provozně technickými funkcemi delšími než 1 rok, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a současně je pro řešení projektu užíván a jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč, ve výši, která je rovna výši odpisů odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu;
e)   další provozní náklady, vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, například náklady na materiál, zásoby a drobný hmotný majetek, tj. pouze další provozní náklady vedené v oddělené evidenci na základě zvláštního právního předpisu,6)
f)   náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu vedené v oddělené evidenci na základě zvláštního právního předpisu,6)
g)   náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektů, včetně nákladů a výdajů na zajištění práv k těmto výsledkům výzkumu a vývoje;
h)   cestovní náhrady v souladu se zvláštním právním předpisem8) vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu;
i)   doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje, vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, například administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby neuvedené v písmenech a) a e).

(2) Způsob evidence uznaných nákladů stanoví na základě zvláštního právního předpisu6) příjemce.

§ 4
Postup při změně výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory
(K § 9 odst. 7 zákona)

(1) O změnu výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory může příjemce požádat poskytovatele písemně nejpozději 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku, který předchází roku požadované změny výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory, pokud poskytovatel nestanoví jiný termín.

(2) Pokud nastane podstatná změna okolností týkajících se řešení projektu, kterou příjemce nemohl předvídat ani ji nezpůsobil, požádá příjemce poskytovatele o změnu výše uznaných nákladů, změnu výše účelové podpory nebo o změnu smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory písemně nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

(3) Poskytovatel žádost podanou podle odstavce 1 posoudí a rozhodne o ní do konce kalendářního roku, který předchází roku požadované změny výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory. Žádost podanou podle odstavce 2 posoudí poskytovatel a rozhodne o ní do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy ji obdržel.

(4) Pokud nastane podstatná změna okolností týkajících se řešení projektu, kterou poskytovatel nemohl předvídat ani ji nezpůsobil, navrhne příjemci změnu výše uznaných nákladů, změnu výše účelové podpory nebo změnu smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory písemně nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. Příjemce se k návrhu poskytovatele písemně vyjádří do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy tento návrh obdržel.

(5) Na změnu výše uznaných nákladů nebo změnu výše účelové podpory podle odstavců 1 a 2 nemá příjemce nárok.

(6) Jestliže poskytovatel souhlasí s žádostí příjemce podané podle odstavce 1 nebo 2, rozhodne do 60 kalendářních dnů ode dne posouzení této žádosti o změně rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo uzavře s příjemcem dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory. Jestliže poskytovatel žádosti příjemce podané podle odstavce 1 nebo 2 zamítne, oznámí tuto skutečnost příjemci do 30 kalendářních dnů ode dne posouzení žádosti písemným sdělením; rozhodnutí o žádosti se nevydává.

(7) Při změně uznaných nákladů nebo výše účelové podpory, stanovené pro celou dobu řešení projektu, o více než 50 % se přestane účelová podpora poskytovat.

§ 5
Náležitosti zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji
(K § 19 odst. 1 zákona)

Zadávací dokumentace musí obsahovat

a)   předmět veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a její podmínky stanovené podle § 17 odst. 2 zákona, popřípadě rovněž podle § 22 odst. 3 zákona,
b)   upřesnění položek uznaných nákladů podle podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,
c)   upřesnění ke způsobu stanovení podílu účelové podpory na uznaných nákladech a komentář k výpočtu její výše v souladu s § 2 a podmínkami veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,
d)   požadavek předložení návrhu smluvní úpravy vzájemných vztahů, včetně vztahů s poskytovatelem, v souladu s § 9 odst. 4 zákona pro případy, kdy jeden návrh projektu předkládá současně více uchazečů,
e)   další podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 17 odst. 5 zákona, pokud jsou stanoveny,
f)   rozsah požadovaných údajů, formuláře a pokyny pro jejich vyplňování, formu zpracování a předkládání návrhu projektu, povinné přílohy návrhu projektu,
g)   vymezení rozsahu údajů o návrzích projektů a údajů o uchazečích určených ke zveřejnění,
h)   v případě druhého stupně veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji požadavky na dopracování návrhu projektu podle § 22 odst. 6 zákona,
i)   místo, termín a způsob oznámení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,
j)   místo, kde lze obdržet informace o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

§ 6
Komise pro přijímání návrhů projektů
(K § 21 odst. 1 zákona)

(1) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen "komise") má nejméně 3 členy. Členové komise jsou jmenováni poskytovatelem z řad zaměstnanců poskytovatele (popřípadě osoby, jejíž je poskytovatel organizační složkou) nebo právnické osoby, s níž poskytovatel uzavřel smlouvu podle § 23 odst. 1 zákona, a mohou být poskytovatelem rovněž odvoláni.

(2) Členem komise nemůže být zaměstnanec poskytovatele, u nějž vzhledem k jeho vztahu k přijímanému projektu nebo k některému z uchazečů lze mít důvodné pochybnosti o jeho nepodjatosti.

(3) Poskytovatel si vyžádá písemné prohlášení člena komise ve smyslu odstavce 2 o jeho nepodjatosti vůči uchazečům a návrhům projektů. Bez tohoto prohlášení se člen komise nesmí účastnit činnosti komise a nesmí ovlivňovat ostatní členy komise.

(4) Zjistí-li některý člen komise, že on nebo některý jiný člen komise je podjatý, musí tuto skutečnost oznámit poskytovateli. Člen komise, který je podjatý, je z další činnosti komise okamžitě vyloučen, poskytovatel ho odvolá a jmenuje nového člena komise.

(5) Administrativně, organizačně i finančně zajišťuje činnost komise poskytovatel sám nebo prostřednictvím právnické osoby, s níž uzavřel smlouvu podle § 23 odst. 1 zákona. Náklady poskytovatele na činnost komise jsou součástí nákladů uvedených v § 3 odst. 2 zákona.

(6) Komise zpracuje protokol, ve kterém jsou o každém návrhu projektu uvedeny zejména tyto údaje:

a)   identifikační údaje o návrhu projektu, osobě nebo osobách uchazeče,
b)   údaj o doručení ve lhůtě nebo po uplynutí lhůty stanovené poskytovatelem podle zákona; u návrhů projektů doručených po uplynutí stanovené lhůty také časový údaj o době jejich doručení,
c)   údaj o úplnosti náležitostí návrhů projektů, stanovených v zadávací dokumentaci; u návrhů projektů nesplňujících stanovené náležitosti také důvod pro vyloučení z hodnocení.

§ 7
Odborný poradní orgán pro hodnocení návrhů projektů
(K § 21 odst. 4 zákona)

(1) Odborný poradní orgán pro hodnocení návrhů projektů (dále jen "odborný poradní orgán") má nejméně 5 členů. Členy jmenuje a odvolává poskytovatel, zejména s ohledem na předmět veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a při dodržení zásady, že

a)   členy poskytovatel jmenuje především z řad osob, které mají odborné předpoklady k posouzení návrhů projektů podle zaměření programu,
b)   nadpoloviční většinu členů nesmí tvořit zaměstnanci poskytovatele, popřípadě zaměstnanci působící při výkonu práce ve stejné organizační složce České republiky,
c)   členem každého odborného poradního orgánu může být pouze jeden zaměstnanec stejné právnické osoby, nejedná-li se o osoby, které jsou zaměstnanci poskytovatele, popřípadě osoby, jejíž je poskytovatel organizační složkou,
d)   členem odborného poradního orgánu nesmí být osoba, která je členem Rady pro výzkum a vývoj,
e)   poskytovatel s ohledem na zaměření programu dodrží poměrné zastoupení jednotlivých typů subjektů výzkumu a vývoje s přihlédnutím k jejich regionálnímu zastoupení a u aplikovaného výzkumu nebo vývoje zajistí zastoupení uživatelů výsledků.

(2) Poskytovatel vydá statut a jednací řád odborného poradního orgánu. Statut a jednací řád odborného poradního orgánu poskytovatel zveřejní na své internetové adrese nejpozději při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Seznam členů odborného poradního orgánu poskytovatel zveřejní na své internetové adrese nejpozději při vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

(3) Členem odborného poradního orgánu nemůže být osoba, u které vzhledem k jejímu vztahu k hodnocenému návrhu projektu nebo k některému z uchazečů lze mít důvodné pochybnosti o její nepodjatosti.

(4) Poskytovatel si vyžádá písemné prohlášení člena odborného poradního orgánu o jeho nepodjatosti ve smyslu odstavce 3. Bez tohoto prohlášení se člen odborného poradního orgánu nesmí účastnit činnosti odborného poradního orgánu, zejména nesmí být přítomen hodnocení návrhů projektů a nesmí ovlivňovat ostatní členy odborného poradního orgánu.

(5) Zjistí-li některý člen odborného poradního orgánu, že on nebo některý jiný člen odborného poradního orgánu je podjatý, musí tuto skutečnost oznámit poskytovateli. Člen odborného poradního orgánu, který je podjatý, je z další činnosti odborného poradního orgánu okamžitě vyloučen, poskytovatel ho odvolá a jmenuje nového člena odborného poradního orgánu.

(6) Výsledky hodnocení návrhů projektů jsou součástí zápisu z jednání odborného poradního orgánu, včetně výsledků hlasování o projektech.

(7) O výsledku hodnocení návrhu projektu odborný poradní orgán zpracuje protokol a předloží ho poskytovateli. Protokol musí obsahovat zejména identifikační údaje o návrhu projektu, osobě nebo osobách uchazeče, návrh uznaných nákladů projektu, doporučovanou výši účelové podpory a zdůvodnění výsledku hodnocení návrhu projektu, vycházejícího z podmínek vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji i z posouzení uchazečem navrhované výše účelové podpory a posudků oponentů.

(8) U grantových projektů provádí hodnocení oborové komise Grantové agentury České republiky ustavené v souladu s jejím statutem nebo oborové rady Grantové agentury Akademie věd České republiky9) ustavené Akademickým sněmem Akademie věd České republiky. Ustanovení odstavců 1 až 5 se použijí pro činnost těchto odborných poradních orgánů přiměřeně.

(9) Návrhy projektů a dokumentace o řešených projektech podléhají ochraně podle zvláštního právního předpisu.10) Poskytovatel je oprávněn zveřejnit pouze údaje určené ke zveřejnění v zadávací dokumentaci podle § 17 odst. 8 zákona, a to až po vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji s výjimkou návrhů projektů a dokumentace o řešených projektech, na které se vztahuje zvláštní právní předpis.11) Poskytovatel je povinen si v této souvislosti vyžádat písemné prohlášení o zachování ochrany údajů obsažených v návrzích projektů a dokumentaci o řešených projektech od všech osob, které s nimi přijdou do styku, včetně oponentů a členů odborného poradního orgánu.

(10) Administrativně, organizačně a finančně zajišťuje činnost odborného poradního orgánu poskytovatel.

§ 8
Podmínky nepodjatosti oponentů vůči návrhu projektu a uchazeči
(K § 21 odst. 5 zákona)

(1) Oponentem, který zpracovává oponentní posudek návrhu projektu, nemůže být osoba, u které vzhledem k jejímu vztahu k návrhu projektu nebo k některému z uchazečů lze mít důvodné pochybnosti o její nepodjatosti.

(2) Poskytovatel si vyžádá písemné prohlášení oponenta o jeho nepodjatosti vůči hodnocenému návrhu projektu a uchazeči.

(3) Oponenty posuzujícími tentýž návrh projektu nesmí být zaměstnanci stejného zaměstnavatele; je-li jejich zaměstnavatelem Česká republika, nesmí vykonávat práci u stejné organizační složky České republiky. To neplatí pro hodnocení návrhů projektů v oblasti výzkumu a vývoje týkajícího se obrany nebo bezpečnosti České republiky.

(4) Jestliže se v průběhu hodnocení návrhu projektu prokáže, že oponentní posudek zpracoval oponent, který nesplňuje podmínky podle odstavce 1, odborný poradní orgán ani poskytovatel k obsahu oponentního posudku nepřihlédnou a poskytovatel zajistí zpracování nového oponentního posudku.

§ 9
Postup poskytovatele ve druhém stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji
(K § 22 odst. 7 zákona)

(1) Pokud poskytovatel rozhodne podle § 22 odst. 4 zákona o přijetí návrhu projektu v prvním stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (dále jen "první stupeň") a o jeho postoupení do druhého stupně veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (dále jen "druhý stupeň"), vyzve uchazeče, který předložil tento návrh projektu, písemně k účasti ve druhém stupni do 30 kalendářních dnů od oznámení výsledků prvního stupně. Výzva musí být současně ve stejném termínu zveřejněna poskytovatelem stejným způsobem a na stejném místě jako výsledky prvního stupně.

(2) Výzva poskytovatele podle odstavce 1 obsahuje případný požadavek na dopracování návrhu projektu podle § 22 odst. 6 zákona, identifikační číslo návrhu projektu, způsob, místo a termín převzetí zadávací dokumentace pro druhý stupeň, soutěžní a hodnotící lhůtu12) pro druhý stupeň.

(3) Poskytovatel v zadávací dokumentaci pro druhý stupeň stanoví

a)   strukturu a rozsah doplňujících údajů návrhu projektu nutných k posouzení odborné kvality navrhovaného řešení projektu a k posouzení proveditelnosti navrhovaného postupu řešení s ohledem na cíle stanovené v návrhu projektu vybraného v prvním stupni,
b)   formu zpracování a předložení doplňující dokumentace návrhu projektu, včetně formulářů, pokynů pro jejich vyplňování a povinných příloh,
c)   místo, termín a způsob odevzdání doplňující dokumentace návrhu projektu,
d)   vymezení rozsahu údajů o návrzích projektů a údajů o uchazečích určených ke zveřejnění.

(4) Poskytovatel může druhý stupeň veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji odvolat na návrh odborného poradního orgánu.

§ 10
Organizační zajištění veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji jinou právnickou osobou
(K § 21 odst. 5 a § 23 odst. 3 zákona)

(1) Právnická osoba pověřená organizačním zajištěním veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji musí splňovat požadavky na technické vybavení pro přijímání návrhů projektů a pro jejich evidenci a požadavky na ochranu údajů podle zvláštních právních předpisů.13)

(2) Právnická osoba pověřená organizačním zajištěním veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji je povinna uchovávat údaje o průběhu veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Veškerou dokumentaci o veřejné soutěži předá po ukončení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji poskytovateli.

§ 11
Veřejná zakázka ve výzkumu a vývoji

Na veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona, zadanou podle zvláštního právního předpisu,2) se nevztahují ustanovení § 5 až 10.

§ 12
Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji, podporovaném účelovou podporou
(K § 3 odst. 4 zákona)

(1) Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji (dále jen "ocenění") může poskytovatel udělit fyzické osobě za výsledek dosažený na základě jím poskytnuté účelové podpory, od jehož zveřejnění, ochrany podle zvláštních právních předpisů14) nebo realizování neuplynulo více než 5 let.

(2) O udělení ocenění rozhodne poskytovatel, z jehož kapitoly státního rozpočtu nebo z jehož rozpočtu je ocenění hrazeno. Částka určená na ocenění je součástí účelových výdajů rozpočtové kapitoly poskytovatele podle § 6 odst. 1 zákona.

(3) Poskytovatel vydá statut ocenění, ve kterém stanoví zejména název ocenění, největší možný počet udělovaných ocenění, formu udělovaného ocenění, výši finančního nebo hodnotu věcného ocenění, náležitosti, způsob a termín podávání návrhu na ocenění. Statut ocenění musí být zveřejněn na internetové adrese poskytovatele nejméně 30 dnů přede dnem uzávěrky přijímání návrhů na ocenění.

(4) Výše jednoho finančního ocenění nebo hodnota jednoho věcného ocenění může činit až 100 000 Kč.

(5) Návrhy na ocenění předkládají poskytovatelé nebo příjemci účelové podpory v termínech, způsobem a s náležitostmi, které stanoví poskytovatel.

(6) Pro posuzování návrhů na ocenění jmenuje poskytovatel svůj poradní orgán. Členem poradního orgánu může být pouze osoba, která

a)   nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem odborné činnosti, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,15) pokud se na ni nehledí, jako by odsouzena nebyla; svoji bezúhonnost prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem jmenování členem poradního orgánu,
b)   nebyla v posledních 3 letech disciplinárně potrestána podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti,16) pokud tato činnost souvisí s návrhem věcného nebo finančního ocenění,
c)   není osobou blízkou podle zvláštního právního předpisu17) k osobě navrhované na ocenění.

(7) O přijatých návrzích na ocenění zpracuje poradní orgán protokol. V protokolu uvede seznam osob navržených na ocenění, doporučení nebo zamítnutí ocenění, včetně jeho zdůvodnění, a návrh finančního ocenění nebo věcného ocenění.

(8) Jednání poradního orgánu se řídí jednacím řádem vydaným poskytovatelem. Jednací řád poradního orgánu poskytovatel zveřejní na své internetové adrese nejpozději v den uzávěrky přijímání návrhů na ocenění.

(9) Udělení ocenění se zveřejňuje na internetové adrese poskytovatele.

§ 13
Přechodné ustanovení

Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 14
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu.
2.  Nařízení vlády č. 374/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu.

§ 15
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
JUDr. Buzková v. r.


1)   § 2 odst. 2 písm. a) zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
2)   Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb.
3)   Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
4)   Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 138/2001 Sb.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.
5)   Zákoník práce.
6)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.
7)   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 118/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb. a zákona č. 210/2002 Sb.
8)   Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb., zákona č. 324/1998 Sb., zákona č. 333/1999 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 448/2000 Sb. a zákona č. 445/2001 Sb.
9)   Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb.
10)   Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2000 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., obchodní zákoník.
11)   Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb. a zákona č. 322/2001 Sb.
12)   § 20 zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
13)   Například zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník, zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14)   Například zákon č. 121/2000 Sb.
15)   Trestní zákon.
16)   Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., a vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.
17)   § 116 občanského zákoníku.