SBÍRKA ZÁKONŮ částka 118
rozeslána dne 19.7.2002

323

Vyhláška
Ministerstva financí

ze dne 2. července 2002

o rozpočtové skladbě

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje v rozpočtech organizačních složek státu, při sledování plnění státního rozpočtu, při sledování čerpání rezervního fondu organizačních složek státu, v rozpočtech státních fondů, při pohybech na účtech státních finančních aktiv, při peněžních operacích spojených s řízením likvidity státního rozpočtu a při plánovaných a skutečných operacích rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti.

(2) Rozpočtová skladba je uvedena v příloze této vyhlášky.

§ 2
Hlediska třídění příjmů a výdajů

(1) Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z hlediska

a)   odpovědnostního,
b)   druhového,
c)   odvětvového a
d)   konsolidačního.

(2) Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, a to podle správců kapitol1)

(3) Z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje podle § 1 odst. 1, a to podle příjmových a výdajových druhů. Výdajovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí u výdajů na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů a práv (výdaje na nákupy) druh těchto věcí, služeb, prací, výkonů a práv a u výdajů, proti kterým nestojí přímá protihodnota (transfery), druh podpory, kterou transfer představuje, a druh příjemce této podpory. Příjmovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne, a v rámci něj u příjmů za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv případně druh těchto věcí, služeb, prací, výkonů a práv a u příjmů z transferů druh přijímané podpory nebo zdroj transferu.

(4) Z hlediska odvětvového se třídí příjmy a výdaje podle odvětví. Výdaje podle § 1 odst. 1 se z tohoto hlediska třídí všechny a z příjmů jen nedaňové a kapitálové příjmy obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků. Odvětvím se pro účely této vyhlášky rozumí druh činnosti, z které příjmy plynou nebo na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření právního subjektu, který finanční prostředky, které organizace získává jako příjmy, organizaci poukazuje nebo odevzdává nebo jemuž organizace finanční prostředky poskytuje za účelem jeho podpory.

(5) Z hlediska konsolidačního se třídí výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, a příjmy vznikající uvnitř této soustavy, a to v případě, že skutečnost, že jde o tyto příjmy a výdaje, není vyjádřena již v druhovém třídění. Výdaji vynakládanými uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí výdaje podle § 1 odst. 1, kterými se vynakládají finanční prostředky, které, když jsou přijaty svými příjemci, představují příjmy podle § 1 odst. 1. Příjmy vznikajícími uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí příjmy podle § 1 odst. 1, kterými se přijímají finanční prostředky vynaložené jakožto výdaje podle § 1 odst. 1. Tyto příjmy a výdaje se třídí podle stupňů konsolidace. Stupněm konsolidace se pro účely této vyhlášky rozumí okruh veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, mezi nimiž peněžní převody, představující na jedné straně výdaje těchto rozpočtů a fondů a na druhé straně jejich příjmy, probíhají, určený podle toho, jak se údaje o těchto příjmech a výdajích sumarizují.

§ 3
Jednotky třídění příjmů a výdajů

(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního je jednotkou třídění kapitola státního rozpočtu2) (dále jen "kapitola").

(2) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového jsou jednotkami třídění

a)   rozpočtové třídy (dále jen "třída"),
b)   seskupení rozpočtových položek (dále jen "seskupení položek"),
c)   podseskupení rozpočtových položek (dále jen "podseskupení položek") a
d)   rozpočtové položky (dále jen "položka").

(3) Nejvyšší jednotkou třídění z hlediska druhového jsou třídy a nejnižší položky. Položky se seskupují do podseskupení položek, podseskupení položek do seskupení položek a seskupení položek do tříd.

(4) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového jsou jednotkami třídění

a)   rozpočtové skupiny (dále jen "skupina"),
b)   rozpočtové oddíly (dále jen "oddíl"),
c)   rozpočtové pododdíly (dále jen "pododdíl") a
d)   rozpočtové paragrafy (dále jen "paragraf").

(5) Nejvyšší jednotkou třídění z hlediska odvětvového jsou skupiny a nejnižší paragrafy. Paragrafy se seskupují do pododdílů, pododdíly do oddílů a oddíly do skupin.

(6) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního se příjmy a výdaje třídí na záznamové jednotky.§ 4
Přechodné ustanovení

Při třídění příjmů a výdajů uskutečněných do konce roku 2002 se použije dosavadní rozpočtová skladba.§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.


1)   § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
2)   § 3 písm. g) a § 10 zákona č. 218/2000 Sb.