SBÍRKA ZÁKONŮ částka 117
rozeslána dne 18.7.2002
  

320

ZÁKON

ze dne 13. června 2002

o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Čl. I

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 4b odst. 3 větě druhé se slova "popřípadě místně příslušný okresní úřad," zrušují.

2. V § 6 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) obecní úřad pro svůj správní obvod, v hlavním městě Praze úřad městské části a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad") v přenesené působnosti, jde-li o tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč a věcnou loterii s herní jistinou do 200 000 Kč,".

 3. V § 6 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

4. V § 6 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) ministerstvo v ostatních případech.".

 5. V § 18 odst. 1 písm. a) se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".

6. V § 18 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slovo "územní" slovem "správní".

7. V § 46 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady".

8. V § 46 odst. 2 větě první se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "krajskými úřady".

9. V § 48 odst. 1 písm. a) se slovo "územním" nahrazuje slovem "správním".

10. V § 48 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad", slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním" a slova "okresní úřad" slovy "krajský úřad".

11. V § 48 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad" a zrušují se slova "podle § 6 odst. 1 písm. b) povolení k provozování tomboly nebo věcné loterie nebo jí vydal", ve větě druhé se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b)" a slova "zastoupený okresním úřadem," se nahrazují slovy "nebo kraj,".

12. V § 48 odst. 6 větě druhé se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "krajskými úřady" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovem "kraje".

13. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který zní:

"§ 48a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo úřadu městského obvodu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

Čl. II

Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 115/1994 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 větě první se slova "okresního národního výboru, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází (dále jen "okresní národní výbor")" nahrazují slovy "krajského úřadu, v jehož správním obvodu se nemovitost nachází".

2. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) V případě převodu nemovitosti podle vládního nařízení č. 15/1959 Sb. se k výzvě připojí potvrzení krajského úřadu o odnětí věci a o tom, komu byla odňata. Tyto doklady lze nahradit stejným způsobem jako doklady podle odstavce 1. K výzvě se dále připojí potvrzení

a)   krajského úřadu o výši částky, která byla za odňatou věc vlastníku vyplacena5) (dále jen "vyplacená částka"), s uvedením organizace, která ji zaplatila;
b)   Ministerstva financí o tom, zda bylo příslušným Ministerstvem financí nebo příslušnou Správou pro věci majetkové a devizové za odňaté věci vyplaceno mimořádné odškodnění ze státního rozpočtu (dále jen "odškodnění"), komu bylo vyplaceno a v jaké výši.".

3. Za § 23a se vkládá nový § 23b, který zní:

"§ 23b

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

Čl. III

Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb., zákona č. 218/1994 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 164/1998 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 21/2000 Sb., zákona č. 246/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se mění takto:

1. § 4 se zrušuje.

2. § 9 se zrušuje.

3. V § 11 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu", slova "magistrátnímu úřadu" se nahrazují slovem "Magistrátu" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

4. § 14 včetně poznámky pod čarou č. 4) se zrušuje.

5. § 16 se zrušuje.

6. V § 16a se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

7. V § 16a odst. 1 se slova "dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení komise příslušný okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad", slova "příslušný obvodní úřad" se nahrazují slovy "příslušný úřad městské části".

8. V § 16a se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Spisový materiál soustředěný okresními úřady bude ke dni ukončení činnosti okresních úřadů předán příslušným krajským úřadům.".

9. V § 16a odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Krajské úřady" a slova "obvodní úřady" se nahrazují slovy "úřady městských částí".

10. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který zní:

"§ 16b

Působnosti stanovené krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech

Čl. IV

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb., zákona č. 58/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)  vybírají a vymáhají odvody, poplatky, úhrady, úplaty, pokuty a penále, včetně nákladů řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy a které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů České republiky, s výjimkou pokut ukládaných obcemi a kraji,".

2. V § 1 odstavec 2 zní:

"(2) Revizí se rozumí právo zjišťovat u příspěvkových organizací, územních samosprávných celků, státních podniků a dalších právnických osob hospodařících s majetkem státu skutečnosti rozhodné pro stanovení jejich finančních vztahů ke státnímu rozpočtu České republiky a k rozpočtům územních samosprávných celků, popřípadě ke státním fondům České republiky. Při kontrole se zjišťuje, zda je v souladu s právními předpisy tvorba a použití fondů nebo hospodaření s prostředky státního rozpočtu České republiky a rozpočtů územních samosprávných celků, pokud byly určeny na úhradu nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti. Současně se zjišťuje, zda podle právních předpisů nevznikla povinnost zaplatit odvody a penále do státního rozpočtu České republiky, popřípadě do státních fondů České republiky.".

3. V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:

"c)  výběr a vymáhání odvodů, poplatků, úhrad, úplat, pokut a penále, včetně nákladů řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy a které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů České republiky, s výjimkou pokut ukládaných obcemi a kraji.".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Čl. V

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se mění takto:

1. § 14 zní:

"§ 14

(1) Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla.

(2) Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství.

(3) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.".

2. § 15 zní:

"§ 15

Působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

Čl. VI

Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 120/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 104/2000 Sb., zákona č. 211/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb. a zákona č. 15/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "Magistrátní úřad" nahrazují slovem "Magistrát".

2. V § 2 odst. 6 se číslovka "6" nahrazuje číslovkou "5", slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "Magistrátní úřad" nahrazují slovem "Magistrát".

3. V § 2 odst. 8 se číslovka "6" nahrazuje číslovkou "5", slova "okresního úřadu" se nahrazují slovem "kraje" a slova "Magistrátního úřadu" se zrušují.

4. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

"§ 23a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

Čl. VII

Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 114/2000 Sb. a zákona č. 277/2002 Sb., se mění takto:

1. § 5 se zrušuje.

2. § 6 se zrušuje.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

Čl. VIII

Zákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření č. 345/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova "okresního úřadu, v jehož územním obvodu se věc nachází (dále jen "okresní úřad")," nahrazují slovy "Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových1)".Poznámka pod čarou č. 1) zní:


"1)  Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.".

Poznámky pod čarou č. 1) až 22) se označují jako poznámky pod čarou č. 2) až 23), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 5 úvodní větě se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových1)".

3. V § 14 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

4. V § 14 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

5. V § 14 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

6. V § 14 odst. 5 se slova "státního rozpočtu České republiky" nahrazují slovem "kraje".

7. V § 15 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady" a slova "střediska geodézie" se nahrazují slovy "katastrální úřady".

8. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 15 odst. 3 se slova "příslušný okresní úřad" nahrazují slovy "Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových1)".

10. V § 17 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "Ministerstvu financí".

11. V § 18 odst. 1 se slova "okresní úřad, v jehož územním obvodu se věc nachází" nahrazují slovy "Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových1)".

12. V § 18 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

13. Za § 18c se vkládá nový § 18d, který zní:

"§ 18d

Působnosti stanovené krajském úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Čl. IX

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem "krajů" a slova "obcí v přenesené působnosti (dále jen "obec")" se nahrazují slovem "obcí".

2. § 2a se zrušuje.

3. V § 2b se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a v mezinárodním poštovním provozu".

4. V § 4 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovem "Kraj" a slova "obecně závaznou vyhláškou" se nahrazují slovy "nařízením kraje".

5. V § 4 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

6. V § 4 odst. 3 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

7. V § 4a odst. 1 se slova "obecně závaznou vyhláškou" nahrazují slovy "nařízením obce".

8. V § 4a odst. 2 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad".

9. V § 4b se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj".

10. V § 5 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) rozpočtu kraje, jestliže pokutu uložil krajský úřad a nejde o pokutu za porušení cenové regulace stanovené obecním úřadem,".

 11. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách

Čl. X

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se slova " , okresním úřadem4a)" včetně poznámky pod čarou č. 4a) zrušují.

2. V § 17 větě poslední se slova " , okresní úřad4a)" zrušují.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

Čl. XI

Zákon č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb. a zákona č. 137/1991 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady", slova "orgány obcí" se nahrazují slovy "obecní úřady" a slova "střediska geodézie" se nahrazují slovy "katastrální úřad".

2. V § 5 odst. 1 se slova "je příslušný okresní úřad, v jehož územním obvodu se věc nachází" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1a) "je příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle zvláštního právního předpisu1a)


"1a)  Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.".

3. V § 5 odst. 2 se slova "státní podniky, rozpočtové a jiné státní organizace a státní orgány České republiky" nahrazují slovy "organizační složky státu a státní organizace".

4. § 6 zní:

"§ 6

(1) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zjišťuje věci, kterých se týká nárok České republiky na vydání podle § 23a zákona, v součinnosti s krajskými úřady, obecními úřady i fyzickými a právnickými osobami.

(2) Nevydá-li povinná osoba věc dobrovolně, domáhá se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jejího vydání v občanském soudním řízení.".

5. V § 8 se slova "je ve výši 20 % příjmem rozpočtu okresního úřadu a v hlavním městě Praze obvodního úřadu" nahrazují slovy "je ve výši 20 % příjmem státního rozpočtu".

6. § 9 zní:

"§ 9

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Čl. XII

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 59 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

2. V § 100 se slova "a 5" zrušují.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Čl. XIII

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb. , zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb. zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002 Sb. a zákona č. 198/2002 Sb., se mění takto:

V § 6 odst. 3 písm. d) se slova "okresních úřadů," zrušují.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

Čl. XIV

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:

"§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon stanoví správní poplatky (dále jen "poplatky"), které vyměřují a vybírají orgány státní správy České republiky a územní samosprávné celky, které jsou zvláštními právními předpisy pověřeny výkonem státní správy (dále jen "správní orgán"). Správní orgán je správcem poplatku podle zákona o správě daní a poplatků.1)


1)  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 7 odst. 7 větě první se slova "okresních úřadů, obcí," nahrazují slovy "územních samosprávných celků," a ve větě třetí se slova "okresních úřadů a obcí" nahrazují slovy "územních samosprávných celků".

3. V § 9 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)  územní samosprávné celky, jde-li o úkony, týkající se výkonu státní správy, kterým jsou pověřeny.".

4. V položce 11 Sazebníku správních poplatků se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

Čl. XV

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 262/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb. a zákona č. 276/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 45f odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "správního úřadu".

2. V § 45f odst. 6 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "příslušného správního úřadu".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Čl. XVI

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 7 větě první se slova "nabízený majetek, převede jej likvidátor okresnímu úřadu příslušnému podle sídla obecně prospěšné společnosti. Okresní úřad jej použije" nahrazují slovy "likvidační zůstatek, přechází likvidační zůstatek na Českou republiku a likvidátor zajistí jeho předání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká republika použije likvidační zůstatek".

2. V § 12 odstavec 5 zní:

"(5) Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady obec příslušná podle sídla obecně prospěšné společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě dozorčího orgánu.".

3. V § 18 odst. 1 se slova "obce, případně z rozpočtu jiných územních orgánů8)" nahrazují slovy "územních samosprávných celků8)".Poznámka pod čarou č. 8) zní:


"8)  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 18 odst. 2 se slova " , rozpočtu okresního úřadu nebo rozpočtu jiného územního orgánu státní správy" zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Čl. XVII

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 16 nadpis zní: "

Sankce".

2. V § 16 odst. 1 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "sankci".

3. V § 16 odst. 2 se slovo "Pokuta" nahrazuje slovem "Sankce".

4. V § 16 odst. 3 se slovo "pokuty" nahrazuje slovem "sankce", slova "okresní úřad," se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností a", slova "1 až 15" se nahrazují slovy "stanovené Statutem hlavního města Prahy" a slova "pro území příslušných správních obvodů a ve městech Plzeň, Brno a Ostrava magistráty těchto měst" se zrušují.

5. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

"§ 26a

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo městským částem podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Čl. XVIII

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 větě čtvrté se slova "okresních úřadů" zrušují a slovo "krajům" se nahrazuje slovem "krajů".

2. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Činnost krajů podle věty čtvrté je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".

3. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

4. V § 19 odst. 2 se slova "kapitoly Okresní úřady" nahrazují slovy "krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce".

5. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Činnost krajů podle věty první je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".

6. V § 20 odst. 3 větě druhé se slova "okresních úřadů" zrušují a slovo "krajům" se nahrazuje slovem "krajů".

7. V § 20 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Činnost krajů podle věty druhé je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".

8. V § 30 odst. 2 větě druhé se slova "okresních úřadů" zrušují a slovo "krajům" se nahrazuje slovem "krajů".

9. V § 30 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Činnost krajů podle věty druhé je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. XIX

V § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se věta třetí nahrazuje touto větou: "O jejím uložení rozhoduje u krajů Ministerstvo financí a u obcí a svazků obcí příslušný finanční úřad.".

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Čl. XX

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. Nadpis pod § 10 se zrušuje.

2. V § 10 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 2.

3. V § 10 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajské".

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Čl. XXI

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 146/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 větě první se za slova "jimiž orgány a" vkládá slovo "odborná", text "(§ 25 až 33)" se nahrazuje textem "(§ 25 až 32)" a ve větě druhé se slovo "organizacemi" nahrazuje slovy "odbornou organizací".

2. V § 3 odst. 1 se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti a okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

3. V § 3 odst. 4 se slova "okresní úřad a ústřední" nahrazují slovy "krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a odbornou".

4. V § 3 odst. 5 se slova "příslušnému orgánu kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu", slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "pověřeným organizacím" se nahrazují slovy "pověřené odborné organizaci".

5. V § 6 odst. 1 se slova "orgánem kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajským úřadem".

6. V § 7 odst. 1 větě druhé se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborná".

7. V § 7 odst. 2 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti a okresní úřady" nahrazují slovy "Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

8. V § 7 odst. 3 se slovo "Ústřední" nahrazuje slovem "Odborná" a slova "příslušný orgán kraje a okresní úřad" se nahrazují slovy "krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností".

9. V § 7 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"(4) Odborná organizace státní památkové péče oznámí příslušnému katastrálnímu úřadu každé prohlášení nemovitosti za kulturní památku, jakož i každé zrušení tohoto prohlášení, jde-li o věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí.2)


2)  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 7 odst. 5 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborné".

11. V § 8 odst. 2 se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti a okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

12. V § 10 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné", text "(§ 33)" se zrušuje a ve větě druhé se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborné".

13. V § 10 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

14. V § 11 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

15. V § 11 odst. 3 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "orgánem kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajským úřadem".

16. V § 12 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

17. V § 12 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

18. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Vlastník kulturní památky je povinen v případě zamýšleného prodeje (úplatného převodu vlastnictví) kulturní památky, jde-li o movitou kulturní památku nebo jde-li o národní kulturní památku, ji přednostně nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (úplatnému nabytí do státního vlastnictví), s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky.".

19. V § 13 odst. 2 věta první zní: "Ministerstvo kultury může na základě nabídky vlastníka kulturní památky z mimořádně závažných kulturně společenských důvodů uplatnit právo státu na přednostní koupi (úplatné nabytí do státního vlastnictví) kulturní památky buď přímo nebo prostřednictvím organizací zřizovaných ministerstvem kultury, a to za cenu stanovenou podle zvláštních právních předpisů4), a nelze-li cenu takto určit, za cenu obvyklou odpovídající povaze věci." Ve větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "ministerstvo kultury".Poznámka pod čarou č. 4) zní:


"4)   Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.".Poznámka pod čarou č. 5) se zrušuje.

20. V § 13 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Ministerstvo kultury" a slovo "povinen" se nahrazuje slovem "povinno".

21. V § 13 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "ministerstvo kultury", slova "příslušný k uplatnění práva státu na přednostní koupi kulturní památky" se zrušují a ve větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Ministerstvo kultury".

22. V § 14 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajského úřadu".

23. V § 14 odst. 2 se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

24. V § 14 odst. 4 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

25. V § 14 odst. 5 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

26. V § 14 odstavec 6 zní:

"(6) Orgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením řízení návrh tohoto závazného stanoviska.".

27. V § 14 odst. 7 větě první se slovo "příslušnou" nahrazuje slovem "odbornou", ve větě druhé se slovo "poskytují" nahrazuje slovy "poskytuje odborná", ve větě třetí se slovo "příslušná" nahrazuje slovem "odborná", slova "okresního úřadu, a" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností," a slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajského úřadu".

28. V § 14 odstavec 9 zní:

"(9) Vlastník kulturní památky je povinen odevzdat odborné organizaci státní památkové péče na její žádost 1 vyhotovení dokumentace.".

29. V § 15 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "v národním" nahrazují slovy "ve státním" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

30. V § 15 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad z vlastního podnětu nebo na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na návrh ministerstva kultury" a slova " , a Ministerstvo kultury, jde-li o" se nahrazují slovem "nebo".

31. V § 15 odst. 3 větě první se slovo "národním" nahrazuje slovem "státním", slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

32. V § 15 odst. 4 větě první se slova "orgán obce v‚>;přenesené působnosti" nahrazují slovem "obec", slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností", ve větě druhé se slova " , pokud není sám stavebním úřadem" zrušují, slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

33. V § 16 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obec nebo kraj" a za slova "na jeho žádost poskytnout" se vkládají slova "ze svých rozpočtových prostředků".

34. V § 16 odst. 2 se za slovo "poskytnout" vkládají slova "ze státního rozpočtu" a za slovo "kultury" se doplňují slova "buď přímo, nebo prostřednictvím krajského úřadu, nebo prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

35. V § 17 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné" a ve větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "orgány státní správy" se nahrazují slovy "správními úřady".

36. V § 17 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slova "Ministerstva kultury" se nahrazují slovy "krajského úřadu" a slovo "ústřední" se nahrazuje slovem "odborné".

37. V § 17 odst. 4 se slova "v národním" nahrazují slovy "ve státním" a slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obec s rozšířenou působností".

38. V § 18 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu" a slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné".

39. V § 18 odst. 3 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odbornou".

40. V § 19 odst. 2 se za slovo "památky" vkládají slova "nebo národní kulturní památky", slovo "okresní" se nahrazuje slovem "krajský", slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné" a slova " , a jde-li o národní kulturní památku, orgán kraje v přenesené působnosti po vyjádření ústřední organizace státní památkové péče" se zrušují.

41. V § 21 odst. 3 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborné".

42. V § 22 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

43. V § 23 odst. 2 se slova "orgánu obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo".

44. V § 23 odst. 4 větě první se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský" a ve větě třetí se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "krajský úřad".

45. V § 23 odst. 5 větě první se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský", za slovo "organizaci" se vkládají slova "zřizovanou krajem", ve větě druhé se slova "v národním" nahrazují slovy "ve státním", za slovo "užívá" se vkládají slova "krajský úřad", ve větě třetí se za slovo "nemovitý" vkládá slovo "archeologický", slova "v územních obvodech několika okresních úřadů" se nahrazují slovy "na území několika krajů", slova "tyto okresní úřady" se nahrazují slovy "krajské úřady" a za slovo "dohodě" se doplňují slova "po předchozím projednání s ministerstvem kultury, a nedojde-li k dohodě, určí tuto organizaci ministerstvo kultury".

46. V § 23 odst. 6 se slovo "národním" nahrazuje slovem "státním".

47. V § 24 odst. 3 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

48. V § 25 odst. 1 se za slovo "vykonávají" vkládají slova "orgány státní památkové péče, jimiž jsou" a slova "orgány kraje v přenesené působnosti, okresní úřady a orgány obcí v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

49. V § 25 odst. 2 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborná".

50. V § 25 odst. 3 se slovo "organizací" nahrazuje slovy "odborné organizace".

51. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova "koordinuje sestavování jednotného programu" nahrazují slovy "sestavuje, vyhlašuje a provádí programy".

52. V § 26 odst. 2 písm. c) se slovo "řídí" nahrazuje slovem "usměrňuje" a slovo "usměrňuje" se zrušuje.

53. V § 26 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e)  rozhoduje o zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí a jiných změnách organizace na úseku státní památkové péče,".Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).

54. V § 26 odst. 2 písmeno g) zní:

"g) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vysokými školami při výchově pracovníků v oboru státní památkové péče, podílí se na jejich dalším vzdělávání a pro ocenění jejich práce, jedná-li se o mimořádné pracovní výsledky, uděluje cenu za památkovou péči,".

 55. V § 26 odst. 2 písm. i) se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborné" a za slovo "péče" se doplňují slova "která je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností,".

56. V § 26 odst. 2 se písmeno j) zrušuje.Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno j).

57. V § 27 odst. 3 se slova "obcemi, s kraji, s" nahrazují slovy "orgány státní památkové péče a" a slova "a s organizacemi" se nahrazují slovy " , kontrolními orgány, kraji, obcemi a odbornou organizací".

58. V § 27 odst. 4 se slova "důtky nebo" zrušují.

59. V § 28 odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

60. V § 28 odst. 2 úvodní větě se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

61. V § 28 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)  vykonává státní stavební dohled při obnově národních kulturních památek z hlediska státní památkové péče,".Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

62. Nadpis § 29 zní: " Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

63. V § 29 odstavec 1 zní:

"(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.".

64. V § 29 odst. 2 úvodní větě se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

65. V § 29 odst. 2 písm. a) se slovo "rozvoje" nahrazuje slovem "podpory" a za slovo "plánů" se vkládají slova "a programů".

66. V § 29 odst. 2 písm. c) se slovo "řídí" nahrazuje slovem "usměrňuje" a slova "v působnosti orgánu obce v přenesené působnosti" se nahrazují slovem "obcemi".

67. V § 29 odst. 2 písmeno e) zní:

"e)  koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,".

68. V § 29 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné".

69. V § 29 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Podrobnosti o způsobech zabezpečování předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky obecními úřady obcí s rozšířenou působností stanoví ministerstvo kultury vyhláškou.".

70. V § 30 odst. 1 větě první se slova "Orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovem "Obec", ve větě druhé se slova "Orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovem "Obec" a slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné".

71. V § 30 odst. 2 se slova "Orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovem "Obec" a slova "okresním úřadem" se nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "zařízení" se nahrazuje slovy "organizační složku".

72. V nadpisu § 31 se slovo "okresní" zrušuje.

73. V § 31 odst. 1 se slova "Okresní úřady a orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Rada kraje a rada obce s rozšířenou působností".

74. V § 31 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností", slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné", slovo "okresního" se zrušuje, slovo "okresní" se zrušuje, ve větě druhé se slova "Okresní konzervátor" nahrazují slovem "Konzervátor", slovo "okresní" se zrušuje a slova " , je-li tato komise zřízena" se nahrazují slovy "zřízené radou obce s rozšířenou působností".

75. V § 31 odst. 3 se slovo "okresního" zrušuje, slova "v okrese" se zrušují, slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

76. V § 31 odst. 4 se slovo "okresního" zrušuje, slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "okresním" se zrušuje.

77. V § 31 odst. 5 větě první se slovo "okresního" zrušuje, slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slovo "krajská" nahrazuje slovem "odborná".

78. V § 31 odst. 6 se slovo "okresních" zrušuje.

79. Nadpis § 32 zní: " Odborná organizace státní památkové péče".

80. V § 32 odst. 1 se slovo "Ústřední" nahrazuje slovem "Odborná".

81. V § 32 odst. 2 úvodní větě se slovo "Ústřední" nahrazuje slovem "Odborná".

82. V § 32 odst. 2 písm. c) se slovo "ústředního" zrušuje a za slovo "péče" se vkládají slova "a zabezpečuje průzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón".

83. V § 32 odst. 2 písmeno f) zní:

"f)  zpracovává potřebné odborné podklady pro ostatní orgány státní památkové péče, metodicky usměrňuje činnost konzervátorů a zpravodajů a poskytuje bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při zajišťování péče o kulturní památky,".

84. V § 32 odst. 2 písmeno h) zní:

"h) sleduje kulturně výchovné využití kulturních památek a jejich propagaci a zabezpečuje kulturně výchovné využití a zpřístupnění kulturních památek, s nimiž hospodaří,".

 85. V § 32 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Odborná organizace státní památkové péče si pro zajištění činností pro výkon státní památkové péče vytváří se souhlasem ministerstva kultury a po projednání s krajem krajská, popřípadě i další územní odborná pracoviště (střediska).".

86. § 33 se zrušuje.

87. V nadpisu § 34 se slovo "organizací" nahrazuje slovy "odborné organizace".

88. V § 34 odst. 1 úvodní větě se za slovo "nebo" vkládá slovo "odborná".

89. V nadpisu § 35 se slovo "organizacím" nahrazuje slovy "právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání".

90. V § 35 odst. 1 úvodní větě se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

91. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova " , § 21 odst. 3, § 22 odst. 2" zrušují.

92. V § 35 odst. 1 písm. e) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slovo "vyžádání" se zrušuje .

93. V § 35 odst. 1 písm. f) se slova "nebo bez předchozího souhlasu okresního úřadu přemístí movitou kulturní památku z veřejně přístupného místa" zrušují.

94. V § 35 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

95. V § 35 odst. 1 písm. h) se slovo "vyžádání" zrušuje a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

96. V § 35 odst. 2 úvodní větě se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

97. V § 35 odst. 2 písm. b) se slovo "vyžádání" zrušuje.

98. V § 35 odst. 2 písm. d) se za slovo "památky" vkládají slova "nebo bez předchozího souhlasu krajského úřadu trvale přemístí movitou kulturní památku z veřejně přístupného místa".

99. V § 35 odst. 2 písm. e) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

"f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 3 nebo § 22 odst. 2 tohoto zákona,
g)   provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum.".

100. V § 37 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "orgán státní památkové péče, který je příslušný pokutu uložit".

101. V § 37 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pokutu vybírá a vymáhá orgán státní památkové péče, který ji uložil.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

102. V § 37 odstavec 4 zní:

"(4) Pokuta uložená a vybraná obecním úřadem obce s rozšířenou působností je příjmem obce s rozšířenou působností. Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.".

103. V § 38 se slovo "organizaci" nahrazuje slovy "právnické osobě" a slovo "organizace" se nahrazuje slovy "právnické osoby".

104. V § 39 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

105. V § 39 odst. 1 úvodní větě se slova "Důtku nebo" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit" a slova "lze uložit" se zrušují.

106. V § 39 odst. 1 písm. e) se slovo "vyžádání" zrušuje a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

107. V § 39 odst. 1 písm. g) se slovo "vyžádání" zrušuje a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

108. V § 39 odst. 2 úvodní větě se slovo "Pokutu" nahrazuje slovy "Krajský úřad může uložit pokutu až" a slova "lze uložit" se zrušují.

109. V § 39 odst. 2 písm. b) se slovo "vyžádání" zrušuje.

110. V § 39 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu trvale".

111. V § 39 odst. 2 písm. f) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 22 odst. 2, § 23 odst. 2 tohoto zákona.".

 112. § 41 zní:

"§ 41

(1) Pokutu vybírá a vymáhá orgán státní památkové péče, který ji uložil.

(2) Pokuta uložená a vybraná obecním úřadem obce s rozšířenou působností je příjmem obce s rozšířenou působností. Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.".

"§ 42a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

114. V § 43 odst. 1 písm. a) se slovo "národním" nahrazuje slovem "státním".

115. V § 45 odst. 1 se za slova "§ 20 odst. 4" vkládají slova " , § 29 odst. 4".

116. V § 45 odst. 2 písm. a) se slova "Českou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj" nahrazují slovy "Ministerstvem pro místní rozvoj".

117. V § 45 odst. 2 písm. c) se slova "Českou plánovací komisí a ministerstvem financí České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvem financí".

ČÁST DVCÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

Čl. XXII

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "Státní vědecké" nahrazují slovem "Vědecké".

2. V § 3 odst. 1 písm. d) se za slovo "výtisk" vkládají slova "Městské knihovně v Praze a", slova "státní vědecké" se nahrazují slovem "krajské" a věta druhá se zrušuje.

3. V § 5 odst. 1 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

4. V § 5 odst. 2 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

5. V § 5 odst. 3 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

6. V § 5 odst. 4 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

7. V § 5 odst. 5 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".

8. V § 5 odst. 6 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".

9. V § 5 odst. 7 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

10. V § 5 odst. 8 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

11. V § 5 odstavec 10 zní:

"(10) Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.".

12. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

Čl. XXIII

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 písm. f) se slova "státní vědecké" nahrazují slovem "krajské" a slova "Státní technické knihovně v Praze" se zrušují.

2. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova "hlavního města Prahy" nahrazují slovy "v Praze".

3. V § 9 odst. 2 se slova "státní vědecké" nahrazují slovem "krajské".

4. V § 17 odst. 1 větě úvodní se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

5. V § 17 odst. 2 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

6. V § 17 odst. 3 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

7. V § 17 odst. 4 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský" a věta druhá se zrušuje.

8. V § 17 odst. 5 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

9. V § 17 odstavec 7 zní:

"(7) Pokuty uložené podle tohoto zákona krajskými úřady jsou příjmem krajů.".

10. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

"§ 18a

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Čl. XXIV

V zákoně č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., příloha zní:

V České republice působí tyto inspektoráty bezpečnosti práce:

1. Inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

2. Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,

3. Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích,

4. Inspektorát bezpečnosti práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni,

5. Inspektorát bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,

6. Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové,

7. Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně,

8. Inspektorát bezpečnosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě.".

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení

Čl. XXV

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb. zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 350/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 213/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 73a odst. 1 se slovo "též" zrušuje a za slova "mohou poskytovat" se doplňují slova "kraje, obce,".

2. V § 73a odst. 2 se část věty před středníkem nahrazuje textem, který včetně poznámky pod čarou č. 48a) zní: "Poskytovatelům sociálních služeb uvedeným v odstavci 1 se poskytují z peněžních prostředků státního rozpočtu podle zvláštního zákona48a) účelově určené příspěvky na úhradu nákladů za tyto služby


48a)  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 73a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Vláda nařízením stanoví pravidla poskytování příspěvků podle odstavce 2, zejména za jakých podmínek, v jaké výši a v jakých lhůtách jsou příspěvky poskytovány.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

4. V § 93 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovem "kraji".

5. V § 106a odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "Okresní úřad" se nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

6. Za § 173 se vkládá nový § 173a, který zní:

"§ 173a

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Čl. XXVI

Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 125/1990 Sb., zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 459/1990 Sb., zákona č. 9/1991 Sb., zákona č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zabezpečují:

a)   Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,
b)   krajský úřad,
c)   obecní úřad obce s rozšířenou působností,
d)   pověřený obecní úřad,
e)   obecní úřad.".

2. V § 3 odst. 1 a 3 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

"§ 4a
Obce a obecní úřady

Obecní úřad při poskytování dávek sociální péče a obec při poskytování služeb sociální péče poskytují občanům odbornou pomoc.".

4. V nadpisu části druhé se slova "obcí a okresních úřadů" nahrazují slovy "obcí a obecních úřadů".

5. V nadpisu hlavy druhé v části druhé se slova "Působnost obcí a okresních úřadů" nahrazují slovy "Působnost obcí a obecních úřadů".

6. V § 14 odst. 1 větě první se slova "Obce a okresní úřady organizují a poskytují" nahrazují slovy "Obec organizuje a poskytuje", ve větě druhé se slovo "vyhledávají" nahrazuje slovem "vyhledává" a ve větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

7. V § 14 odst. 2 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

8. V § 14 odst. 3 se slova "Okresní úřad, popřípadě obec v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obec nebo kraj".

9. V § 14 odst. 4 se slova "Okresní úřad (obec) sleduje" nahrazují slovy "Obec a kraj sledují".

10. V nadpisu nad § 15 se za slova "Působnost obcí" doplňují slova "a obecních úřadů".

11. § 15 zní:

"§ 15

(1) Obec

a)   rozhoduje

1. 

o umístění matky s dítětem, popřípadě těhotné ženy do domova pro matky s dětmi, který spravuje, a o úhradě za služby v něm poskytované,

2. 

o přijetí dítěte do stanice pečovatelské služby pro děti, kterou spravuje, a o úhradě za služby v ní poskytované,

3. 

o poskytování pečovatelské služby a o úhradě za ni,

4. 

o poskytnutí služby sociální péče podle § 8a odst. 3 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů,

b)   oznamuje pověřenému obecnímu úřadu, popřípadě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, kterým rodinám, dětem a těhotným ženám je třeba poskytnout sociální péči, a spolupůsobí při jejím poskytování,
c)   organizuje výchovu občanů k partnerským vztahům a rodinnému životu,
d)   poskytuje výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči manželům, rodičům, dětem a těhotným ženám při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů,
e)   spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi.

(2) Obecní úřad rozhoduje o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky podle § 8a odst. 3 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.".

12. § 16 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

"§ 16

Pověřený obecní úřad11) dále rozhoduje o

a)   poskytování peněžitých a věcných dávek nezaopatřeným dětem, rodičům nezaopatřených dětí a těhotným ženám,
b)   poskytování příspěvku na rekreaci dětí důchodce.

11)   § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".

13. Nadpis nad § 19 se zrušuje.

14. § 19 včetně poznámky pod čarou č. 12) zní:

"§ 19

Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále rozhoduje

a)   o poskytování příspěvku na výživu dítěte12) a dalších účelových peněžitých a věcných dávek, které stanoví prováděcí předpis,
b)   o poskytování bezúročných půjček.

12)   § 5 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.".

15. V § 26 se slovo "orgánů" a slova "a okresních úřadů" zrušují.

16. V nadpisu nad § 32 se za slova "Působnost obcí" doplňují slova "a obecních úřadů".

17. V § 32 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e)  rozhoduje o poskytování pečovatelské služby a o úhradě za ni,
f)   zabezpečuje pečovatelskou službu podle zvláštního zákona21a) a rozhoduje o jejím poskytnutí.".

18. V § 32 odst. 2 se slova "Obec v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřad".

19. V § 32 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

20. V § 32 odst. 2 písm. b) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

21. Nadpis § 34 se zrušuje.

22. V § 34 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále" a na konci písmene f) se čárka nahrazuje tečkou a písmena g) a h) se zrušují.

23. V § 34 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

24. V § 34 odst. 2 větě první a druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

25. V nadpisu nad § 37 se za slova "Působnost obcí" doplňují slova "a obecních úřadů".

26. V § 37 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)  rozhoduje o poskytování pečovatelské služby a o úhradě za ni.".

27. V § 37 odst. 2 se slova "Obec v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřad".

28. V § 37 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

29. § 39 včetně nadpisu se zrušuje.

30. Nadpis § 41 se zrušuje.

31. V § 41 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále", písmeno b) se zrušuje a zároveň se ruší označení písmene a).

32. V § 42 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)  sociální poradenskou péči.".

33. Nadpis § 43 se zrušuje.

34. V § 43 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a písmeno b) se zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

35. V nadpisu § 44 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "obecních úřadů obcí s rozšířenou působností".

36. V § 44 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

37. V § 44 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

38. V § 52 odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a slova "těchto okresních úřadů" se nahrazují slovy "obce s rozšířenou působností".

39. V § 53 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad, který vyplácí dávku sociální péče".

40. V § 54 odst. 1 písm. d) se slova "§ 32 odst. 2 písm. c), § 34 písm. b)" nahrazují slovy "§ 32 odst. 2 písm. b), § 34 odst. 1 písm. b)", slova "a příspěvku na úhradu pojistného" se zrušují a slova "§ 37 odst. 2 písm. c)" se nahrazují slovy "§ 37 odst. 2 písm. b)".

41. V § 54 odst. 1 písm. f) se slova "§ 15 odst. 2 písm. a) bodu 3" nahrazují slovy "§ 15 odst. 2".

42. V § 54 odst. 4 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "obecních úřadů".

43. V § 55a odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

44. V § 55a odst. 4 se slova "z podnětu okresního úřadu" nahrazují slovy "z moci úřední obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "tomuto úřadu".

45. V § 56 odst. 1 se slova "místní příslušnost obcí, okresních úřadů a krajů" nahrazují slovy "místní příslušnost obcí, obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajů a krajských úřadů", v písmenu a) se slova "sídlem okresního úřadu anebo sídlem kraje" nahrazují slovy "sídlem obecního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo kraje anebo krajského úřadu", v písmenu b) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a v písmenu c) se slova "místem obce nebo sídlem okresního úřadu" nahrazují slovy "sídlem obecního úřadu".

46. V § 56 odst. 2 se slova "Místní příslušnost kraje" nahrazují slovy "Místní příslušnost krajského úřadu".

47. V § 56 odst. 3 větě druhé se slova "činí opatření pověřený obecní úřad nebo okresní úřad, anebo orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "činí opatření pověřený obecní úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností anebo krajský úřad".

48. Za § 56c se vkládá nový § 56d, který zní:

"§ 56d

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti

Čl. XXVII

Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 64/1991 Sb., zákona č. 272/1992 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 220/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"(2) Úřady práce jsou správní úřady. Správní obvody úřadů práce tvoří územní obvody okresů.2) Na území hlavního města Prahy je úřadem práce Úřad práce hlavního města Prahy.


2)   Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 12 odst. 1 písm. t) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XXVIII

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se slovo "obce" nahrazuje slovy "obecní úřady".

2. V § 6 odst. 1 větě první se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem "okresů".

3. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu nebo hlavního města Prahy" nahrazují slovy "obecního úřadu".

4. V § 8 odst. 7 větě první se slova "územním obvodu" nahrazují slovy "správním obvodu" a ve větě druhé se slovo "obvodu" nahrazuje slovy "správním obvodu".

5. V § 10 odst. 1 se slova "Obec rozhoduje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřad rozhoduje".

6. V § 10 odst. 2 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad" a slovo "obec" se nahrazuje slovy "obecní úřad".

7. V § 16 odst. 1 věty druhá a třetí znějí: "Obdobnou povinnost mají tato zařízení vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v souvislosti s poskytováním dávek státní sociální podpory a vůči obecním úřadům a obcím v souvislosti s poskytováním dávek a služeb sociální péče. Uvedenou povinnost mají tato zařízení i vůči orgánům krajů v souvislosti s řízením o opravných prostředcích a s prošetřováním stížností.".

8. V § 118 odst. 1 písm. a) se slovo "obce" nahrazuje slovy "obecního úřadu".

9. V § 118 odst. 3 větě první se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad".

10. Za § 123d se vkládá nový § 123e, který zní:

"§ 123e

Působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Čl. XXIX

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 7 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

2. V § 19 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

3. V § 20 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

4. V § 24 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

5. V § 30 odst. 4 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

6. V § 30 odst. 8 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

7. V § 30 odst. 10 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

8. V § 50 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

9. V § 57 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

10. V § 58 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

11. V § 58 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slova "Okresní úřad" se nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

12. V § 58 odst. 2 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

13. V § 58 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

14. V § 59 odst. 2 a 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

15. V § 61 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

16. V § 61 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

17. V § 61 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

18. V § 61 odst. 3 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

19. V § 61 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

20. V § 61 odst. 5 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

21. V § 61 odst. 6 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

22. V § 62 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

23. V § 63 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

24. V § 63 odst. 1 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

25. V § 63 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

26. V § 63 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

27. V § 63 odst. 3 se slova "okresním úřadům" nahrazují slovy "obecním úřadům obcí s rozšířenou působností".

28. V § 63 odst. 3 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

29. V § 63 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje pro provádění zákona na vlastní náklady aplikační program automatizovaného zpracování údajů, potřebný pro rozhodování o dávkách, jejich výplatu a jejich kontrolu a poskytuje tento aplikační program obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady jsou povinny při řízení o dávkách, při jejich výplatě a kontrole tyto aplikační programy používat.".Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

30. V § 63 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

31. V § 63 odst. 6 se slova "v odstavci 4" nahrazují slovy "v odstavci 5".

32. V § 63a odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

33. V § 63a odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

34. V § 64 odst. 1 se slova "krajského úřadu a okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje zařazení do krajského úřadu a obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu".

35. V § 64 odst. 3 písm. a) v první části věty se slovo "obcím" nahrazuje slovy "obecním úřadům" a slova "obcím, okresním úřadům" nahrazují slovy "obecním úřadům".

36. V § 64 odst. 4 v návětí se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

37. V § 64 odst. 4 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

38. V § 64 odst. 5 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

39. V § 64 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

40. V § 64 odst. 7 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

41. V § 65 odst. 1, 4 a 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

42. V § 65 odst. 6 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

43. V § 65 odst. 6 větě druhé se slova "státního rozpočtu České republiky" nahrazují slovy "obce, která pokutu uložila".

44. V § 66 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

45. V § 66 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

46. V § 67 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

47. V § 67 odst. 2 se slova "z podnětu okresního úřadu" nahrazují slovy "z moci úřední obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

48. V § 67 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

49. V § 68 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

50. V § 69 odst. 1 písm. e) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

51. V § 70 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

52. V § 70 odst. 3 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

53. V § 70 odst. 3 větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

54. V § 71 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

55. V § 72 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

56. Za § 73a se vkládá nový § 73b, který zní:

"§ 73b

Působnost stanovená krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

57. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30a) zní:

"ČÁST ŠESTÁ
Provádění státní sociální podpory v období od 1. ledna 2003 do 31, března 2004

§ 79a

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují provádění státní sociální podpory podle tohoto zákona od 1. dubna 2004, s výjimkou orgánů hlavního města Prahy, které tuto působnost vykonávají od 1. ledna 2003.

(2) Provádění státní sociální podpory podle tohoto zákona zajišťují v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 obecní úřady těchto obcí: Benešov, Beroun, Blansko, Blovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brno, Bruntál, Břeclav, Černošice, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Nýřany, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šlapanice, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo.

(3) Správní obvody obcí uvedených v odstavci 2 jsou pro účely výkonu státní správy na úseku státní sociální podpory shodné se správními obvody okresních úřadů podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002, které měly sídlo v těchto obcích k tomuto dni. Obce Černošice a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zřídí pracoviště obecního úřadu v hlavním městě Praze; správní obvod obce Černošice se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Praha-západ a správní obvod obce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Praha-východ podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002. Obce Nýřany a Blovice zřídí pracoviště obecního úřadu v Plzni; správní obvod obce Nýřany se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Plzeň-sever a správní obvod obce Blovice se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Plzeň-jih podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002. Obec Šlapanice zřídí pracoviště obecního úřadu v Brně; správní obvod obce Šlapanice se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Brno-venkov podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002.

(4) Oprávnění, působnost a povinnosti náležející podle tohoto zákona obecním úřadům obcí s rozšířenou působností přísluší v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.

(5) Práva a povinnosti žadatelů o dávky státní sociální podpory, oprávněných osob, příjemců dávek státní sociální podpory a společně posuzovaných osob, které přísluší podle tohoto zákona vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, přísluší v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 vůči obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.

(6) Povinnosti státních orgánů, dalších právnických osob a fyzických osob vůči obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 63 přísluší v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2004 vůči obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.

(7) Oprávnění náležející podle tohoto zákona krajskému úřadu a Ministerstvu práce a sociálních věcí zůstávají v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 nedotčena.

(8) Působnost stanovená obecním úřadům uvedeným v odstavci 2 pro období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 je výkonem přenesené působnosti.

(9) Nestanoví-li se v odstavcích 2 a 3 jinak, platí pro výkon přenesené působnosti obecné předpisy upravující obecní zřízení.30a)

§ 79b

(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců obcí uvedených v § 79a odst. 2 zařazených k výkonu práce na úseku státní sociální podpory přecházejí od 1. dubna 2004 na obce s rozšířenou působností, pokud činnost těchto zaměstnanců přechází do působnosti těchto obcí.

(2) Obec uvedená v § 79a odst. 2 se dohodne se zaměstnancem a obcemi s rozšířenou působností, na kterou z těchto obcí jeho práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přejdou. Obec uvedená v § 79 odst. 2 na základě uvedené dohody provede delimitaci příslušných zaměstnanců této obce na určenou obec s rozšířenou působností.

(3) Movité věci ve vlastnictví obce uvedené v § 79a odst. 2, které jsou potřebné k výkonu činností přecházejících od 1. dubna 2004 do působnosti obcí s rozšířenou působností, přecházejí dnem 1. dubna 2004 do vlastnictví té obce, na kterou přecházejí práva a povinnosti zaměstnanců podle odstavce 1.

(4) Správní řízení zahájená obecním úřadem obcí uvedených v § 79a odst. 2 přede dnem 1. dubna 2004, která před tímto dnem nebyla pravomocně ukončena, dokončí obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

(5) Výkony rozhodnutí zahájené obecními úřady obcí uvedených v § 79a odst. 2 a výkony rozhodnutí, které bude možné zahájit až po 1. dubnu 2004, provedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

(6) Pro provedení spisové rozluky v souvislosti s převedením činností v oblasti státní sociální podpory od 1. dubna 2004 na obecní úřady obcí s rozšířenou působností se použijí přiměřeně předpisy pro provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.


30a)   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. XXX

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou

a)   krajské úřady,
b)   obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c)   obecní úřady,
d)   ministerstvo,
e)   Úřad.".

2. V § 10 odst. 1 se slova "Obec je povinna" nahrazují slovy "Obecní úřad je povinen".

3. V § 10 odst. 1 písm. g) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

4. V § 10 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

5. V § 10 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

6. V § 10 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

7. V § 11 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

8. V § 12 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

9. V § 13 odst. 1 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad", slovo "obec" se nahrazuje slovy "obecní úřad" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

10. V § 13 odst. 2 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad" a slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

11. V § 14 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

12. V § 14 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

13. V § 14 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností"".

14. V § 15 odst. 1 poslední větě se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

15. V § 15 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

16. V § 16 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

17. V § 17 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

18. V § 18 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

19. V § 19 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

20. V § 19 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

21. V § 19 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností"".

22. V § 19 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností", slova "zaměstnanci okresního úřadu" se nahrazují slovy "zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu" a slova "okresním úřadem" se nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

23. V § 20 odst. 1 poslední větě se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

24. V nadpisu § 21 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

25. V § 21 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

26. V § 21 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

27. V § 21 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

28. V § 21 odst. 3 písm. c) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

29. V § 21 odst. 3 písm. i) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

30. V § 21 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

31. V § 21 odst. 5 se slova "okresní úřad, u něhož" nahrazují slovy "obec, u níž".

32. V § 22 odst. 5 písm. b) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

33. V § 22 odst. 6 písm. a) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

34. V § 22 odst. 6 písm. b) se slova "okresní úřad, u něhož" nahrazují slovy "obec, u níž".

35. V § 22 odst. 8 písm. a) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

36. V § 24b odst. 1 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

37. V § 24c odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "okresní úřad, u něhož" se nahrazují slovy "obec, u níž".

38. V § 24c odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

39. V § 24d odst. 3 písm. a) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

40. V § 24d odst. 3 písm. d) se slova "okresní úřad, u něhož" nahrazují slovy "obec, u níž".

41. V § 27 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

42. V § 28 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

43. V § 28 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "obec".

44. V § 28 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

45. V § 29 odst. 1 větách první a druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

46. V § 29 odst. 2 se slova "Zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují slovy "Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu" a slova "okresním úřadem" se nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

47. V § 29 odst. 3 se slova "Zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují slovy "Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu".

48. V § 29 odst. 4 se slova "zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

49. V § 29 odst. 5 se slova "Okresní úřad, jehož zaměstnanec oznámil porušení povinnosti ústavním zařízením, sleduje" nahrazují slovy "Jestliže zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu oznámil porušení povinnosti ústavním zařízením, sleduje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností".

50. V § 29 odst. 6 písm. a) a b) se slova "zaměstnanci okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu".

51. V § 29 odst. 6 písm. c) až g) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

52. V § 30 odst. 1 větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

53. V § 30 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

54. V § 32 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

55. V § 32 odst. 3 se slova "Zaměstnanci okresního úřadu" nahrazují slovy "Zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu".

56. V § 33 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

57. V § 33 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

58. V § 34 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

59. V § 34 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

60. V § 34 odst. 3 se slova "Zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují slovy "Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu".

61. V § 34 odst. 4 větě první se slova "zaměstnanci okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu" a ve větě druhé se slova "zaměstnance okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu".

62. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

63. V § 36 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

64. V § 36 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

65. V § 36 odst. 4 písm. c) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

66. V § 36 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

67. V § 37 odst. 1 se slova "Obec je povinna" nahrazují slovy "Obecní úřad je povinen".

68. V § 37 odst. 2 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

69. V § 37 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

70. V § 38 odst. 1 se slova "Přednosta okresního úřadu zřizuje, jako zvláštní orgán38)" nahrazují slovy "Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce38)".

71. Poznámka pod čarou č. 38) zní:


"38)  § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".

72. V § 38 odst. 2 písm. b) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu obce s rozšířenou působností".

73. V § 38 odst. 3 větě první se slova "Přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "Starosta obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu".

74. V § 38 odst. 7 poslední větě se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

75. V § 39 odst. 1 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obce a kraje".

76. V § 39 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

77. V § 47 odst. 2 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

78. V § 47 odst. 3 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

79. V § 48 odst. 2 písm. e) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

80. V § 48 odst. 2 písm. f) a g) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

81. V § 49 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

82. V § 51 odst. 3 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad".

83. V § 51 odst. 3 písm. b) a c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

84. V § 51 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

85. V § 52 odst. 1, 2 a 3 se za slovo "ochrany" vkládají slova "a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu".

86. V § 53 odst. 2 písm. c) se za slovo "ochrany" vkládají slova "a zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu".

87. V § 54 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

88. V § 55 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

89. V § 55 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

90. V § 55 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

91. V § 55 odst. 5 větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

92. V § 56 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

93. V § 57 odst. 1 větě první se za slovo "ochrany" vkládají slova " , zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu" a ve větě druhé se za slovo "ochrany" vkládají slova "a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu".

94. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:

"§ 58a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

95. V § 59 odst. 7 věta druhá zní: "Výnosy z pokut uložených obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem obce s rozšířenou působností, výnosy z pokut uložených krajským úřadem jsou příjmem rozpočtu kraje, výnosy z pokut uložených dalšími orgány sociálně-právní ochrany jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.".

96. V § 61 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

97. V § 61 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

98. V § 61 odst. 4 se slovo "obce" nahrazuje slovy "obecního úřadu".

99. V § 62 odst. 1 a 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

100. V § 62 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Čl. XXXI

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb, zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 290/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 39 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Zdravotnická zařízení jsou povinna uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Toto pojištění musí trvat po celou dobu, po kterou zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči.".

2. V § 54 odst. 2 se slova " , okresních úřadů" zrušují.

3. § 56 se zrušuje.

4. V § 67b odst. 10 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f)  lékaři pověření krajem k vypracování odborného stanoviska k vyřizování konkrétních stížností, návrhů na přezkoumání a podnětů ve správním řízení, a to v rozsahu vyplývajícím ze stížnosti, návrhu na přezkoumání nebo podnětu ve správním řízení,".Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena g) až l).

5. V § 67b odst. 10 písm. j) se slova "a lékaři okresních úřadů pro účely odvodního řízení a civilní služby" nahrazují slovy " , lékaři odvodních a přezkumných komisí pro účely odvodního a přezkumného řízení a lékaři určení obecním úřadem obce s rozšířenou působností pro účely civilní služby".

6. V nadpisu nad § 74 se slovo "pracovníků" nahrazuje slovem "zaměstnanců".

7. V § 74 odst. 1 se slova "Pracovníci orgánů státní zdravotní správy jsou oprávněni za účelem zjišťování podkladů potřebných k zabezpečení výkonu státní zdravotní správy na úseku zdravotnictví a při tvorbě státní zdravotní politiky v nezbytném rozsahu" nahrazují slovy "Zaměstnanci státu v orgánech státní zdravotní správy a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu jsou oprávněni za účelem zjišťování podkladů potřebných k zabezpečení výkonu státní správy na úseku zdravotnictví, při tvorbě státní zdravotní politiky a při provádění kontroly na úseku zdravotnictví v nezbytném rozsahu".

8. V § 74 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

9. V § 77 odst. 3 se slova "okresní úřad, obvodní úřad, úřad města, v jehož obvodu se zdravotnické zařízení nachází" nahrazují slovy "krajský úřad, v jehož obvodu se zdravotnické zařízení nachází".

10. Za § 81 se vkládá nový § 81a, který zní:

"§ 81a

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

Čl. XXXII

Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 299/1997 Sb., zákona č. 190/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odstavec 5 zní:

"(5) Dopravu osob uvedených v odstavci 1 do protialkoholní záchytné stanice zajišťují krajské úřady prostřednictvím zdravotnické záchranné služby nebo dopravní zdravotnické služby a dále zajišťují zdravotnickou záchrannou službu, pokud není zabezpečována nestátními subjekty, a to prostřednictvím zařízení, kde je kraj zřizovatelem, když je to ze zdravotního hlediska potřebné, v ostatních případech prostřednictvím útvarů Policie České republiky, které v případě potřeby spolupůsobí při zabezpečování potřeby ošetření těchto osob.".

2. V § 9 odst. 3 se slova "ústav národního zdraví, do něhož je zdravotnické zařízení poskytující tuto péči začleněno" nahrazují slovy "soud z podnětu osob blízkých nebo zdravotnického zařízení, kde je pacient léčen".

3. V § 9 se odstavce 5 a 7 zrušují.Dosavadní odstavce 6 a 8 se označují jako odstavce 5 a 6.

4. V § 12 odst. 1 se slova "orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřad".

5. V § 12 odst. 2 se slova "orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřad".

6. V § 13a se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

7. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

"§ 16a

Působnosti stanovené obecnímu úřadu nebo krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

Čl. XXXIII

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 285/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 písm. f) se slova "s orgánem příslušným k registraci" nahrazují slovy "s krajem příslušným k vydání rozhodnutí o oprávnění".

2. V § 8 odst. 1 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".

3. V § 10 odst. 1 se slova "Okresní úřad nebo obvodní v hlavním městě Praze nebo Magistrátní úřad hlavního města Prahy" nahrazují slovy "Krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy".

4. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní:

"§ 21a

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Čl. XXXIV

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V‚>;§ 27 odst. 6 větě první se slova "okresní úřad (v hlavním městě Praze obvodní úřad)" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy)".

2. V § 47 odst. 1 se slova "okresní úřad, v hlavním městě Praze, Magistrát hlavního města Prahy, ve městě Brně, Ostravě a Plzni magistrát (dále jen "okresní úřad")" nahrazují slovy "krajský úřad, v hlavním městě Praze, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad") a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "krajského úřadu".

3. V § 48 odst. 1 písm. a) se slova "okresního úřadu" a "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajského úřadu" a "krajským úřadem".

4. V § 49 odst. 1 se slova "okresního úřadu" a "okresní úřad" nahrazují slovy "krajského úřadu" a "krajský úřad".

5. Za § 55a se vkládá nový § 55b, který zní:

"§ 55b

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Čl. XXXV

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb. a zákona č. 407/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 2 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

2. V § 13 odst. 3 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

3. V § 13 odst. 4 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

4. V § 13 odst. 5 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

5. V § 13 odst. 6 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

6. V § 13 odst. 7 se slova "okresnímu úřadu" a "okresní úřad" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

7. V § 13 odst. 8 se slova "okresním úřadem" a "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

8. V § 14 odst. 3 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".

9. V § 27 se slova "okresnímu úřadu do konce února" nahrazují slovy "krajskému úřadu do konce února běžného roku".

10. V § 34 odst. 1 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů zařazení do krajského úřadu".

11. V § 37 odstavec 2 zní:

"(2) Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona Ministerstvem zdravotnictví jsou příjmem státního rozpočtu a pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje.".

12. V § 39 odst. 1 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

13. V § 43 odst. 2 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajské".

14. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

"§ 44a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti .".

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. XXXVI

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V hlavě III díle 1 se v nadpise slova "léčebně preventivní péče" zrušují.

2. V § 45 odst. 1 se slova "léčebně preventivní péče" zrušují.

3. V § 47 odstavec 1 zní:

"(1) K pravidelnému, zvláštnímu a mimořádnému očkování může zdravotnické zařízení použít jen očkovací látky, které zajistí Ministerstvo zdravotnictví. To neplatí,

a)   jde-li o očkovací látku proti tuberkulóze a tuberkulín, nebo
b)   požádá-li fyzická osoba o provedení tohoto očkování jinou očkovací látkou, než zajistilo Ministerstvo zdravotnictví. Při každém očkování musí zdravotnické zařízení dodržet návod k použití a postup stanovený výrobcem.".

4. V § 47 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) V případě podle odstavce 1 písm. b) zajistí očkovací látku na pravidelné, zvláštní nebo mimořádné očkování zdravotnické zařízení, které očkování provádí. Tato očkovací látka musí být jako léčivý přípravek registrována a zdravotnické zařízení ji musí použít v souladu s podmínkami registrace.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

5. V § 47 odst. 4 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

6. V § 47 odst. 4 se poslední věta zrušuje.

7. § 49 zní:

"§ 49

Očkovací látky na pravidelné, zvláštní a mimořádné [§ 69 odst. 1 písm. g)] očkování, které zajistí Ministerstvo zdravotnictví s výjimkou těch, která jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jsou hrazena ze státního rozpočtu. Očkovací látky na pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, která jsou prováděna podle § 47 odst. 1 písm. b), jakož i ostatní očkování se provádějí za cenu sjednanou s osobou, která si jejich provedení objednala, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.".

8. V § 51 písm. c) se slovo "zařízení" nahrazuje slovem "orgánu".

9. V § 62 odst. 2 se slova "nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví".

10. V § 72 odst. 1 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" a slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

11. V § 72 odst. 1 a 2 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

12. V § 73 odst. 1 se slova ", jakož i zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

13. V § 73 odst. 2 se slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

14. V § 74 odst. 1 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

15. V § 74 odst. 3 se slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

16. V § 74 odst. 4 se slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

17. V § 75 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví, která mají" nahrazují slovy "které má".

18. V hlavě V díle 1 se v nadpise slova "a zaměstnanců zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují a na konci se doplňují slova ", zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav".

19. V § 78 písm. b) se slova "krajští hygienici" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

20. V § 78 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

21. V § 79 odst. 2 se slova "b) až d)" nahrazují slovy "b) a c)".

22. V § 80 odst. 1 písm. a) se za slovo "řídí" vkládají slova "a kontroluje" a na konci se doplňují slova "a odpovídá za tvorbu a uskutečňování národní politiky na úseku ochrany veřejného zdraví".

23. V § 80 odst. 1 písm. b) se slova "krajské hygieniky" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

24. V § 80 odst. 1 písm. c) se slova "krajských hygieniků" nahrazují slovy "krajských hygienických stanic".

25. V § 80 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena d) až l).

26. V § 80 odst. 1 písm. i) se slova "příslušného okresního nebo krajského hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

27. V § 80 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

"m)  přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují prioritu činnosti na úseku státního zdravotního dozoru,
n)   koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi, včetně registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech souvisejících s výkonem státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví.".

28. V § 80 odst. 2 se slova "b) až d)" nahrazují slovy "b) a c)".

29. V § 80 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) K zabezpečení opatření proti infekčním onemocněním Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje pro zdravotnická zařízení očkovací látky na pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, s výjimkou očkovacích látek proti TBC a Tuberculinu a jejich distribuci.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

30. § 81 se zrušuje.

31. Nadpis § 82 zní: " Krajské hygienické stanice".

32. V § 82 odstavec 1 zní:

"(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice mají územní pracoviště v místech stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice jsou správními úřady. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele krajské hygienické stanice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví.".

33. V § 82 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

34. V § 82 odst. 2 se slova "Okresnímu hygienikovi" nahrazují slovy "Krajské hygienické stanici".

35. V § 82 odst. 2 písm. a) se slova "příslušný krajský hygienik nebo" nahrazují slovem "příslušné".

36. V § 82 odst. 2 písm. b) se za slovo "ochraně" vkládají slova "veřejného zdraví včetně ochrany", v části věty za středníkem se slova "tento dozor" nahrazují slovy "státní zdravotní dozor nad ochranou zdraví při práci".

37. V § 82 odst. 2 písm. l) se slova "příslušný krajský hygienik nebo" nahrazují slovem "příslušné".

38. V § 82 odst. 2 písm. p) se slovo "celostátním" zrušuje, slovo "uskutečňovat" se nahrazuje slovy "kontrolovat a řídit" a slova " ; sledovat ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva svého území, poskytovat poradenské služby ke zdravému způsobu života; provádět výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví" se zrušují.

39. V § 82 odst. 3 se slova "Okresní hygienik je povinen" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice je povinna" a slova "příslušného krajského hygienika a" se zrušují.

40. V § 82 se odstavec 4 zrušuje.

41. Nad § 83a se vkládá nadpis, který zní: " Autorizace".

42. V § 84 odst. 1 písm. k) se slova "nebo krajským hygienikem" zrušují.

43. V § 84 odst. 3 se slova "nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví".

44. V § 84 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Státní zdravotní dozor vykonávají krajské hygienické stanice podle kontrolních plánů, které určují priority činnosti na tomto úseku ochrany veřejného zdraví.".

45. V § 85 odst. 1 větě první se středník nahrazuje tečkou a část druhé věty za středníkem se zrušuje; slova "krajského hygienika" ve větě první se nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

46. V § 85 odst. 1 se slova "Nařízením okresního úřadu" nahrazují slovy "Právním předpisem krajské hygienické stanice".

47. V § 85 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Krajská hygienická stanice informuje o záměru vydat právní předpis podle odstavce 1 Ministerstvo zdravotnictví.

(3) Právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení vyvěsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce krajské hygienické stanice. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoveno jinak.".

48. V § 85 odst. 4 se slova "krajského hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice" a slova "okresní úřady, magistráty měst Ostrava, Brno, Plzeň, Magistrát hlavního města Prahy a další" se zrušují.

49. Nadpis oddílu 3 zní: "Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav".

50. § 86 zní:

"§ 86

(1) Vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek výrobků, vyšetřování biologického materiálu a provádění biologických expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního dozoru a dále ke sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, k přípravě podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro činnost orgánů ochrany veřejného zdraví jako složky integrovaného záchranného systému, k podílení se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví, jakož i k výchově, k podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskytování poradenských služeb a dalších služeb a na úseku ochrany veřejného zdraví se zřizují zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě a ve Zlíně. Zdravotní ústavy jsou příspěvkovými organizacemi. Funkci jejich zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví.

(2) K přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, monitorování a výzkumu vztahů, životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb, k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech, k ochraně a podpoře zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva se zřizuje Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze. Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací. Funkci jeho zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví.

(3) Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou zdravotnickými zařízeními a jsou oprávněny zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, po expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

(4) Statutárním orgánem zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Další úkoly zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu stanoví Ministerstvo zdravotnictví statutem.

(5) Činnosti, pro jejichž výkon tento zákon stanoví podmínku autorizace nebo akreditace, mohou vykonávat jen ústavy uvedené v odstavci 1, které tuto podmínku splňují.".

51. § 87 se zrušuje.

52. Nadpis oddílu 4 zní: "Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných osob".

53. V § 88 odst. 1 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví, jejich zaměstnanci, zástupci hlavního hygienika České republiky a zástupci krajských a okresních hygieniků" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví", část věty za středníkem se zrušuje a středník se nahrazuje tečkou.

54. V § 88 odst. 2 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví a zaměstnanci uvedení v odstavci 1" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví", slova "nebo pověření" se zrušují.

55. V § 88 odst. 3 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví a jejich zaměstnanci" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví", slovo "jeho" se zrušuje a za slovo "výkon" se vkládají slova "státního zdravotního dozoru".

56. V § 88 odst. 4 se slova "orgány ochrany veřejného zdraví a jejich zaměstnanci" nahrazují slovy "zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, vykonávající státní zdravotní dozor,".

57. V § 88 odstavec 5 zní:

"(5) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou oprávněni přizvat k účasti na plnění úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů zaměstnance zdravotního ústavu, popřípadě jiné odborně způsobilé osoby. Tito zaměstnanci zdravotního ústavu a jiné odborně způsobilé osoby mají práva a povinnosti kontrolních zaměstnanců, a to v rozsahu pověření daného jim příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Kontrolované osoby jsou povinny umožnit jim výkon oprávnění v rozsahu pověření. Zaměstnance zdravotního ústavu a jiné odborně způsobilé osoby nelze pověřit oprávněním ukládat opatření nebo sankce podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů.".

58. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní:

"§ 88a

Pouze zaměstnanci s odbornou způsobilostí pro práci ve zdravotnictví51) mohou plnit úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví, uvedených v § 78 písm. a) až c),

a)   při výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a nad plněním povinností zdravotnickými zařízeními,
b)   jejichž předmětem je zjištění zdravotního stavu fyzické osoby včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace,
c)   při hodnocení zdravotních rizik,
d)   při odborném řízení činnosti zařízení vykonávajícího závodní preventivní péči a usměrňování činnosti zdravotnických zařízení v ochraně před infekčními onemocněními včetně nemocničních nákaz, nemocemi podmíněnými prací a jinými poškozeními zdraví z práce,
e)   při vydávání očkovacích látek,
f)   při provádění ověření pracovních podmínek pro účely posuzování nemocí z povolání.".

59. V § 89 odst. 1 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví a zaměstnanci hygienických stanic" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví".

60. V § 89 odst. 2 se slova "a zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1 oprávněni" nahrazují slovem "oprávněny".

61. V § 90 se slova "a zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1" zrušují, ve větě druhé se slovo "orgány" nahrazuje slovem "orgán", slova "nebo zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1" se zrušují, ve větě třetí se slova "nebo zaměstnanec uvedený v § 88 odst. 1" zrušují a slova ", které stanoví působnost orgánů ochrany veřejného zdraví" se zrušují.

62. § 91 se zrušuje.

63. V § 92 odst. 1 se slova "krajského hygienika" a "odst. 3" zrušují a za slova "§ 82" se vkládají slova "odst. 2".

64. V § 94 odst. 2 se slovo "a" za slovy "§ 21 odst. 3" nahrazuje čárkou, za slova "§ 22 odst. 2" se vkládají slova "a § 31 odst. 1", slova "§ 82 odst. 3" se zrušují a za slova "§ 39 odst. 2 písm. d)," se vkládají slova "§ 82 odst. 2".

65. V § 94 odst. 4 se slova "§ 81 odst. 2 písm. d)" zrušují, slova "§ 82 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 82 odst. 2".

66. V § 94 odst. 4 se slova "§ 80 odst. 1 písm. h)" nahrazují slovy "§ 80 odst. 1 písm. g)".

67. V § 95 odst. 2 větě první se slova "okresní úřady, magistráty měst Ostrava, Brno, Plzeň, Magistrát hlavního města Prahy a další" zrušují.

68. V § 97 odst. 2 se slova "a zaměstnanců uvedených v § 88 odst. 1" a "a zařízením ochrany veřejného zdraví" zrušují.

69. V § 108 odst. 1 se slova "§ 4 odst. 1, 2 a 5" nahrazují slovy "§ 4 odst. 1 až 3 a odst. 5" a doplňuje se odstavec 5, který zní:

"(5) Pokud právní předpisy používají pojem okresní hygienik, rozumí se jím po dni 1. ledna 2003 krajská hygienická stanice. Pokud právní předpisy používají pojem krajský hygienik, rozumí se jím po dni 1. ledna 2003 Ministerstvo zdravotnictví. Úkoly krajského hygienika podle zákona o integrované prevenci však plní příslušná krajská hygienická stanice.".

70. V nadpise přílohy č. 1 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

71. V příloze č. 1 se slova "Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hlavního města Prahy", "Okresní a městské hygienické stanice" nahrazují slovy "Zdravotní ústavy".

72. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k zákonu č. 258/2000 Sb. Správní obvody krajských hygienických stanic a jejich sídla

1. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze pro území hlavního města Prahy,

2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pro území okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Ml. Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník,

3. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích pro území okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor,

4. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pro území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov,

5. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech pro území okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov,

6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem pro území okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem,

7. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci pro území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily,

8. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové pro území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov,

9. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pro území okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí,

10. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pro území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou,

11. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pro území okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo,

12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci pro území okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk,

13. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pro území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město,

14. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín.".

73. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

"Příloha č. 3 k zákonu č. 258/2000 Sb. Územní pracoviště krajských hygienických stanic

1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze má územní pracoviště v obcích Benešov, Beroun, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Ml. Boleslav, Kladno, Nymburk, Příbram a Rakovník,

2. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích má územní pracoviště v obcích Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor,

3. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni má územní pracoviště v obcích Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov,

4. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech má územní pracoviště v obcích Cheb, Sokolov,

5. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem má územní pracoviště v obcích Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice,

6. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci má územní pracoviště v obcích Česká Lípa, Semily, Jablonec nad Nisou,

7. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové má území pracoviště v obcích Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov,

8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích má územní pracoviště v obcích Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,

9. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě má územní pracoviště v obcích Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou,

10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně má územní pracoviště v obcích Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,

11. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci má územní pracoviště v obcích Jeseník, Prostějov, Přerov, Šumperk,

12. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě má územní pracoviště v obcích Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava,

13. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně má územní pracoviště v obcích Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín.".

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Čl. XXXVII

V § 349a odst. 1 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb., se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových".

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna občanského zákoníku

Čl. XXXVIII

V § 20i zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"(2) Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u krajského úřadu2) příslušného podle sídla sdružení. Do registru se zapisuje název a sídlo sdružení, předmět jeho činnosti, orgány, kterými sdružení jedná, a jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících jejich působnost.


2)   Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

Čl. XXXIX

Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb. a zákona č. 126/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 2 větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

2. V § 9 odst. 2 větě druhé se slova "Vládního výboru pro zdravotně postižené občany" nahrazují slovy "krajského úřadu".

3. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

4. § 14 zní:

"§ 14

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

Čl. XL

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 64 odstavec 2 zní:

"(2) Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy jsou oprávněni podat

a)   vláda,
b)   skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů,
c)   senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti,
d)   ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona,
e)   zastupitelstvo kraje,
f)   Veřejný ochránce práv,
g)   ministr vnitra, jde-li o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky kraje a hlavního města Prahy a jde-li o návrh na zrušení právního předpisu obce,
h)   věcně příslušný ministr, jde-li o návrh na zrušení nařízení kraje a hlavního města Prahy,
i)   zastupitelstvo obce, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu kraje, do jehož územního obvodu obec náleží.".

2. V § 64 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4, 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 3, 4, 5 a 6.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVÍ
Změna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. XLI

V § 61 odst. 9 větě první zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Čl. XLII

V § 1 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se slova "okresní úřady a města při výkonu působnosti okresního úřadu, obce" nahrazují slovy "orgány územních samosprávných celků".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině

Čl. XLIII

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., zákona č. 72/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 301/2000 Sb. a zákona č. 109/2002 Sb., se mění takto:

1. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4
Občanský sňatek

(1) Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem.

(2) Prohlášení o uzavření manželství lze učinit i před starostou, nebo místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu.

(3) Prohlášení o uzavření manželství podle odstavců 1 a 2 musí být učiněno v přítomnosti zaměstnance místně příslušného matričního úřadu.

(4) Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.

(5) Je-li život snoubence přímo ohrožen, může se manželství uzavřít před kterýmkoli obecním úřadem.".

2. V § 9 odst. 1 větě první se slova "může okresní úřad" nahrazují slovy "mohou krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst".

3. V § 17a odst. 3 se vypouštějí slova "§ 4,".

4. Za § 104 se vkládá nový § 104a, který zní:

"§ 104a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu, obecnímu úřadu nebo starostovi, zástupci starosty nebo pověřenému členu zastupitelstva obce podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

5. Za § 104a se vkládá nový § 104b, který zní:

"§ 104b

Pokud snoubenci v době od 1. srpna 1998 do 31. prosince 2002 učinili prohlášení o uzavření manželství před funkcionářem obce, který k tomu nebyl podle § 4 odst. 1 oprávněn, manželství na základě takového prohlášení vzniklo, jestliže byly splněny ostatní zákonné podmínky pro vznik manželství a jestliže soud nerozhodl jinak. To však platí pouze v případě, že snoubenci byli se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že spolu uzavřeli manželství.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Čl. XLIV

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 75 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností;".

2. V § 336c odst. 1 písm. c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

3. V § 338p odst. 1 písm. d) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

4. Za § 370 se vkládá nový § 370a, který zní:

"§ 370a

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví

Čl. XLV

Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se za slova "Státní orgány," vkládá slovo "kraje,".

2. V § 6 odst. 4 se slova "na svůj náklad" zrušují.

3. V § 13 odst. 1 písm. h) se za slova "státními orgány," vkládá slovo "kraji,".

4. V § 15 odst. 3 se slova "označeného v tomto zákoně jako ústav, jakož i archivu" zrušují.

5. V § 17 odstavec 1 zní:

"(1) Státní ústřední archiv v Praze je správním úřadem, který je přímo řízený ministerstvem vnitra. Je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra.".

6. V § 18 odstavec 1 zní:

"(1) Státní oblastní archivy jsou správními úřady, které jsou přímo řízené ministerstvem vnitra. Jsou organizačními složkami státu a samostatnými účetními jednotkami. Jejich rozpočty jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra.".

7. V § 18 odstavec 3 zní:

"(3) Územní působnost jednotlivých státních oblastních archivů je vymezena územními obvody krajů, přičemž pro

a)   Moravský zemský archiv v Brně je vymezena územním obvodem krajů Jihomoravského a Zlínského a kraje Vysočina,
b)   Státní oblastní archiv v Litoměřicích je vymezena územním obvodem krajů Libereckého a Ústeckého,
c)   Zemský archiv v Opavě je vymezena územním obvodem krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
d)   Státní oblastní archiv v Plzni je vymezena územním obvodem krajů Karlovarského a Plzeňského,
e)   Státní oblastní archiv v Praze je vymezena územním obvodem kraje Středočeského,
f)   Státní oblastní archiv v Třeboni je vymezena územním obvodem kraje Jihočeského,
g)   Státní oblastní archiv v Zámrsku je vymezena územním obvodem krajů Královéhradeckého a Pardubického.".

8. V § 18 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

9. V § 18a odstavec 1 zní:

"(1) Státní okresní archivy jsou vnitřní organizační jednotky státních oblastních archivů. V jejich čele stojí ředitel. Státní okresní archivy

a)   v Blansku, Havlíčkově Brodě, Hodoníně, Jihlavě, Kroměříži, Břeclavi, se sídlem v Mikulově, Pelhřimově, Brně-venkov, se sídlem v Rajhradě, Vyškově, se sídlem ve Slavkově u Brna, Třebíči, Uherském Hradišti, Vsetíně, Zlíně, Znojmě a Žďáru nad Sázavou jsou vnitřními organizačními jednotkami Moravského zemského archivu v Brně,
b)   v České Lípě, Děčíně, Jablonci nad Nisou, Chomutově, se sídlem v Kadani, Liberci, Lounech, Litoměřicích, se sídlem v Lovosicích, Mostě, Semilech a Teplicích jsou vnitřními organizačními jednotkami Státního oblastního archivu v Litoměřicích,
c)   v Bruntále, Frýdku-Místku, Jeseníku, Karviné, Novém Jičíně, Olomouci, Opavě, Prostějově, Přerově a Šumperku jsou vnitřními organizačními jednotkami Zemského archivu v Opavě,
d)   v Domažlicích, se sídlem v Horšovském Týně, Chebu, Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích, Karlových Varech, Klatovech, Plzni-jih, se sídlem v Blovicích, Plzni-sever, se sídlem v Plasích, Rokycanech a Tachově jsou vnitřními organizačními jednotkami Státního oblastního archivu v Plzni,
e)   v Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mělníku, Mladé Boleslavi, Nymburce, se sídlem v Lysé nad Labem, Praze-východ, se sídlem v Přemýšlení, Praze-západ, se sídlem v Praze, Příbrami a Rakovníku jsou vnitřními organizačními jednotkami Státního oblastního archivu v Praze,
f)   v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře jsou vnitřními organizačními jednotkami Státního oblastního archivu v Třeboni,
g)   v Hradci Králové, Chrudimi, Jičíně, Náchodě, Pardubicích, Rychnově nad Kněžnou, Svitavách, se sídlem v Litomyšli, Trutnově a Ústí nad Orlicí jsou vnitřními organizačními jednotkami Státního oblastního archivu v Zámrsku.".

10. V § 19 odst. 1 se slovo "ústavem" nahrazuje slovy "organizační složkou".

11. V § 20 odst. 1 se slovo "ústavy" nahrazuje slovy "organizačními složkami".

12. V § 28 odst. 1 se za slova "Státnímu orgánu," vkládá slovo "kraji,".

13. V § 28 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "státní oblastní archiv", slova "Magistrátní úřad" se nahrazují slovem "Magistrát", ve větě druhé se slova "okresní úřad nebo" zrušují, slova "Magistrátní úřad" se nahrazují slovem "Magistrát" a slova "tyto úřady mají" se nahrazují slovy "má hlavní město Praha".

14. V § 28 odstavec 6 zní:

"(6) Výnosy z pokut uložených státním oblastním archivem nebo ministerstvem vnitra jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, výnosy z pokut uložených Magistrátem hlavního města Prahy jsou příjmem hlavního města Prahy.".

15. V § 28 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Působnost stanovená Magistrátu hlavního města Prahy podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Čl. XLVI

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 429/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova " , nařízení okresního úřadu [§ 28 písm. c)]" zrušují.

2. V § 23 větě první se čárka za slovem "ministerstvo" nahrazuje spojkou "a" a slova "a okresní úřady" se zrušují.

3. V‚>;§ 24 odst. 1 písm. d) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje" a slova "(dále jen "vybrané obce")" se nahrazují slovy "(dále jen "vybrané obecní úřady")".

4. V § 26 odst. 2 písm. c) se slova "a okresního úřadu" zrušují.

5. V § 26 odst. 2 písm. i) se slova "a okresní úřady" zrušují.

6. V § 26 odst. 2 písm. n) se slova "a přednostům okresních úřadů v kraji" zrušují.

7. V § 27 odst. 1 se slova "Orgány kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajské úřady" a písmena c) a f) se zrušují.Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

8. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Rada kraje

a)   vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje,
b)   stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení

1. 

plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,

2. 

zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí,

3. 

požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,

4. 

požární ochrany v budovách zvláštního významu,

5. 

požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 27 odst. 3 se slova "v samostatné působnosti" zrušují.

10. § 28 se zrušuje.

11. V nadpisu § 29 se doplňují slova "a obecní úřad".

12. V § 29 odst. 3 se slova "Obec v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřad".

13. V § 29 odst. 4 se slova "obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady".

14. V § 29 odst. 4 písm. a) se slova "okresu, popřípadě" zrušují.

15. V § 30 písm. a) se slova " , okresních úřadů" zrušují.

16. V § 69a odst. 3 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

17. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:

"§ 89a

Působnosti stanovené krajskému úřadu a radě kraje nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě

Čl. XLVII

Zákon č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "orgán obce v přenesené působnosti, v jejímž územním obvodu" nahrazují slovy "obecní úřad, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy, v jehož správním obvodu".

2. V § 1 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

3. V § 1 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

4. V § 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

5. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

"§ 2a

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské části hlavního města Prahy nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Čl. XLVIII

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 3 větě první se slova " , pokuta uložená okresním úřadem je příjmem okresního úřadu" zrušují.

2. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.

3. V § 34 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

4. Za § 47a se vkládá nový § 47b, který zní:

"§ 47b

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a)   odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis,
b)   úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,
c)   neoznačí budovu čísly popisnými,
d)   neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.".

5. V § 52 písmeno a) zní:

"a)  obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí (§ 53 odst. 4),".

6. V § 52 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

7. V § 53 odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

8. V § 53 odst. 3 větě první se slova "a okresní úřady" zrušují.

9. V § 53 odst. 4 písmeno b) zní:

"b)  působnost podle odstavce 2 úřadům městských částí vymezeným Statutem hlavního města Prahy.".

10. V § 60 odst. 3 větě první se slova " , pořádková pokuta uložená okresním úřadem je příjmem okresního úřadu" zrušují.

11. V § 79 odst. 4 větě první se slova " , nebo příjmem okresního úřadu, pokud rozhodoval o přestupku v prvním stupni" zrušují.

12. V § 85 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

13. V § 89 větě druhé se slova "nebo okresní úřady" zrušují.

14. Za § 95 se vkládá nový § 95a, který zní:

"§ 95a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, úřadům městských částí hlavního města Prahy, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Čl. XLIX

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 5 větě první se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

2. V § 5 odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

3. V § 5 odstavec 2 zní:

"(2) V případech uvedených v odstavci 1 může krajský úřad, v případě hlavního města Prahy ministerstvo, platnost osvědčení pozastavit.".

4. V § 5 se odstavce 3 a 4 zrušují.Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

5. V § 5 odst. 3 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

6. Za § 28a se vkládá nový § 28b, který zní:

"§ 28b

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona č. 298/1992 Sb., o místním referendu

Čl. L

Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona č. 152/1994 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odst. 1 se slova "obecní rada" nahrazují slovy "rada obce".

2. V § 25 odstavec 2 zní:

"(2) Pro místní a městské komise zajistí všechny pomocné prostředky příslušná rada obce.".

3. V § 43 se odstavec 4 zrušuje.

4. V § 72 odst. 3 se slova "obecní rada" nahrazují slovy "rada obce" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".

5. V § 89 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

6. V § 90 odst. 1 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a ve větě první se slova "obecní rada" nahrazují slovy "rada obce".

7. V § 90 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

8. Za § 92 se vkládá nový § 92a, který zní:

"§ 92a

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

Čl. LI

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 7 věta první včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní: "Prohlášení se činí u krajského úřadu, v hlavním městě Praze u úřadu městské části3a) určené Statutem hlavního města Prahy, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň u magistrátů těchto měst (dále jen "úřad"), příslušného podle místa trvalého pobytu fyzické osoby, která prohlášení činí.


3a)   § 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.".

2. V § 10 odst. 2 větě první se slovo "okresního" zrušuje a ve větě druhé a větě čtvrté se slova "Okresní úřad" nahrazují slovem "Úřad".

3. V § 12 odstavec 4 zní:

"(4) Fyzická osoba skládá státoobčanský slib před tajemníkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze před tajemníkem úřadu městské části příslušného podle místa jejího trvalého pobytu, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň před tajemníkem magistrátu těchto měst, v cizině před vedoucím zastupitelského úřadu České republiky.".

4. V § 18a odst. 2 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovem "úřadem".

5. V § 18a odst. 6 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "úřad".

6. V § 18a odst. 7 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "úřad".

7. V § 20 odstavec 2 zní:

"(2) Osvědčení o státním občanství České republiky vydává úřad příslušný podle místa trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Pokud osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, vydává osvědčení o státním občanství České republiky Úřad městské části Praha 1.".

8. V § 20 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 3e) zní:

"(4) Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky se podává u úřadu nebo obecního úřadu, městského úřadu, v hlavním městě Praze u úřadu městské části, v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, pro územní vojenské újezdy u újezdního úřadu určeného zvláštním právním předpisem,3e) příslušného podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Pokud osoba na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměla, podává žádost u Úřadu městské části Praha 1. Má-li osoba trvalý pobyt v cizině, může žádost podat prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky. Tento úřad je povinen žádost postoupit úřadu příslušnému k vydání osvědčení o státním občanství České republiky nejpozději do 15 dnů od jejího podání.


3e)   § 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách.".

9. V § 23 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovem "Úřad", slova "okresního úřadu" se nahrazují slovem "úřadu" a slova "Obvodní úřad v Praze 1" se nahrazují slovy "Úřad městské části Praha 1".

10. V § 23 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Krajský úřad vede evidenci fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky, pokud mají nebo měly v územním obvodu kraje trvalý pobyt.".

11. V § 23 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovem "úřadu", slova "Obvodnímu úřadu v Praze 1" se nahrazují slovy "Úřadu městské části Praha 1".

12. V § 23 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovem "úřadu", slova "Obvodnímu úřadu v Praze 1" se nahrazují slovy "Úřadu městské části Praha 1".

13. V § 24 odstavec 1 zní:

"(1) Ve sporných případech provádí zjišťování státního občanství České republiky úřad příslušný podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Pokud osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, provádí zjišťování Úřad městské části Praha 1.".

14. V § 24 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovem "Úřad".

15. Za § 27c se vkládá nový § 27d, který zní:

"§ 27d

Působnosti stanovené krajskému úřadu, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

Čl. LII

Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "úřad města," zrušují, slova "obvodní úřad nebo místní úřad" se nahrazují slovy "úřad městské části" a slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst".

2. V § 1 odst. 2 se slova "Okresní úřad a v hlavním městě Praze a územně členěných statutárních městech magistráty těchto měst" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst a v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy" a slova "místní úřad" se nahrazují slovy "úřad městské části nebo městského obvodu".

3. V § 1 odst. 3 se slova "zaměstnanec okresního úřadu písemně pověřený přednostou okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnanec kraje nebo obce s rozšířenou působností písemně pověřený ředitelem krajského úřadu nebo tajemníkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze zaměstnanec hlavního města Prahy písemně pověřený ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy" a za slovy "pověřený zaměstnanec" se slovo "úřadu" nahrazuje slovem "obce".

4. V § 7 se slova "krajů v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajskými úřady", slova "okresními úřady5)" se nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností" a poznámky pod čarou č. 4) a 5) se zrušují.

5. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrátu hlavního města Prahy nebo magistrátům měst Brna, Ostravy a Plzně podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

6. V příloze k zákonu ve vzoru Ověřovací kniha v nadpisu sloupce č. 4 se slova "u obecního úřadu" nahrazují slovy "u úřadu vymezeného v § 1 odst. 1 a 2 zákona".

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

Čl. LIII

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), se mění takto:

1. V § 27 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

2. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

"§ 27a

Působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

Čl. LIV

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejného pod č. 322/2001 Sb. a zákona č. 310/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 se slova "okresních úřadech" nahrazují slovy "krajských úřadech".

2. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

"§ 2a

Působnosti stanovené statutárnímu orgánu kraje nebo obce podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých občanů

Čl. LV

Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých občanů, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad", slova "obvodní nebo místní" se zrušují a za slova "úřad městské části" se vkládají slova "určený Statutem hlavního města Prahy".

2. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova "Obvodní úřad v Praze 1" nahrazují slovy "Úřad městské části Praha 1".

3. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:

"§ 13a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, úřadům městských částí hlavního města Prahy a magistrátům měst Brna, Ostravy a Plzně podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Čl. LVI

V zákoně č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, se v § 13 odst. 1 slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Krajské úřady".

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)

Čl. LVII

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 217/2002 Sb., se mění takto:

1. § 69 zní:

"§ 69

Státní integrační program v oblasti zajištění bydlení realizují krajské úřady formou jednorázové nabídky bydlení azylantovi z prostředků státu. Výši prostředků stanoví vláda pro jednotlivé kraje na základě procentních kvót.".

2. V § 89 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a na konci odstavce 2 se doplňuje věta, která zní: "Působnost stanovená krajskému úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

Čl. LVIII

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slova "Magistrát hlavního města Prahy, pokud zákon o hlavním městě Praze nestanoví jinak" se nahrazují slovy "úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy" a slova "(dále jen "okresní úřad")" se nahrazují slovy "(dále jen "obecní úřad obce s rozšířenou působností")".

2. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

3. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

4. V § 4 odst. 2 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

5. V § 4 odst. 2 větě páté se slova "okresním úřadu" nahrazují slovy "obecním úřadu obce s rozšířenou působností".

6. V § 4 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

7. V § 8 odst. 3 se slova "územním" nahrazují slovy "správním".

8. V § 8 odst. 3 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

9. V § 9 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

10. V § 11 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova " , u občana narozeného v cizině Magistrát města Brna, pokud mu občanský průkaz vydal" se zrušují.

11. V § 12 odst. 1 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

12. V § 14 odst. 1 písm. b), h), i), j) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

13. V § 15 odst. 1 až 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

14. V § 16 se v nadpisu slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

15. V § 16 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

16. V § 16 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

17. V § 16 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

18. V § 16 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

19. V § 16 odst. 5 a 6 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

20. V § 17 odst. 3 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

21. V § 17 odst. 4 a 6 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

22. V § 18 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

23. § 19 se včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušuje.

24. V § 20 odst. 1 větě první se za slova "Zaměstnanci ministerstva," vkládají slova "krajů," a slova "okresních úřadů" se nahrazují slovy "obcí s rozšířenou působností".

25. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

"§ 23a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

26. V § 24 odst. 2 větě první a větě druhé se slova "do 31. prosince 2002" nahrazují slovy "do 31. prosince 2003".

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

Čl. LIX

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slova "Magistrát hlavního města Prahy, pokud zákon o hlavním městě Praze nestanoví jinak" se nahrazují slovy "úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy" a slova "(dále jen "okresní úřad")" se nahrazují slovy "(dále jen "obecní úřad obce s rozšířenou působností")".

2. V § 12 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

3. V § 15 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

4. V § 15 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

5. V § 16 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

6. V § 16 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

7. V § 19 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a poznámka pod čarou č. 11) zní:


"11)  § 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.".

8. V § 30 odst. 3 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obce s rozšířenou působností".

9. V § 35 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a odkaz na poznámku pod čarou č. 22) včetně poznámky pod čarou se zrušují.

10. V § 36 odst. 1 větě první se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů, obcí s rozšířenou působností".

11. Za § 39 se vkládá nový § 39a , který zní:

"§ 39a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátům měst Brna, Ostravy a Plzně nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Čl. LX

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)  krajské úřady,".Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

2. V § 2 písm. c) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností", za slova "v hlavním městě Praze" se vkládají slova "městské části určené Statutem hlavního města Prahy" a slova "(dále jen "okresní úřad")" se nahrazují slovy "(dále jen "obecní úřad obce s rozšířenou působností")".

3. V § 2 písm. d) se slova "obvodní a místní" zrušují, za slova "úřady městských částí" se vkládají slova "nebo městských obvodů" a slovo "statut" se nahrazuje slovy "statuty těchto měst".

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

Krajský úřad je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. a). Krajský úřad je uživatelem údajů z informačního systému o občanech, cizincích s povolením k pobytu na území České republiky2) a osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky,3) (dále jen "obyvatel"), kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají povolen pobyt ve správním obvodu příslušného krajského úřadu. Krajský úřad je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3 s výjimkou údajů podle § 3 odst. 2 písm. o); tyto údaje může krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.".

5. § 4 zní:

"§ 4

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. b). Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů2),3) povolen pobyt ve správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3 s výjimkou údaje podle § 3 odst. 2 písm. o); tyto údaje může obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.".

6. V § 5 větě první se slovo "Obec" nahrazuje slovem "Ohlašovna" a slova "předávaných obcí nebo ohlašovnou" se nahrazují slovy " , které předává"; ve větě druhé se slova "Obec je uživatelem" nahrazují slovy "Obec a obecní úřad jsou uživateli" a v části věty druhé za středníkem se za slovo "obec" vkládají slova "a obecní úřad".

7. V § 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

8. V § 7 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a)  krajský úřad údaje o nabytí nebo pozbytí státního občanství obyvatel, v jehož správním obvodu mají nebo měli poslední pobyt;".Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

9. V § 7 písmeno b) zní:

"b)  obecní úřad obce s rozšířenou působností v rozsahu údajů předaných mu podle § 6;".

10. V § 7 písm. e) se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".

11. V § 8 odst. 1 se slova "okresní úřady a obce" nahrazují slovy "krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a věta poslední se zrušuje.

12. V § 8 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností".

13. V § 10 odst. 4 se slova "V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu matky, rozumí se místem trvalého pobytu občana" nahrazují slovy "V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana".

14. V § 10 odst. 6 písm. b) se na konec věty za středník vkládají slova: "občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;".

15. V § 10 odst. 7 větě třetí se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

16. V § 19 odst. 1 větě první se slova "okresních úřadů, ohlašoven a obcí" nahrazují slovy " , krajů nebo obcí, přednosta a zaměstnanci v újezdních úřadech4)".

17. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

"§ 22a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, městským částem hlavního města Prahy, městským částem nebo městským obvodům měst Brna, Ostravy a Plzně a obecním úřadům podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Čl. LXI

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 2 písm. g) a h) se za slova "likvidačních prací" vkládají slova "a při cvičení" a za slova "velitele zásahu," se vkládají slova "hejtmana kraje nebo" .

2. V § 2 písm. g) a h) se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "hejtmana kraje".

3. V § 4 odst. 1 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

4. V § 4 odst. 6 se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "starosty obce s rozšířenou působností".

5. V § 4 odst. 7 se slova "na úrovni" a "nebo okresu" zrušují a slovo "okresu" se nahrazuje slovem "kraje".

6. V § 4 odst. 8 se slova "nebo okresu" zrušují.

7. V § 5 odst. 3 písm. a) se slova "přednosty okresního úřadu," zrušují.

8. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova "okresních úřadů," zrušují.

9. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova "a okresů" zrušují.

10. V § 7 odst. 3 písm. c) se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "starosta obce s rozšířenou působností".

11. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Přesahuje-li mimořádná událost územní obvod kraje, pro který bylo zařízení zdravotnické záchranné služby zřízeno, nebo je-li to nutné z odborných nebo z kapacitních důvodů, a nedohodnou-li se kraje na řešení situace, koordinuje činnost zařízení zdravotnické záchranné služby a zařízení zdravotnické dopravní služby na vyžádání kraje Ministerstvo zdravotnictví. Bližší podmínky o organizaci, činnosti a úkolech zařízení zdravotnické záchranné služby může stanovit Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.".

12. V § 8 odst. 2 se slovo "okresní" zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují tato slova: "ve správních obvodech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností".

13. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

14. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "obecních úřadů obcí s rozšířenou působností".

15. V § 10 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

"d)  zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje (dále jen "havarijní plán kraje"),
e)   zpracovává poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje,".

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena f) a g).

16. V § 10 odst. 3 se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu obce s rozšířenou působností", za slova "krajský úřad" se vkládají slova "ve spolupráci" a slova "okresními úřady" se nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

17. V § 10 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

18. V § 10 odst. 4 se za slovo "zpracování" vkládají slova "havarijního plánu kraje a" a slova "krizových plánů krajů a okresů" se nahrazují slovy "krizového plánu kraje".

19. V § 10 odst. 5 písm. a) se slova "a služeb" zrušují.

20. V § 10 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).

21. V § 11 písm. b) se slova "přednosty okresních úřadů," zrušují.

22. V § 11 písm. c) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu obce s rozšířenou působností" a slova "přednosta okresního úřadu" se nahrazují slovy "starosta obce s rozšířenou působností".

23. V § 11 písm. d) se za slovo "schvaluje" vkládají slova "havarijní plán kraje,".

24. V nadpisu dílu třetího se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".

25. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12
Obecní úřad obce s rozšířenou působností

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy kromě úkolů uvedených v § 15 zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.

(2) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností uvedené v odstavci 1 plní hasičský záchranný sbor kraje, který pro potřebu správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a přípravu záchranných a likvidačních prací dále

a)   plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra,
b)   organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a územními správními úřady s působností v jeho správním obvodu a ostatními obcemi,
c)   pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací vykonává obdobně činnosti uvedené v § 10 odst. 5 za podmínek stanovených v § 10 odst. 7,
d)   za podmínek stanovených v § 10 odst. 4 shromažďuje a používá pro zpracování vnějších havarijních plánů a havarijního plánu kraje potřebné údaje,
e)   seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi,
f)   zpracovává vnější havarijní plán, pokud to vyplývá ze zvláštního právního předpisu8) a zóna havarijního plánování nepřesahuje správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
g)   spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při koordinovaném řešení mimořádné události s krajským úřadem, pokud zóna havarijního plánování přesahuje území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
h)   zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plánem kraje a vnějšími havarijními plány a ověřuje ji cvičeními (§ 17).

(3) Prováděcí právní předpis stanoví zásady a způsob zpracování, schvalování a používání havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu.".

26. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13
Starosta obce s rozšířenou působností

Starosta obce s rozšířenou působností

a)   koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud jej velitel zásahu o koordinaci požádal. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta obce s rozšířenou působností použít krizový štáb své obce,
b)   schvaluje vnější havarijní plány.".

27. V § 14 se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "starosta obce s rozšířenou působností" a za slova "jsou při" vkládá slovo "své".

28. V § 15 odst. 2 písm. e) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "hasičskému záchrannému sboru kraje" a slovo "okresu" se nahrazuje slovem "kraje".

29. V § 16 písm. b) se slova "s přednostou okresního úřadu" nahrazují slovy "se starostou obce s rozšířenou působností".

30. V § 17 odst. 3 se za slovem "hejtman" čárka zrušuje a vkládají se slova "kraje nebo" a slova "nebo přednosta okresního úřadu" se zrušují.

31. V § 20 odst. 2 větě první se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "starosta obce s rozšířenou působností", slovo "příslušného" se zrušuje a za slova "integrovaného záchranného systému" se doplňuje slovo "kraje".

32. V § 20 odst. 5 se slova "a přednosta okresního úřadu jsou oprávněni" nahrazují slovy "je oprávněn".

33. V § 20 odst. 6 se slova "Přednosta okresního úřadu nebo" zrušují, slovo "starosta" se nahrazuje slovem "Starosta" a slovo "postupují" se nahrazuje slovem "postupuje".

34. V § 21 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

35. V § 22 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "hasičského záchranného sboru kraje".

36. V § 23 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slovo "okresu" se nahrazuje slovem "kraje".

37. V § 23 odst. 2 se za slova "likvidačními pracemi" vkládají slova "a s jejich přípravou".

38. V § 23 odst. 2 písm. a) se slova " , přednosty okresního úřadu (§ 13)" zrušují.

39. V § 23 odst. 2 písm. c) se slova "příslušným orgánům okresního úřadu" nahrazují slovy "hasičskému záchrannému sboru kraje" a slovo "jimi" se nahrazuje slovem "jím".

40. V § 24 odst. 1 písm. a) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "hasičskému záchrannému sboru kraje".

41. V § 24 odst. 2 písm. b) se slova " , dále okresnímu úřadu" zrušují a před slovo "ohroženým" se vkládá slovo "bezprostředně".

42. V § 24 odst. 2 písm. f) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

43. V § 25 odst. 2 písm. b) se slova " , přednosty okresního úřadu" zrušují.

44. V § 25 odst. 2 písm. e) a f) se slova "příslušným orgánům okresního úřadu" nahrazují slovy "hasičskému záchrannému sboru kraje" a slovo "jimi" se nahrazuje slovem "jím".

45. V § 27 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "hasičský záchranný sbor kraje" a slova "krajů a" se zrušují.

46. V § 27 odstavec 2 zní:

"(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce krajský úřad, u krajského úřadu a hasičského záchranného sboru kraje Ministerstvo vnitra.".

47. V § 29 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

48. V § 29 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

49. V § 29 odstavec 5 zní:

"(5) Obce, kraje, popřípadě základní složky integrovaného záchranného systému jsou oprávněny požadovat uhrazení nákladů, které vynaložily jako náhradu za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií (§ 24), po původci havárie. Těmito úhradami se kompenzují vynaložené výdaje.24)".

50. V § 30 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "stát prostřednictvím krajského úřadu" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

51. V § 30 odst. 5 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu" a ve větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

52. V § 30 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj".

53. V § 31 odstavec 1 zní:

"(1) Finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro zpracování dokumentace integrovaného záchranného systému, ochranu obyvatelstva, společných výdajů při ověřování připravenosti k záchranným a likvidačním pracím a na budování a provozování společně užívaných zařízení pro potřeby integrovaného záchranného systému, zejména v oblasti telekomunikací a informačních systémů, uplatňuje Ministerstvo vnitra a kraj v návrhu svého rozpočtu.".

54. V § 31 odst. 3 se čárka za slovem "Vláda" nahrazuje slovem "nebo" a slova "nebo okresní úřad" se zrušují.

55. V § 33 odst. 1 se číslice 29 nahrazuje číslicí 28.

56. V § 34 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "hasičský záchranný sbor kraje".

57. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který zní:

"§ 35a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Čl. LXII

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), se mění takto:

1. V § 2 se písmena b) a d) zrušují.Dosavadní písmena c), e), f) a g) se označují jako písmena b) až e).

2. V § 3 odst. 1 se slova "nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek" zrušují.

3. V § 3 odst. 2 se slova "nebo okresu" zrušují a slovo "jejich" se nahrazuje slovem "jeho".

4. V § 3 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy (dále jen "hejtman"). Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, o tom neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje, pokud mohou být krizovou situací dotčeny.

(4) Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády.".

5. V § 3 odst. 5 se slova "nebo přednosta okresního úřadu" zrušují.

6. V § 3 odst. 6 větě první se slova "nebo nařízení okresního úřadu.6)" včetně poznámky pod čarou č. 6) zrušují.

7. V § 3 odst. 6 větě třetí se slova "okresních úřadů a" zrušují.

8. V § 3 odst. 6 větě čtvrté se slova "a okresní úřad" zrušují.

9. V § 3 odst. 8 se slova "přednosta okresního úřadu," zrušují.

10. V § 3 odst. 9 se slova "okresních úřadů a" zrušují.

11. V nadpisu dílu druhého se slovo "ústřední" zrušuje.

12. V § 9 odst. 1 se slovo "ústřední" zrušuje a slovo "ministerstvo" se nahrazuje slovem "správní úřad".

13. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo "ústředního" zrušuje.

14. V § 9 odst. 1 písm. c) se slovo "ústředního" zrušuje.

15. V § 9 odst. 1 písm. d) se slovo "ministerstva" nahrazuje slovem "správního úřadu".

16. V § 9 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)  poskytují na požádání podklady ministerstvům, krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností,".

17. V § 9 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)  vyžadují prostřednictvím Ministerstva vnitra potřebné podklady od krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,".

18. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova "a krizových plánů okresů" zrušují.

19. V § 9 odst. 2 se slovo "Ministerstva" nahrazuje slovem "Správní úřady".

20. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova "okresních úřadů," zrušují.

21. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova "a okresů" zrušují.

22. V § 10 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 13a) znějí:

"(3) Ministerstvo vnitra odpovídá za přípravu a řešení krizových situací souvisejících s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a přitom určuje a kontroluje postupy Policie České republiky.13a)

(4) Ministerstvo vnitra řeší rozpory v oblasti krizového řízení.


13a)   Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

23. Díl 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16) zní:

"Díl 4
Orgány kraje a ostatní orgány s územní působností

§ 14

(1) Orgány kraje zajišťují připravenost kraje na řešení krizových situací.

(2) Hejtman

a)   řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděné územními správními úřady s krajskou působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami,
b)   zřizuje k řešení krizových situací krizový štáb kraje jako svůj pracovní orgán.

(3) Za stavu nebezpečí hejtman

a)   koordinuje záchranné a likvidační práce (§ 28 odst. 4), poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a bezodkladných pohřebních služeb,
b)   organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
c)   zajišťuje ochranu majetku a podílí se na zajištění veřejného pořádku na území, kde byla provedena evakuace,
d)   organizuje a koordinuje humanitární pomoc,
e)   chrání práva a oprávněné zájmy bezprostředně ohrožených osob, které jsou povinny strpět záchranné práce prováděné v zájmu ochrany životů a zdraví osob.

(4) Hejtman je povinen vykonávat činnosti uvedené v odstavci 3 tak, aby byly přiměřené a odpovídající svým obsahem a rozsahem účelu a podmínkám konkrétní krizové situace.

(5) Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn

a)   rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,
b)   nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení.

(6) Hejtman je za stavu nebezpečí dále oprávněn

a)   nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob,
b)   nařídit použití občanů povinných civilní službou k realizaci krizových opatření,
c)   nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
d)   zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů,
e)   zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče) a jejich výplatě.

(7) Povinnosti uvedené v odstavci 3 lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení.

(8) Opatření uvedená v odstavcích 5 a 6 se využijí jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace.

(9) Hejtman je v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu podle tohoto zákona povinen zajistit provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje.

§ 15

(1) Hasičský záchranný sbor kraje, zřízený podle zvláštního zákona,16) plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a s jejich řešením.

(2) Hasičský záchranný sbor kraje za účelem uvedeným v § 14 odst. 1

a)   organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji,
b)   zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman,
c)   plní při řešení krizových situací úkoly stanovené vládou, ministerstvy a jinými správními úřady.

(3) Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje o

a)   kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,
b)   předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti výroby a služeb, výrobních programech a výrobních kapacitách, rozsahu zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich kvalifikaci,
c)   počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech předpokládané evakuace,
d)   množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných nebezpečných látek,
e)   množství zadržené vody ve vodních nádržích,
f)   počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené přírodní energie,
g)   uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů důležitých pro řešení krizových situací, vodovodech, kanalizacích, produktovodech a energetických sítích,
h)   stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů,
i)   výměrách pěstovaných zemědělských plodin a druhu a počtu zemědělských zvířat chovaných právnickými nebo fyzickými osobami,

pokud tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací.

(4) Hasičský záchranný sbor kraje

a)   ukládá obcím, které určí, povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje,
b)   poskytuje obcím určeným podle písmena a) na vyžádání podklady nezbytné pro rozpracování úkolů krizového plánu kraje,
c)   seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
d)   koordinuje pro účely krizového řízení sběr dat od územních správních úřadů,
e)   vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje.

(5) Za stavu nebezpečí hasičský záchranný sbor kraje

a)   provádí obdobně činnosti uvedené v § 9 odst. 2,
b)   zabezpečuje varování a vyrozumění,
c)   organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření.

16)   Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

§ 16

(1) Policie České republiky13a) zajišťuje připravenost k řešení krizových situací spojených s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem na území kraje.

(2) Policie České republiky za účelem uvedeným v odstavci 1 je oprávněna vyžadovat od hasičského záchranného sboru kraje údaje, které tento shromažďuje podle § 15 odst. 3.".

24. Díl 5 včetně nadpisu se zrušuje.

25. V § 21 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)  rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, pokud jde o obec určenou podle § 15 odst. 4 písm. a); v tomto případě starosta zřizuje bezpečnostní radu obce (§ 24) a jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací krizový štáb obce,".

26. V § 21 odst. 2 písm. c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "hasičskému záchrannému sboru kraje" a slovo "okresu" se nahrazuje slovem "kraje".

27. V § 21 odst. 2 písm. d) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

28. V § 21 odst. 2 písm. f) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem".

29. V § 21 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.".

30. V § 23 odst. 1 písm. e) se slova "obce a krizovém plánu okresu" nahrazují slovem "kraje".

31. V § 23 odst. 3 větě první se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovem "hejtman".

32. V § 23 odst. 3 větě druhé se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovem "hejtman" a slova "přednosty okresního úřadu" slovem "hejtmana".

33. § 24 včetně nadpisu zní:

"§ 24
Bezpečnostní rady

(1) Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) jsou koordinačními orgány pro přípravu na krizové situace.

(2) Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje; předsedou bezpečnostní rady obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) je starosta příslušné obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce.".

34. V § 25 písm. b) se za slova "krizových situací" vkládají slova " ‰, jejich předcházení".

35. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.

36. V § 28 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 21) zní:

"(1) Vláda, správní úřady, orgány krajů, ostatní orgány s územní působností a orgány obcí stanoví, organizují a provádějí opatření uvedená v tomto zákoně v mezích své působnosti vymezené zvláštními právními předpisy.21)


21)   Například zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2000 Sb., zákon č. 128/2000 Sb.".

37. V § 28 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

38. V § 28 odst. 4 písmeno a) zní:

"a)  obsah činnosti a složení bezpečnostní rady kraje a obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) a krizového štábu kraje a obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a),".

39. V § 29 odstavec 2 zní:

"(2) V případě, že správní úřad zahrne do krizového plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 15 odst. 3 a další související údaje. Správní úřady, územní správní úřady nebo obce mohou uzavřít s právnickými osobami a s podnikajícími fyzickými osobami smlouvy ke splnění úkolů vyplývajících z krizových plánů.".

40. V § 29 odst. 4 se slova "(§ 17), přednosta okresního úřadu (§ 20)" zrušují.

41. V § 29 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "hejtman".

42. V § 29 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "hejtmana".

43. V § 29 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovem "Hejtman".

44. V § 31 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "hejtman".

45. V § 31 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "hejtman".

46. V § 33 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 25) znějí:

"(1) Správní úřad, orgány krajů a ostatní orgány s územní působností a orgány obcí, které se podílejí na krizovém řízení, jsou oprávněny v mezích své působnosti kontrolovat dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Při vykonávání kontrolní činnosti se řídí základními pravidly stanovenými zvláštním právním předpisem.25)

(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce krajský úřad a u orgánů kraje a ostatních orgánů s územní působností Ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušným správním úřadem.


25)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

47. V § 39 odst. 1 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajská" a slovo "okresu" slovem "kraje".

48. V § 39 odst. 2 se slova "nebo okresu" zrušují.

49. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:

"§ 39a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo hejtmanovi nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo starostovi obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu nebo starostovi podle tohoto zákona jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.".

50. V § 40 odstavec 1 zní:

"(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 28 odst. 5.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. LXIII

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova "matriční úřady, kterými jsou" a slova "(dále jen "matriční úřad")" se zrušují.

2. V § 2 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

"b)  obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen "pověřený úřad"),
c)   krajské úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen "krajský úřad"),".

3. V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d)  ministerstvo.".

4. V § 4 se v nadpisu slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený úřad".

5. V § 4 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený úřad".

6. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slova "do matričních knih" vkládají slova "matričním úřadům, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu".

7. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Pověřený úřad provádí ověřování (§ 28) rodných, oddacích a úmrtních listů (dále jen "matriční doklad"), vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.".

8. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Pověřený úřad vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31. prosince 1958 pro matriční úřady zařazené v jeho správním obvodu.".

9. V § 4 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený úřad", za slova "zaměstnance obce" se vkládají slova " v hlavním městě Praze zaměstnance městské části," a za slova "(dále jen "matrikář")" se vkládají slova " , který je zařazen do jeho správního obvodu,".

10. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

"§ 4a
Krajský úřad

(1) Krajský úřad provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u pověřených úřadů ve svém správním obvodu, a to nejméně jednou ročně.

(2) Krajský úřad provádí ověřování (§ 28) matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných pověřenými úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.

(3) Krajský úřad vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31. prosince 1958 pro pověřené úřady zařazené v jeho správním obvodu.

(4) Krajský úřad provádí zkoušku matrikáře pověřeného úřadu, který je matričním úřadem.".

11. V § 7 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený úřad nebo krajský úřad".

12. V § 8 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému úřadu nebo krajskému úřadu".

13. V § 8 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému úřadu nebo krajskému úřadu" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".

14. V § 8 odst. 4 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený úřad nebo krajský úřad".

15. V § 8 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený úřad nebo krajský úřad" a slova "zaměstnance okresního úřadu" se nahrazují slovy "matrikáře pověřeného úřadu nebo zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu".

16. V § 9 odst. 1 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".

17. V § 9 odst. 1 písm. d) se za slova "zaměstnancem obce" vkládají slova " , v hlavním městě Praze zaměstnancem městské části,".

18. V § 9 odst. 2 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným úřadem nebo krajským úřadem".

19. § 12 zní:

"§ 12

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu.".

20. V § 23 odst. 3 se v úvodní větě slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".

21. V § 24 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným úřadem nebo krajským úřadem".

22. V § 28 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený úřad nebo krajský úřad".

23. V § 38 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený úřad nebo krajský úřad".

24. V nadpisu § 52 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".

25. V § 52 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".

26. V § 55 odst. 1 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným úřadem nebo krajským úřadem".

27. V § 55 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným úřadem nebo krajským úřadem".

28. V § 55 odst. 3 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený úřad nebo krajský úřad" a ve větě třetí se slova "pracovníka okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu, nebo zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu".

29. V § 55 odst. 4 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".

30. V § 87 odst. 2 se za číslo "8," vkládá číslo "12,".

31. V § 90 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený úřad nebo krajský úřad".

32. V § 90 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného úřadu anebo krajského úřadu" a slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "pověřený úřad nebo krajský úřad".

33. Za § 95 se vkládá nový § 95a, který zní:

"§ 95a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrátu hlavního města Prahy, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně, úřadům městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Čl. LXIV

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 6 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.".

2. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:

"§ 13a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Čl. LXV

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 58 odst. 7 větě první se slovo "okresního" nahrazuje slovem "obecního".

2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se u oboru živnosti "Provozování pohřební služby" ve sloupci 4 slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se u oboru živnosti "Provádění balzamace a konzervace" ve sloupci 4 slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se u oboru živnosti "Provozování krematoria" ve sloupci 4 slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

Čl. LXVI

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1), 2), 3) a 4) zní:

"§ 1
Živnostenské úřady

Živnostenskými úřady jsou

a)   obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,1) a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy,2)
b)   krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů,3) a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy,4)
c)   Živnostenský úřad České republiky.

1)   § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.
2)   § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
3)   § 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 81 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.".

2. § 2 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

"§ 2
Obecní živnostenský úřad

(1) Obecní živnostenský úřad

a)   vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
b)   je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení,5) týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,
c)   provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona,
d)   plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Obecní živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.


5)   § 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

"§ 3
Krajský živnostenský úřad

(1) Krajský živnostenský úřad

a)   vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly,
b)   rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů6) ve svém správním obvodu,
c)   spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,
d)   je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,
e)   vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu,
f)   plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. d) jsou příslušné orgány povinny sdělit krajskému živnostenskému úřadu do 15 dnů.


6)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.".

4. § 4 se zrušuje.

5. § 5 zní:

"§ 5
Živnostenský úřad České republiky

(1) Živnostenský úřad České republiky

a)   zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání,
b)   vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly,
c)   v zákonem stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první instance,
d)   rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů,6)
e)   vede ústřední evidenci všech podnikatelů, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění,
f)   spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,
g)   je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,
h)   plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. g) jsou příslušné orgány povinny sdělit Živnostenskému úřadu České republiky do 15 dnů.".

6. V § 6 odst. 1 se slovo "Pracovníci" nahrazuje slovy "Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do".

7. V § 6 odst. 2 se slovo "Pracovníci" nahrazuje slovy "Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do".

8. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Činnosti vykonávané obecními živnostenskými úřady a krajskými živnostenskými úřady jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.".

9. § 7 zní:

"§ 7

Do doby zřízení Živnostenského úřadu České republiky vykonává jeho působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Čl. LXVII

V § 23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., odstavec 6 zní:

"(6) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 8, 9 až 11 a § 14 tohoto zákona v oblasti obchodu a služeb21) provádějí obecní živnostenské úřady,11a) příslušné podle umístění provozovny.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících

Čl. LXVIII

V § 8 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 106/1995 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb., se v odstavci 5 větě první za slovo "oprávněny" vkládá slovo "obecní".

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Čl. LXIX

V § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 138/2002 Sb., se v písmenu c) slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajské".

ČÁST SEDMDESÁTÁ
Změna zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Čl. LXX

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 95/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 12 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c), d), e) se označují jako písmena b), c), d).

2. V § 14 odstavec 1 zní:

"(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností pořizuje na žádost obce územní plán obce, regulační plán a územně plánovací podklady.".

3. V § 14 odst. 2 se v úvodní větě slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

4. V § 14 odst. 2 písm. a) se slova "okresní úřady a pro města Brno, Ostrava a Plzeň" nahrazují slovem "obce".

5. § 19 včetně nadpisu zní:

"§ 19
Náklady pořízení

Náklady spojené s pořízením územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů hradí orgán územního plánování, který je pořizuje, nebo obec, na jejíž žádost jsou pořizovány. Orgán územního plánování však může požadovat částečnou nebo úplnou úhradu nákladů na pořízení územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů od fyzických nebo právnických osob, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení vyvoláno.".

6. V § 26 odst. 1 se slova "v samostatné působnosti" zrušují.

7. V § 31 odstavec 3 zní:

"(3) O úpravě směrné části územně plánovací dokumentace rozhoduje orgán, který je příslušný tuto územně plánovací dokumentaci pořídit.".

8. V § 33 odstavec 3 zní:

"(3) Obec a kraj může chráněné území nebo stavební uzávěru vyhlásit nařízením obce nebo nařízením kraje.".

9. V § 107a odst. 1 písm. b) se slova "orgánem obce" nahrazují slovy "obecním úřadem" a slova "pokuta uložená v prvním stupni okresním úřadem je příjmem okresního úřadu;" se zrušují.

10. V § 117 odst. 1 písmena a) až d) znějí:

"a)  obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
b)   krajské úřady,
c)   Magistrát hlavního města Prahy a úřady městských částí určené statutem,
d)   magistráty územně členěných statutárních měst a úřady městských částí nebo městských obvodů určené statutem,".

11. V § 117 odst. 1 písm. e) se slova "ostatní města a obce" nahrazují slovy "magistráty, městské a obecní úřady".

12. V § 117 odst. 2 se slovo "okresů" nahrazuje slovem "krajů".

13. V § 117 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

14. V § 118 odst. 1 se v první větě slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu" a na konci se doplňuje věta, která zní: "Jinak vykonává působnost stavebního úřadu pro obce, které stavebním úřadem nejsou, obecní úřad obce s rozšířenou působností.".

15. V § 118 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

16. V § 118 odst. 3 se slovo "územní" nahrazuje slovem "správní".

17. § 119a se zrušuje.

18. V § 122 odst. 1 se v písmenu c) na konci čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

19. V § 124 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

20. V § 124 odstavec 2 zní:

"(2) V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech vykonává pravomoc podle odstavce 1 úřad městské části hlavního města Prahy a úřad městského obvodu nebo úřad městské části územně členěného statutárního města, stanoví-li tak statut.".

21. V § 124 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

22. V § 134 odst. 1 větě první se slova "okresních a obecních úřadů" nahrazují slovy "krajů a obcí".

23. V § 136 odstavec 2 zní:

"(2) Nepodaří-li se vzniklý rozpor odstranit do 60 dnů dohodou nadřízených orgánů podle odstavce 1, rozhodne Ministerstvo pro místní rozvoj po projednání s příslušnými správními úřady do 60 dnů od postoupení rozporu k rozhodnutí. Jde-li o stavby, kde řízení provádějí orgány podle zvláštních právních předpisů, rozhodne o rozporu ústřední správní úřad nadřízený těmto orgánům obdobným způsobem.".

24. Za § 140 se vkládá nový § 140a, který zní:

"§ 140a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrátu hlavního města Prahy, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu nebo úřadu městské části nebo úřadu městského obvodu územně členěného statutárního města, městskému nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

25. V § 143 odst. 3 se slova "obecně závaznou vyhláškou" nahrazují slovem "nařízením".

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)

Čl. LXXI

V zákoně č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb. a zákona č. 451/2001 Sb., se v § 22 odst. 5 větě druhé slova "okresního úřadu příslušného podle místa stavby" nahrazují slovy "Ministerstva pro místní rozvoj".

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Čl. LXXII

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. b) bodě 1 se slova ", rozpočtů okresních úřadů" zrušují.

2. V § 2 písm. b) bodě 6 se slova ", rozpočtů okresních úřadů" zrušují.

3. V § 31 odst. 4 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 15) zrušuje a zároveň se ruší označení písmene a).

4. V‚>;§ 31 odst. 4 se čárka za slovem "celek" nahrazuje tečkou.

5. V § 64 odst. 2 se slova "rozpočtů okresních úřadů" zrušují.

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

Čl. LXXIII

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, se mění takto:

1. V § 2 písm. a) se za slovo "okresů," doplňují slova "správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností".

2. § 12 se zrušuje.

3. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:

"§ 13a
Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména jsou povinny na žádost ministerstva nebo kraje poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje.".

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Čl. LXXIV

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu" a ve větě třetí se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

2. V § 5 odst. 3 větě první se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice" a ve větě druhé se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

3. V § 6 odst. 4 větě první se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice" a ve větě druhé se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".

4. V § 9 odst. 2 se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

5. V § 9 odst. 3 se slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

6. V § 10 odst. 4 větě první se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice" a ve větě druhé se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".

7. V § 12 odst. 1 se slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

8. V § 13 odst. 4 větě první se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice" a ve větě druhé se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".

9. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova "okresním hygienikem" nahrazují slovy "krajskou hygienickou stanicí".

10. V § 17 odst. 1 se slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

11. V § 18 odst. 3 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu" a ve větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "okresního hygienika" slovy "krajské hygienické stanice".

12. V § 18 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

13. V § 20 písm. e) se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

14. V § 22 odst. 2 se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

15. V § 22 odst. 4 se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

16. V § 22 odst. 5 se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

17. V § 23 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

18. V § 24 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

19. V § 24 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

20. V § 28 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

21. V § 28 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

22. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:

"§ 30a

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Čl. LXXV

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se mění takto:

1. V § 35 odst. 2 se slova "popřípadě rozhodnutí o schválení nájmu honitby" nahrazují slovy "po uzavření smlouvy o nájmu honitby nebo po nabytí právní moci".

2. V § 40 a § 42 odst. 1 se za slova "která není hájena" vkládají slova "podle § 2 písm. c)".

3. V § 45 odst. 1 písm. v) se slovo "lovit" nahrazuje slovem "střílet".

4. V § 57 odst. 3 až 5 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

5. V § 60 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

6. V § 61 odst. 2 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

7. V § 69 odst. 6 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství

Čl. LXXVI

Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 367/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 283/1992 Sb., ústavního zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 410/2000 Sb., se mění takto:

1. V‚>;§ 4 odst. 3 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

2. V § 5 větách druhé a třetí se slova "podnikem státního rybářství" a slova "podniku státního rybářství" nahrazují slovy "odbornou organizací" a slovy "odborné organizace".

3. V § 5 větách třetí a čtvrté se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

4. V § 6 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

5. V § 7 odst. 1 větě první se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

6. V § 7 odst. 1 se za větu druhou vkládají nové věty, které znějí: "Na revírech nacházejících se na území dvou a více krajů, na území Vojenských lesů a statků, na území Lesů České republiky a na území dalších státních podniků a na hraničních vodách vyhlašuje rybářské revíry Ministerstvo zemědělství. Na území národních parků vyhlašuje rybářské revíry Ministerstvo životního prostředí.".

7. V § 8 odst. 1 větě první se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Místně příslušný správní orgán".

8. V § 8 odst. 2 a 3 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "místně příslušný správní orgán".

9. V § 9 odst. 1 větě první se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "místně příslušný správní orgán" a slova "orgánem kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "místně příslušným správním orgánem".

10. V § 9 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

11. V § 11 odst. 1 větě první se slova "orgánem obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecním úřadem".

12. V § 12 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

13. V § 12 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

14. V § 13 odst. 1 větě druhé se slova "obec v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřad".

15. V § 13 odst. 2 větě druhé se slova "obec v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřad".

16. V § 18 odst. 1 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

17. V § 18 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad, v jehož obvodu" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu".

18. V § 18 odst. 3 písm. g) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

19. V § 18 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

20. V § 18 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

21. V § 18 odst. 6 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

22. V § 18 odst. 6 větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

23. V § 18 odst. 6 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

24. V § 19b odstavec 7 zní:

(7) "Náhradu škody poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rybářskou stráž ustanovil, a to z prostředků státu.".

25. V § 23 odst. 1 věta druhá zní: "V krajích a obcích dozírají na řádný výkon rybářského práva uživateli rybářských revírů krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.".

26. V § 23 odst. 1 větě třetí se slova "orgány kraje v přenesené působnosti a okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a poslední věta se zrušuje.

27. V § 23 odst. 3 se slova "Okresní úřady a orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady".

28. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

"§ 23a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Čl. LXXVII

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 131/1994 Sb., zákona č. 166/1995 Sb., zákona č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb. a zákona č. 139/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 věta druhá zní: "Výši nedoplatku přídělové ceny sdělí krajský úřad.".

2. V § 18a odst. 1 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

3. V § 23 odst. 3 větě druhé se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

4. V § 25 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a dále se slova "Magistrátní úřad" nahrazují slovy "Magistrát".

5. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

"§ 25a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrátu hlavního města Prahy nebo magistrátům měst Brno, Ostrava a Plzeň podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

Čl. LXXVIII

Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 441/1992 Sb., zákona č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb. a zákona č. 212/2000 Sb., se mění takto:

V § 10 odst. 2 se slovo "okresní" zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Čl. LXXIX

Zákon č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

2. V § 2 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

3. V § 3 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

4. V § 3 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

5. V § 3 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

6. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

7. V § 4 odst. 3 se slova "Pozemkového fondu České republiky6)" nahrazují slovem "obce".

8. § 5 se zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ
Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Čl. LXXX

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 14) a 15) zní:

"(3) Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce14) s rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena. Vstup do lesů, které jsou nezbytné pro potřeby obrany státu (dále jen "vojenské lesy"), se řídí zvláštními předpisy.15)


14)   § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
15)   Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.".

2. V § 46 odst. 2 větě první se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

3. V § 47 odst. 1 písm. a) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

4. V § 47 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu".

5. V § 47 se odstavec 4 zrušuje.

6. V nadpise § 48 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

7. V § 48 odst. 1 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

8. V § 48 odst. 1 písm. d) se za slova "funkcí lesa" vkládají slova "do výměry 5 ha lesa hospodářského" a slova "nebo ministerstvo" se zrušují.

9. V § 48 odst. 1 písm. f) se za slova "funkcí lesa" vkládají slova "do výměry 1 ha".

10. V § 48 odst. 1 písm. g) a i) se na konci doplňují slova "pokud nepřesahují jejich správní obvod,".

11. V § 48 odst. 1 písm. l) se slova "obvod jejich územní působnosti" nahrazují slovy "jejich správní obvod".

12. V § 48 odst. 1 se písmena o) až r) zrušují.Dosavadní písmena s) až y) se označují jako písmena o) až t).

13. V § 48 odst. 1 písm. p) se slova "tyto pokuty vybírá a vymáhá" včetně středníku zrušují.

14. V § 48 odst. 1 písm. r) se na konci doplňují slova "pokud nepřesahují jejich správní obvod,".

15. V § 48 odst. 1 písm. s) se na konci doplňují slova "pokud nepřesahují jejich správní obvod,".

16. V § 48 odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

17. V § 48 odst. 2 se slova "v obvodu své územní působnosti" nahrazují slovy "ve svém správním obvodu.".

18. V § 48 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až g).

19. V § 48 odst. 2 písm. e) se za slova "lesní stráž" vkládají slova "s působností ve svém správním obvodu" a za slova "lesní stráže" se vkládají slova "s působností ve svém správním obvodu".

20. V § 48 odst. 2 písm. f) se slova "v obvodu své územní působnosti" nahrazují slovy "ve svém správním obvodu" a slova "právnické osobě" nahrazují slovy "organizační složce státu".

21. V § 48 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

22. V § 48a odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

23. V § 48a odst. 1 se za dosavadní písmeno b) vkládají nová písmena c) až n), která znějí:

"c)  o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou působností, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušné ministerstvo,
d)   o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více,
e)   o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),
f)   o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
g)   o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
h)   schvalují plány a povolují jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4), v rámci schvalování plánů povolují mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let (§ 33 odst. 4), výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče (§ 31 odst. 2) a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesního porostu (§ 31 odst. 6),
i)   o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích (§ 35 odst. 1, 2 a 3),
j)   o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 1),
k)   o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5),
l)   o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2),
m)   o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
n)   o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností.".

Dosavadní písmena c), d), e), f) a g) se označují jako písmena o), p), r), s) a t).

24. V § 48a odst. 1 se původní písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena r), s) a t) se označují jako písmena p), r) a s).

25. V § 48a odst. 1 písm. r) se slova "obvod územní působnosti okresního úřadu" nahrazují slovy "správní obvod obce s rozšířenou působností".

26. V § 48a odst. 1 písm. s) se slova "tyto pokuty vybírá a vymáhá" včetně středníku zrušují.

27. V § 48a odst. 2 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

28. V § 49 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c), d), e), f) a g) se označují jako písmena b), c), d), e) a f).

29. V § 49 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje".

30. V § 49 odst. 2 písm. d) se slova "tyto pokuty vybírá a vymáhá" včetně středníku zrušují.

31. V § 49 odst. 3 písm. j) se slova "orgánů krajů" nahrazují slovy "krajských úřadů".

32. V § 49 odst. 3 písm. n) se slova "prvního stupně" zrušují.

33. V § 49 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského úřadu a ministerstva Ministerstvo životního prostředí.".

34. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:

"§ 58a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

35. V § 59 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Úřadem příslušným ke zrušení ustanovení lesní stráží, která byla ustanovena okresním úřadem, je krajský úřad, v jehož správním obvodu vykonává lesní stráž svou funkci.".

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech

Čl. LXXXI

V zákoně č. 91/1996 Sb., o krmivech, v § 20 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

"(3) Žadatel přiloží k žádosti souhlas Státní veterinární správy9) nebo příslušného orgánu Inspekce životního prostředí s tím, že zkoušené krmivo, krmná surovina, doplňková látka nebo premix při navrženém použití neohrozí zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.


9)   Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů

fČl. LXXXII

Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 314/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 1 se slova "ten, kdo opatření nařídil," nahrazují slovy "příslušný orgán rostlinolékařské péče".

2. V § 16 odst. 4 se věta první zrušuje.

3. V § 29 odst. 4 se slova "okresnímu hygienikovi" nahrazují slovy "krajské hygienické stanici".

4. V § 29 odst. 6 se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".

5. V § 39 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

6. V § 40 odst. 2 písm. a) se slovo "okresních" nahrazuje slovem "krajských".

7. V § 41 odst. 1 písm. n) se slova "§ 16 odst. 1 a 4" nahrazují slovy "§ 16 odst. 1".

8. § 42 se včetně poznámky pod čarou č. 20) zrušuje.

9. V § 43 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 20) a 20a) zní:

"(3) Pověřené obecní úřady20)

a)   vydávají, mění a ruší na návrh rostlinolékařské správy mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 odst. 1 v případech, že jde o blíže neurčené množství subjektů, a to nařízením obce,20a)
b)   rozhodují ve svých obvodech o plnění ustanovení § 4 písm. a) bodu 1 při výskytu a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů podle § 2 odst. 5, které se šíří na neobdělávané a nezemědělské půdě a které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí a zvířat.

20)   § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
20a)   § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 44 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pokutu až do výše 500 000 Kč uloží pověřený obecní úřad fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnosti podle § 4 písm. a) bodu 1 při výskytu plevelů, které se šíří na neobdělávané a nezemědělské půdě a které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí a zvířat.".Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

11. V § 44 odst. 4 se za slova "Rostlinolékařská správa" vkládají slova " ‰, popřípadě pověřený obecní úřad".

12. V § 44 odst. 9 se za první větu vkládá nová věta, která zní: "Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona pověřenými obecními úřady jsou příjmem obce s pověřeným obecním úřadem.".

13. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který zní:

"§ 46a

Působnosti stanovené pověřenému obecnímu úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

Čl. LXXXIII

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 50 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 24) zní:

"(2) Při nakládání s nepoužitelnými léčivy se postupuje stejně jako při nakládání s nebezpečnými odpady, včetně vedení jejich evidence podle zvláštního právního předpisu.24)


24)   Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 50 odst. 3 se slova "souhlasu uděleného příslušným okresním úřadem25)" nahrazují slovy "souhlasu uděleného orgánem kraje v přenesené působnosti24)".Poznámka pod čarou č. 25) se zrušuje.

3. V § 51 odst. 2 se slova "místně příslušný okresní úřad" nahrazují slovy "stát prostřednictvím krajského úřadu".

4. V § 53 odst. 1 se slova "okresním úřadům" nahrazují slovy "krajským úřadům" a slovo "územních" se nahrazuje slovem "správních".

5. Za § 64 se vkládá nový § 64a, který zní:

"§ 64a

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Čl. LXXXIV

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 41 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

2. V § 49 odst. 1 písm. e) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

3. V § 76 odst. 3 se slova "Obecně závazná vyhláška" nahrazují slovy "Právní předpis".

4. V § 76 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

5. V § 76 odst. 4 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "obcí s rozšířenou působností".

6. Za § 77a se vkládá nový § 77b, který zní:

"§ 77b

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. LXXXV

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 19 odst. 9 písmeno c) zní:

"c)  stanoviskem obecního úřadu podle místa sběru, že sběr bylin a plodů v příslušné oblasti nenarušuje druhovou rozmanitost; působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

2. V § 29 odst. 4 písm. c) se slova "v okrese" nahrazují slovy "v obci".

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Čl. LXXXVI

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky".

2. V § 42 odst. 4 se za slovo "zřizuje" vkládá slovo "ústřední".

3. V § 42 odst. 7 větě druhé se slova "příslušný okresní úřad" nahrazují slovy "příslušná obec, a to z prostředků státu".

4. V § 71 odst. 3 písmeno b) zní:

"b)  povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které zpracovávají obce s rozšířenou působností,".

5. V § 73 odst. 2 větě druhé se slovo "okresů" nahrazuje slovy "povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností".

6. V § 76 odst. 2 větě první se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

7. V § 77 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

"b)  obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c)   krajské úřady,".

8. V § 77 odst. 3 písm. b) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

9. V § 78 odst. 2 se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".

10. V § 78 odst. 3 písm. g) a l) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".

11. V § 79 nadpis zní: "

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností".

12. V § 79 odstavec 1 zní:

"(1) Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu uceleného povodí.".

13. V § 79 odst. 2 se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

14. V § 79 odst. 2 písm. a), b) a k) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu obce s rozšířenou působností".

15. V § 79 odst. 2 písm. g) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "v správním obvodu obce s rozšířenou působností" a slovo "okresů" se nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

16. V § 80 odst. 2 písm. a) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "správních obvodů obcí s rozšířenou působností".

17. V § 80 odst. 2 písm. e), f), g) a i) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

18. V § 81 odst. 3 písm. c) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

19. V § 82 písm. a) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "správních obvodů obcí s rozšířenou působností".

20. V § 82 písm. c), j) a k) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

21. V § 83 písm. b) a g) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

22. V § 83 písm. h) se slova "a okresním povodňovým komisím" nahrazují slovy "povodňovým komisím a povodňovým komisím obcí s rozšířenou působností".

23. V § 83 písm. l) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".

24. V § 84 odst. 1 písm. a) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

25. V § 84 odst. 1 písm. e), g) a j) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".

26. V § 86 odst. 6 se slova "okresní úřady," zrušují.

27. V § 87 písmeno b) zní:

"b)  povodňovou komisí obce s rozšířenou působností hradí obec s rozšířenou působností,".

28. V § 104 odst. 1 větě druhé se slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

29. V § 104 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)  obecní úřady,".

30. V § 104 odst. 2 písmena c) a d) znějí:

"c)  obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
d)   krajské úřady,".

31. Nadpis § 105 zní: "

Obecní úřady a újezdní úřady".

32. V § 105 odst. 1 se slova "Obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřady".

33. § 106 včetně nadpisu zní:

"§ 106
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Působnost, která podle tohoto zákona přísluší vodoprávním úřadům, vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pokud ji tento zákon nesvěřuje jiným orgánům.".

34. V § 107 nadpis zní: "

Krajské úřady".

35. V § 107 se slova "orgánů krajů v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajských úřadů".

36. V § 107 písm. c) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu obce s rozšířenou působností" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

37. V § 107 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až u), která znějí:

"j)  povolovat vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více,
k)   povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod se zvláště nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 do vod povrchových s výjimkou případů mimo případy pod písmenem j),
l)   povolovat vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky podle přílohy č. 1 do kanalizace (§ 16),
m)   povolovat čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových [§ 8 odst. 1 písm. e)],
n)   povolovat vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti,
o)   stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a ukládat jim zpracování takového návrhu,
p)   rozhodovat v pochybnostech o tom, zda se jedná, nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody,
r)   rozhodovat v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle § 43 odst. 2, jakož i o tom, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v odstavci 1,
s)   vyjadřovat se v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo souhlas,
t)   povolovat výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7),
u)   povolovat výjimky z požadavku průchodnosti vodního toku pro ryby a vodní živočichy podle § 15 odst. 6 v případech vodních děl pro účel chovu ryb, např. průtočné rybníky a vodní nádrže, nebo k ochraně před škodlivými účinky vod, k zajištění bezpečnosti občanů a jiných veřejných zájmů, např. omezení eroze, devastace koryt, bystřin apod.".

38. V § 110 odst. 4 větě první se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a slova "orgány krajů v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajské úřady".

39. V § 113 větě první se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice" a ve větě třetí se slova "úředních deskách místně příslušné obce a příslušného okresního úřadu" nahrazují slovy "úřední desce obecního úřadu obce s rozšířenou působností a úředních deskách všech obcí tvořících jeho správní obvod".

40. V § 116 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

41. V § 124 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

42. V § 124 odst. 2 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

43. V § 124 odst. 2 se za větu třetí vkládá tato věta: "V takovém případě Česká inspekce životního prostředí řízení zastaví.".

44. V § 124 odst. 4 se věta druhá nahrazuje touto větou: "Pokuty ukládané obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou příjmem obce s rozšířenou působností.".

45. V § 125 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

46. V § 126 odst. 3 větě první se za slovy "k dispozici," slova "ode dne účinnosti tohoto zákona" zrušují a slova "do 6 měsíců" se nahrazují slovy "do 24 měsíců".

47. Za § 126 se vkládá nový § 126a, který zní:

"§ 126a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.".

48. V § 127 odst. 6 poslední větě se slova "delší než do 31. prosince 2005" nahrazují slovy "delší než do 31. prosince 2010".

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Čl. LXXXVII

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), se mění takto:

1. V § 25 písmena a), b) a c) znějí:

"a)  obecní úřady,
b)   obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c)   krajské úřady,".

2. V § 27 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

3. V § 27 odstavec 2 zní:

"(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o povinnostech veřejné služby podle § 22 ve správním obvodu, ve kterém vykonávají tuto působnost.".

4. V § 32 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

5. V § 33 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

6. V § 35 odstavec 1 zní:

"(1) Místně příslušným k ukládání pokut podle § 32 je krajský úřad a podle § 33 obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním území došlo k protiprávnímu jednání.".

7. V § 38 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

8. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

"§ 38a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech  (branný zákon)

Čl. LXXXVIII

Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 128/2002 Sb. a zákona č. 286/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odstavec 5 zní:

"(5) Na žádost náčelníka územní vojenské správy k provedení odvodů zajistí obecní úřad obce s rozšířenou působností místnosti, jejich vybavení, otop a údržbu, a krajský úřad lékaře, ostatní zdravotnické pracovníky a materiální zabezpečení lékařských prohlídek.".

2. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  členové - zástupce obecního úřadu obce s rozšířenou působností určený starostou a 2 civilní lékaři, jejichž účast zajistí ředitel krajského úřadu na žádost náčelníka územní vojenské správy.".

3. V § 10 odst. 2 se věta druhá nahrazuje touto větou: "Účast členů odvodní komise stanovených v odstavci 1 písm. b) na přípravě zajistí v přenesené působnosti starosta obce a ředitel krajského úřadu.".

4. V § 33 odst. 1 větě první se slova "a přednostové okresních úřadů" nahrazují slovy "ředitelé krajských úřadů, hejtmani krajů a starostové obcí".

5. V § 36 odst. 3 písm. b) se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu".

6. V § 55 odstavec 2 zní:

"(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností proplácí náklady spojené s pronájmem místností k odvodu, jejich vybavením, otopem a údržbou po dobu odvodu.".

7. V § 55 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Krajský úřad proplácí náklady spojené s vyplňováním zdravotní části dotazníku ošetřujícími lékaři podle § 7 odst. 4 a jeho vyhodnocením lékařem odvodní komise, náklady na lékařské prohlídky a jejich materiální zabezpečení, na zdravotnické pracovníky odvodních komisí včetně jejich přípravy, na odborná vyšetření branců pro potřebu odvodu a náklady na odvolání proti odvodnímu rozhodnutí.".Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

8. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:

"§ 58a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky

Čl. LXXXIX

V § 16 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, se slova "přednostové okresních úřadů, primátoři měst, která vykonávají působnost okresního úřadu, primátoři měst" nahrazují slovy "hejtmani krajů".

ČÁST DEVADESÁTÁ
Změna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

Čl. XC

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 8 zní:

"(8) Plánováním obrany státu se rozumí soubor plánovaných opatření, vzájemně se ovlivňujících, k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a ke splnění všech požadavků na zajišťování obrany státu, zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru, účasti na mírových operacích a podílu při záchranných pracích a při plnění humanitárních úkolů. Plán obrany státu tvoří obranné plánování, operační plánování, mobilizační plánování, plánování připravenosti obranného systému státu a plánování příprav k záchranným pracím a k plnění humanitárních úkolů.".

2. V § 3 se slova "obranné plánování" nahrazují slovy "plánování obrany státu".

3. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)  řídí plánování obrany státu, stanoví obsahovou náplň jednotlivých plánů obrany státu a časové etapy pro jejich zpracování,".

4. V § 5 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)  k plnění úkolů při zajišťování obrany státu využívá Ústřední krizový štáb zřízený podle zvláštního právního předpisu.".

5. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "obranného plánování" nahrazují slovy "plánování obrany státu".

6. V § 6 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)  plánují podle rozhodnutí vlády opatření k zajišťování obrany státu včetně jejich finančního zabezpečení a realizují je,".

7. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7
Krajské úřady

Krajské úřady k zajišťování obrany státu

a)   vyhodnocují objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhují vládě, cestou ministerstva, způsob jejich ochrany; tato opatření se nevztahují na objekty v působnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Kanceláře prezidenta republiky, Úřadu vlády České republiky, ministerstev, Správy státních hmotných rezerv, zpravodajských služeb České republiky, České národní banky a na objekty, které střeží ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory,
b)   plánují podle rozhodnutí vlády opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,
c)   stanovují a realizují opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil podle rozhodnutí ministerstva a plní další nezbytná opatření k obraně státu,
d)   řídí evakuaci obyvatel a zabezpečují jejich nezbytné životní potřeby,
e)   plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva,
f)   vedou soubornou evidenci o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících a o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
g)   zabezpečují podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu.".

8. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"§ 7a
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu

a)   podílejí se, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, na vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhují způsob jejich ochrany,
b)   plánují, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,
c)   vedou evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vedou osobní údaje o jejich vlastnících,
d)   vedou evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci; zvlášť vedou evidenci osobních údajů zdravotnických pracovnic, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,1) pro doplnění ozbrojených sil za válečného stavu,
e)   provádějí výběr vhodných věcných prostředků a kontrolu určených věcných prostředků; výběrem vhodných věcných prostředků mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů, jiných správních úřadů nebo subjektů hospodářské mobilizace, pokud o věcné prostředky požádaly, a jejich následnou kontrolou mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů a jiných správních úřadů,
f)   rozhodují o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu podle druhu a množství v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu; k tomuto účelu provádějí rozpis věcných prostředků podle druhu a množství na další obce ve svém správním obvodu stanoveném zvláštním právním předpisem2) (dále jen "obvod"),
g)   rozhodují o povolání fyzických osob, které mají trvalý pobyt v jejich obvodu, v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu; koordinují jejich výběr a spolupracují s dalšími obcemi, úřady práce a dalšími správními úřady,
h)   podílejí se na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu,
i)   plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva,
j)   podílejí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu,
k)   plní další úkoly a poskytují údaje pro zajišťování obrany státu podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů,
l)   ukládají sankce za nesplnění povinnosti,
m)   provádějí výkon rozhodnutí za podmínek stanovených v § 69 až 72,
n)   rozhodují o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

1)   § 7 odst. 1 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).
2)   Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 18) se označují jako poznámky pod čarou č. 3) až 20), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

9. § 8 zní:

"§ 8
Obce v přenesené působnosti

Obce v přenesené působnosti k zajišťování obrany státu

a)   plní úkoly a poskytují údaje pro zabezpečení obrany státu podle požadavků obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu,
b)   zabezpečují výběr a povolávání fyzických osob k pracovním výpomocím nebo k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c)   podílejí se na zabezpečení dodání určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
d)   plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
e)   poskytují potřebnou součinnost v případě výcviku ozbrojených sil mimo území vojenských újezdů; sepisují škody způsobené právnickým a fyzickým osobám a škody způsobené na majetku obce, došlo-li ke škodě v přímé souvislosti s výcvikem ozbrojených sil nebo s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu,
f)   uplatňují požadavky na přípravu občanů k obraně státu u krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností a organizují jejich přípravu,
g)   plní úkoly spojené s evakuací obyvatel podle rozhodnutí krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností a poskytují potřebnou součinnost při ochraně majetku evakuovaných osob.".

10. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"§ 9a
Vztah ke krizovému řízení

(1) Ústřední správní úřady, správní úřady, orgány krajů a orgány obcí jsou povinny při plnění úkolů zajišťování obrany státu vzájemně spolupracovat a vyměňovat si v nezbytně nutném rozsahu informace z informačních systémů, které vedou. Při plnění úkolů zajišťování obrany státu využívají pracovišť krizového řízení, pracovních a poradních orgánů zřízených podle zvláštních právních předpisů.2a) Vzájemnou spolupráci a výměnu informací koordinuje ministerstvo.

(2) Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu mohou orgány krizového řízení nařizovat také opatření podle zvláštního právního předpisu, nejsou-li v rozporu s tímto zákonem.

(3) Krizové plány zpracované podle zvláštního právního předpisu za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu tvoří samostatnou část plánu obrany státu.


2a)   Například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).".

11. V § 10 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

12. V § 10 písm. b) se slova "pověřených pracovníků okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřených zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu".

13. V § 10 písm. c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

14. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Ostatní věcné prostředky se k zajišťování obrany státu použijí v souladu se schválenými krizovými plány zpracovanými podle zvláštních právních předpisů.".

15. V § 14 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

16. V § 14 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

17. V § 14 odst. 3 úvodní větě se slova "Okresním úřadem" nahrazují slovy "Obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

18. V § 14 odst. 3 písm. a), b) a c) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

19. V § 14 odst. 4 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

20. V § 15 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

21. V § 16 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

22. V § 18 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

23. V § 18 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

24. V § 19 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

25. V § 20 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

26. V § 20 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

27. V § 22 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

28. V § 23 odst. 1, 3, 5 a 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

29. V § 23 odst. 7 se slova "příslušný okresní úřad" nahrazují slovy "příslušná obec".

30. V § 25 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

31. V § 26 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Povolávací příkaz k plnění pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci lze vydat v souladu se schválenými krizovými plány zpracovanými podle zvláštních právních předpisů.".Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

32. V § 26 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

33. V § 27 odst. 1 a 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

34. V § 47 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

35. V § 48 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

36. V § 49 odst. 1, 2 a 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

37. V § 51 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

38. V § 51 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

39. V § 52 odst. 4 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností" a slova "školskými úřady" se nahrazují slovy "krajskými úřady".

40. V § 57 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

41. V § 58 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Rada kraje nařízením může stanovit sazby a způsob výpočtu maximální výše náhrad za poskytnutí jednotlivých druhů věcných prostředků použitých v souvislosti s prověřením podle věty první.".

42. V § 63 odst. 2 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

43. V § 67 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad nebo obec" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slovo "jejichž" se nahrazuje slovem "jehož" a ve větě druhé se slova "státního rozpočtu nebo" zrušují.

44. V § 70 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

45. Za § 73 se vkládají nové § 73a a 73b, které včetně nadpisu znějí:

"§ 73a
Příslušnost území újezdu ke kraji

Území újezdu náleží vždy k území jednoho kraje, a to takto:

a)   Území Vojenského újezdu Boletice náleží do Jihočeského kraje,
b)   Území Vojenského újezdu Brdy náleží do Středočeského kraje,
c)   Území Vojenského újezdu Březina náleží do Jihomoravského kraje,
d)   Území Vojenského újezdu Hradiště náleží do Karlovarského kraje,
e)   Území Vojenského újezdu Libava náleží do Olomouckého kraje.

§ 73b

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Čl. XCI

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 20 zní:

"(20) Dopravními úřady podle tohoto zákona jsou krajské úřady. Pro městskou autobusovou dopravu je dopravním úřadem Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro taxislužbu je dopravním úřadem v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve statutárních městech magistráty těchto měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.".

2. V § 19a odst. 1 větě první se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

3. V § 19a odst. 1 věta druhá zní: "Rozsah podílu státu na jejím zajištění ve veřejném zájmu stanoví podle místních podmínek území kraje a výše rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici, příslušný kraj.".

4. V § 19b odst. 1 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovem "kraje".

5. V § 19b odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje".

6. V § 19c odst. 1 větě první se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

7. V § 34 odstavec 1 zní:

"(1) Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady a Ministerstvo dopravy a spojů. Dopravní úřady vykonávají ve svém správním obvodu státní odborný dozor ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy a spojů. Ministerstvo dopravy a spojů vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob a nad financováním dopravní obslužnosti. Při výkonu státního odborného dozoru dozírají, zda dopravci, odesílatelé nebo řidiči dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle uděleného povolení.".

8. V § 34 odst. 4 větě druhé se slova "orgánem kraje v přenesené působnosti a" zrušují.

9. V § 34 odst. 4 větě čtvrté se slova " ‰, orgán kraje v přenesené působnosti" zrušují.

10. V § 35 odst. 1 se slova " ‰, orgán kraje v přenesené působnosti" zrušují.

11. Za § 40b se vkládá nový § 40c, který zní:

"40c

Působnosti stanovené krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy, magistrátům statutárních měst nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

Čl. XCII

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soud uveřejněného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 2 se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

2. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

3. V § 38 odst. 1 písm. c) se slova "s okresním úřadem" nahrazují slovy "s krajem" a slova "okresní úřad je povinen projednat" ve větě za středníkem se nahrazují slovy "kraj projedná".

4. V § 39 odst. 6 v předvětí se slova "jménem státu" zrušují.

5. V § 39 odst. 6 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj", slova "územního obvodu okresu" se nahrazují slovy "území kraje" a slova "příslušným okresním úřadem je okresní úřad" ve větě za středníkem se nahrazují slovy "příslušným krajem je kraj".

6. V § 39 odst. 7 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj".

7. V § 39a odst. 2 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj".

8. V § 39a odst. 3 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem "krajů".

9. V § 39a odst. 4 větě první se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem "krajů".

10. V § 39b odst. 1 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

11. V § 39b odst. 2 se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

12. V § 39c se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

13. V § 39d odst. 1 větě první se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

14. V § 40 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřady" nahrazují slovem "Kraje".

15. V § 40 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovem "kraji".

16. V § 54 odst. 2 se na konci věty za slova "též obce" vkládají slova "v přenesené působnosti".

17. V § 57 odst. 1 se za slova "Hlavní město Praha vykonává" vkládá slovo "přenesenou".

18. V § 57 odst. 2 se za slova "Ostatní obce vykonávají" vkládá slovo "přenesenou".

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Čl. XCIII

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 36 odst. 2 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské a obecní úřady" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

2. V § 36 odst. 2 se poznámka pod čarou č. 8) zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Čl. XCIV

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 1 se v první a poslední větě slova "obecně závazné vyhlášce" nahrazují slovem "nařízení".

2. V § 23 odst. 3 se slova "obecně závazné vyhlášce" nahrazují slovem "nařízení".

3. V § 23 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 12b) zrušuje.

4. V § 27 odst. 6 poslední věta zní: "Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj nebo obec s rozšířenou působností svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací stanoví příslušná obec svým nařízením.".

5. V § 27 odst. 7 větě druhé se slova "obecně závaznou vyhláškou" nahrazují slovem "nařízením".

6. V § 40 odst. 1 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresní úřady" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

7. V § 40 odst. 3 návětí zní: "Krajský úřad".

8. V § 40 odst. 3 písm. a) se slova "přesahuje územní obvod jednoho okresu a" zrušují.

9. V § 40 odst. 3 písmeno e) zní:

"e)  rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí.17)".

10. V § 40 odst. 4 v návětí se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

11. V § 40 odst. 4 se čárka na konci písmena c) nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

12. V § 40 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních správních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán. Tento orgán může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních správních úřadů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit.".

13. V § 41 odst. 1 větě první se slova "a obce" zrušují.

14. V § 41 odst. 1 větě druhé se slova "okresními úřady a obcemi" nahrazují slovy "příslušnými silničními správními úřady".

15. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

"§ 44a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Čl. XCV

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě čtvrté slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

2. V § 2 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

3. V § 4 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

4. V § 4 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

5. V § 5 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

6. V § 5 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

7. V § 6 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

8. V § 6 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

9. V § 7 písm. c) se slova "okresního úřadu nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

10. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

11. V § 24 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

12. V § 25 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

13. V § 32 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

14. V § 32 odst. 3 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova "Okresní úřad" slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

15. V § 33 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

16. V § 33 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce zařazený do obecního úřadu".

17. V § 33 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

18. V § 38 odst. 1 a 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

19. V § 39 odst. 4 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

20. V § 51 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

21. V § 51 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

22. V § 52 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

23. V § 53 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

24. V § 53 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

25. V § 54 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

26. V § 54 odst. 3 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

27. V § 56 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

28. V § 57 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností", v písmenu b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a v písmenu c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

29. V § 58 odstavec 4 zní:

"(4) Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona ministerstvem jsou příjmem státního rozpočtu a pokuty uložené a vybrané obcí jsou příjmem obce.".

30. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní:

"§ 59a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Čl. XCVI

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. hh) se slova "okresní úřad je okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností je krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností".

2. V § 43 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a ve větě druhé slovo "okresu" slovem "kraje".

3. V § 67 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

4. V § 67 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností".

5. V § 77 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)  na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,".

6. V § 77 se na konci odstavce 1 tečka vypouští a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) na silnici II. a III. třídy1) a na místní komunikaci1) obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.".

7. V § 77 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

8. V § 77 odstavec 3 zní:

"(3) Užití dopravních značek "Železniční přejezd se závorami", "Železniční přejezd bez závor", "Návěstní deska", "Tramvaj", "Dej přednost v jízdě tramvaji!" a užití dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!", má-li být umístěna před železničním přejezdem, stanoví na silnici I. třídy1) místně příslušný krajský úřad, na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci1) místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie a po projednání s příslušným drážním úřadem.11)".

9. V § 77 odstavec 4 zní:

"(4) Užití dopravních značek "Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný" a "Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný", světelného signálu "Signál pro zabezpečení železničního přejezdu" a signálů pro tramvaje stanoví příslušný drážní úřad11) po projednání s příslušným krajským úřadem, pokud jde o užití těchto značek na silnicích I. třídy1) nebo s místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud jde o užití těchto značek na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci,1) vždy po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.".

10. V § 79 odst. 1 písm. j) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

11. V § 79 odst. 5 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

12. V § 86 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

13. V § 88 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

14. V § 90 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

15. V § 92 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

16. V § 92 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

17. V § 93 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

18. V § 93 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

19. V § 93 odst. 3 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

20. V § 93 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

21. V § 93 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

22. V § 94 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

23. V § 94 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

24. V § 94 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

25. V § 94 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

26. V § 95 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

27. V § 96 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

28. V § 96 odst. 4 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

29. V § 97 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

30. V § 97 odst. 4 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

31. V § 98 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

32. V § 98 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

33. V § 98 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

34. V § 99 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

35. V § 99 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

36. V § 99 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

37. V § 100 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

38. V § 100 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

39. V § 100 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

40. V § 100 odst. 9 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

41. V § 101 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

42. V § 101 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

43. V § 101 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

44. V § 101 odst. 7 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

45. V § 102 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

46. V § 102 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

47. V § 102 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

48. V § 107 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností", slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě za středníkem slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

49. V § 107 odst. 2 se slova "Okresním úřadem" nahrazují slovy "Obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

50. V § 108 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

51. V § 108 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

52. V § 109 odst. 9 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

53. V § 110 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

54. V § 110 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

55. V § 110 odst. 3 větě první se slova "okresním úřadu" nahrazují slovy "obecním úřadě obce s rozšířenou působností".

56. V § 111 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

57. V § 111 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

58. V § 111 odst. 6 se slova "na příslušném okresním úřadě" nahrazují slovy "u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

59. V § 112 odst. 2 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

60. V § 113 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

61. V § 113 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

62. V § 113 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

63. V § 113 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

64. V § 113 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

65. V § 113 odst. 7 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

66. V § 113 odst. 9 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

67. V § 114 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

68. V § 114 odst. 2 se slova "okresní úřad" v prvním a osmém řádku nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

69. V § 114 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

70. V § 115 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

71. V § 115 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

72. V § 115 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

73. V § 115 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

74. V § 115 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

75. V § 116 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

76. V § 116 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

77. V § 116 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

78. V § 120 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

79. V § 120 odst. 2 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a ve větě třetí slova "Okresní úřad" slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

80. V § 120 odst. 3 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

81. V § 121 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

82. V § 122 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

83. V § 124 v nadpise se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností".

84. § 124 odstavec 1 zní:

"(1) Státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích vykonává ministerstvo, které je ústředním orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra a policie.".

85. V § 124 odst. 2 písm. d) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

86. V § 124 odstavec 3 zní:

"(3) Krajský úřad

a)   povoluje výjimky podle § 43 odst. 5,
b)   stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice,1) a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice,1)
c)   provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.".

87. V § 124 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností

a)   pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 písm. j),
b)   uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
c)   nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
d)   nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
e)   vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
f)   vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství podle § 116,
g)   zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle § 107 a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
h)   vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,
i)   vydává speciální označení vozidel podle § 67 osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody druhého nebo třetího stupně podle zvláštního právního předpisu,36)
j)   projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu,30)
k)   provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci1) a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci.1)".Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

88. V § 125 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

89. V § 125 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

90. V § 125 odst. 3 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

91. V § 125 odst. 5 se slova "státního rozpočtu" nahrazují slovem "obce".

92. V § 126 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

93. V § 127 odst. 1 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů a obcí".

94. V § 128 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

95. V § 128 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

96. V § 128 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

97. Za § 128 se vkládá nový § 128a, který zní:

"§ 128a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Čl. XCVII

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 větě první se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "územním" slovem "správním".

2. V § 4 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

3. V § 4 odst. 8 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

4. V § 5 odst. 1 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

5. V § 5 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

6. V § 6 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

7. V § 7 odst. 1 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

8. V § 7 odst. 2 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

9. V § 7 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

10. V § 7 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

11. V § 9 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

12. V § 10 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

13. V § 11 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

14. V § 12 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

15. V § 13 odst. 1 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

16. V § 13 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

17. V § 13 odst. 3 větách první, druhé a třetí se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

18. V § 13 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

19. V § 14 odst. 1 se v návětí slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

20. V § 14 odst. 2 větách první a druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

21. V § 29 odst. 2 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností.".

22. V § 29 odst. 2 větě druhé se slovo "územním" nahrazuje slovem "správním".

23. V § 31 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé a třetí se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

24. V § 31 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

25. V § 32 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

26. V § 33 odst. 1 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

27. V § 34 odst. 1 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

28. V § 34 odst. 1 větě druhé se slovo "územním" nahrazuje slovem "správním".

29. V § 35 odst. 1 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

30. V § 35 odst. 2 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

31. V § 35 odst. 3 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

32. V § 35 odst. 4 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

33. V § 42 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

34. V § 48 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

35. V § 54 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

36. V § 54 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem".

37. V § 56 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

38. V § 57 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

39. V § 58 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

40. V § 59 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

41. V § 63 odst. 3 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností", ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "územním" slovem "správním".

42. V § 63 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

43. V § 64 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

44. V § 65 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

45. V § 66 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

46. V § 67 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

47. V § 68 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

48. V § 74 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

49. V § 79 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

50. V § 80 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

51. V § 80 odst. 3 úvodní větě se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

52. V § 81 odst. 1 větě první se slova "a okresní úřady" nahrazují slovy " ‰, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností"; ve větě druhé se slova "a okresní úřady" nahrazují slovy " ‰, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a ve větě třetí slova "okresními úřady" slovy "krajskými úřady nebo obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

53. V § 81 odst. 2 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů a obcí s rozšířenou působností".

54. V § 82 odst. 3 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

55. V § 83 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy " ‰, obecní úřad obce s rozšířenou působností".

56. V § 83 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

57. V § 83 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

58. V § 83 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

59. V § 83 odst. 5 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

60. V § 84 odst. 1 se slova "nebo okresní úřad" nahrazují slovy "nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností".

61. V § 84 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

62. V § 84 odst. 3 se za slova "Pokuty uložené a vybrané" vkládají slova "obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou příjmem obce s rozšířenou působností a pokuty uložené a vybrané ministerstvem podle tohoto zákona".

63. V § 87 větách první a druhé se slova "a okresního úřadu" nahrazují slovy "a obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

64. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní:

"§ 88a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

Čl. XCVIII

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 369/1992 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 větě první se slovo "okresnímu" nahrazuje slovem "krajskému", slova "územní působnosti" se nahrazují slovy "správním obvodu" a ve větě druhé se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

2. V § 14 odst. 2 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

3. V § 20 odst. 1 písm. g) se slovo "okresnímu" nahrazuje slovem "krajskému".

4. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

"§ 25a

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Čl. XCIX

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 2 se slova " , okresních úřadů" zrušují.

2. V § 71 odst. 3 se slova "Orgány obce" nahrazují slovem "Obce" a slova "státní správy" se nahrazují slovy "ochrany přírody".

3. V § 75 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

"a)  obecní úřady,
b)   pověřené obecní úřady,
c)   obecní úřady obcí s rozšířenou působností,".

4. V § 75 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)  krajské úřady,".Dosavadní písmena d), e) a f) se označují jako písmena e), f) a g).

5. § 76 včetně poznámek pod čarou č. 38), 39) a 39a) zní:

"§ 76

(1) Obecní úřady

a)   povolují s výjimkou území národních parků kácení dřevin a jsou oprávněny k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 s výjimkou území národních parků a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2,
b)   vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu podle § 63 odst. 1.

(2) Pověřené obecní úřady38)

a)   vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků (§ 4 odst. 2) a registrují významné krajinné prvky,
b)   vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťují jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu (§ 46),
c)   podílejí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod (§ 42 a 47),
d)   vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení cest (§ 63 odst. 1).

(3) Magistráty statutárních měst38) vykonávají státní správu v ochraně přírody v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (§ 76 a 77).

(4) Na území hlavního města Prahy39) vykonávají úřady městských částí39a) státní správu v ochraně přírody a krajiny

a)   v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu,
b)   ve věci vydávání souhlasu ke zřizování nebo rušení účelových komunikací, stezek a pěšin podle § 63 odst. 1,
c)   ve věci rozhodování o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1 a ukládání povinností provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2,
d)   ve věci ukládání pokut podle § 87 a 88,
e)   v dalších věcech, které jsou jim svěřeny Statutem hlavního města Prahy.39)

38)   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
39)   Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
39a)   § 32 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

6. § 77 zní:

"§ 77

(1) Obce s rozšířenou působností mohou vydávat pro svůj správní obvod nařízení podle § 5 odst. 1 k omezení nebo zákazu rušivé činnosti.

(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast nebo jejich ochranné pásmo,

a)   vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability (§ 4 odst. 1),
b)   vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody (§ 42 a 47) ve svém správním obvodu,
c)   mohou vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv (§ 54 odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti (§ 54 odst. 2),
d)   ukládají opatření podle § 66,
e)   vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny (§ 85),
f)   rozhodují o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1 a ukládají povinnosti provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2,
g)   ukládají pokuty za přestupky podle § 87 vyjma § 87 odst. 1 písm. g) a § 87 odst. 3 písm. i), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,4a)
h)   ukládají pokuty za protiprávní jednání podle § 88 vyjma § 88 odst. 1 písm. n) a § 88 odst. 2 písm. k), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,4a)
i)   odebírají nedovoleně držené jedince podle § 89, vyjma jedinců druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu.4a)

(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém správním obvodu vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody (§ 76, 77a, 79, 80) a nejde-li o území národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma.".

7. Za § 77 se vkládá nový 77a, který zní:

"§ 77a

(1) Kraje zpracovávají ve spolupráci s ministerstvem prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku nebo jejich ochranné pásmo.

(2) Kraje mohou vydávat nařízení o zřízení přírodního parku a stanovit omezení využití jeho území (§ 12 odst. 3) a zajišťují péči o ně.

(3) Krajské úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma,

a)   vymezují a hodnotí regionální systém ekologické stability (§ 4 odst. 1),
b)   vydávají závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov (§ 4 odst. 3),
c)   vydávají souhlasy k povolení ke zpřístupňování nebo změně využití jeskyní (§ 10 odst. 2),
d)   vyhlašují přírodní rezervace (§ 33) a přírodní památky (§ 36) jejich ochranná pásma, stanoví jejich bližší ochranné podmínky (§ 33 a 36) a zajišťují péči o ně,
e)   rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích (§ 34 odst. 2),
f)   udělují výjimky (§ 43) ze zákazů v přírodních rezervacích (§ 34 odst. 1),
g)   vydávají souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací a přírodních památek (§ 44 odst. 2),
h)   vydávají předchozí souhlasy k činnostem podle § 37 odst. 2 na území ochranných pásem přírodních rezervací a přírodních památek,
i)   schvalují plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky (§ 38 odst. 2),
j)   sjednávají smlouvy o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek včetně jejich ochranných pásem (§ 39),
k)   vydávají předchozí stanovisko a mohou uložit náhradní ochranné opatření podle § 50 odst. 3,
l)   zajišťují záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 52),
m)   povolují výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 56),
n)   mohou vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv včetně druhů rostlin a živočichů chráněných zvláštním právním předpisem4a) (§ 54 odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti (§ 54 odst. 2),
o)   vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod (§ 42 a 47),
p)   podávají návrhy na vyvlastnění (§ 60 odst. 2) a mohou převést právo hospodaření k nemovitosti (§ 60 odst. 3),
q)   ukládají opatření podle § 66,
r)   ukládají pokuty podle § 87 odst. 1 písm. g), § 87 odst. 3 písm. i), § 88 odst. 1 písm. n) a § 88 odst. 2 písm. k), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,4a)
s)   odebírají podle § 89 nedovoleně držené jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,4a)
t)   vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny (§ 85),
u)   spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy a vzdělání,
v)   jsou odvolacími orgány proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem, pověřeným obecním úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

(4) Zahájí-li řízení v téže věci (§ 66) tentýž den obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad, provede řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností. Krajský úřad v takovémto případě řízení zastaví.".

8. V § 79 odst. 3 písm. e) se za slova "kriticky ohrožených" vkládají slova "a silně ohrožených".

9. V § 79 odst. 3 písm. g) se slova "(§ 44)" nahrazují slovy "(§ 30, 31, § 37 odst. 2 a § 44 odst. 2) a výjimky z ochranných podmínek v těchto územích (§ 43)" a slova "okresní úřad či" se zrušují.

10. V § 79 odst. 3 se za písmeno m) vkládá písmeno n), které zní:

"n)  vydává předchozí stanovisko ke způsobu běžného obhospodařování (§ 49 odst. 4),". Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o).

11. § 79a se zrušuje.

12. V § 80 odstavec 1 zní:

"(1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") dozírá, jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny. Inspekce zjišťuje a eviduje případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání. Inspekce je oprávněna vyžadovat prokazování původu a totožnosti podle § 54, ukládat opatření podle § 66, rozhodovat o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládat povinnost provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2 a odebírat nedovoleně držené jedince podle § 89.".

13. V § 80 odst. 3 větě druhé se slova "pověřený obecní úřad, okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad", ve větě třetí se slova "zahájí pověřený obecní úřad, okresní úřad" nahrazují slovy "zahájí obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad" a slova "pokuty pověřený obecní úřad, okresní úřad" se nahrazují slovy "pokuty obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad" a ve větě čtvrté se slova "pověřený obecní úřad, okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad".

14. V § 81 odst. 1 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajské" a za slovo "správy" se vkládají slova "(dále jen "ustanovující úřady")".

15. V § 81 odst. 2 se slova "okresní úřad nebo správa" nahrazují slovy "ustanovující úřad".

16. V § 81 odst. 4 větě první se slova "vydají okresní úřad a správa" nahrazují slovy "vydá ustanovující úřad" a ve větě třetí se slova "Okresní úřad a správy vedou" nahrazují slovy "Ustanovující úřad vede".

17. V § 81 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu nebo správě" nahrazují slovy "ustanovujícímu úřadu".

18. V § 85 odst. 1 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajské".

19. V § 85 odst. 2 se slova "kraje, okresní" nahrazují slovem "krajské".

20. V § 87 odst. 5 se za slova "obecním úřadem" vkládají slova " ‰, obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "okresním" se nahrazuje slovem "krajským", slovo "orgánu" se nahrazuje slovy "obce nebo kraje" a za slovo "uložil" se doplňují slova "v prvním stupni".

21. V § 88 odst. 7 se za slova "obecním úřadem" vkládají slova " ‰, obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "okresním" se nahrazuje slovem "krajským", slovo "orgánu" se nahrazuje slovy "obce nebo kraje" a za slovo "uložil" se doplňují slova "v prvním stupni".

22. V § 90 odst. 11 se za slovo "úřadem" vkládají slova ",‰ , krajským úřadem".

23. Za § 90 se vkládá nový § 90a, který zní:

"§ 90a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu, magistrátům statutárních měst nebo úřadům městských částí hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST STÁ
Změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. C

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu jsou pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, správy národních parků a Ministerstvo životního prostředí.".

2. V § 14 úvodní větě se slova "obvodní úřady" nahrazují slovy "úřady městských částí Praha 1 až 10".

3. V § 14 se písmena a), d) a e) zrušují.Dosavadní písmena b), c), f) a g) se označují jako písmena a) až d).

4. V § 15 úvodní věta zní: "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy".

5. V § 15 písmena d) až h) znějí:

"d)  udělují podle § 5 odst. 2 souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů obce,
e)   udělují podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,
f)   udělují podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o výměře do 1 ha; přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvalují plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
g)   usměrňují a sjednocují výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, který zajišťují pověřené obecní úřady na území svého správního obvodu, dozírají, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádějí kontrolní činnost a dávají jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad,
h)   rozhodují podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu,".

6. § 17 zní:

"§ 17

Ministerstvo životního prostředí

a)   uděluje podle § 5 odst. 2 souhlas k návrhům územních plánů obcí, ve kterých je sídlo kraje, k návrhům územně plánovacích podkladů velkých územních celků, k návrhům územních plánů velkých územních celků a k návrhům územně plánovacích podkladů a návrhu územního plánu, který řeší celé území hlavního města Prahy,
b)   uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 20 ha,
c)   uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se nacházejí na území dvou a více krajů,
d)   uděluje podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře nad 10 ha, přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
e)   řídí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a dozírá, jak orgány ochrany zemědělského půdního fondu nižšího stupně na tomto úseku plní své úkoly,
f)   vypracovává koncepci ochrany zemědělského půdního fondu jako složky životního prostředí a zajišťuje přípravu obecně závazných právních předpisů,
g)   vypracovává výklady k ustanovením obecně závazných právních předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu,
h)   provádí kontrolní činnost a dává orgánům ochrany zemědělského půdního fondu podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad.".

7. § 17a zní:

"§ 17a

Krajský úřad a na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy

a)   uděluje podle § 5 odst. 2 souhlas k návrhům územních plánů obcí s výjimkou územních plánů obcí, ve kterých je sídlo kraje, k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, nejde-li o případy v působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností [§ 15 písm. d)] nebo Ministerstva životního prostředí [§ 17 písm. a)],
b)   uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha,
c)   uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností, a nejde-li o případ uvedený v § 17 písm. c),
d)   uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům celostátních drah a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje, a k návrhům pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje a přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
e)   uděluje podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o výměře od 1 do 10 ha; přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
f)   usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, který zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností na území příslušného kraje, dozírá, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádí kontrolní činnost a dává jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad.".

8. V § 18 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Návrh na zahájení řízení podle zákona podávají právnické a fyzické osoby vždy u pověřeného obecního úřadu, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu, který má být příslušným návrhem dotčen. Tento orgán ochrany zemědělského půdního fondu návrh posoudí, a není-li příslušný k jeho vyřízení, postoupí ho se svým stanoviskem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad, je-li k vyřízení návrhu příslušný vyšší orgán ochrany zemědělského půdního fondu.

(2) Leží-li zemědělský půdní fond dotčený podaným návrhem ve správním obvodu dvou nebo více orgánů ochrany zemědělského půdního fondu jednoho stupně, je k řízení ve věci příslušný ten orgán ochrany zemědělského půdního fondu, v jehož správním obvodu leží největší část dotčených pozemků a pokud k tomu má působnost podle § 14, 15 a 17a.".

9. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

"§ 18a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, pověřenému obecnímu úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST STO PRVNÍ
Změna zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Čl. CI

Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady".

2. V § 4 odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Krajské úřady".

3. V § 4 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

4. V § 4 odst. 3 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "V tomto případě správa nebo inspekce řízení zastaví.".

5. V § 4 odst. 3 větě druhé se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "krajskými úřady".

6. V § 19 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

7. V § 22 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

8. V § 23 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".

9. V § 24 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady".

10. V § 25 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

11. V § 26 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

12. V § 26 odst. 4 se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: "Pokuty vybrané a uložené podle tohoto zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje.".

13. V § 27 odst. 1 a 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

14. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

"§ 29a

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST STO DRUHÁ
Změna zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů

Čl. CII

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 5 se slova "okresnímu hygienikovi" nahrazují slovy "krajské hygienické stanici".

2. V § 22 odst. 6 se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".

3. V § 23 písmeno d) zní:

"d)  krajské úřady,".

4. V § 23 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

5. V § 23 písm. f) se slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

6. V § 26 odst. 1 písm. f) se slova "okresními úřady, okresním hygienikem" nahrazují slovy "krajskými úřady, krajskými hygienickými stanicemi".

7. § 26a zní:

"§ 26a
Krajské úřady

(1) Krajský úřad na úseku ochrany životního prostředí

a)   vede evidenci udělených a odňatých autorizací podle § 19,
b)   vyzývá právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků, zjistí-li, že neplní podmínky autorizace,
c)   navrhuje ministerstvu pozastavení výkonu autorizované činnosti na dobu nejvýše 30 dnů v případech, kdy nejsou splněny podmínky udělené autorizace a autorizovaná osoba byla vyzvána ke zjednání nápravy,
d)   se vyjadřuje k povolování staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, pokud se mají užívat zcela nebo zčásti k nakládání s nebezpečnými látkami nebo přípravky stanovenými podle § 10 odst. 2,
e)   se vyjadřuje k připravovaným změnám výroby, které souvisejí s nakládáním s nebezpečnými látkami a přípravky stanovenými podle § 10 odst. 3,
f)   kontroluje, jak jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, zvláštních právních předpisů a rozhodnutí týkajících se nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky,
g)   informuje živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání o závažných porušeních tohoto zákona a prováděcích právních předpisů,
h)   nařizuje opatření k odstranění protiprávního stavu v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, hrozí-li poškození zdraví nebo ohrožení života člověka, poškození životního prostředí, nebo jestliže k němu již došlo, může nařídit zneškodnění nebezpečné látky nebo přípravku na náklady jejich vlastníka, popřípadě držitele, není-li vlastník znám,
i)   zakazuje nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, jestliže nejsou splněny podmínky pro toto nakládání stanovené zvláštními právními předpisy a rozhodnutími a v důsledku toho došlo nebo by mohlo dojít k poškození zdraví nebo ohrožení života člověka anebo poškození životního prostředí,
j)   ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Vyjádření podle odstavce 1 písm. c) a d) není rozhodnutím podle správního řádu.

(3) Působnost krajského úřadu uvedenou v odstavci 1 písm. e) v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech a službách vykonávají Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra svými orgány.21b)".

8. Nadpis nad § 27 " Okresní úřady" se zrušuje.

9. V § 27 odst. 1 úvodní větě se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".

10. V § 27 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice" a slova "odborného zařízení (např. okresní hygienické stanice, které řídí)" se nahrazují slovy "zdravotního ústavu".

11. V § 27 odst. 3 se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

12. § 28 včetně poznámek pod čarou č. 22) a 23) se zrušuje.

13. V § 30 odst. 1 úvodní větě se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský" a slova "okresní hygienik" se nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

14. V § 30 odst. 2 úvodní větě se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

15. V § 30 odst. 3 úvodní větě se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

16. V § 30 odst. 4 úvodní větě se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".

17. V § 30 odst. 5 úvodní větě se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

18. V § 30 odstavec 8 zní:

"(8) Pokutu ukládá ten správní úřad, který jako první zahájil řízení. V případě, že bylo zahájeno řízení ve stejný den více správními úřady, dokončí řízení o uložení pokuty inspekce. V tomto případě ostatní správní úřady řízení zastaví. Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad. Pokuty uložené inspekcí a krajskou hygienickou stanicí vybírá a vymáhá příslušný finanční úřad. Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.24)".

19. V § 30 odst. 9 se věta druhá zrušuje a ve větě třetí se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

20. V § 30 odst. 10 se za slovo "inspekcí" vkládají slova "a krajskou hygienickou stanicí".

21. V § 30 odst. 11 se slova "okresním úřadem a okresním hygienikem jsou příjmem státního rozpočtu" nahrazují slovy "krajským úřadem jsou příjmem kraje, pokud rozhodoval v prvním stupni".

22. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:

"§ 30a

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST STO TŘETÍ
Změna zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Čl. CIII

V § 1 odst. 2 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se slova "okresních úřadech a" zrušují.

ČÁST STO ČTVRTÁ
Změna zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Čl. CIV

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. l) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

2. V § 3 odst. 5 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad" a ve větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

3. V § 3 odst. 7 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

4. V § 3 odst. 8 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

5. V § 4 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

6. V § 4 odst. 6 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

7. V § 6 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

8. V § 6 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

9. V § 6 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

10. V § 7 odst. 5 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

11. V § 7 odst. 6 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

12. V § 7 odst. 7 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".

13. V § 7 odst. 8 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

14. V § 7 odst. 10 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

15. V § 7 odst. 11 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem", slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "krajského úřadu".

16. V § 8 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

17. V § 8 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".

18. V § 8 odst. 6 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

19. V § 8 odst. 7 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "krajského úřadu".

20. V § 9 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

21. V § 9 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

22. V § 9 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

23. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem".

24. V § 11 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

25. V § 11 odst. 5 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

26. V § 11 odst. 5 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

27. V § 12 odst. 1 písm. a) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

28. V § 12 odst. 1 písm. b) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem".

29. V § 12 odst. 2 písm. g) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem".

30. V § 12 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

31. V § 12 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

32. V § 12 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

33. V § 12 odst. 6 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

34. V § 12 odst. 7 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

35. V § 12 odst. 8 se slovo "okresů" nahrazuje slovem "krajů", slova "okresní úřady" se nahrazují slovy "krajské úřady", slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "krajský úřad", slova "Okresní úřad" se nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "okresním úřadům" se nahrazují slovy "krajským úřadům".

36. V § 13 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

37. V § 13 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

38. V § 13 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

39. V § 13 odst. 6 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

40. V § 13 odst. 9 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

41. V § 14 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

42. V § 14 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

43. V § 14 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

44. V § 15 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

45. V § 15 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

46. V § 15 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

47. V § 16 písm. d) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady".

48. V § 17 písm. f) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

49. V § 18 písm. b) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

50. V § 19 písm. a) se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "krajskými úřady".

51. V § 19 písm. e) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

52. Nadpis nad § 20 zní: " Krajské úřady".

53. V § 20 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

54. V § 20 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "krajský úřad".

55. V § 20 odst. 2 větě první se slova "státní správy" zrušují.

56. V § 20 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

57. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

58. V § 22 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "krajskými úřady".

59. V § 22 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

60. V § 22 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

61. V § 23 odst. 1 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajských úřadů".

62. V § 24 odst. 1 větě úvodní se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

63. V § 24 odst. 1 písm. d) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

64. V § 24 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

65. V § 24 odst. 5 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem" a slova "okresního úřadu" slovem "kraje".

66. V § 24 odst. 5 se věta poslední zrušuje.

67. V § 25 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovem "Kraj".

68. V § 25 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

69. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

"§ 25a

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

70. V příloze č. 3 úvodní větě se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

ČÁST STO PÁTÁ
Změna zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Čl. CV

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 se slova "okresní úřad9) příslušný podle místa, kde ke škodě došlo" nahrazují slovy "krajský úřad příslušný podle místa, kde ke škodě došlo".Poznámka pod čarou č. 9) se zrušuje.

2. V § 10 odst. 5 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady".

3. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST STO ŠESTÁ
Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Čl. CVI

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 275/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slova "§ 79 odst. 1 písm. a)" nahrazují slovy "§ 78 odst. 2 písm. h)".

2. V § 5 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

3. V § 5 odst. 3 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

4. V § 9 odst. 1 větě čtvrté se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

5. V § 9 odst. 3 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

6. V § 9 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

7. V § 12 odst. 5 větě druhé se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

8. V § 12 odst. 5 větě třetí se slova "Orgán kraje v přenesené působností" nahrazují slovy "Krajský úřad".

9. V § 12 odst. 6 větě poslední se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

10. V § 14 odst. 1 větě první se slova "orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

11. V § 14 odst. 1 větě poslední se slova "orgán kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

12. V § 14 odst. 3 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

13. V § 16 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

14. V § 16 odstavec 3 zní:

"(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích.".

15. V § 18 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

16. V § 19 odst. 1 písm. h) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

17. V § 20 písm. f) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností", slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

18. V § 20 písm. i) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

19. V § 34 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

20. V § 39 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

21. V § 39 odst. 3 až 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

22. V § 39 odst. 6 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

23. V § 39 odst. 9 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

24. V § 39 odst. 9 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

25. V § 40 odst. 2 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

26. V § 40 odst. 2 písm. c) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

27. V § 40 odst. 3 se slova "okresním úřadům" nahrazují slovy "obecním úřadům obcí s rozšířenou působností".

28. V § 46 odst. 2 větě poslední se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

29. V § 50 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

30. V § 51 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu" a ve větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

31. V § 52 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

32. V § 66 odst. 1 se slova "orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřad".

33. V § 66 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

34. V § 68 odst. 1 větě druhé se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

35. V § 68 odst. 1 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

36. V § 68 odst. 2 větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

37. V § 68 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

38. V § 68 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "státního rozpočtu" se nahrazují slovy "rozpočtu obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti".

39. V § 68 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

40. V § 69 se slova "Orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřad".

41. V § 70 odst. 1 se slova "orgánem obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecním úřadem".

42. V § 71 písmena g) a h) znějí:

"g)   krajské úřady,
h)   obecní úřady obcí s rozšířenou působností,".

43. V § 72 odst. 1 písm. p) se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

44. V § 76 odst. 1 písm. f) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

45. V § 76 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady".

46. V § 77 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a za slovo "jehož" se vkládá slovo "správním".

47. V § 78 odst. 1 se slova "Kraj v samostatné působnosti" nahrazují slovem "Kraj".

48. V § 78 odst. 2 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

49. V § 78 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,".

50. V § 78 odst. 2 písm. g) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

51. V § 78 na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až m), která znějí:

"h)   rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu považuje za odpad, a to na návrh vlastníka této movité věci nebo správního úřadu, který provádí řízení, v němž se tato otázka vyskytla, nebo který rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další činnosti,
i)   uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za rok,
j)   uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů; udělení souhlasu může vázat na podmínky,
k)   uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1; udělení souhlasu může vázat na podmínky,
l)   může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,
m)   může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4.".

52. V § 78 odst. 3 se slova "písm. a) a c)" zrušují a slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

53. V § 78 odst. 4 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad.

54. V § 78 odst. 5 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".

55. V § 78 odst. 6 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad" a za slovo "činnost" se vkládají slova " ‰, nebo se nachází věc".

56. V § 78 odst. 7 se slova "orgánu kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

57. V § 79 nadpis zní: "

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

58. V § 79 odst. 1 úvodní větě se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

59. V § 79 odst. 1 se písmena a), d), e), l) až n) zrušují.Dosavadní písmena b), c), f) až k) se označují jako písmena a) až g) a na konci písmene g) se čárka nahrazuje tečkou.

60. V § 79 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)   uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. i); udělení souhlasu může vázat na podmínky,".

61. V § 79 odst. 1 nově označeném písmenu f) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

62. V § 79 se odstavce 2 a 3 zrušují.Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 2 až 6.

63. V § 79 v nově označeném odstavci 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

64. V § 79 v nově označeném odstavci 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

65. V § 79 v nově označeném odstavci 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

66. V § 79 v nově označeném odstavci 8 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a poznámka pod čarou č. 49) včetně odkazu na poznámku pod čarou se zrušuje.

67. V § 80 nadpis zní: "

Obecní úřad".

68. V § 80 věta úvodní zní: "Obecní úřad".

69. Za § 81 se vkládá nový § 81a, který zní:

"§ 81a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST STO SEDMÁ
Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Čl. CVII

V zákoně č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb., v § 25 odstavec 2 zní:

"(2) Přestupek projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností místně příslušný podle místa pravidelného pracoviště pracovníka orgánu vykonávajícího státní statistickou službu, v ostatních případech podle místa trvalého pobytu osoby, která povinnost mlčenlivosti porušila. Působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST STO OSMÁ
Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Čl. CVIII

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 61/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odst. 2 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu" a ve větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

2. V § 33 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "krajského úřadu".

3. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který zní:

"§ 41a

Působnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST STO DEVÁTÁ
Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. CIX

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 4 poslední větě se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

2. V § 16 odst. 4 se za poslední větu doplňuje věta, která zní: "Působnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST STO DESÁTÁ
Změna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. CX

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

"h)   správním úřadem ústřední správní úřad, krajský úřad, obecní úřad s rozšířenou působností a příslušný orgán obce, které krajský úřad podle zvláštního právního předpisu6) uložil povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje (dále jen "určená obec"), a správní úřad podřízený ústřednímu správnímu úřadu, který má působnost v rámci územního obvodu kraje nebo územního obvodu obce s rozšířenou působností,
6)   § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.".

2. V § 7 písmeno b) zní:

"b)   zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel kraje,".

3. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8
Obecní úřad obce s rozšířenou působností a určená obec

Obecní úřad obce s rozšířenou působností a určená obec v systému hospodářských opatření pro krizové stavy připravují a vyhlašují regulační opatření a plní úkoly uložené jim krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek.".

4. § 9 se včetně nadpisu zrušuje.

5. V § 10 odstavec 2 zní:

"(2) Ústřední správní úřad a krajský úřad zpracují plány nezbytných dodávek, které obsahují seznam nezbytných dodávek a přehled jejich dostupných dodavatelů, kteří podnikají v jejich správních obvodech.".

6. V § 10 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:

"(4) Pokud krajský úřad ve svém správním obvodu nenalezne dodavatele nezbytné dodávky, uplatní požadavek na její zajištění u toho ústředního správního úřadu, kterému zvláštní právní předpis10) svěřuje v daném okruhu působnost, (dále jen "odborně příslušný ústřední správní úřad"). Do požadavku zahrne i požadavek, který u něho oprávněně uplatnil jiný správní úřad.
10)  *Například zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

7. V § 11 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) O použití pohotovostních zásob po vyhlášení stavu nebezpečí může rozhodnout krajský úřad, pokud

a)   jsou pohotovostní zásoby uložené v jeho správním obvodu,
b)   použití pohotovostních zásob je v mezích jeho plánu nezbytných dodávek, a
c)   pohotovostní zásoby budou použity k odvrácení bezprostředního ohrožení života nebo zdraví obyvatel jeho správního obvodu nebo odvrácení bezprostředně hrozící značné škody.

(5) O použití pohotovostních zásob podle odstavce 4 je krajský úřad povinen neprodleně informovat Správu státních hmotných rezerv a vedoucího ústředního správního úřadu, na základě jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejich použití.".

8. V § 12 odstavec 2 zní:

"(2) O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda Správy státních hmotných rezerv na základě požadavku krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo určené obce. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací odpovídá krajský hejtman, starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta určené obce, kterému byly zásoby pro humanitární pomoc poskytnuty. Vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí.".

9. V § 15 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

10. V § 17 se slova "příslušného okresního úřadu" nahrazují slovy "příslušného orgánu krajského úřadu".

11. § 21 zní:

"§ 21

(1) Za stavu nebezpečí může krajský hejtman, starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta určené obce v území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí, uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mající místo podnikání nebo sídlo podniku nebo organizační složky v příslušném územním obvodu, povinnost

a)   dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti nebo podnikání, a to v přiměřeném množství,
b)   skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto skladování strpět,
c)   přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo.

(2) Za stavu nebezpečí může krajský hejtman

a)   zavést regulaci prodávaného zboží v obchodní síti a stanovit

1. 

způsob, jakým bude regulováno množství zboží prodávané spotřebiteli,

2. 

maximální množství zboží, na něž vznikne spotřebiteli nárok,

3. 

okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány přednostně,

b)   přijmout regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy.

(3) Náklady a výdaje spojené s použitím některého regulačního opatření podle odstavce 2 včetně zvýšených nákladů, které by osobě uvedené v odstavci 1 jinak nevznikly, nese správní úřad, který regulační opatření vyhlásil, pokud se s příslušným ústředním správním úřadem o způsobu jejich úhrady nedohodne jinak. O způsobu úhrady může rozhodnout rovněž vláda.".

12. V § 22 odst. 2 a v § 23 odst. 2 se za slova "v § 21 odst. 1" vkládají slova "a 2".

13. V § 24 odst. 3 se slovo "Krajský" nahrazuje slovem "Správní" a slova "nebo okresní úřad" se zrušují.

14. V § 25 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Krajský úřad uloží za každý případ nesplnění regulačních opatření vyhlášených v jeho správním obvodu

a)   právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5 000 000 Kč,
b)   fyzické osobě pokutu až do výše 20 000 Kč.

(5) Krajský úřad uloží subjektu hospodářské mobilizace, který uvedl v údajích plánu opatření hospodářské mobilizace vyšší potřebu energií, než kterou si ve skutečnosti vyžádá nezbytná dodávka, pokutu až do výše 1 000 000 Kč.".

15. V § 26 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje.".

16. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

"§ 27a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST STO JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

Čl. CXI

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 310/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. e) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

2. V § 3 odst. 2 písm. k) se slova "okresním úřadům" nahrazují slovem "krajům".

3. V § 15 odst. 1 písm. c) se slova "s okresním úřadem" nahrazují slovy "s příslušným krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

4. V § 16 odst. 1 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

5. V § 16 odst. 3 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

6. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

7. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

8. V § 19 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu a dotčeným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností".

9. V § 38 odst. 2 se slova "na okresních úřadech a obecních úřadech" nahrazují slovy "na příslušném krajském úřadu a na všech obecních úřadech".

10. Za § 46 se vkládají nové § 46a a 46b, které znějí:

"§ 46a

Krajské úřady se v rámci ochrany obyvatelstva před ozářením z přírodních zdrojů podílejí na vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů v jejich vnitřním ovzduší, na rozdělování dotací podle § 28 odst. 2 na provedení ozdravných opatření v těchto stavbách a ve vodách pro veřejné zásobování a na kontrole účinnosti uvedených ozdravných opatření. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 46b

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

11. V § 47 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

"(10) Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a s úřadem vydá prováděcí právní předpis k provedení § 46a.".Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12.

ČÁST STO DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Čl. CXII

Zákon č. 12/1997 Sb., o plynulosti a bezpečnosti provozu, ve znění zákona 168/1999 Sb., zákona č. 247/2000 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb., se mění takto:

1. § 3 se zrušuje.

2. § 5 se včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušuje.".

ČÁST SOT TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Čl. CXIII

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 312/2002 Sb., se mění takto:

1. V nadpise hlavy V se za slovo "působnost" a za slovo "a" vkládají slova "orgánů".

2. § 31 včetně nadpisu zní:

"§ 31
Přenesená působnost orgánů hlavního města Prahy

(1) Orgány hlavního města Prahy vykonávají přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům krajů.

(2) Orgány hlavního města Prahy vykonávají přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností, není-li dále stanoveno jinak.

(3) Při výkonu přenesené působnosti se orgány hlavního města Prahy řídí

a)   při vydávání nařízení hlavního města Prahy zákony a jinými právními předpisy,
b)   v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů nemohou orgánům hlavního města Prahy ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány kraje a orgány obcí.

(4) Hlavní město Praha je povinno zajistit výkon přenesené působnosti a obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na výkon přenesené působnosti.".

3. § 32 včetně nadpisu zní:

" Přenesená působnost orgánů městských částí

§ 32

(1) Orgány městské části vykonávají přenesenou působnost městské části v rozsahu stanoveném zákonem a v mezích zákona Statutem.

(2) Orgánům městských částí lze v mezích zákona svěřit Statutem přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem nebo orgánům obcí s rozšířenou působností, není-li dále stanoveno jinak.

(3) Při výkonu přenesené působnosti městské části se orgány městské části řídí zákony a jinými právními předpisy, jakož i usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů nemohou orgánům městské části ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem.

(4) Městská část je povinna zajistit výkon přenesené působnosti a obdrží z rozpočtu hlavního města Prahy příspěvek na výkon přenesené působnosti.".

4. V § 35 odstavec 6 zní:

"(6) Hlavní město Praha a městské části nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob vyjma

a)   závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo Národního fondu,
b)   závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do nemovitosti vlastněné hlavním městem Prahou,
c)   těch, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha, městská část nebo stát,
d)   těch, v nichž míra účasti jí samé, nebo spolu s jinou obcí (obcemi), krajem (kraji) nebo státem přesahuje 50 %,
e)   bytových družstev.".

5. V § 44 odstavec 2 zní:

"(2) Rada hlavního města Prahy může v přenesené působnosti vydávat na základě a v mezích zákona nařízení hlavního města Prahy, je-li k tomu zákonem zmocněno hlavní město Praha, obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje.".

6. V § 104 odst. 1 větě první se slova "místostarosta (místostarostové)" nahrazují slovy "zástupce (zástupci) starosty" a ve větě třetí se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce s rozšířenou působností".

7. V § 59 se odstavce 6 až 8 zrušují.

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

Čl. CXIV

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 69/1967 Sb., zákona č. 29/1968 Sb., zákona č. 175/1968 Sb., zákona č. 40/1969 Sb., zákona č. 41/1969 Sb., zákona č. 71/1969 Sb., zákona č. 126/1971 Sb., zákona č. 248/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 108/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slova "na obce" vkládají slova "a vojenské újezdy".

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

"§ 1a

(1) Území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.

(2) Území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.

(3) Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem území okresů výčtem obcí a vojenských újezdů.".

3. V § 2 odst. 1 se za slova "dělí na deset obvodů" doplňuje text "Název obvodů zní: obvod Praha 1 - 10. Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem území obvodů výčtem městských částí ke dni účinnosti tohoto zákona.".

4. V § 2 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

5. § 14 zní:

"§ 14

Území krajů se skládá z území okresů.".

6. § 17 zní:

"§ 17

Ministerstvo vnitra vede přehled obcí, vojenských újezdů, okresů, krajů a v hlavním městě Praze městských obvodů.".

7. § 18 se zrušuje.

ČÁST STO PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

Čl. CXV

V § 43 odst. 4 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou těch, které se nacházejí na pozemcích vojenského újezdu Hradiště.".

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých dalších zákonů

Čl. CXVI

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 453/2001 Sb., se mění takto:

V § 2 odst. 4 se slova "měla být realizována v okrese nebo okresech" nahrazují slovy "měla být realizována ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem, v okrese nebo v okresech".

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ
Společná ustanovení

Čl. CXVII

1. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušují okresní úřady.

2. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v okresních úřadech (dále jen "zaměstnanec okresního úřadu") přecházejí z České republiky na územní samosprávné celky v případech, kdy činnosti zaměstnance okresního úřadu stanovené tímto nebo zvláštním zákonem přecházejí do působnosti územních samosprávných celků.

3. Okresní úřad se dohodne se zaměstnancem okresního úřadu, příslušným územním samosprávným celkem nebo správním úřadem, na který územní samosprávný celek jeho práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přejdou.

4. Okresní úřad na základě dohody podle bodu 3 provede delimitaci příslušných zaměstnanců okresních úřadů na určené územní samosprávné celky nebo správní úřady. Takto provedená delimitace je závazná.

5. V případě, že podle bodu 3 nedojde k dohodě nejpozději do 1. 9. 2002, stanoví počty a pravidla delimitace zaměstnanců na příslušné územní samosprávné celky nebo správní úřady na návrh přednosty okresního úřadu a s doporučením ředitele krajského úřadu Ministerstvo vnitra.

6. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnance okresního úřadu v případech, kdy činnosti zaměstnance okresního úřadu stanovené tímto zákonem nepřecházejí podle bodu 2 na územní samosprávné celky, přechází z okresního úřadu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, není-li upraveno zvláštním předpisem jinak. Tito zaměstnanci zabezpečí realizaci úkolů souvisejících s ukončením činnosti okresních úřadů po 1. lednu 2003.

7. Nároky zaměstnanců okresních úřadů z pracovněprávních vztahů, které nepřešly na příslušné územní samosprávné celky podle bodu 2, jakož i nároky České republiky z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům okresních úřadů uspokojuje a uplatňuje jménem státu Ministerstvo financí.

8. Ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), o stanovení počtu zaměstnanců územních samosprávných celků se na případy podle bodu 2 nepoužijí.

9. Na postup podle bodů 2 a 3 se ustanovení § 251d zákoníku práce nepoužije.

10. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců okresních úřadů, jejichž místem výkonu zaměstnání jsou státní okresní archivy, přechází z okresních úřadů na státní oblastní archivy podle začlenění státních okresních archivů do jednotlivých státních oblastních archivů.

11. Movité věci ve vlastnictví České republiky, se kterými byly příslušné hospodařit okresní úřady a které jsou potřebné k výkonu činností přecházejících podle tohoto zákona do působnosti územních samosprávných celků a jsou používány zaměstnanci okresního úřadu, na něž se vztahuje bod 2, přecházejí s výjimkou věcí uvedených v bodu 12 dnem 1. 1. 2003 z vlastnictví České republiky do vlastnictví toho územního samosprávného celku, na který přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců okresního úřadu.

12. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, se kterým byly příslušné hospodařit okresní úřady ke dni svého zrušení a který je tvořen informačním systémem poskytnutým Ministerstvem práce a sociálních věcí pro rozhodování o dávkách státní sociální podpory a jejich výplatě a sestávajícím z aplikačního a licenčního softwarového vybavení a hardwarových a komunikačních zařízení, přechází na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Současně se Ministerstvo práce a sociálních věcí stane příslušným hospodařit s právy České republiky souvisejícími s tímto majetkem a započne plnit úkoly spojené s odpovědností za závazky České republiky související s tímto majetkem.

13. Pracoviště státní sociální podpory zřízená okresními úřady před 1. lednem 2003 se stávají pracovišti územních samosprávných celků, na které podle tohoto zákona přecházejí činnosti na úseku státní sociální podpory. Územní samosprávné celky mohou tato pracoviště po 31. prosinci 2002 zrušit jen se souhlasem Ministerstva práce a sociálních věcí.

14. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, včetně práv, se kterými byly příslušné hospodařit okresní úřady a na které se nevztahují body 11, 12 a 15, přechází dnem 1. 1. 2003 na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, není-li upraveno zvláštním předpisem jinak. Současně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových započne plnit úkoly spojené s odpovědností za závazky České republiky související s tímto majetkem, jakož i za další závazky České republiky vzniklé z dosavadní činnosti okresních úřadů anebo s touto činností související.

15. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky užívaným státními okresními archivy včetně práv České republiky souvisejících s tímto majetkem, se kterým byly dosud příslušné hospodařit okresní úřady, přechází na státní oblastní archivy v rozsahu, který je dán začleněním jednotlivých státních okresních archivů do příslušných státních oblastních archivů podle zvláštního zákona. Současně státní oblastní archivy započnou v uvedeném rozsahu plnit úkoly spojené s odpovědností za závazky České republiky související s tímto majetkem.

16. Okresní hygienické stanice, městské hygienické stanice v hlavním městě Praze, v městech Plzni a Brně a krajské hygienické stanice včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy dnem 1. ledna 2003 zanikají. K tomuto datu zanikají i funkce okresních, městských a krajských hygieniků a funkce hygienika hlavního města Prahy.

17. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnost k hospodaření s majetkem České republiky, se kterým ke dni 31. prosince 2002 hospodařily okresní a krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy) a který je potřebný k plnění úkolů v rámci působnosti správního úřadu uvedeného v písmenech a) až n), a veškerá práva a závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů technickohospodářských zaměstnanců, potřebných ke správě a údržbě tohoto majetku a plnění funkcí zaměstnavatele správním úřadem uvedeným v písmenech a) až n) a zaměstnanců vykonávajících státní zdravotní dozor, které měla ke dni 31. prosince 2002:

a)   Hygienická stanice hlavního města Prahy, přecházejí na Hygienickou stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze,
b)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze a okresní hygienické stanice se sídlem v Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mělníku, Mladé Boleslavi, Nymburku, Příbrami a Rakovníku, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze,
c)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích a okresní hygienické stanice se sídlem v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích,
d)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Plzni a okresní hygienické stanice se sídlem v Domažlicích, Klatovech, Plzni, Rokycanech a Tachově, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,
e)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Karlových Varech a okresní hygienické stanice se sídlem v Chebu a Sokolově, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech,
f)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Labem a okresní hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem, Děčíně, Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě a Teplicích, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,
g)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Liberci a okresní hygienické stanice se sídlem v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci,
h)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové a okresní hygienické stanice se sídlem v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
i)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Pardubicích a okresní hygienické stanice se sídlem v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
j)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě a okresní hygienické stanice se sídlem v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,
k)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Brně a okresní hygienické stanice se sídlem v Brně, Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově a Znojmě, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,
l)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Olomouci a okresní hygienické stanice se sídlem v Jeseníku, Prostějově, Přerově a Šumperku, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
m)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě a okresní hygienické stanice se sídlem v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
n)   Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně a okresní hygienické stanice se sídlem v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

18. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnost k hospodaření s majetkem České republiky, se kterým ke dni 31. prosince 2002 hospodařily Okresní hygienická stanice pro okres Praha-východ se sídlem v Praze a Okresní hygienická stanice pro okres Praha-západ se sídlem v Praze, a veškerá práva a závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, které měla ke dni 31. prosince 2002 Okresní hygienická stanice pro okres Praha-východ a Okresní hygienická stanice pro okres Praha-západ, přecházejí na Ministerstvo zdravotnictví.

19. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnost k hospodaření s majetkem České republiky neuvedeným v bodech 16 a 17, se kterými ke dni 31. prosince 2002 hospodařily okresní a krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy), a veškerá práva a závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů ostatních zaměstnanců, neuvedených v bodech 16 a 17, které měla ke dni 31. prosince 2002:

a)   Hygienická stanice hlavního města Prahy, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Praze,
b)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, okresní hygienické stanice se sídlem v Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mělníku, Mladé Boleslavi, Nymburku, Příbrami a Rakovníku, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Kolíně,
c)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích a okresní hygienické stanice se sídlem v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích,
d)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Plzni, městská hygienická stanice se sídlem v Plzni a okresní hygienické stanice se sídlem v Domažlicích, Klatovech, Plzni, Rokycanech a Tachově, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Plzni,
e)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Karlových Varech a okresní hygienické stanice se sídlem v Chebu, Karlových Varech a Sokolově, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech,
f)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Labem a okresní hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem, Děčíně, Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě a Teplicích, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem,
g)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Liberci a okresní hygienické stanice se sídlem v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Liberci,
h)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové a okresní hygienické stanice se sídlem v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové,
i)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Pardubicích a okresní hygienické stanice se sídlem v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích,
j)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě a okresní hygienické stanice se sídlem v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě,
k)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Brně, Městská hygienická stanice se sídlem v Brně a okresní hygienické stanice se sídlem v Brně, Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově a Znojmě, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Brně,
l)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Olomouci a okresní hygienické stanice se sídlem v Jeseníku, Prostějově, Přerově a Šumperku, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Olomouci,
m)   Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě a okresní hygienické stanice se sídlem v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
n)   Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně a okresní hygienické stanice se sídlem v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně.

20. Pokud jde o majetek České republiky, který užívaly ke dni 31. prosince 2002 městské hygienické stanice se sídlem v hlavním městě Praze, v Plzni a v Brně, mění se příslušnost hospodaření s ním takto:

a)   jde-li o majetek potřebný k plnění úkolů v rámci působnosti správního úřadu uvedeného v bodech 1 až 3 užívaný ke dni 31. prosince 2002:

1. 

Městskou hygienickou stanicí se sídlem v hlavním městě Praze, přísluší dnem účinnosti tohoto zákona hospodaření s ním Hygienické stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze,

2. 

Městskou hygienickou stanicí se sídlem v Plzni, přísluší dnem účinnosti tohoto zákona hospodaření s ním Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,

3. 

Městskou hygienickou stanicí se sídlem v Brně, přísluší dnem účinnosti tohoto zákona hospodaření s ním Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně;

b)   jde-li o majetek neuvedený v písmenu a) užívaný ke dni 31. prosince 2002:

1. 

Městskou hygienickou stanicí se sídlem v hlavním městě Praze, přísluší hospodaření s ním zdravotnímu ústavu se sídlem v Praze,

2. 

Městskou hygienickou stanicí se sídlem v Plzni, přísluší hospodaření s ním zdravotnímu ústavu se sídlem v Plzni,

3. 

Městskou hygienickou stanicí se sídlem v Brně, přísluší hospodaření s ním zdravotnímu ústavu se sídlem v Brně;

c)   dnem účinnosti tohoto zákona práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů technicko-hospodářských zaměstnanců potřebných ke správě a údržbě tohoto majetku a plnění funkcí zaměstnavatele správním úřadem uvedeným v písmenu a) bodech 1 až 3 a zaměstnanců vykonávajících státní zdravotní dozor, které měla k tomuto dni:

1. 

Městská hygienická stanice hlavního města Prahy, přecházejí na Hygienickou stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze,

2. 

Městská hygienická stanice se sídlem v Plzni, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,

3. 

Městská hygienická stanice se sídlem v Brně, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně;

d)   dnem účinnosti tohoto zákona práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců neuvedených v písmenu c), které měla k tomuto dni:

1. 

Městská hygienická stanice hlavního města Prahy, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Praze,

2. 

Městská hygienická stanice se sídlem v Plzni, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Plzni,

3. 

Městská hygienická stanice se sídlem v Brně, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Brně.

21. Věci, které jsou majetkem České republiky, práva České republiky a jiné majetkové hodnoty, jakož i závazky České republiky uvedené v bodech 17 až 20 nepřecházejí ve smyslu zvláštního zákona z majetku České republiky do vlastnictví krajů ani obcí.

ČÁST STO OSMNÁCTÁ
Přechodná ustanovení

Čl. CXVIII

1. Správní řízení zahájená okresním úřadem a pověřeným obecním úřadem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neskončená dokončí orgány územních samosprávných celků podle toho, na které územní samosprávné celky působnosti okresních úřadů a pověřených obecních úřadů podle tohoto zákona přešly.

2. Lhůty pro vydání správních rozhodnutí se orgánům uvedeným v bodě 1 prodlužují o 30 dnů.

3. Výkon rozhodnutí zahájený okresním úřadem nebo výkon rozhodnutí, který bude možné zahájit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, provedou územní samosprávné celky podle toho, na které územní samosprávné celky působnosti okresních úřadů podle tohoto zákona přešly. Výnosy z takto provedených výkonů rozhodnutí jsou příjmem územních samosprávných celků, které výkon rozhodnutí provedly.

4. V řízeních o odvolání proti rozhodnutím okresních a městských hygieniků, která ke dni účinnosti tohoto zákona nebyla ukončena krajskými hygieniky (hygienikem hlavního města Prahy), pokračuje příslušná krajská hygienická stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy), v řízeních o odvolání proti rozhodnutí krajských hygieniků (hygienika hlavního města Prahy), která ke dni účinnosti tohoto zákona nebyla ukončena, pokračuje Ministerstvo zdravotnictví.

5. V řízeních, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla ukončena okresními a městskými hygieniky a krajskými hygieniky (hygienikem hlavního města Prahy), s výjimkou řízení podle bodu 4, pokračují místně příslušné krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy).

6. Okresní úřady provedou skartační řízení u všech písemností, jimž ke dni 31. prosince 2002 projde skartační lhůta.

7. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídlech dosavadních okresních úřadů a obecní úřady obcí s rozšířenou působností Černošice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Nýřany, Přeštice a Šlapanice převezmou do své péče spisovny okresních úřadů.

8. Pověřené obecní úřady provedou spisovou rozluku u agend, které budou od 1. ledna 2003 vykonávat obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

9. Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou postupy při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a náležitosti spisové evidence při provádění spisové rozluky.

ČÁST SOT DEVATENÁCTÁ
Závěrečná ustanovení

Čl. CXIX

1. Pokud zvláštní zákon stanoví působnost okresního úřadu nebo okresního národního výboru a tato působnost nebyla tímto nebo zvláštním zákonem převedena na územní samosprávné celky, vykonává tuto působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností jako výkon přenesené působnosti.

2. Pokud okresní úřad vykonával činnosti, které mu nebyly stanoveny obecně závazným právním předpisem, přechází tyto činnosti na obecní úřad obce s rozšířenou působností jako výkon přenesené působnosti.

3. Pokud zvláštní zákon stanoví působnost orgánu, který zanikl, a nejedná se o případy uvedené v bodě 1, a tato působnost nebyla přenesena na jiný orgán, je věcně příslušný ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží, popřípadě ústřední správní úřad, jehož obor působnosti je rozhodované věci nejbližší.

ČÁST STO DVACÁTÁ
Účinnost

Čl. CXX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003 s výjimkou ustanovení čl. XXV bodu 3, čl. XLV, čl. CXIII bodů 4 a 7 čl. CXVII bodů 3, 4, 5, 9, 10 a 15 a čl. CXVIII bodů 4, 6, 7, 8 a 9, které nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v. z. Rychetský v. r.