SBÍRKA ZÁKONŮ částka 114
rozeslána dne 12.7.2002
  

309

ZÁKON

ze dne 13. června 2002

o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úř adech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. I

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb. a zákona č. 120/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 80 odst. 4 větě druhé se slova "jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 43a) "jmenuje a odvolává na návrh ministra zdravotnictví ze státních zaměstnanců zástupce generálního ředitele státní služby43a)


43a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 80 odst. 4 se věta třetí nahrazuje touto větou: "Bude-li jmenován zástupce hlavního hygienika České republiky, řídí se jeho jmenování a odvolání služebním zákonem.43a)".

3. V § 81 odst. 1 se věty třetí a čtvrtá nahrazují touto větou: "Krajské hygieniky a zástupce krajských hygieniků na návrh hlavního hygienika České republiky jmenuje a odvolává zástupce generálního ředitele státní služby.43a)".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státním odborném dozoru
nad bezpečností práce

Čl. II

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "předseda" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1a)


1a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 2 odst. 2 větě druhé se čárka za slovy "bezpečnosti práce" nahrazuje středníkem a slova "které jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy "jejich jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1a)".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Státní zemědělské
a potravinářské inspekci

Čl. III

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 5 větě druhé se slova "jmenuje, řídí a odvolává ministr zemědělství" nahrazují slovy "řídí ministerstvo".

2. V § 1 odst. 5 věta třetí včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "Jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele inspektorátů se řídí služebním zákonem.1a)


1a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

3. V § 1 se odstavec 6 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. IV

V § 1 odst. 2 větě první zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb., se slova "jmenuje, řídí a odvolává ministr průmyslu a obchodu" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu; jmenování a odvolání ústředního ředitele se řídí služebním zákonem1)


1)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 1e) se označují jako poznámky pod čarou č. 1a) až 1f), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ú zemních finančních orgánech

Čl. V

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb. a zákona č. 58/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr financí České republiky" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 7c) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem7c)


7c)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 11 se písmeno f) zrušuje.Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

3. § 13b se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů Č eské republiky na ú seku zaměstnanosti

Čl. VI

Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 64/1991 Sb., zákona č. 272/1992 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb. a zákona č. 220/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí České republiky" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem3)".Poznámka pod čarou č. 3) zní:


"3)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 2 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o České inspekci životního prostředí
a její působnosti v ochraně lesa

Čl. VII

Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 větě druhé se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí České republiky" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)


1)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 1 odst. 2 větě třetí se čárka za slovem "vedoucí" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ředitel inspekce" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)".

3. V § 1 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o Vězeňské službě
a justiční stráži České republiky

Čl. VIII

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 460/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova " , pokud rozhodují ve správním řízení, mají postavení správních úřadů" nahrazují slovy "jsou správními úřady".

2. V § 3a odst. 1 se věta druhá zrušuje.

3. V § 25 odst. 3 věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní: "Jejich pracovní vztahy se řídí zákoníkem práce, pokud se neřídí služebním zákonem.7a)


7a)   Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna celního zákona

Čl. IX

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 1 věta druhá zní: "Celníci jsou ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky3l) (odstavec 3), pokud není dále stanoveno jinak.".

2. V § 12 odst. 1 se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 3m) zní: "Na státní zaměstnance v celní správě se vztahuje služební zákon;3m) ostatní zaměstnanci jsou v pracovním poměru.


3m)   Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

3. § 14 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4) zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o orgánech státní správy
České republiky v oblasti puncovnictví
a zkoušení drahých kovů

Čl. X

Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává1) ministr průmyslu a obchodu České republiky" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)


1)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o zabezpečení výkonu státní správy
v oblasti technické normalizace, metrologie
a státního zkušebnictví

Čl. XI

Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se čárka za slovem "předseda" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)


1)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o Hasičském záchranném sboru
České republiky

Čl. XII

V § 3 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, odstavec 1 zní:

"(1) Úkoly hasičského záchranného sboru plní příslušníci hasičského záchranného sboru (dále jen "příslušník") ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, státní zaměstnanci zařazení v hasičském záchranném sboru, na něž se vztahuje služební zákon (dále jen "státní zaměstnanec") a občanští zaměstnanci hasičského záchranného sboru (dále jen "občanský zaměstnanec").".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o dráhách

Čl. XIII

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 144/2002 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 53 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy a spojů; ministr dopravy a spojů schvaluje rovněž statut Drážního úřadu" se včetně poznámky pod čarou č. 8a) nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a)


8a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 53a odst. 2 se čárka za slovem "inspektor" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy a spojů" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a)".

3. V § 53a se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o vnitrozemské plavbě

Čl. XIV

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 38 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 8a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a)


8a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. XV

Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. a zákona č. 314/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 38 odst. 1 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 17a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem17a)


17a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o civilním letectví

Čl. XVI

V § 3 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy a spojů;1) ministr dopravy a spojů rovněž schvaluje statut Úřadu" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)".Poznámka pod čarou č. 1) zní:


"1)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o léčivech

Čl. XVII

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 138/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 67 odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 34a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem34a)


34a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 67 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 68 odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel Státní veterinární správy" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem34a)".

4. V § 68 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o Komisi pro cenné papíry

Čl. XVIII

V § 25 odst. 3 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění některých dalších zákonů, se věty druhá a třetí včetně poznámky pod čarou č. 26) zrušují, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona, kterým se vyhlašuje
Národní park České Š výcarsko

Čl. XIX

V § 2 odst. 2 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 4a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem4a)


4a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST DVACÁTÁ
Změna veterinárního zákona

Čl. XX

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 120/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 47 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25a) zní:

"(3) Jmenování a odvolání ústředního ředitele Státní veterinární správy (dále jen "ústřední ředitel") se řídí služebním zákonem.25a)


25a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 47 odstavec 4 zní:

"(4) Jmenování a odvolání ředitelů okresních veterinárních správ se řídí služebním zákonem.25a) Ústřední ředitel jmenuje a odvolává ředitele státních veterinárních ústavů.".

ČÁST DVACÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o Veřejném ochránci práv

Čl. XXI

V § 27 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. XXII

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. a zákona č. 272/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 2a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem2a)


2a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 57 odst. 1 větě třetí se slovo "pracovněprávního" nahrazuje slovem ,,pracovního".

ČÁST DVACÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o ochraně osobních ú dajů

Čl. XXIII

V § 30 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb., se odstavce 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 28) a 29) zrušují, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o telekomunikacích

Čl. XXIV

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 větě první se slova "kterého jmenuje a odvolává na návrh ministra dopravy a spojů vláda" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "kterého jmenuje a odvolává zástupce generálního ředitele státní služby1)


1)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 3 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

3. V § 3 odst. 4 se slova "občan České republiky" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 2) "státní zaměstnanec2)


2)   Služební zákon.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 2) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

4. V § 3 se odstavce 6 a 7 zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna plemenářského zákona

Čl. XXV

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), se mění takto:

1. V § 24 odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje8) a odvolává ministr zemědělství" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8)".

Poznámka pod čarou č. 8) zní:


"8)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 24 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců

Čl. XXVI

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 65/1965 Sb., zákona č. 67/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 247/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 238/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"m) státní zaměstnanci podle služebního zákona.2)

2)   Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 15 odst. 1 se na konci věty druhé tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova včetně poznámky pod čarou č. 11a) "nemocenské dále nenáleží za období pracovní neschopnosti, za které po stanovenou dobu náleží zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu11a) místo nemocenského započitatelný příjem.


11a)  Například § 111 služebního zákona.".

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákoníku práce

Čl. XXVII

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se za slova "činné službě" vkládají slova včetně poznámky pod čarou č. 1a) "a na státní zaměstnance podle služebního zákona1a)


1a)   Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 5 se za slova "Pracovněprávní vztahy" vkládají slova včetně poznámky pod čarou č. 1b) "čekatelů připravujících se na výkon státní služby,1b)


1b)   § 21 odst. 3 a § 22 služebního zákona.".

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona, kterým se upravují některé vztahy
mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

Čl. XXVIII

V § 2 odst. 1 zákona č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, se za slova "v zaměstnavatelské organizaci" vkládají slova včetně poznámky pod čarou č. 1) "a ve správních úřadech (služebních úřadech)1) (dále jen "zaměstnavatelská organizace")


1)  § 8b zákoníku práce.
§ 3 a 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XXIX

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb. a zákona č. 265/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) místem útvaru služebního úřadu, ve kterém je vedena evidence platů státních zaměstnanců, pokud jde o kontrolu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.".

2. V § 18 odst. 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"r) státních zaměstnanců podle služebního zákona provádí služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby.3a)

3a)   § 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

3. V § 36 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

"w) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby.3a)".

4. V § 38 odst. 1 větě první se za slovo "t)" vkládají slova "a w)".

5. V § 82 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) státní zaměstnanci podle služebního zákona u služebního úřadu, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby,3a)".

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

6. Část sedmá zní:

"ČÁST SEDMÁ
Zvláštní ustanovení o státních zaměstnancích

§ 113
Posuzování zdravotního stavu státních zaměstnanců, kontrola dočasné
nepřítomnosti ve státní službě, ošetřování nemocného č lena rodiny
a uplatnění nároku na peněžitou pomoc v mateřství

Pro státní zaměstnance platí přiměřeně

a)   § 8 odst. 1 písm. f), jde-li o posuzování zdravotního stavu státního zaměstnance po uplynutí jednoho roku dočasné neschopnosti k výkonu státní služby,
b)   § 8a, jde-li o kontrolu posuzování dočasné neschopnosti státního zaměstnance k výkonu státní služby,
c)   § 8b, jde-li o kontrolu dodržování léčebného režimu státním zaměstnancem dočasně neschopným k výkonu státní služby,
d)   § 63 a 64, jde-li o potřebu ošetřování člena rodiny a uplatnění nároku na peněžitou pomoc v mateřství,
e)   § 91 až 104 při přechodu z dočasné neschopnosti k výkonu státní služby do plné invalidity nebo částečné invalidity s tím, že plat příslušející státnímu zaměstnanci při dočasné neschopnosti k výkonu státní služby se posuzuje jako nemocenské.

§ 114

Pro řízení ve sporných případech o vzniku, trvání nebo zániku důchodového pojištění státního zaměstnance platí obdobně § 105, 106, 108 a 109.".

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších organizacích a orgánech

Čl. XXX

V § 5 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 217/2000 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb., odstavec 1 zní:

"(1) Vedoucímu zaměstnanci v organizační složce státu, kterou je Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář Veřejného ochránce práv, Úřad pro ochranu osobních údajů a Kancelář prezidenta republiky, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení, který činí:

příplatek za vedení funkce   Kč měsíčně
1.  vedoucí oddělení
(zástupce ředitele odboru)  
od 2 000 do 5 000
2.  ředitel odboru   od 3 500 do 8 000
3.  vedoucí Kanceláře Veřejného ochránce práv,
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
(včetně jejich zástupců)  
od 6 000 do 13 000.".

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XXXI

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova včetně poznámky pod čarou č. 1) "organizací se pro účely tohoto zákona rozumí též služební úřad, v němž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby,1)


1)   § 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 3 odst. 1 písm. c) se doplňuje bod 13, který včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:

"13. státní zaměstnanci podle služebního zákona,1b)


1b)   § 6 služebního zákona.".

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XXXII

V § 64 odst. 1 větě druhé zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 271/2001 Sb., se slovo "pracovněprávního" nahrazuje slovem "pracovního".

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců

Čl. XXXIII

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 231/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku trojnásobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.1)


1)   § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.".

2. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2004 činí platová základna součet výše platové základny dosažené k 30. červnu 2003 a absolutní hodnoty meziročního přírůstku průměrné měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře zjištěné ze zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za roky 2001 a 2002. Obdobným způsobem se stanoví platová základna pro každý následující kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.1)

(5) Od kalendářního roku, ve kterém by výše platové základny podle odstavce 3 dosáhla alespoň výše platové základny podle odstavce 4, se postupuje podle odstavce 3.".

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o platu
a některých dalších náležitostech státních zástupců

Čl. XXXIV

Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 14/2002 Sb. a zákona č. 279/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,7násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.3)


3)   § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.".

2. V § 3 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2004 činí platová základna součet výše platové základny dosažené k 30. červnu 2003 a absolutní hodnoty meziročního přírůstku průměrné měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře zjištěné ze zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za roky 2001 a 2002. Obdobným způsobem se stanoví platová základna pro každý následující kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.3)

(5) Od kalendářního roku, ve kterém by výše platové základny podle odstavce 3 dosáhla alespoň výše platové základny podle odstavce 4, se postupuje podle odstavce 3.".

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 6 až 10.

3. V § 3 odst. 7 se slova "v odstavci 4" nahrazují slovy "v odstavci 6".

4. V § 4 větě první se slova "v § 3 odst. 5 nebo 6" nahrazují slovy "v § 3 odst. 7 nebo 8", slova "podle § 3 odst. 5" se nahrazují slovy "podle § 3 odst. 7" a slova "podle § 3 odst. 6" se nahrazují slovy "podle § 3 odst. 8".

5. V § 7 odst. 1 se slova "podle § 3 odst. 4" nahrazují slovy "podle § 3 odst. 6".

6. V § 11 odst. 2 se slova "v § 3 odst. 4" nahrazují slovy "v § 3 odst. 6".

7. V § 11 odst. 3 se slova "podle § 3 odst. 5" nahrazují slovy "podle § 3 odst. 7" a slova "podle § 3 odst. 6" se nahrazují slovy "podle § 3 odst. 8".

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna občanského soudního řádu

Čl. XXXV

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., se mění takto:

1. Nadpis nad § 200x zní:

"Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců a voleb rady státních zaměstnanců nebo voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb zástupců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby".

2. V § 200x odst. 1 se slova "rady zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci34g)" nahrazují slovy "rady zaměstnanců a neplatnosti volby do rady státních zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neplatnosti volby zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby34g)".Poznámka pod čarou č. 34g) zní:


"34g)   § 25b odst. 2 zákoníku práce.
§ 129 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

3. V § 200x odst. 2 se slova "člen rady zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti práce" nahrazují slovy "člen rady zaměstnanců nebo člen rady státních zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby".

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna správního řádu

Čl. XXXVI

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 61 odst. 1 se slova "(příslušného orgánu Slovenské národní rady)," zrušují.

2. V § 61 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 5a) a 5b) zní:

"(2) O rozkladu rozhoduje v ústředním orgánu státní správy, který je ministerstvem, a v Úřadu vlády České republiky státní tajemník na základě návrhu jím ustavené zvláštní komise;5a) v ostatních ústředních orgánech státní správy vedoucí služebního úřadu5b) na základě návrhu jím ustavené zvláštní komise. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.


5a)   § 9 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
5b)   § 9 odst. 3 písm. f) a odst. 6 služebního zákona.".

3. V § 65 odstavec 1 zní:

"(1) Rozhodnutí, které je v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal (§ 58). Rozhodnutí ústředního orgánu státní správy, který je ministerstvem, nebo rozhodnutí Úřadu vlády České republiky, které je v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat státní tajemník5a) na základě návrhu jím ustavené zvláštní komise, jde-li o rozhodnutí ostatních ústředních orgánů státní správy, vedoucí služebního úřadu5b) na základě návrhu jím ustavené zvláštní komise.".

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna obchodního zákoníku

Čl. XXXVII

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 66 se doplňují odstavce 12 a 13, které včetně poznámek pod čarou č. 1) až 3) zní:

"(12) Jsou-li členy orgánu právnické osoby státní zaměstnanci podle služebního zákona1) a byli do orgánu právnické osoby vysláni jako zástupci státu,2) nebo jsou zaměstnanci v ministerstvech a správních úřadech, kteří byli vysláni do orgánu právnické osoby zaměstnavatelem3) jako zástupci státu, hradí škodu, za kterou tyto osoby podle tohoto zákona odpovídají, stát.

(13) Stát má právo, aby osoby, za které podle odstavce 12 uhradil škodu a které tuto škodu způsobily svým zaviněním, mu ji nahradily, a to nejvýše v rozsahu, ve kterém tyto osoby podle zákoníku práce odpovídají za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností.


1)   § 6 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
2)   § 65 služebního zákona.
3)   § 73 odst. 3 zákoníku práce.".

2. V § 220l odst. 1 věta čtvrtá zní: "Ustanovení § 66 odst. 8 až 13 zde platí obdobně.".

3. V § 220w odst. 1 věta pátá zní: "Ustanovení § 66 odst. 8 až 13 platí zde obdobně.".

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o soudních poplatcích

Čl. XXXVIII

V § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se za slova "voleb rad zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci," vkládají slova "popřípadě rad státních zaměstnanců a zástupců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby,".

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. XXXIX

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb. a zákona č. 176/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

"(11) Pro stanovení vyměřovacího základu u státního zaměstnance platí odstavce 1 až 9 obdobně.".Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní:

"(4) Pro odvod pojistného služebním úřadem za státního zaměstnance podle služebního zákona20a) platí odstavce 2 a 3 obdobně.


20a)   Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

3. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

"§ 22a

Tam, kde se v tomto zákoně uvádí zaměstnavatel, rozumí se tím u státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad.20a)".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o penzijním připojištění
se státním příspěvkem

Čl. XL

V § 27 odst.  5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb., se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 8c) zní: "Příspěvek nebo jeho část nemůže být podle věty první až čtvrté hrazen za státní zaměstnance podle služebního zákona.8c)


8c)   Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. XLI

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb. a zákona č. 285/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. a) se v bodu 2 středník nahrazuje čárkou a doplňují se slova včetně poznámky pod čarou č. 1) "s výjimkou státních zaměstnanců podle služebního zákona;1)


1)   Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

Dosavadní poznámka po čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Služební úřad, v němž je státní zaměstnanec podle služebního zákona zařazen k výkonu státní služby, je plátcem pojistného za tohoto státního zaměstnance; odstavec 1 věta druhá platí zde přiměřeně. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, má služební úřad postavení zaměstnavatele.".

3. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 17a) zní: "Pojistné za státního zaměstnance podle služebního zákona hradí služební úřad17a) v plné výši.


17a)   § 4 služebního zákona.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Čl. XLII

V § 5 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

"(4) Funkce člena zastupitelstva kraje je po dobu jejího výkonu neslučitelná s výkonem státní služby podle služebního zákona.8a)


8a)   § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o služebním poměru
příslušníků Policie České republiky

Čl. XLIII

V zákoně č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb. a zákona č. 265/2001 Sb., se za § 123 vkládá nový § 123a, který zní:

"§ 123a

Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník řízení byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, národnosti nebo rasy, má služební funkcionář za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. XLIV

V zákoně č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se za § 126 vkládá nový § 126a, který zní:

"§ 126a

Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník řízení byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, národnosti nebo rasy, má služební orgán za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. XLV

V zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb., se za § 150 vkládá nový § 150a, který zní:

"§ 150a

Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník řízení byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, národnosti nebo rasy, má služební orgán za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o cestovních náhradách

Čl. XLVI

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:

1. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3d), 3e) a 4) zní:

"§ 9
Jiné a vyšší náhrady

Zaměstnavatel, který není státem, za který jedná organizační složka státu,3d) státním fondem,3e) příspěvkovou organizací4) nebo územním samosprávným celkem (dále jen "organizační složka státu, příspěvková organizace a územní samosprávný celek"), může poskytovat zaměstnancům i jiné náhrady související s pracovní cestou, s jinými změnami místa výkonu práce a s přijetím do zaměstnání nebo vyšší náhrady, než stanoví tento zákon; poskytování těchto náhrad lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně sjednat v pracovní smlouvě.


3d)   § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
§ 8b zákoníku práce.
3e)   § 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
4)   Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 12 odstavec 5 zní:

"(5) Vedoucím organizačních složek státu a jejich zástupcům a statutárním orgánům příspěvkových organizací a jejich zástupcům lze určit stravné do výše přesahující stanovenou základní sazbu stravného až o 15 %.".

3. V § 12 odst. 6 se slova "rozpočtovými nebo příspěvkovými organizacemi" nahrazují slovy "organizační složkou státu, příspěvkovou organizací a územním samosprávným celkem".

4. V § 16 odst. 5 se slova "rozpočtovými nebo příspěvkovými organizacemi" nahrazují slovy "organizační složkou státu, příspěvkovou organizací a územním samosprávným celkem".

5. V § 17 větě třetí se slova "rozpočtová organizace, orgán nebo organizace, které jsou financovány jako rozpočtové organizace" nahrazují slovy "státní fond".

6. V § 24 se slova "rozpočtovými nebo příspěvkovými organizacemi" nahrazují slovy "uvedeni v § 17 větě třetí".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona, kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích
České a Slovenské Federativní Republiky,
České republiky a Slovenské republiky

Čl. XLVII

V § 1 odstavec 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"(2) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní správy České republiky služební místa představených podle služebního zákona1) a funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. b) se rozumí v ozbrojených silách České republiky a v Generálním štábu Armády České republiky2) funkce s plánovanou hodností plukovník a generál a funkce vojenských přidělenců.


1)   § 9 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
2)   Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 4) se označují jako poznámky pod čarou č. 3) až 6), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST ČTŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o provozování
rozhlasového a televizního vysílání

Čl. XLVIII

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní: "Zaměstnanci zařazení v Úřadu Rady jsou státními zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu.8a)


8a)   Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 11 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 9) zrušuje.Dosavadní odstavec 6 se označuje jak odstavec 5.Dosavadní poznámka pod čarou č. 10) se označuje jako poznámka pod čarou č. 9), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 11 odst. 5 se slova "a Úřadu Rady" a slova "a organizační řád Úřadu Rady" zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o finanční kontrole

Čl. XLIX

V § 29 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 26a) zní: "Jmenování a odvolání vedoucího útvaru interního auditu, případně zaměstnance uvedeného v § 28 odst. 1, se ve správním úřadu řídí služebním zákonem.26a)


26a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o střelných zbraních

Čl. L

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 větě první se čárka za slovem "předseda" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 19a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem19a)


19a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 17 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna energetického zákona

Čl. LI

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 262/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

2. V § 92 odst. 2 větě první se čárka za slovy "ústřední ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 12a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem12a)


12a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Čl. LII

V § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní:

"(4) Funkce člena zastupitelstva obce je po dobu jejího výkonu neslučitelná s výkonem státní služby podle služebního zákona.11a)


11a)   § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Čl. LIII

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 21 odst. 1 větě první se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 46a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem46a)


46a)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 21 odst. 1 se zrušuje věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 47).

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském

Čl. LIV

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává3) ministr zemědělství; ředitel vykonává funkci v pracovním poměru" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 3) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem3)


3)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

2. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Účinnost

Čl. LV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.