SBÍRKA ZÁKONŮ částka 96
rozeslána dne 28.6.2002
  

256

ZÁKON

ze dne 24. května 2002,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 489/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 3 se číslovka "30" nahrazuje číslovkou "35".

2. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně poznámek pod čarou č. 8a) a 8b) zní:

"ČÁST ČTVRTÁ
Převedení výkonu některých práv a povinností státu v souvislosti s výstavbou, provozováním a údržbou dálnice

§ 18a

Financovat a zajišťovat výstavbu, provozování a údržbu dálnice lze na základě smlouvy o převedení výkonu některých práv a povinností státu jako vlastníka dálnice (dále jen "koncesionářská smlouva") na právnickou osobu (dále jen "koncesionář") vybranou postupem podle zákona o schvalování veřejných zakázek.2b)

§ 18b

Úhrada za výstavbu, provozování a údržbu dálnice je koncesionáři na základě koncesionářské smlouvy poskytována postupně v závislosti na ujednání o rozložení rizik, obsaženém v koncesionářské smlouvě, po dokončení výstavby dálnice z příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury určených na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby dálnic.8a)

§ 18c

Koncesionářskou smlouvu s koncesionářem uzavře jménem státu Ministerstvo dopravy a spojů po projednání s Ministerstvem financí s předchozím souhlasem vlády.

§ 18d

(1) Koncesionářskou smlouvou se stát zavazuje odevzdat koncesionáři územní rozhodnutí pro výstavbu dálnice. Koncesionář se zavazuje v území určeném v územním rozhodnutí zajistit na své náklady financování a výstavbu dálnice, její provozování a údržbu. Koncesionářská smlouva se uzavírá na dobu nejméně 25 let (dále jen "koncesionářská doba").

(2) Úhradu podle § 18b lze koncesionáři poskytovat ode dne zahájení provozu na dokončené dálnici.

(3) Po skončení smluvní doby je koncesionář povinen odevzdat vybudovanou a provozovanou dálnici včetně jejího příslušenství státu a stát se zavazuje tuto dálnici převzít, odpovídá-li její stavební a dopravně technický stav stavu stanovenému v koncesionářské smlouvě. Součástí odevzdání a převzetí dálnice je společné prohlášení o vzájemném vypořádání všech závazků z koncesionářské smlouvy.

§ 18e
Obsah koncesionářské smlouvy

Koncesionářská smlouva musí obsahovat

a)   vymezení úseku dálnice, který je předmětem výstavby, provozování a údržby a lhůtu jeho výstavby,
b)   stanovení výše celkové investice a návratnosti vynaložených prostředků,
c)   stanovení technických kritérií pro výstavbu, provoz a údržbu úseku dálnice a způsob kontroly jejich dodržování,
d)   závazek státu předat koncesionáři území určené územním rozhodnutím k výstavbě úseku dálnice,
e)   rozložení rizik mezi stát a koncesionáře po dobu výstavby, provozování a údržby úseku dálnice a závazek koncesionáře toto území převzít,
f)   závazek koncesionáře financovat a zajistit výstavbu, provoz a údržbu úseku dálnice podle parametrů stanovených smlouvou,
g)   závazek koncesionáře zajistit zpracování projektové dokumentace k výstavbě dálnice a stavební povolení k výstavbě dálnice,
h)   závazek koncesionáře uzavřít s pojišťovnou, která má povolení provozovat pojišťovací činnost na území České republiky,8b) pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu,
i)   závazek státu převést ve smlouvě uvedená práva a povinnosti státu jako vlastníka dálnice na koncesionáře za cenu dohodnutou ve smlouvě a závazek koncesionáře tato práva a povinnosti od státu za dohodnutou cenu převzít,
j)   stanovení doby, po kterou bude úsek dálnice provozován a udržován koncesionářem,
k)   vymezení stavebního a dopravně technického stavu dálnice v době jejího odevzdání koncesionářem a převzetí státem po uplynutí koncesionářské doby,
l)   závazek koncesionáře předat po uplynutí dohodnuté doby úsek dálnice státu ve stavebním a dopravně technickém stavu stanoveném smlouvou a závazek státu jej převzít,
m)   závazek koncesionáře poskytovat čtvrtletně Ministerstvu dopravy a spojů písemnou informaci o průběhu výstavby, způsobech zajištění provozování, oprav a údržby dálnice,
n)   závazek koncesionáře poskytnout na výzvu Ministerstva dopravy a spojů informace potřebné pro ověření trvání podmínek stanovených v koncesionářské smlouvě,
o)   důvody pro odstoupení od smlouvy,
p)   způsob vzájemného vypořádání pro případ odstoupení od smlouvy,
r)   sankce v případě nedodržení smluvních podmínek.

§ 18f

(1) Jestliže koncesionář provozuje jiné činnosti než výstavbu, provozování a údržbu dálnice, je povinen vést pro tyto činnosti oddělené účtování nákladů, tržeb a výnosů včetně tržeb; finanční prostředky z činností hrazených z veřejných prostředků nelze použít na financování jiných činností.

(2) Po dobu trvání koncesionářské smlouvy koncesionář odpovídá za výstavbu, provozování a údržbu dálnice a za dodržení stavebního a dopravně technického stavu dálnice stanoveného tímto zákonem.


8a)  § 4 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky, ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
8b)  Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní části čtvrtá až sedmá se označují jako části pátá až osmá.

3. V § 25 se v odstavci 6 doplňuje nové písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní:

"g)  výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.13a)

13a)  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.