SBÍRKA ZÁKONŮ částka 76
rozeslána dne 9.5.2002
 

181

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 25. března 2002

o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

(1) Tímto nařízením se stanoví podmínky a způsob poskytnutí příspěvku1) k řešení sociálních důsledků restrukturalizace (dále jen "příspěvek") zaměstnancům hutních společností, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení, (dále jen "hutní společnost").

(2) Příspěvek poskytuje z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo").

§ 2

(1) Příspěvek se poskytne zaměstnanci hutní společnosti, kterému nevznikl nárok na příspěvek podle nařízení vlády č. 310/2000 Sb., o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu, a kterému

a)   je pracovní poměr, sjednaný s hutní společností na dobu neurčitou, skončen v době ode dne účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 2005 výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů podle § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce, pokud jsou vázány na restrukturalizaci hutní společnosti, a zároveň splňuje tyto podmínky:
1.  je v pracovním poměru k hutní společnosti nepřetržitě nejméně 10 let,
2.  ke dni dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod mu chybí nejvýše 10 let nejméně však 10 měsíců, nebo
b)   je pracovní poměr, sjednaný s hutní společností na dobu neurčitou, skončen v době ode dne účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 2005 výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů podle § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce, pokud jsou vázány na restrukturalizaci hutní společnosti, jde-li o zaměstnance, u něhož došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození na zdraví (pracovní úraz) nebo k nemoci z povolání,2) nebo o zaměstnance, který pečuje o dítě považované za nezaopatřené podle zvláštního právního předpisu upravujícího státní sociální podporu3) a je svobodný, rozvedený nebo ovdovělý.

(2) Je-li zaměstnanec nepřetržitě v pracovním poměru k hutní společnosti nejvýše 10 let, činí výše příspěvku desetinásobek jeho průměrného měsíčního výdělku,4) maximálně však 160 000 Kč. Do této maximální částky se nezapočítává zvýšení podle § 3 odst. 3 písm. a) až d).

(3) Je-li zaměstnanec nepřetržitě v pracovním poměru k hutní společnosti více jak 10 let, činí výše příspěvku desetinásobek jeho průměrného měsíčního výdělku,4) a pokud tento desetinásobek jeho průměrného měsíčního výdělku převýší 160 000 Kč, vypočte se výše příspěvku tak, že 160 000 Kč se zvýší za každý rok, o který trvání pracovního poměru zaměstnance k hutní společnosti převyšuje 10 let, a to o 10 % rozdílu mezi desetinásobkem průměrného měsíčního výdělku zaměstnance a 160 000 Kč; toto zvýšení nad 160 000 Kč se provede se započtením nejvýše 10 jednotlivých roků, o které trvání pracovního poměru k hutní společnosti převyšuje 10 let, maximálně o částku 30 000 Kč. Do této maximální částky se nezapočítává zvýšení podle § 3 odst. 3 písm. a) až d).

(4) Do doby nepřetržitého trvání pracovního poměru zaměstnance k hutní společnosti se započítává doba pracovního poměru k hutním společnostem uvedeným v příloze k tomuto nařízení.

(5) Do doby nepřetržitého trvání pracovního poměru zaměstnance k hutní společnosti se nezapočítává doba pracovního poměru k hutní společnosti uvedené v příloze k tomuto nařízení, pokud tento pracovní poměr skončil z důvodů podle § 46 odst. 1 písm. e) nebo f) nebo § 53 zákoníku práce a předcházel pracovnímu poměru, který byl skončen podle § 2 odst. 1.

(6) Příspěvek zaměstnanci nenáleží, pokud v době tří měsíců ode dne skončení jeho pracovního poměru mu vznikl pracovní poměr k hutní společnosti. Pokud zaměstnanci již byl příspěvek nebo jeho část vyplacena, vrátí jej zaměstnanec hutní společnosti.

§ 3

(1) Příspěvek se při splnění podmínek podle § 2 vyplatí ve dvou částech.

(2) První část příspěvku ve výši 40 % z částky vypočtené podle § 2 odst. 2 nebo 3 se bez žádosti vyplatí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce osmého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl pracovní poměr k hutní společnosti skončen.

(3) Druhá část příspěvku ve výši 60 % z částky vypočtené podle § 2 odst. 2 nebo 3 se vyplatí na základě písemné žádosti zaměstnance nejpozději do konce desátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl pracovní poměr k hutní společnosti skončen. Tato druhá část příspěvku se zvýší, pokud:

a)   zaměstnanec do 3 měsíců po skončení pracovního poměru, nejpozději první kalendářní či pracovní den následujícího kalendářního měsíce, nastoupil do zaměstnání a sjednal pracovní poměr na dobu určitou, avšak nejméně na 6 měsíců a v měsíci výplaty druhé části příspěvku pracovní poměr nadále trvá; zvýšení činí 10 % z druhé části příspěvku,
b)   zaměstnanec do 3 měsíců po skončení pracovního poměru, nejpozději první kalendářní či pracovní den následujícího kalendářního měsíce, nastoupil do zaměstnání a sjednal pracovní poměr na dobu určitou, avšak nejméně na 12 měsíců a v měsíci výplaty druhé části příspěvku pracovní poměr nadále trvá; zvýšení činí 20 % z druhé části příspěvku,
c)   zaměstnanec do 3 měsíců po skončení pracovního poměru, nejpozději však první kalendářní či pracovní den následujícího kalendářního měsíce, nastoupil do zaměstnání a sjednal pracovní poměr na dobu neurčitou a v měsíci výplaty druhé části příspěvku pracovní poměr nadále trvá; zvýšení činí 30 % z druhé části příspěvku, nebo
d)   zaměstnanec do 3 měsíců po skončení pracovního poměru, nejpozději však první kalendářní či pracovní den následujícího kalendářního měsíce, začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, vykonává ji nejméně po dobu 6 měsíců a k datu podání žádosti tato jeho činnost nadále trvá; zvýšení činí 50 % z druhé části příspěvku.

(4) Druhá část příspěvku podle odstavce 3 se nevyplatí, pokud zaměstnanec ucházející se u příslušného úřadu práce o zprostředkování zaměstnání podle § 7 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl vyřazen podle § 7 odst. 3 tohoto zákona z evidence uchazečů o zaměstnání proto, že bez vážných důvodů odmítl nastoupit do vhodného zaměstnání nebo úmyslně mařil součinnost s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání. Totéž platí i v případech, kdy zaměstnanec odmítl nebo bez vážných důvodů předčasně ukončil nabídnutou rekvalifikaci podle § 10 tohoto zákona.

(5) Při sjednání pracovního poměru na dobu kratší, než je stanovená týdenní pracovní doba se zvýšení druhé části příspěvku podle odstavce 3 písm. a) až c) úměrně krátí.

§ 4

Splnění podmínek pro výplatu druhé části příspěvku prokazuje zaměstnanec těmito doklady přiloženými k žádosti:

a)   pro účely výplaty podle § 3 odst. 3 věty první potvrzením příslušného úřadu práce, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo potvrzením, že v této evidenci veden není, pokud se o zprostředkování zaměstnání u příslušného úřadu práce neuchází, avšak spolu s potvrzením, že byl či nebyl z této evidence vyřazen, případně pracovní smlouvou,
b)   pro účely výplaty podle § 3 odst. 3 písm. a) až c) pracovní smlouvou, dokladem trvání pracovního poměru od zaměstnavatele ke dni podání žádosti a potvrzením příslušného úřadu práce, že ode dne nástupu do zaměstnání není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně potvrzení, že byl či nebyl v období před nástupem do zaměstnání z této evidence vyřazen,
c)   pro účely výplaty podle § 3 odst. 3 písm. d) dokladem potvrzujícím oprávnění k zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti podle zvláštních právních předpisů,5) čestným prohlášením o výkonu samostatné výdělečné činnosti ke dni podání žádosti, dále potvrzením příslušného úřadu práce, že ode dne zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti není veden v evidenci uchazečů o zaměstnám, včetně potvrzení, že byl či nebyl v období před zahájením výkonu samostatné výdělečné činnosti z této evidence vyřazen, a potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a příslušného finančního úřadu o registraci jako osoby samostatně výdělečně činné.

§ 5

(1) Prostředky státního rozpočtu ke krytí výplaty příspěvku převede ministerstvo na zvláštní vázaný účet hutní společnosti u bank, a to na základě rozpisu, který po dohodě s Ministerstvem financí a po projednání s hutními společnostmi sestaví.

(2) Příspěvek vyplácí za podmínek stanovených tímto nařízením hutní společnost. V případě neoprávněného použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu, určených na výplatu příspěvku, se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího porušení rozpočtové kázně.6)

(3) Hutní společnost eviduje stav a pohyb prostředků, vedených na zvláštním bankovním účtu podle odstavce 2, ve svém účetnictví na samostatném podrozvahovém účtu a po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí prokazuje ministerstvu správnost vyplacených částek z tohoto účtu.

§ 6

Nároky zaměstnanců hutních společností na příspěvek a nároky hutních společností na dotaci, které vznikly za účinnosti nařízení vlády č. 310/2000 Sb., o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu, se řídí dosavadními právními předpisy.

§ 7

Zrušuje se nařízení vlády č. 310/2000 Sb., o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády
a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.


1)   § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 190 odst. 3 zákoníku práce.
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
3)   § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha k nařízení vlády č. 181/2002 Sb.

Restrukturalizované hutní společnosti ocelářského průmyslu

NOVÁ HUŤ, a. s. IČO: 45193258
NOVÁ HUŤ - Válcovna za studena, spol. s r. o. IČO: 64617882
VĺTKOVICE, a. s. IČO: 45193070
Vítkovické slévárny, spol. s r. o. IČO: 25362810
VĺTKOVICE Lisovna, spol. s r. o. IČO: 62305492
VĺTKOVICE - STAMONT, spol. s r. o. IČO: 64617874
VĺTKOVICE - Údržba, spol. s r. o. IČO: 25871587
VĺTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r. o. IČO: 25870807
VĺTKOVICE - Zkušebny a laboratoře, spol. s r. o. IČO: 25870556
VĺTKOVICE STEEL, a. s. IČO: 25874942
VĺTKOVICE STROJĺRENSTVĺ, a. s. IČO: 25877950
VĺTKOVICE OCELOVÉ KONSTRUKCE, a. s. IČO: 25877933
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. IČO: 18050646
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - strojírenská výroba, a. s. IČO: 25363654
ENERGETIKA TŘINEC, a. s. IČO: 47675896
Slévárny Třinec, a. s. IČO: 25830716
D 5, akciová společnost, Třinec IČO: 47674539
Refrasil, s. r. o. IČO: 48395862
TRIFINAL, a. s. IČO: 25860801
TRIALFA, s. r. o. IČO: 25839888
TRIBETA, s. r. o. IČO: 25839748
Doprava TŽ, a. s. IČO: 25398083
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - SOCHOROVÁ, a. s. příslušná ke koncernu společnosti
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
IČO: 25872940
TŘINECKÁ PROJEKCE, a. s. IČO: 47677741
ŽDB a. s. IČO: 47672412
VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s. IČO: 25352954
JAKL Karviná, a. s. IČO: 47672781
VÁLCOVNY PLECHU, a. s. IČO: 14613581
Králodvorské železárny, a. s. IČO: 14803828
Z-group a. s. IČO: 44017693
Železárny Veselí, a. s. IČO: 00011380
ŽELEZÁRNY Hrádek a. s. IČO: 45359016
Železárny Chomutov a. s. IČO: 46708715
Válcovny trub Chomutov a. s. IČO: 25208977
"NOVAL, společnost s ručením omezeným" IČO: 47549742
VĺTKOVICE - Válcovna trub, a. s. IČO: 25825291
SCHOLZ Stahlzentrum - Ost, s. r. o. IČO: 25649787
Třinecké Gastroslužby, s. r. o. IČO: 25838148
Třinecký Vkus, s. r. o. IČO: 25839047
Válcovny plechu BESS, s. r. o. IČO: 62362411
AZ FIN servis, s. r. o. IČO: 64615880