SBÍRKA ZÁKONŮ částka 7
rozeslána dne 16.1.2002
  

15

ZÁKON

ze dne 18. prosince 2001,

kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o střetu zájmů

Čl. I

Zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb. a zákona č. 228/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"(5) Poslanci a senátorovi nenáleží odměna za výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání a v níž má stát, Fond národního majetku České republiky anebo obě tyto osoby většinovou majetkovou účast nebo většinový podíl na hlasovacích právech.1a) Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po zániku mandátu poslance a senátora.


1a)  § 66a obchodního zákoníku.".

2. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí i v řízení o návrhu na rozhodnutí, že veřejný funkcionář čestné prohlášení neučinil, ačkoliv jej učinit měl.".

3. V § 11 odst. 1 se za slova "čestným prohlášením" vkládají slova "a řízení o návrhu na rozhodnutí, že veřejný funkcionář čestné prohlášení neučinil, ačkoliv jej učinit měl".

4. V § 11 odst. 3 se za slova "čestným prohlášením" vkládají slova "nebo čestné prohlášení neučinil, ačkoliv jej učinit měl".

5. V § 11 odst. 4 se slova "v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny" zrušují.

6. V § 11 odst. 6 větě druhé se za slova "čestným prohlášením" vkládají slova "nebo čestné prohlášení neučinil, ačkoliv jej učinit měl,".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky

Čl. II

Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 120/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 104/2000 Sb., zákona č. 211/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 239/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 16 se na konci věty čtvrté doplňují tato slova: "a nesmějí pobírat odměnu od obchodní společnosti, do jejíchž orgánů byli delegováni; tato odměna nesmí být poskytnuta ani po zániku funkce v presidiu a radě Fondu".

2. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 5, které znějí:

"(2) Zaměstnanci Fondu jsou povinni

a)   jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
b)   zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem,
c)   nepřijímat v souvislosti s výkonem zaměstnání dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných Fondem nebo na základě právních předpisů a kolektivní smlouvy,
d)   zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

(3) Zaměstnanci Fondu nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli Fondem vysláni a v souvislosti s tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.

(4) Zaměstnanci Fondu mohou vykonávat podnikatelskou činnost jen s předchozím písemným souhlasem Fondu.

(5) Omezení stanovené v odstavci 4 se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky

Čl. III

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 313/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 13 se na konci doplňují tyto věty: "Členové presidia nebo rady nesmějí pobírat odměnu od obchodní společnosti nebo družstva, do jejichž orgánů byli delegováni Pozemkovým fondem. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po zániku funkce v presidiu a radě Pozemkového fondu.".

2. § 14 zní:

"§ 14

(1) Zaměstnanci Pozemkového fondu jsou povinni

a)   jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
b)   zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem,
c)   nepřijímat v souvislosti s výkonem zaměstnání dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných Pozemkovým fondem nebo na základě právních předpisů a kolektivní smlouvy,
d)   zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

(2) Zaměstnanci Pozemkového fondu nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli Pozemkovým fondem vysláni a v souvislosti s tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.

(3) Zaměstnanci Pozemkového fondu mohou vykonávat podnikatelskou činnost jen s předchozím písemným souhlasem Pozemkového fondu.

(4) Omezení stanovené v odstavci 3 se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České konsolidační agentuře

Čl. IV

V § 17 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), se za slovo "Agentury" vkládají slova " , nejsou-li poslanci či senátory,".

ČÁST PÁTÁ
Změna obchodního zákoníku

Čl. V

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 501/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 66 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

"(8) Jsou-li orgánem nebo členy orgánu právnické osoby poslanci a senátoři, kteří takto působí se souhlasem či na návrh státu, nebo jsou-li orgánem nebo členy orgánu právnické osoby členové prezidia, dozorčí rady nebo zaměstnanci Fondu národního majetku, kteří takto působí se souhlasem či na návrh Fondu národního majetku, nebo jsou-li členy orgánu právnické osoby členové prezidia, dozorčí rady nebo zaměstnanci Pozemkového fondu České republiky, kteří takto působí se souhlasem či na návrh Pozemkového fondu České republiky, hradí škodu, za kterou tyto osoby podle tohoto zákona odpovídají,

a)   stát, jde-li o poslance a senátory,
b)   Fond národního majetku České republiky, jde-li o členy jeho prezidia, dozorčí rady nebo o jeho zaměstnance,
c)   Pozemkový fond České republiky, jde-li o členy prezidia, dozorčí rady nebo o jeho zaměstnance.

(9) Stát, Fond národního majetku České republiky nebo Pozemkový fond České republiky má právo, aby osoby, za které podle odstavce 8 uhradil škodu a které tuto škodu způsobily svým zaviněním, mu ji nahradily, a to nejvýše v rozsahu, ve kterém tyto osoby podle zákoníku práce odpovídají za škodu způsobenou zaviněným porušením povinnosti.".

2. V § 220l se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Ustanovení § 66 odst. 8 a 9 zde platí obdobně.".

3. V § 220w se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Ustanovení § 66 odst. 8 a 9 zde platí obdobně.".

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.