SBÍRKA ZÁKONŮ částka 7
rozeslána dne 16.1.2002
 

12

ZÁKON

ze dne 18. prosince 2001

o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
STÁTNĺ POMOC PŘI OBNOVĚ ÚZEMĺ POSTIŽENÉHO ŽIVELNĺ NEBO JINOU POHROMOU

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon stanoví zásady pro poskytnutí státní finanční pomoci (dále jen "státní pomoc") při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a postup předcházející poskytnutí státní pomoci.

§ 2
Zásady poskytnutí státní pomoci

(1) Došlo-li k narušení základních funkcí území v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou událostí,1) na základě níž byl vyhlášen stav nebezpečí2) nebo nouzový stav3) (dále jen "pohroma"), může stát poskytnout krajům, obcím, dalším právnickým osobám, s výjimkou právnických osob hospodařících s majetkem státu, a fyzickým osobám (dále jen "dotčené osoby") státní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území.

(2) Státní pomoc podle odstavce 1 může být poskytnuta, pokud dotčená osoba doloží způsobem stanoveným nařízením vlády podle § 4 odst. 4, že není schopna vlastními prostředky obnovit majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v území. Státní pomoc lze poskytnout až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku poškozeného pohromou nebo na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou.

(3) Na poskytnutí státní pomoci není právní nárok. Při poskytování státní pomoci podle tohoto zákona se postupuje podle zvláštních zákonů.4)

(4) Státní pomoc na obnovu nebo pořízení téhož majetku poškozeného nebo zničeného určitou pohromou lze poskytnout pouze jednorázově na základě rozhodnutí jednoho z ministerstev určených ve strategii obnovy území [§ 4 odst. 2 písm. c)].

(5) Majetkem sloužícím k zabezpečení základních funkcí v území (odstavce 1 a 2) je majetek ve vlastnictví dotčených osob, který bezprostředně slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti, veřejných telekomunikačních a poštovních služeb, zdravotnických, sociálních a školských služeb, bydlení, zásobování vodou, elektrickou energií, plynem, energetickými surovinami, potravinami, léky a krmivy pro živočišnou výrobu, odvádění odpadních vod, likvidace komunálního odpadu.

§ 3
Podklady pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci

(1) Kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, v přenesené působnosti vypracuje přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území (dále jen "přehled") a předloží jej Ministerstvu financí do 7 dnů od uplynutí doby, na kterou byl stav nebezpečí nebo nouzový stav vyhlášen, nebo od zrušení těchto stavů před uplynutím doby, na kterou byly tyto stavy vyhlášeny. Při přípravě přehledu si kraj může vyžádat spolupráci pověřeného obecního úřadu,6) v jehož správním obvodu došlo k narušení základních funkcí pohromou. Náležitosti přehledu stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

(2) Fyzická osoba pověřená krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování přehledu je povinna prokázat se písemným pověřením vystaveným krajem (dále jen "pověření"), které musí obsahovat její jméno, příjmení a rozsah jejího oprávnění, a občanským průkazem. Vzor pověření stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

(3) Fyzické osoby pověřené zjišťováním údajů nutných pro zpracování přehledu jsou oprávněny vstupovat na pozemky a do objektů nacházejících se na území postiženém pohromou, které jsou ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob, po předložení pověření a občanského průkazu.

(4) Není-li vstup na pozemky nebo do objektů oprávněným osobám podle odstavce 3 umožněn nebo není-li vstup podle odstavce 3 možný z důvodu obrany státu, ochrany utajovaných skutečností nebo ohrožení života nebo zdraví osob, jsou potřebné údaje povinni poskytnout osobám pověřeným zjišťováním údajů nutných pro zpracování přehledu vlastníci takových pozemků a objektů.

(5) Údaje získané v průběhu zpracovávání přehledu, z nichž by bylo možné získat informace o jednotlivých právnických nebo fyzických osobách, mohou být využívány pouze v souladu s tímto zákonem; to platí i pro využívání zvláštních skutečností vymezených ve zvláštním zákoně.7) Osoby, které mají k takovým údajům přístup, jsou povinny zabezpečit jejich ochranu, a to zejména před jejich neoprávněným zveřejněním nebo neoprávněným využíváním k jiným účelům.

§ 4
Strategie obnovy území

(1) Na základě vyžádání Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") a ve lhůtě jím stanovené předloží kraje a obce, v jejichž územních obvodech došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy,

a)   stanovisko, v němž uvedou, v jaké míře jsou schopny z vlastních rozpočtů pomoci jiným dotčeným osobám,
b)   informaci o opatřeních obsažených v jimi zpracovaných krizových plánech a uplatněných v období stavu nebezpečí nebo nouzového stavu, z nichž je třeba dále vycházet při obnově území.

(2) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem financí zpracuje na základě předaných podkladů podle § 3 odst. 1 a podle odstavce 1 návrh strategie obnovy území, který obsahuje zejména

a)   vymezení území, na jehož obnovu může být státní pomoc poskytnuta,
b)   cíle, na jejichž zabezpečení může být státní pomoc poskytnuta, včetně stanovení pořadí jejich důležitosti,
c)   určení ministerstev, která budou o poskytnutí státní pomoci rozhodovat,
d)   objem finančních prostředků pro ministerstva určená podle písmene c),
e)   formy státní pomoci a v případě, že státní pomoc bude poskytována na základě programů, též vymezení těchto programů a určení správců,
f)   určení ministerstva nebo kraje odpovídajícího za koordinaci činností; pokud je určen ke koordinaci kraj, vykonává ji v přenesené působnosti.

(3) Návrh strategie obnovy území podle odstavce 2 předloží ministr pro místní rozvoj vládě ke schválení do 20 dnů po uplynutí doby, na kterou byl stav nebezpečí nebo nouzový stav vyhlášen, nebo po zrušení těchto stavů před uplynutím doby, na kterou byly tyto stavy vyhlášeny.

(4) Ministerstva určená podle odstavce 2 písm. c) poskytují státní pomoc na základě nařízení vlády.

§ 5
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Zákon č. 27/1950 Sb., o státní podpoře při živelních pohromách.
2.  Vyhláška č. 167/1954 Ú.l., o státní podpoře při živelních pohromách.

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA O POJIŠŤOVNICTVÍ

§ 6

V zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 316/2001 Sb., se za § 39 vkládá nový § 39a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15a) zní:

"§ 39a
Informační povinnost pojišťovny

(1) Pojišťovna, která provozuje pojišťovací činnost podle pojistných odvětví neživotních pojištění, vztahující se k pojištění majetku sloužícímu k zabezpečení základních funkcí v území, je povinna, došlo-li k živelní nebo jiné pohromě, která je mimořádnou událostí, na základě níž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, poskytnout ministerstvu na základě jeho písemné žádosti souhrnné informace o počtu a výši nahlášených škod a o výši vyplacených pojistných plnění za škody způsobené na pojištěném majetku, vymezeném ve zvláštním zákoně.15a) Tím není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob podle § 39 odst. 1.

(2) V žádosti podle odstavce 1 se uvede doba, za kterou mají být informace poskytnuty, a vymezí se část území České republiky, které se požadované informace týkají.

(3) Náklady spojené s plněním povinnosti podle odstavce 1 nese pojišťovna.

(4) Rozsah souhrnných informací uvedených v odstavci 1 v členění podle příslušných odvětví pojištění vyhlásí ministerstvo ve Finančním zpravodaji.


15a)  § 2 odst. 5 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území).".

ČÁST TŘETĺ
ÚČINNOST

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
2)   § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
3)   Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
4)   Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
5)   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Vyhláška č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů, ve znění vyhlášky č. 437/2000 Sb.
7)   Zákon č. 240/2000 Sb.