SBÍRKA ZÁKONŮ částka 178
rozeslána dne 31.12.2001
 

495

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 14. listopadu 2001,

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Vláda nařizuje podle § 133a odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

§ 1

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen "ochranné prostředky"), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

§ 2

Ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou

a)   běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,
b)   výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů,2)
c)   speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních silách,
d)   výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,3)
e)   sportovní výstroj a vybavení,
f)   ochranné prostředky určené pro sebeobranu,
g)   prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.

§ 3

(1) Ochranné prostředky musí

a)   být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,
b)   odpovídat podmínkám na pracovišti,
c)   být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,
d)   respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

(2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

(3) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

(4) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

§ 4

(1) Při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se postupuje zejména podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Při výběru ochranných prostředků se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k tomuto nařízení.

§ 5

(1) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním účinkem.

(2) Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, jejichž doporučené množství je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, případně regenerační krémy a masti.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
1. místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Špidla v. r.


1)   Směrnice Rady 89/656/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci.
2)   Například vyhláška č. 341/1992 Sb., o báňské záchranné službě.
3)   Například zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)