SBÍRKA ZÁKONŮ částka 172
rozeslána dne 31.12.2001
  

477

ZÁKON

ze dne 4. prosince 2001

o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O OBALECH

Hlava I
Základní ustanovení

§ 1
Účel a předmět zákona

(1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek1) (dále jen "látky") v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství.2) Tento zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob (dále jen "osoba") a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

(2) Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské vodní plavbě podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů.3)

(3) Na nakládání s odpady z obalů se vztahují právní předpisy platné pro hospodaření s odpady,4) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Tímto zákonem nejsou dotčeny další požadavky na obaly stanovené zvláštními právními předpisy.5)

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   obalem jakýkoli výrobek bez ohledu na typ a použitý materiál, který je určen k pojmutí jednoho výrobku nebo určitého množství výrobků nebo k ochraně nebo zajištění výrobků nebo k manipulaci s výrobky nebo usnadnění manipulace s nimi nebo k uvedení výrobků do oběhu nebo k jejich dodávce spotřebiteli6) nebo k předvedení, vystavení nebo nabídce výrobků spotřebiteli, jestliže je zároveň určen
1.  k bezprostřední ochraně jednotlivého výrobku nebo seskupení výrobků tvořícího v místě prodeje dále nedělitelnou součást nabídky spotřebiteli (dále jen "prodejní celek") a k prodeji tohoto prodejního celku (dále jen "spotřebitelský obal"), nebo
2.  k seskupení určitého počtu prodejních celků v místě prodeje, bez ohledu na to, zda slouží k prodeji tohoto seskupení spotřebiteli tak, jak je, nebo slouží pouze jako prostředek k doplňování výrobků do nabídky v místě prodeje, a který může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní vlastnosti tohoto výrobku (dále jen "skupinový obal"), nebo
3.  k usnadnění manipulace s prodejními celky nebo skupinovými baleními a k usnadnění jejich přepravy s cílem omezit fyzickou manipulaci s těmito prodejními celky nebo skupinovými baleními a předejít jejich poškození při přepravě (dále jen "přepravní obal");
b)   výrobkem jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh nebo do oběhu;
c)   nakládáním s obaly výroba obalů, uvádění obalů nebo balených výrobků na trh nebo do oběhu, použití obalů, úprava obalů a opakované použití obalů;
d)   uvedením obalu na trh okamžik, kdy je obal, bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva; za uvedení obalu na trh se považuje též dovoz obalu nebo baleného výrobku;
e)   uvedením obalu do oběhu úplatné nebo bezúplatné předání obalu bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, jiné osobě za účelem distribuce nebo použití, s výjimkou uvedení obalu na trh;
f)   dovozem obalu nebo baleného výrobku propuštění do režimu volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku;7)
g)   opakovaným použitím obalu činnost, při níž se obal, který byl navržen a určen, aby během doby své životnosti vykonal určitý minimální počet obrátek či cyklů (dále jen "opakovaně použitelný obal"), znovu plní nebo se používá k témuž účelu, pro nějž byl určen, s pomocí nebo bez pomoci dodatečných prostředků, které opětovné plnění umožňují, jako jsou zejména náhradní doplňková balení a prostředky k jejich použití;
h)   vratným obalem obal, pro který existuje zvláště pro něj vytvořený způsob vracení použitého obalu osobě, která jej uvedla do oběhu;
i)   zpětným odběrem odebírání použitých obalů od spotřebitelů na území České republiky za účelem opakovaného použití obalů nebo za účelem využití……4) nebo odstranění……4) odpadu z obalů.

Hlava II
Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů

§ 3
Prevence

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit.

(2) Postup určování nejmenší hmotnosti a nejmenšího objemu obalů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 4
Podmínky uvádění obalů na trh

(1) Osoba, která uvádí na trh obal nebo balený výrobek, je povinna zajistit, aby

a)   koncentrace látek uvedených v Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek8) v obalu byla v souladu s limitními hodnotami stanovenými zvláštními právními předpisy,9) vzhledem k přítomnosti těchto látek v emisích, popelu nebo výluhu v případě spalování nebo skládkování odpadu vzniklého z tohoto obalu;
b)   součet množství olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním číslem VI v obalu nepřekročil hodnotu stanovenou prováděcím právním předpisem;
c)   obal po použití, pro které byl určen, po vynětí výrobku nebo všech jeho zbytků obvyklým způsobem, byl dále opakovaně použitelný nebo aby odpad z tohoto obalu byl využitelný za obvyklých podmínek alespoň jedním z těchto postupů:
1.  procesem, kterým jsou odpady z obalů nebo jejich zbytky případně spolu s dalšími materiály přeměněny ve výrobek nebo surovinu (dále jen "recyklace"),
2.  přímým spalováním za uvolňování energie hořením, a to samostatně nebo spolu s jiným odpadem a se zužitkováním získaného tepla (dále jen "energetické využití"),
3.  aerobním zpracováním nebo anaerobním zpracováním biologicky rozložitelných složek tohoto odpadu za kontrolovaných podmínek a s použitím mikroorganismů za vzniku stabilizovaných organických zbytků nebo metanu (dále jen "organická recyklace"); skládkování se za organickou recyklaci nepovažuje.

(2) Ustanovením odstavce 1 písm. c) nejsou dotčena ustanovení vztahující se k nakládání s odpady podle zvláštního právního předpisu.4)

(3) Způsob hodnocení koncentrace látek uvedených v odstavci 1 písm. a) v obalu stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Způsob hodnocení využitelnosti obalů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 5
Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna vypracovat písemné prohlášení, že při uvedení tohoto obalu na trh byly splněny povinnosti stanovené v § 3 a 4, a předat toto prohlášení osobě, která tento obal uvádí do oběhu. Vzor prohlášení je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Osoba, která obal uvádí do oběhu, je povinna prohlášení podle odstavce 1 převzít.

(3) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal, je povinna na požádání předložit prohlášení podle odstavce 1 ke kontrole kontrolním orgánům (§ 35 až 41).

(4) V případě registrovaných léčivých přípravků10) je osoba vydávající prohlášení podle odstavce 1 povinna předat toto prohlášení též držiteli rozhodnutí o registraci10) anebo v případě, že držitel rozhodnutí o registraci nemá trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, jím zmocněné osobě.10)

(5) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na obaly, které mají být převzaty lékárnou, jiným zdravotnickým zařízením nebo prodejcem vyhrazených léčiv;10) prohlášení se však poskytne na vyžádání.

(6) Na léčivé přípravky připravované v lékárně nebo na pracovišti nukleární medicíny zdravotnického zařízení, transfúzní přípravky vyrobené v zařízení transfúzní služby a neregistrované léčivé přípravky předepsané lékařem10) se prohlášení podle odstavce 1 nevydává.

§ 6
Označování obalů

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, je povinna zajistit, aby při uvedení tohoto obalu nebo baleného výrobku do oběhu prodejem spotřebiteli byl na tomto obalu nebo baleném výrobku nebo na jeho štítku označen

a)   materiál (látka), z něhož je obal vyroben, a
b)   způsob nakládání s použitým obalem.

(2) Označení podle odstavce 1 musí být dobře viditelné a snadno čitelné. Musí být náležitě odolné a trvanlivé, a to i po otevření obalu.

(3) Rozsah a způsob označování obalů podle odstavců 1 a 2 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7
Opakovaně použitelné obaly

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně použitelné, je povinna učinit organizační, technická nebo finanční opatření odpovídající kritériím, která jsou stanovena v příloze č. 2 k tomuto zákonu a která umožňují opakované použití obalů.

(2) Náležitosti těchto opatření a způsob a postup opakovaného použití obalů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 8
Vratné obaly

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, je povinna zajistit opakované použití těchto obalů podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu nebo využití odpadů z těchto obalů podle § 12.

§ 9
Vratné zálohované obaly

(1) Pokud je součástí opatření podle § 8 účtování zvláštní peněžní částky (dále jen "záloha"), která je přímo vázána k vratnému obalu použitému k prodeji výrobku a jejíž vrácení po vrácení tohoto obalu je kupujícímu při prodeji výrobku zaručeno, je tento obal vratným zálohovaným obalem podle tohoto zákona.

(2) Osoby jsou povinny dodržovat výši zálohy vratných zálohovaných obalů stanovenou prováděcím právním předpisem.

(3) Osoba, která uvádí na trh výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna označit tyto obaly jako vratné zálohované obaly způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží.

(5) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech prodejem spotřebiteli v provozovně,11) je povinna zajistit, aby tyto vratné zálohované obaly byly v této provozovně vykupovány po celou provozní dobu.

(6) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech jinak než prodejem spotřebiteli, je povinna informovat osoby, které uvádějí výrobky v těchto obalech na trh nebo je uvádějí do oběhu prodejem spotřebiteli, o připravované změně druhu vratného zálohovaného obalu nebo o ukončení výkupu vratného zálohovaného obalu nejméně 6 měsíců před provedením této změny nebo před ukončením výkupu; po tuto dobu nesmí být výkup těchto vratných zálohovaných obalů zastaven.

(7) Oznámí-li osoba, která uvedla na trh nebo do oběhu vratné zálohované obaly, že přestává používat dosud zálohovaný obal, je povinna tento vratný zálohovaný obal odebírat zpět za podmínek platných pro dosud zálohovaný obal po dobu nejméně 1 roku od posledního uvedení tohoto obalu na trh nebo do oběhu.

(8) Ustanovením odstavců 3 až 7 nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.6)

(9) Prováděcí právní předpis stanoví výši zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů nebo pro vratné zálohované obaly určené pro vybrané druhy výrobků.

(10) Osoba, která uvádí do oběhu nápoje12) v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinna nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2.

§ 10
Zpětný odběr

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadu z těchto obalů. Zpětný odběr přímo od spotřebitele zajišťuje bez nároku na úplatu za tento odběr. Přitom je povinna dbát zejména na dostatečnou četnost sběrných míst a jejich dostupnost.

(2) Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu výrobky prodejem spotřebiteli, a autorizované obalové společnosti (§ 16) v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o autorizaci (§ 17) jsou povinny informovat odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru podle odstavce 1.

§ 11
Obaly pro přepravu nebezpečných výrobků

(1) Pro obaly pro přepravu nebezpečných výrobků13) se stanovuje povinnost zajistit stažení takovéhoto vyprázdněného obalu z oběhu a trhu a jeho recyklaci tomu, kdo takový obal poprvé naplnil nebezpečným výrobkem nebo jej naplněný takovým nebezpečným výrobkem uvedl do oběhu.

(2) Výrobce nebo dovozce obalů určených pro přepravu nebezpečných výrobků je povinen zajistit stažení takových obalů z trhu a recyklaci, pokud je na trh uvedl a pokud jej o to požádá ten, kdo takové obaly po naplnění nebezpečným výrobkem stáhl po vyprázdnění z oběhu a provedl nebo zajistil na svůj náklad neutralizaci, dekontaminaci nebo deaktivaci vnitřního prostoru obalů nebo jejich zbytků.

(3) U obalů, které nebyly naplněny nebezpečným výrobkem, jsou všechny povinnosti vyplývající z ustanovení tohoto zákona nedotčeny.

§ 12
Využití odpadu z obalů

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k tomuto zákonu.

§ 13

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, splní povinnosti stanovené v § 10 a 12

a)   samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady, nebo
b)   přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví, nebo
c)   uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle tohoto zákona s autorizovanou obalovou společností (§ 16) (dále jen "smlouva o sdruženém plnění").

(2) Jsou-li na trh nebo do oběhu uvedeny opakovaně použitelné obaly, pro které je opakované použití organizačně zajištěno způsobem podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu, platí, že pro tyto obaly byl zajištěn zpětný odběr a využití, jestliže z těchto obalů nově uvedených na trh nebo do oběhu je opakovaně použito alespoň 55 % hmotnostních.

§ 14
Seznam osob

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů (dále jen "Seznam") v rozsahu podle odstavce 3.

(2) Návrh na zápis do Seznamu se podává Ministerstvu životního prostředí ve čtyřech písemných vyhotoveních v českém jazyce a současně na technickém nosiči dat, popřípadě elektronickou poštou, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti podle odstavce 1.

(3) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje a k tomuto návrhu se připojuje

a)   jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání, identifikační číslo a úředně ověřená kopie živnostenského listu, jde-li o fyzickou osobu; je-li fyzická osoba zapsána v obchodním rejstříku, též výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,
b)   obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo a výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, jde-li o právnickou osobu,
c)   popis zajištění zpětného odběru podle § 10 odst. 1,
d)   způsob informování spotřebitelů podle § 10 odst. 2,
e)   popis zajištění využití zpětně odebraných odpadů z obalů podle § 12,
f)   doklad o zaplacení registračního poplatku (§ 30 odst. 1).

(4) Je-li navrhovatelem fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, může podat návrh podle odstavce 1 v anglickém jazyce.

(5) Nesplňuje-li návrh náležitosti podle odstavců 2 a 3, vyžádá si Ministerstvo životního prostředí jeho doplnění.

(6) Ministerstvo životního prostředí provede zápis navrhovatele do Seznamu po obdržení návrhu splňujícího všechny náležitosti podle odstavců 2 a 3 a bude informovat navrhovatele písemně nejpozději do 14 dnů od provedení zápisu.

(7) Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit Ministerstvu životního prostředí jakékoli změny údajů předložených podle odstavce 3 do 14 dnů od jejich uskutečnění. V téže lhůtě je povinna oznámit Ministerstvu životního prostředí, že zanikly zákonné důvody pro její vedení v Seznamu.

(8) Ministerstvo životního prostředí na základě oznámení podle odstavce 7 nebo na základě vlastních zjištění provede změnu v zápisu v Seznamu nebo vyřadí ze Seznamu osobu, jejíž zákonné důvody pro vedení v Seznamu zanikly.

(9) Seznam je veřejným seznamem. Každý má právo do něj nahlížet nebo si pořizovat kopie či výpisy.

(10) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na osobu, která

a)   má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, nebo
b)   uvádí obaly na trh nebo do oběhu výhradně prodejem spotřebiteli, pokud ve vztahu ke všem obalům jí uváděným na trh nebo do oběhu prokazatelně plní povinnosti podle § 10 a 12 jiná osoba.

§ 15
Evidence

(1) Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu podle § 14, je povinna

a)   vést evidenci
1.  množství a vlastností obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu a z toho množství vratných obalů,
2.  množství zpětně odebraných obalů a z toho množství vratných obalů,
3.  způsobu, jak bylo naloženo se zpětně odebranými použitými obaly, a ohlašovat údaje z této evidence za uplynulý kalendářní rok vždy nejpozději do 15. února Ministerstvu životního prostředí;
b)   prokázat na vyžádání Ministerstvu životního prostředí nebo České inspekci životního prostředí pravdivost údajů ohlášených podle písmene a);
c)   uchovávat doklady s údaji ohlašovanými podle písmene a) po dobu nejméně 5 let.

(2) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje vedení souhrnné evidence údajů shromážděných podle odstavce 1 písm. a). Tato souhrnná evidence je veřejně přístupná; každý má právo do ní nahlížet, pořizovat si z ní kopie nebo výpisy.

(3) Rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů z této evidence stanoví prováděcí právní předpis.

Hlava III
Autorizovaná obalová společnost

§ 16
Autorizovaná obalová společnost

(1) Autorizovaná obalová společnost (dále jen "autorizovaná společnost") je právnickou osobou se sídlem v České republice založenou jako akciová společnost, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle § 17. Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění zajišťovat sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém plnění podle § 13 odst. 1 písm. c).

(2) Pro autorizovanou společnost platí ustanovení obchodního zákoníku,14) nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 17
Autorizace k zajišťování sdruženého plnění

(1) Rozhodnutí o autorizaci vydává Ministerstvo životního prostředí na podkladě žádosti akciové společnosti a po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělství.

(2) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci se podává Ministerstvu životního prostředí ve 4 písemných vyhotoveních v českém jazyce a současně na technickém nosiči dat. Je-li podávána žádost jménem založené společnosti, která dosud nebyla zapsána do obchodního rejstříku, podávají ji zakladatelé.

(3) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci obsahuje obchodní firmu a sídlo akciové společnosti, která žádá o vydání rozhodnutí o autorizaci, (dále jen "žadatel") a seznam všech akcionářů žadatele, včetně výše jejich podílu na základním kapitálu, a k žádosti se připojí

a)   stanovy akciové společnosti;
b)   výpis z obchodního rejstříku ne starší než 7 dní, pokud je již v tomto rejstříku zapsána;
c)   prohlášení žadatele o splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 4 a 9;
d)   poslední výroční zpráva, nebo neexistuje-li, zakladatelská smlouva, nebo zakladatelská listina, a podrobná informace o činnosti žadatele od jeho založení;
e)   projekt zajišťování sdruženého plnění zahrnující zejména
1.  popis technických, organizačních a finančních opatření, která zajistí sdružené plnění, včetně údaje, zda k zajišťování sdruženého plnění bude využívána spolupráce s obcemi,
2.  označení druhu, popřípadě typu obalů, pro které žadatel hodlá zajišťovat sdružené plnění v jednotlivých letech platnosti rozhodnutí o autorizaci,
3.  předpokládaný počet uzavřených smluv o sdruženém plnění a předpokládaná množství obalů, pro něž bude zajištěno sdružené plnění v jednotlivých letech platnosti autorizace,
4.  předpokládaná množství odpadů z obalů, pro které bude zajištěna recyklace, energetické využití, organická recyklace nebo odstranění v jednotlivých letech platnosti rozhodnutí o autorizaci,
5.  navrhovanou strukturu evidence obalů a evidence odpadů z obalů,
6.  podrobný popis předpokládaného finančního zajištění sdruženého plnění po dobu prvního roku platnosti rozhodnutí o autorizaci a dokumenty prokazující jeho pravdivost, zejména účetní závěrku a smlouvy o čerpání úvěru, pokud se jeho použití předpokládá.

(4) Rozhodnutí o autorizaci vydává Ministerstvo životního prostředí na podkladě posouzení údajů uvedených v žádosti a podkladů k této žádosti připojených. Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci zamítne, pokud některý z akcionářů žadatele nesplňuje podmínky uvedené v § 18 odst. 1, 3 nebo 4 nebo žadatel nesplňuje podmínky uvedené v § 20 odst. 1, 4 nebo 9.

(5) Rozhodnutí o autorizaci se uděluje na dobu určitou, nejdéle na dobu 10 let, a nepřechází na jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

(6) Rozhodnutí o autorizaci obsahuje

a)   obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo akciové společnosti, jíž se rozhodnutí o autorizaci vydává,
b)   dobu platnosti rozhodnutí o autorizaci,
c)   druhy, popřípadě typy obalů, pro které je autorizovaná společnost oprávněna zajišťovat sdružené plnění,
d)   požadovaný podíl využití a recyklace, popřípadě energetického využití a organické recyklace odpadů z celkového množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu osobami, které budou mít s autorizovanou společností uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění; tyto požadavky mohou být stanoveny odlišně pro jednotlivé roky platnosti rozhodnutí o autorizaci; při jejich stanovení se vychází z plánu odpadového hospodářství podle zvláštního právního předpisu,4)
e)   požadavky na způsob vedení a předkládání evidence podle § 23,
f)   požadavky na zajištění informování spotřebitelů o jejich úloze při přispívání ke zpětnému odběru a využívání odpadu z obalů.

(7) Platnost rozhodnutí o autorizaci lze prodloužit, pokud autorizovaná společnost o toto požádá alespoň 1 rok před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o autorizaci. Pro řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci platí obdobně odstavce 1 až 6. Jestliže autorizovaná společnost prokáže, že splňuje zákonem stanovené podmínky a řádně hospodaří, má na prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci nárok.

§ 18
Povinnosti akcionářů autorizované společnosti

(1) Akcionáři autorizované společnosti mohou být pouze osoby zapsané v obchodním rejstříku.

(2) Akcionář autorizované společnosti je povinen uzavřít s autorizovanou společností, jejímž je akcionářem, smlouvu o sdruženém plnění.

(3) Podíl jednotlivého akcionáře nebo akcionářů jednajících ve shodě na základním kapitálu autorizované společnosti nesmí přesáhnout 33 %. Jestliže se tak stane, je tento akcionář povinen nebo tito akcionáři povinni neprodleně tuto skutečnost oznámit Ministerstvu životního prostředí a snížit svůj podíl na hranici nejvýše 33 % nejpozději do 1 roku ode dne jejího překročení.

(4) Akcionář autorizované společnosti nesmí podnikat v oblasti nakládání s odpady.4)

(5) V případě nedodržení podmínek uvedených v odstavcích 1 až 4 může Ministerstvo životního prostředí rozhodnout o pozastavení výkonu práva majitele akcií na účast a hlasování na valné hromadě nebo výkonu práva požádat o svolání mimořádné valné hromady.

§ 19
Střet zájmů

(1) Vedoucí zaměstnanec autorizované společnosti jmenovaný do funkce statutárním orgánem autorizované společnosti nesmí být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku.

(2) Akcionáři, členové orgánů autorizované společnosti a zaměstnanci autorizované společnosti nesmějí jednat v zájmu jiných osob, jejichž předmětem podnikání je nakládání s odpady, zejména s odpady z obalů, nebo osob, jejichž činnost přímo souvisí s nakládáním s odpady.

§ 20
Některá omezení autorizované společnosti

(1) Autorizovaná společnost smí vydávat pouze kmenové akcie, a to pouze jako akcie zaknihované znějící na jméno. Akcie lze upisovat pouze peněžitými vklady. Autorizovaná společnost nesmí žádat o přijetí svých akcií k obchodování na veřejném trhu.

(2) Zisk autorizované společnosti nesmí být rozdělen mezi akcionáře.

(3) Autorizovaná společnost nesmí snížit svůj základní kapitál za jiným účelem než k úhradě ztráty nebo k plnění povinností stanovených zákonem a nesmí zvýšit svůj základní kapitál podmíněným způsobem.

(4) Autorizovaná společnost se nesmí účastnit v orgánech ani podnikání jiné právnické osoby, s výjimkou právnické osoby sdružující subjekty s obdobným předmětem činnosti.

(5) Autorizovaná společnost nesmí konat valnou hromadu bez předložení výpisu z registru emitenta zaknihovaných akcií Ministerstvu životního prostředí. Tento výpis pořízený ke dni, který o 7 dní předchází den konání valné hromady, je povinna předložit Ministerstvu životního prostředí týž den, kdy byl pořízen. Ministerstvo ve výpisu akcionářů označí ty akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle § 18 odst. 5, a vrátí výpis autorizované společnosti do 6 dnů od jeho obdržení. Nevrátí-li Ministerstvo životního prostředí výpis v této lhůtě, platí, že proti výkonu práv účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů uvedených ve výpisu nemá námitek. Autorizovaná společnost předá Ministerstvu životního prostředí usnesení každé valné hromady do 30 dnů od jejího konání.

(6) Autorizovaná společnost nesmí umožnit účast na valné hromadě osobě, které byla Ministerstvem životního prostředí pozastavena akcionářská práva podle § 18 odst. 5, nebo osobě, která nebyla uvedena ve výpisu z registru emitenta.

(7) Autorizovaná společnost nesmí uzavřít s právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která k ní má zvláštní vztah (odstavec 8), smlouvu, která vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku by nebyla uzavřena při vynaložení náležité péče o majetek autorizované společnosti s jinou právnickou nebo fyzickou osobou, nesmí zajišťovat závazky této právnické osoby nebo fyzické osoby ani na ni bezúplatně převádět majetek. Smlouvy uzavřené v rozporu s tímto ustanovením nejsou neplatné, je-li druhá strana v dobré víře. Kdo uzavřel jménem autorizované společnosti takovou smlouvu, odpovídá za škodu tím způsobenou a odpovědnosti se nemůže zprostit. Jeho odpovědnost se jinak řídí obchodním zákoníkem.

(8) Za právnické osoby nebo fyzické osoby, které mají k autorizované společnosti zvláštní vztah, se považují

a)   členové představenstva, členové dozorčí rady a zaměstnanci autorizované společnosti jmenovaní do funkce statutárním orgánem autorizované společnosti,
b)   akcionáři autorizované společnosti, kteří jsou fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, a členové statutárních orgánů právnických osob, které jsou akcionáři autorizované společnosti,
c)   osoby blízké15) osobám uvedeným v písmenu a) nebo b),
d)   právnické osoby, v nichž některá z osob uvedených pod písmenem a) nebo b) má podíl na základním kapitálu přesahující 33 %,
e)   akcionáři autorizované společnosti, kteří jsou právnickými osobami, a další jimi ovládané právnické osoby,
f)   zaměstnanci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu a zaměstnanci organizačních složek státu zřízených těmito ministerstvy.16)

(9) S akcionářem autorizované společnosti, s právnickou osobou jím ovládanou nebo s osobou ovládající některého z akcionářů autorizované společnosti nesmí autorizovaná společnost uzavřít jinou smlouvu než smlouvu o sdruženém plnění nebo smlouvu na základě § 22.

(10) Usnesení valné hromady o zrušení autorizované společnosti v době platnosti rozhodnutí o autorizaci, sloučení autorizované společnosti s jinou právnickou osobou nebo rozdělení autorizované společnosti nebo o změně předmětu podnikání je možné jen s předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí vydaném po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

(11) Ministerstvo životního prostředí může do 60 dnů ode dne konání valné hromady autorizované společnosti podat návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti usnesení této valné hromady, jestliže má zato, že toto usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami autorizované společnosti.

§ 21
Podmínky pro zajišťování sdruženého plnění

(1) Autorizovaná společnost je povinna

a)   stanovit podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění pro všechny osoby jednotně a tak, aby žádný typ obalu nebyl neodůvodněně znevýhodněn v hospodářské soutěži,
b)   uzavřít smlouvu o sdruženém plnění s každou osobou, která o uzavření smlouvy projeví zájem a nemá vůči autorizované společnosti nesplněné splatné závazky,
c)   uzavřít smlouvu o sdruženém plnění vždy pro všechny obaly uváděné na trh nebo do oběhu osobou podle písmene b), k jejichž zajišťování sdruženého plnění je rozhodnutím o autorizaci oprávněna,
d)   v souladu s rozhodnutím o autorizaci zajišťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů, na něž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem a v rozhodnutí o autorizaci.

(2) Autorizovaná společnost nesmí sdělovat informace o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu jednotlivými osobami, s nimiž uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, třetím osobám, s výjimkou jejich sdělení příslušnému správnímu úřadu.

(3) Jetliže autorizovaná společnost provádí zajišťování sdruženého plnění ve spolupráci s obcemi na základě smluv s nimi, je povinna uzavřít smlouvu s každou obcí, která o její uzavření projeví zájem, za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi.

§ 22
Další činnost autorizované společnosti

Kromě činností spojených se zajišťováním sdruženého plnění nesmí autorizovaná společnost vykonávat jinou činnost než poradenskou činnost v oblasti předcházení vzniku odpadu z obalů a značení obalů nebo výzkumnou, osvětovou nebo propagační činnost v oblasti zpětného odběru a využití obalů. Výzkumnou, osvětovou nebo propagační činnost smí autorizovaná společnost vyvíjet pouze jako vedlejší činnost.

§ 23
Evidenční a informační povinnosti

(1) Autorizovaná společnost je povinna vést a ohlašovat Ministerstvu životního prostředí způsobem stanoveným v rozhodnutí o autorizaci

a)   evidenci osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění,
b)   evidenci množství obalů a množství odpadů z obalů, k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění a způsobu jejich využití v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 k tomuto zákonu, a zajistit prostřednictvím auditora17) ověření vedení této evidence a vypracování zprávy o jejím ověření; auditorem nesmí být osoba, která má k autorizované společnosti zvláštní vztah podle § 20 odst. 8.

(2) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje vedení souhrnné evidence údajů shromážděných podle odstavce 1 písm. a) a b) od všech autorizovaných společností. Zvláštní částí této evidence je seznam osob, s nimiž mají jednotlivé autorizované společnosti uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění. Tato souhrnná evidence je veřejně přístupná; každý má právo do ní nahlížet nebo si z ní pořizovat kopie či výpisy.

(3) Autorizovaná společnost je povinna nejpozději do 30. června kalendářního roku zveřejnit hospodářské výsledky za uplynulý kalendářní rok ve zkrácené verzi v Obchodním věstníku.

§ 24
Dohled nad činností autorizované společnosti

(1) Na činnost autorizovaných společností dohlíží Ministerstvo životního prostředí; přitom postupuje podle zákona o státní kontrole.18)

(2) Zjistí-li Ministerstvo životního prostředí v činnosti autorizované společnosti nedostatky, může podle závažnosti a povahy zjištěného nedostatku

a)   uložit, aby autorizovaná společnost ve stanovené lhůtě zjednala nápravu; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek,
b)   podat podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení pokuty autorizované společnosti,
c)   rozhodnout po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství o změně nebo zrušení rozhodnutí o autorizaci.

(3) Nedostatkem v činnosti autorizované společnosti se rozumí porušení povinnosti stanovené autorizované společnosti tímto zákonem nebo povinnosti stanovené akciové společnosti jinými právními předpisy19) nebo porušení podmínek stanovených v rozhodnutí o autorizaci.

§ 25
Změna rozhodnutí o autorizaci

Ministerstvo životního prostředí může změnit rozhodnutí o autorizaci též

a)   na žádost autorizované společnosti, nebo
b)   z důvodu změn v závazcích týkajících se výše podílu využití a recyklace odpadu z obalů, jestliže vyplývají z práva Evropských společenství.2)

§ 26
Zrušení rozhodnutí o autorizaci

(1) Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství zruší rozhodnutí o autorizaci, jestliže

a)   autorizovaná společnost neuzavřela po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci žádnou smlouvu o sdruženém plnění kromě smluv uzavřených podle § 18 odst. 2,
b)   autorizované společnosti bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti nebo v dokladech připojených k žádosti,
c)   autorizovaná společnost nezjedná nápravu uloženou podle § 24 odst. 2 písm. a) ani v dodatečně stanovené lhůtě, nebo
d)   na autorizovanou společnost byl prohlášen konkurs podle zvláštního právního předpisu.20)

(2) Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství může zrušit rozhodnutí o autorizaci, pokud

a)   autorizovaná společnost nedosáhla do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci využití alespoň 15 % hmotnostních odpadu z obalů, pro něž uzavřela smlouvy o sdruženém plnění,
b)   autorizovaná společnost nedosáhla v prvním roce činnosti využití odpadu z obalů v rozsahu alespoň dvou třetin množství požadovaného v rozhodnutí o autorizaci, nebo
c)   celkové množství obalů, pro něž autorizovaná společnost uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, netvoří po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci alespoň 10 % hmotnostních všech obalů uvedených na trh nebo do oběhu v České republice, na které se vztahuje rozhodnutí o autorizaci.

(3) Jestliže valná hromada autorizované společnosti rozhodne, že autorizovaná společnost nebude nadále vykonávat činnost, pro kterou jí bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci, je autorizovaná společnost povinna bezodkladně tuto skutečnost oznámit Ministerstvu životního prostředí, které rozhodnutí o autorizaci zruší, a to nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí tohoto oznámení.

§ 27

Účastníkem řízení podle § 25 a 26 je pouze žadatel.

§ 28
Zánik rozhodnutí o autorizaci

(1) Rozhodnutí o autorizaci zaniká

a)   jeho zrušením,
b)   uplynutím doby jeho platnosti,
c)   zánikem autorizované společnosti bez likvidace nebo zrušením s likvidací.

(2) Zánikem rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a) nejsou dotčeny nároky osob, které měly s autorizovanou společností ke dni zániku rozhodnutí o autorizaci uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, při vypořádání práv a povinností s autorizovanou společností.

§ 29
Zveřejňování rozhodnutí o autorizaci

Seznam vydaných rozhodnutí o autorizaci, rozhodnutí o jejich změnách nebo o jejich zrušení, jakož i obsah těchto rozhodnutí s výjimkou údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ochrany osobních údajů, zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku.

Hlava IV
Registrační a evidenční poplatky

§ 30

(1) Za zápis do Seznamu (§ 14) se platí registrační poplatek ve výši 5 000 Kč a za evidenci v tomto Seznamu v následujících letech se platí evidenční poplatek ve stejné výši vždy nejpozději k 31. prosinci běžného roku.

(2) Za vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 platí žadatel registrační poplatek ve výši 5 000 Kč a v každém následujícím roce za vedení evidence evidenční poplatek ve výši 2 000 Kč za každou osobu, s níž má autorizovaná společnost uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, a to ve čtvrtletních splátkách po 500 Kč vždy k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci běžného roku.

(3) Nezaplatí-li osoba poplatek nebo jeho část podle odstavce 1 nebo 2 ve stanovené lhůtě, je povinna za každý den prodlení zaplatit penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.

(4) Registrační a evidenční poplatky podle odstavců 1 a 2 a penále podle odstavce 3 se platí na účet Státního fondu životního prostředí,21) jehož příjem tvoří.

(5) Neuhrazené poplatky vymáhá Státní fond životního prostředí podle zvláštních právních předpisů.22)

Hlava V
Výkon státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

§ 31
Správní úřady v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

Státní správu v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů vykonávají

a)   Ministerstvo životního prostředí,
b)   Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c)   Ministerstvo zemědělství,
d)   Ministerstvo zdravotnictví,
e)   Česká obchodní inspekce,
f)   Česká zemědělská a potravinářská inspekce,
g)   Česká inspekce životního prostředí,
h)   Státní ústav pro kontrolu léčiv,
i)   Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,
j)   celní orgány.

§ 32
Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední správní úřad v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

a)   vede Seznam podle § 14,
b)   vydává rozhodnutí o autorizaci po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství podle § 17 odst. 1 a rozhoduje o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 7,
c)   vede seznam vydaných rozhodnutí o autorizaci, rozhodnutí o změně nebo zrušení rozhodnutí o autorizaci a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí podle § 29,
d)   označuje ve výpisu z registru emitenta akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle § 20 odst. 5,
e)   rozhoduje po předchozím projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství o předchozím souhlasu se zrušením autorizované společnosti v době platnosti rozhodnutí o autorizaci, se sloučením autorizované společnosti s jinou právnickou osobou nebo s rozdělením autorizované společnosti podle § 20 odst. 10,
f)   podává návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti usnesení valné hromady autorizované společnosti podle § 20 odst. 11,
g)   zpracovává a vede souhrnnou evidenci podle § 15 odst. 2 a § 23 odst. 2,
h)   dohlíží na činnost autorizovaných společností podle § 24 odst. 1,
i)   ukládá autorizované společnosti opatření ke zjednání nápravy podle § 24 odst. 2 písm. a),
j)   podává podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení pokuty autorizované společnosti podle § 24 odst. 2 písm. b),
k)   rozhoduje o změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25,
l)   rozhoduje o zrušení rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26,
m)   vydává stanovisko Ministerstvu průmyslu a obchodu při rozhodování v pochybnostech o tom, zda výrobek je, nebo není obalem, podle § 47,
n)   rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím České inspekce životního prostředí,
o)   poskytuje Evropské komisi v požadovaném rozsahu a požadovaným způsobem údaje o nakládání s obaly a odpady z obalů v České republice,
p)   zajišťuje, aby celkové množství využitých odpadů z obalů bylo v souladu s mezinárodními závazky, kterými je Česká republika vázána,23)
q)   jmenuje po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a dalších grémií založených v souladu s právem Evropských společenství v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů,2)
r)   zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vhodnou formou informování veřejnosti o úloze spotřebitelů při přispívání k opakovanému používání, využívání a recyklaci obalů a odpadu z obalů.

§ 33
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

a)   vydává stanovisko Ministerstvu životního prostředí k žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 1, k žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 7, k žádosti o předchozí souhlas podle § 20 odst. 10, ke změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25 a ke zrušení rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26 odst. 1 a 2,
b)   rozhoduje po projednání s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství v pochybnostech o tom, zda výrobek je, nebo není obalem, podle § 47.

§ 34
Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství

a)   vydává stanovisko Ministerstvu životního prostředí k žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 1, k žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 7, k žádosti o předchozí souhlas podle § 20 odst. 10, ke změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25 a ke zrušení rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26 odst. 1 a 2,
b)   vydává stanovisko Ministerstvu průmyslu a obchodu při rozhodování v pochybnostech o tom, zda výrobek je, nebo není obalem, podle § 47.

§ 35
Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů kosmetických prostředků;24) při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. Při kontrole postupuje podle zvláštních právních předpisů.25)

§ 36
Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

a)   kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití, s výjimkou obalů kosmetických prostředků,24) obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami, obalů léčivých přípravků10) a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků,10)
b)   kontroluje zajištění zpětného odběru osobami, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli; tyto osoby jsou povinny jí na žádost prokázat způsob zajištění zpětného odběru,
c)   kontroluje zajištění prodeje nápojů ve vratných zálohovaných obalech u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které uvádějí balené nápoje na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli,
d)   v případě zjištění porušení povinností při kontrole podle písmene a), b) nebo c) ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

Při kontrole postupuje podle zvláštních právních předpisů.26)

§ 37
Česká zemědělská a potravinářská inspekce

Česká zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. Při kontrole postupuje podle zvláštních právních předpisů.27)

§ 38
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě spotřebitelských obalů humánních léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. Při kontrole postupuje podle zvláštních právních předpisů.10)

§ 39
Ústav pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě spotřebitelských obalů veterinárních léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu veterinárních léčivých přípravků; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. Při kontrole postupuje podle zvláštních právních předpisů.10)

§ 40
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí28) kontroluje plnění povinnosti zpětného odběru, s výjimkou povinnosti zpětného odběru uvedeného v § 36 písm. b), a povinnosti využití odpadu z obalů a dalších povinností s tím souvisejících; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. Nositelé těchto povinností jsou povinni jí na žádost prokázat zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

§ 41
Celní orgány

(1) Celní orgány jsou při celním řízení7) oprávněny kontrolovat, zda obaly nebo balené výrobky dovážené do České republiky splňují požadavky tohoto zákona.

(2) Celní orgány nepropustí do režimu volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku7) obaly nebo balené výrobky, které nesplňují požadavky tohoto zákona.

(3) V případě pochybností, zda jsou naplněny podmínky pro nepropuštění obalů nebo balených výrobků do režimu podle odstavce 2, si celní orgány vyžádají odbornou pomoc příslušného kontrolního orgánu.

§ 42
Oprávnění a povinnosti inspektorů
a pověřených zaměstnanců správních úřadů

(1) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, jsou inspektoři a pověření zaměstnanci správních úřadů vykonávajících působnost v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů podle tohoto zákona oprávněni při výkonu své kontrolní činnosti

a)   vstupovat nebo vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na cizí pozemky nebo vstupovat do cizích objektů užívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné hospodářské činnosti,
b)   ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, případně totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,
c)   požadovat potřebné doklady, údaje nebo písemná či ústní vysvětlení týkající se předmětu kontroly, včetně prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh podle § 5,
d)   provádět místní šetření, odebírat vzorky a pořizovat fotodokumentaci.

(2) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, jsou inspektoři a pověření zaměstnanci Ministerstva životního prostředí a ostatních správních úřadů vykonávajících působnost v oblasti nakládání s obaly podle tohoto zákona povinni při výkonu své kontrolní činnosti

a)   prokázat se průkazem příslušného kontrolního orgánu,
b)   zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět obchodního nebo služebního tajemství, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti,
c)   respektovat provozní, bezpečnostní a další předpisy upravující činnost v prostorách, kde probíhá kontrola,
d)   pořizovat protokol o provedené kontrole včetně fotodokumentace,
e)   šetřit majetek kontrolovaného subjektu.

Hlava VI
Ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty

§ 43
Ochranná opatření a opatření k nápravě

(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může příslušný správní úřad při zjištění porušení povinností podle tohoto zákona podle povahy a závažnosti tohoto porušení

a)   zakázat do zjednání nápravy uvádět na trh nebo do oběhu obaly nebo výrobky v obalech, které nesplňují požadavky stanovené v § 4 odst. 1 písm. a), b) nebo c), § 6 nebo § 10 odst. 1, nebo pozastavit uvádění takových obalů nebo výrobků na trh nebo do oběhu,
b)   uložit povinnost bezodkladně informovat osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z nesplnění požadavků uvedených v písmenu a), o tomto nebezpečí.

(2) Odvolání proti zákazu nebo pozastavení podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.

(3) Osobě, která nesplní povinnost podle § 10 nebo 12, uloží Česká inspekce životního prostředí opatření k nápravě za podmínek stanovených tímto zákonem.

(4) Příslušným správním úřadem podle odstavců 1 až 3 je orgán příslušný k uložení ochranného opatření nebo opatření k nápravě podle § 35 až 40.

(5) Uložením opatření podle odstavce 1 nebo 3 není dotčeno ustanovení § 44.

§ 44
Pokuty

(1) Pokutu do výše 500 000 Kč uloží příslušný správní úřad osobě, která

a)   uvádí na trh obal, jestliže poruší povinnost prevence podle § 3,
b)   uvádí na trh nebo do oběhu obal, jestliže poruší některou z povinností týkajících se prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu podle § 5,
c)   uvádí na trh nebo do oběhu obal, jestliže poruší povinnost označování obalů podle § 6,
d)   uvádí na trh nebo do oběhu výrobky v opakovaně použitelných obalech, jestliže nezajistí opakované použití těchto obalů podle § 7,
e)   uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných obalech, jestliže nezajistí opakované použití těchto obalů nebo využití odpadů z těchto obalů podle § 8,
f)   uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, jestliže poruší některou z povinností týkajících se vratných zálohovaných obalů podle § 9, nebo
g)   uvádí na trh nebo do oběhu obaly, jestliže poruší povinnost podat návrh na zápis do Seznamu podle § 14 odst. 1.

(2) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný správní úřad osobě, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, jestliže poruší povinnost evidence podle § 15.

(3) Pokutu do 10 000 000 Kč uloží příslušný správní úřad osobě, která

a)   uvádí na trh obal, jestliže poruší některou z podmínek uvádění obalů na trh podle § 4,
b)   uvádí na trh nebo do oběhu obal, jestliže nezajistí zpětný odběr podle § 10 odst. 1, nebo
c)   uvádí na trh nebo do oběhu obal, jestliže nezajistí využití odpadu z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu podle § 12.

(4) Pokutu od 10 000 000 Kč do 50 000 000 Kč uloží Česká inspekce životního prostředí

a)   právnické osobě nebo fyzické osobě, jestliže vykonává činnost, k níž je třeba rozhodnutí o autorizaci podle § 17, bez tohoto rozhodnutí, nebo bez vydaného rozhodnutí o autorizaci nabízí třetím osobám uzavření smluv, jejichž obsahem je taková činnost, nebo
b)   autorizované společnosti na základě podnětu Ministerstva životního prostředí, jestliže nesplní povinnost uloženou jí tímto zákonem nebo rozhodnutí o autorizaci (§ 17).

(5) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží Česká inspekce životního prostředí osobě, která poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základě tohoto zákona.

(6) Pokutu podle odstavce 3 písm. b) a c) nelze uložit osobě, která uzavřela smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou společností, jestliže jí vydané rozhodnutí o autorizaci bylo zrušeno, pokud k porušení povinností podle § 10 odst. 1 nebo § 12 došlo ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se ruší rozhodnutí o autorizaci.

(7) Příslušným správním úřadem podle odstavců 1 až 3 je orgán příslušný k uložení pokuty podle § 35 až 40.

§ 45

(1) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti ohrožení životního prostředí a zdraví lidí a ke způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(2) Je-li oprávněno pokutu podle § 44 uložit více správních úřadů, uloží ji ten správní úřad, který jako první zahájil řízení o jejím uložení. O zahájení řízení se příslušné správní úřady vzájemně informují.

(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(5) Poruší-li osoba nebo autorizovaná společnost v době 1 roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona znovu stejnou povinnost, za niž byla pokuta uložena, uloží příslušný správní úřad další pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice sazby.

§ 46

(1) Vybírání a vymáhání pokut uložených Ministerstvem zdravotnictví, Českou obchodní inspekcí, Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv se řídí zvláštními právními předpisy.29) Pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí ukládá a vybírá tato inspekce a vymáhá příslušný finanční úřad.30) Při vybírání a vymáhání pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí se postupuje podle zvláštního právního předpisu.31)

(2) Pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.

(3) Uložením pokuty za porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního zákona.

Hlava VII
Ustanovení společná, zmocňovací a přechodná

§ 47

V pochybnostech o tom, zda výrobek je, nebo není obalem, rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství.

§ 48

Pro účely plnění povinností využití odpadu z obalů podle § 12 a vedení evidence podle § 15 se za obaly z jednoho materiálu považují obaly, v nichž určitý materiál tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu.

§ 49
Vztah ke správnímu řádu

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád,32) s výjimkou ustanovení § 14 tohoto zákona.

§ 50
Zmocňovací ustanovení

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 9 odst. 9.

(2) Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku k provedení § 15 odst. 3.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví vyhlášku k provedení § 3 odst. 2, § 4 odst. 1 písm. b), § 4 odst. 3 a 4, § 6 odst. 3, § 7 odst. 2.

(4) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 3.

§ 51
Přechodná ustanovení

(1) Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, jsou povinny plnit povinnosti uvedené v § 3, § 4 odst. 1 písm. a) a c), § 5, 10 a 14 nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona podle § 18 a 19 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(3) Požadavky na uvádění na trh nebo do oběhu obalů vyrobených přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE

§ 52

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 452/2001 Sb., se mění takto:

V § 18 se odstavce 1, 2, 3, 5, 6 a 8 zrušují.Dosavadní odstavce 4 a 7 se označují jako odstavce 1 a 2.

ČÁST TŘETÍ
ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

§ 53

V zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se v § 3 odst. 3 na konci písmene ad) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ae), které včetně poznámky pod čarou č. 23l) zní:

"ae)  činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu.23l)

23l)  Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).".

ČÁST ČTVRTÁ
ZMĚNA ZÁKONA O ODPADECH

§ 54

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova "aniž by bezprostředně vzniklo jiné" zrušují.

2. V § 38 odst. 7 písm. a) se slova "samostatně, tedy tak" nahrazují slovem "tím".

3. V § 42 odst. 1 se slova "schvaluje jej vláda" nahrazují slovy "vyhlašuje jej vláda svým nařízením".

4. V § 42 se odstavce 5, 6 a 7 zrušují.Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 5.

5. V § 43 odst. 6 se slova "od uveřejnění závazné části řešení plánu odpadového hospodářství České republiky nebo její změny ve Sbírce zákonů" nahrazují slovy "od nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhlašuje plán odpadového hospodářství České republiky nebo jeho změny".

6. V § 72 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písmena m) až p).

7. V § 89 se slova "dnem 1. ledna 2003" nahrazují slovy "dnem 23. února 2002".

8. V § 89 se doplňuje tato věta: "Ustanovení § 38 odst. 1 písm. f) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.".

ČÁST PÁTÁ
ZMĚNA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

§ 55

Příloha č. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb. a zákona č. 262/2001 Sb., se mění takto:

Doplňuje se číselný kód Harmonizovaného systému "ex 7010 91", název zboží "- Skleněné lahve pro nápoje".

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

§ 56

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.
3)   Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění.
Úmluva o mezinárodním civilním letectví, vyhlášená ve Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé pod č. 147/1947 Sb.
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění.
4)   Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
5)   Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb.
9)   Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb.
10)   Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11)   § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
12)   § 23 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
13)   Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších změn a doplnění.
14)   Obchodní zákoník.
15)   § 116 občanského zákoníku.
16)   Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
17)   Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
18)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
19)   Například obchodní zákoník.
20)   Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
21)   Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
22)   Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
23)   Článek 6 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech z 20. prosince 1994.
24)   Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
25)   Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26)   Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27)   Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
28)   Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.
29)   Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 64/1986 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 63/1986 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
30)   Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
31)   Část šestá zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
32)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k zákonu č. 477/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 2 k zákonu č. 477/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 4 k zákonu č. 477/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)