SBÍRKA ZÁKONŮ částka 168
rozeslána dne 31.12.2001
  

452

ZÁKON

ze dne 29. listopadu 2001

o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ

Hlava I
Základní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Zákon upravuje podmínky, za nichž lze získat ochranu označení původu, popřípadě zeměpisného označení pro zboží, jakož i právní účinky této ochrany.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a)   označením původu název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení;
b)   zeměpisným označením název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území;
c)   zbožím jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli; za zboží podle tohoto zákona se považují i služby;
d)   obecným názvem druhu zboží označení, které se stalo pro takovéto zboží běžným názvem, přestože se vztahuje k území, kde bylo toto zboží původně vyrobeno nebo uvedeno na trh.

§ 3

Označení původu a zeměpisné označení se zapisuje do rejstříku označení původu a zeměpisných označení (dále jen "rejstřík"), který vede Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad").

§ 4
Výluky ze zápisu

(1) Jako označení původu ani jako zeměpisné označení nemůže být do rejstříku zapsáno takové označení, jehož doslovné znění sice pravdivě označuje území, ze kterého zboží pochází, přesto je však způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že zboží pochází z jiného území.

(2) Je-li žadatelem o zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku pro víno zajištěn takový způsob užívání těchto označení, který není způsobilý vyvolat mylnou domněnku o skutečném původu zboží, mohou být při zachování zásady rovného postavení výrobců na trhu zapsána do rejstříku dvě nebo více označení původu nebo zeměpisných označení, která obsahují stejně psané nebo stejně znějící (homonymní) názvy míst.

(3) Jako označení původu ani jako zeměpisné označení nemůže být do rejstříku zapsán obecný název druhu zboží, a to bez ohledu na to, zda zboží pochází z takto vymezeného území.

(4) Jako označení původu či zeměpisné označení nemůže být pro shodné zboží s výjimkou stanovenou v odstavci 2 zapsáno označení shodné s již chráněným označením původu, zeměpisným označením, všeobecně známou známkou či zapsanou ochrannou známkou nebo označení shodné s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, které by v důsledku této shody mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboží.

Hlava II
Označení původu

§ 5
Žádost o zápis označení původu

(1) O zápis označení původu do rejstříku může požádat u Úřadu sdružení1) výrobců nebo zpracovatelů (dále jen "sdružení") pro zboží vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území a za podmínek vymezených v § 2 písm. a). Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba může o zápis označení původu do rejstříku požádat, jestliže v době podání žádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboží na území a za podmínek vymezených v § 2 písm. a).

(2) Pokud žadatelem podle odstavce 1 je sdružení, které nemá právní subjektivitu, musí k řízení podle tohoto zákona zmocnit jednoho z účastníků sdružení.

(3) Žadatel podle odstavce 1 v žádosti o zápis označení původu do rejstříku (dále jen "žádost") uvede

a)   znění označení původu;
b)   název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě i jeho zástupce;
c)   zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží;
d)   označení provozovny, která zboží opatřované označením původu vyrábí, zpracovává a připravuje v místě, jehož zeměpisný název je částí označení původu;
e)   výčet zboží, jehož se má označení původu týkat;
f)   popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboží, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.

(4) K žádosti žadatel přiloží výpis z evidence vedené orgánem státní správy2) příslušným podle území, v němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží, pokud osvědčuje, že provozovna žadatele podle odstavce 3 písm. d) je umístěna v daném území nebo že žadatel zboží podle odstavce 3 písm. f) vyrábí nebo zpracovává.

(5) Má-li být označení původu zapsáno pro zemědělské výrobky nebo potraviny, které jsou určené pro lidskou výživu, a zemědělské výrobky neurčené pro lidskou výživu, jejichž seznamy stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou, (dále jen "zemědělské výrobky a potraviny"), musí být žádost doložena specifikací podle § 6, která stanoví jeho charakteristické vlastnosti a vymezí zvláštnosti zeměpisného prostředí.

(6) Splňuje-li další výrobce, popřípadě zpracovatel podmínky stanovené zákonem pro zápis označení původu do rejstříku a podmínky členství ve sdružení, které nesmějí být diskriminační ani nesmějí být v rozporu s právně závaznými pravidly hospodářské soutěže, má právo na přijetí za člena sdružení. Sdružení je povinno vydat na žádost členům osvědčení o členství.

(7) Žadatel o zápis označení původu do rejstříku, který nemá místo trvalého pobytu ani sídlo v České republice a má označení původu chráněno podle práva platného v zemi původu zboží, může nahradit doklad vyžadovaný podle odstavce 4 osvědčením o ochraně označení původu podle práva platného v tomto státě.

§ 6
Specifikace

Specifikace musí obsahovat

a)   název zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně znění označení původu;
b)   popis zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně případné suroviny, a popis základních fyzikálních, chemických, mikrobiologických anebo organoleptických vlastností zemědělského výrobku nebo potraviny;
c)   zeměpisné vymezení území, popřípadě údaje, které svědčí o splnění požadavku podle § 2 písm. a) věty za středníkem;
d)   údaje prokazující že zemědělský výrobek nebo potravina pochází z vymezeného území;
e)   popis způsobu získání zemědělského výrobku nebo potraviny, popřípadě popis hodnověrných a neměnných místních způsobů jejich získávání;
f)   údaje potvrzující souvislost mezi kvalitou, vlastnostmi nebo znaky zemědělského výrobku nebo potraviny a zeměpisným původem ve smyslu § 2 písm. a).

§ 7
Řízení o žádosti

(1) Úřad přezkoumá, zda označení původu uvedené v žádosti splňuje podmínky pro zápis do rejstříku a zda žádost má náležitosti podle § 5.

(2) Nemá-li žádost některou z náležitostí podle § 5, vyzve Úřad žadatele, aby žádost doplnil, stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce, a upozorní jej, že jinak řízení zastaví.

(3) Je-li označení původu vyloučeno ze zápisu podle § 4 nebo nesplňuje-li označení původu podmínky zápisu stanovené tímto zákonem, Úřad žádost zamítne.

(4) Obsahuje-li žádost o zápis označení původu do rejstříku potřebné náležitosti a není-li žádost zamítnuta podle odstavce 3, Úřad označení původu zapíše do rejstříku a zápis oznámí ve Věstníku vydávaném Úřadem (dále jen "Věstník"). O zápisu vydá žadateli osvědčení.

(5) Má-li být označení původu zapsáno do rejstříku pro zemědělský výrobek či potravinu, může Úřad v odůvodněných případech žadatele vyzvat, aby nálezem kontrolního orgánu doložil, že zemědělský výrobek či potravina splňuje náležitosti specifikace stanovené podle § 6. K předložení nálezu kontrolního orgánu stanoví Úřad žadateli přiměřenou lhůtu a upozorní jej, že nebude-li nález kontrolního orgánu v této lhůtě Úřadu předložen, bude řízení zastaveno.

Hlava III
Zápis označení původu

§ 8
Účinky zápisu označení původu do rejstříku

(1) Ochrana označení původu vzniká dnem zápisu do rejstříku. Doba ochrany označení původu není časově omezena.

(2) Zapsané označení původu je oprávněn užívat, zejména umisťovat na zboží, jehož se označení původu týká, každý, kdo vyrábí, zpracovává a připravuje zboží s odpovídající kvalitou či vlastnostmi na vymezeném území; v případě zemědělských výrobků či potravin uvedených ve vyhlášce podle § 26 je podmínkou užití označení původu na tomto zboží, které pochází z vymezeného území, rovněž dodržení specifikace stanovené podle § 6.

(3) Na zapsané označení původu nelze poskytovat licenci.

(4) Zapsané označení původu nesmí být poskytnuto jako zástava.

§ 9
Zápis změn specifikace

Žadatel o zápis označení původu může u Úřadu požádat o změnu specifikace, zejména se zřetelem k vývoji v oblasti vědeckých a technických znalostí nebo z důvodu nového vymezení území.

§ 10
Kontrola specifikace

(1) Orgánem, kterému přísluší kontrola specifikace podle tohoto zákona, je v rozsahu své působnosti Česká zemědělská a potravinářská inspekce, zřízená podle zvláštního právního předpisu.3)

(2) Kontrolní orgán podle odstavce 1 vydává závazné nálezy nebo posudky anebo osvědčení důležité pro zápis označení původu do rejstříku. K žádosti o změnu specifikace zemědělského výrobku nebo potraviny, k návrhu na zrušení zápisu označení původu zemědělského výrobku nebo potraviny (§ 11), popřípadě k žádosti o zápis označení původu zemědělského výrobku nebo potraviny do rejstříku je žadatel, popřípadě navrhovatel povinen předložit nález kontrolního orgánu.

(3) Každý může žádat kontrolní orgán podle odstavce 1 o vydání závazného nálezu nebo posudku anebo osvědčení důležitých pro uplatnění či obranu jeho práva. Kontrolní orgán je povinen požadovaný nález nebo posudek anebo osvědčení vydat bez zbytečného odkladu.

(4) Zjistí-li kontrolní orgán při provádění kontrolní činnosti nedostatky, je oprávněn vyžadovat jejich odstranění a uložit, popřípadě navrhnout opatření k jejich odstranění, včetně kontroly plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(5) Výsledky kontroly, kterou provedl zahraniční kontrolní orgán, budou v řízení před Úřadem brány v úvahu na základě mezinárodní smlouvy nebo na základě vzájemnosti. Předseda Úřadu může v jednotlivém případě rozhodnout, že nález zahraničního kontrolního orgánu bude brán v úvahu i při nesplnění podmínek podle věty první.

§ 11
Zrušení zápisu označení původu

(1) Úřad zruší zápis označení původu, zjistí-li na základě návrhu dotčené osoby nebo příslušného kontrolního orgánu anebo z vlastního podnětu, že

a)   označení původu bylo zapsáno, aniž vyhovuje podmínkám stanoveným tímto zákonem; v tomto případě se na označení původu hledí, jako by nebylo zapsáno;
b)   podmínky stanovené pro zápis označení původu odpadly;
c)   výrobek, pro nějž je označení původu zapsáno, podle nálezu příslušného kontrolního orgánu nesplňuje požadavky stanovené specifikací na zemědělský výrobek nebo potravinu a tyto požadavky nebyly splněny ani dodatečně ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem.

(2) Zápis označení původu v případě podle odstavce 1 písm. c) nelze zrušit, jestliže se na trhu vyskytuje zboží, které splňuje podmínky stanovené tímto zákonem.

(3) V rozhodnutí z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) nebo c) uvede Úřad den, k němuž se zrušuje zápis označení původu.

(4) Zrušení zápisu označení původu zapíše Úřad do rejstříku a oznámí ve Věstníku.

Hlava IV
Zeměpisná označení

§ 12
Zeměpisné označení

Pro náležitosti žádosti o zápis zeměpisného označení do rejstříku, pro řízení o žádosti o zápis zeměpisného označení, pro zápis změn týkajících se zapsaného zeměpisného označení, pro obsah a kontrolu specifikace zemědělského výrobku nebo potraviny, pro účinky zápisu zeměpisného označení, změny zápisu zeměpisného označení a jeho zrušení se obdobně použijí ustanovení týkající se označení původu.

Hlava V
Ustanovení o řízení

§ 13
Správní řízení

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení podle tohoto zákona správní řád4) s výjimkou ustanovení o lhůtě pro rozhodnutí.

(2) Úřad rozhodnutím zastaví řízení, nelze-li pro neúplnost či vady podání v řízení pokračovat; před vydáním rozhodnutí o zastavení řízení musí být na tuto skutečnost ten, kdo požádal o zahájení řízení, upozorněn. Úřad řízení zastaví i na žádost toho, kdo podal návrh na jeho zahájení.

§ 14

Osoby, které nemají na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, musí být v řízení o žádosti o zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení zastoupeny advokátem nebo patentovým zástupcem podle zvláštních právních předpisů.5)

§ 15
Rejstřík a Věstník

(1) Rejstřík je veřejný a každý má právo do něj nahlížet.

(2) Do rejstříku Úřad zapisuje tyto rozhodné údaje o označení původu a zeměpisném označení:

a)   číslo zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení a datum zápisu do rejstříku;
b)   znění označení původu, popřípadě znění zeměpisného označení;
c)   datum podání žádosti o zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení;
d)   zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba nebo zpracování anebo příprava zboží;
e)   název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě i jeho zástupce;
f)   adresu provozovny, která zboží opatřované označením původu, popřípadě zeměpisným označením vyrábí nebo zpracovává anebo připravuje v místě, jehož zeměpisný název tvoří označení původu nebo zeměpisné označení;
g)   zboží, jehož se označení původu, popřípadě zeměpisné označení týká, včetně vymezení kvality a znaků pro zboží charakteristických, a je-li zbožím zemědělský výrobek nebo potravina uvedená ve vyhlášce podle § 26, její specifikace, včetně jejích případných změn;
h)   zrušení zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení.

(3) Do rejstříku lze zapsat i jiné údaje důležité pro označení původu a pro zeměpisné označení.

(4) Ve Věstníku Úřad oznamuje zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku, jeho zrušení a jiné důležité skutečnosti, které se označení původu, popřípadě zeměpisného označení týkají.

(5) Na žádost po provedeném ověření předložených údajů se do rejstříku zapíšou změny, ke kterým došlo po zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení.

(6) Na žádost vydá Úřad výpis z rejstříku každému, kdo o to požádá. Výpis z rejstříku obsahuje údaje platné ke dni vystavení výpisu z rejstříku.

Hlava VI
Vztahy k zahraničí

§ 16

(1) Osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, mohou požádat o mezinárodní zápis označení původu podle mezinárodní smlouvy6) prostřednictvím Úřadu.

(2) Žadatel o mezinárodní zápis označení původu je povinen za úkony podle odstavce 1 zaplatit rovněž poplatky stanovené podle mezinárodní smlouvy; výši poplatků stanovených mezinárodní smlouvou oznámí Úřad ve Věstníku.

§ 17

(1) Mezinárodní zápis označení původu se žádostí o ochranu v České republice má tytéž účinky jako zápis označení původu do rejstříku vedeného Úřadem.

(2) Jestliže byla mezinárodně zapsanému označení původu odmítnuta ochrana pro území České republiky, hledí se na ně tak, jako by v České republice nebylo zapsáno.

Hlava VII
Ochrana označení původu a zeměpisných označení
podle práva Evropských společenství,
o ochraně zeměpisných označení
a označení původu zemědělských výrobků a potravin

§ 18
Žádost o ochranu

(1) Žádost o ochranu označení původu a zeměpisných označení v Evropské unii,7) která se týkají zemědělských výrobků a potravin vyrobených nebo zpracovaných anebo připravených na území, které se nachází v České republice, se podává u Úřadu.

(2) Žádost může podat jen osoba uvedená v § 5, jíž svědčí právo k označení původu, popřípadě zeměpisnému označení.

(3) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle tohoto zákona a náležitosti vyžadované nařízením, vyzve Úřad žadatele, aby ve lhůtě dvou měsíců nedostatky odstranil.

(4) Úřad žádost postoupí Komisi8) včetně všech dokladů, o které se jeho zjištění opírají, ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy byla řádná žádost doručena Úřadu. O této skutečnosti bude Úřad informovat žadatele.

(5) Úřad informuje žadatele o formálním zjištění Komise, že žádost obsahuje všechny údaje, do jednoho měsíce ode dne, kdy toto zjištění obdrží.

§ 19
Změna specifikace

Pro podání, ověřování a postoupení žádosti o změnu specifikace se obdobně použije ustanovení § 18.

§ 20
Námitky

(1) Osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, mohou u Úřadu podat řádně odůvodněné námitky proti zápisu označení původu a zeměpisných označení do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí, popřípadě námitky proti změně specifikace k označení výrobku, popřípadě k zeměpisnému označení.

(2) Námitky se podávají nejpozději ve lhůtě pěti měsíců ode dne, kdy Komise v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejnila jméno a adresu žadatele, název výrobku, hlavní body žádosti a odkazy na vnitrostátní právní předpisy týkající se výroby nebo zpracování anebo přípravy výrobků, včetně důvodů pro závěr, že název splňuje podmínky ochrany.

(3) Jsou-li podané námitky řádně odůvodněny, postoupí je Úřad Komisi k dalšímu řízení.

(4) Úřad odmítne postoupit námitky Komisi, jsou-li podány po lhůtě stanovené v odstavci 2; o této skutečnosti musí být osoba, která námitky podala, informována.

§ 21

(1) Vyzve-li Komise dotčené strany k uzavření dohody o námitkách proti zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku vedeného Komisí, je za Českou republiku příslušným k tomuto projednání Úřad ve spolupráci s příslušným orgánem státní správy. Před uzavřením dohody je Úřad povinen si vyžádat stanovisko toho, kdo podal žádost o ochranu označení původu, popřípadě zeměpisného označení podle § 18, nebo toho, kdo podal námitky proti zápisu takového označení podle § 20.

(2) Úřad je oprávněn žádat, aby ten, kdo podal žádost podle § 18, nebo ten, kdo podal námitky podle § 20, obstaral na své náklady nález nebo posudek anebo osvědčení příslušného kontrolního orgánu, které jsou důležité k uplatnění námitek proti zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku vedeného Komisí nebo k obraně proti takovýmto námitkám.

(3) Stanovisko České republiky k výsledku jednání o námitkách sdělí Komisi Úřad.

(4) Rozhodnutí Komise o námitkách sdělí žadateli, popřípadě tomu, kdo podal námitky podle § 20, Úřad.

§ 22

(1) Zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí má v České republice stejné účinky jako zápis takových označení do rejstříku vedeného Úřadem.

(2) Odmítne-li Komise zapsat označení původu nebo zeměpisné označení do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, pozbývá účinnosti rovněž zápis do rejstříku vedeného Úřadem.

(3) Kontrolní orgány, které kontrolují dodržování specifikace u zemědělského výrobku nebo potraviny, jehož označení původu, popřípadě zeměpisné označení je zapsáno do rejstříku vedeného Úřadem, jsou povinny provádět činnost podle § 10 i ve vztahu k zemědělskému výrobku nebo potravině pocházejícím z území, které se nachází v České republice, jehož označení původu, popřípadě zeměpisné označení je zapsáno do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí.

Hlava VIII
Práva ze zápisu označení původu
a zeměpisného označení

§ 23

(1) Zapsaná označení jsou chráněna proti

a)   jakémukoliv přímému či nepřímému obchodnímu užití zapsaného označení na zboží, na něž se zápis nevztahuje, pokud je toto zboží srovnatelné se zbožím zapsaným pod tímto označením nebo pokud užívání tohoto označení těží z dobré pověsti chráněného označení;
b)   jakémukoliv zneužití, napodobení nebo připomínání, i když je skutečný původ zboží uveden nebo je chráněné označení přeloženo nebo doprovázeno výrazy jako "druh", "typ", "metoda", "na způsob", "napodobeno" nebo podobným výrazem;
c)   jakémukoliv jinému lživému nebo klamavému údaji o zeměpisném původu, povaze nebo základních vlastnostech zboží uvedených na vnitřním či vnějším obalu, reklamních materiálech nebo dokumentech týkajících se příslušného zboží, jakož i proti použití přepravních obalů způsobilých vyvolat nepravdivý dojem o jeho původu;
d)   všemu ostatnímu jednání, které by mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboží.

(2) Zapsané označení se nemůže stát druhovým označením zboží; pokud vlastní zapsané označení zahrnuje i název zboží, který je považován za druhový, není užití tohoto druhového názvu na odpovídajícím zboží porušením odstavce 1 písm. a) nebo b).

§ 24
Ohrožení nebo porušení práva

(1) Každý se může u příslušného soudu domáhat, aby bylo zakázáno užívat zapsané označení pro srovnatelné zboží, které nesplňuje podmínky pro užívání označení původu či zeměpisného označení, a aby zboží označené způsobem, jímž došlo k ohrožení nebo porušení práv ze zapsaného označení původu, popřípadě zeměpisného označení, bylo staženo z trhu.

(2) Ten, jemuž svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému označení, má vůči každému, kdo uvádí nebo hodlá uvést na trh srovnatelné zboží, právo na informaci o původu tohoto zboží, na němž je umístěno chráněné označení původu či zeměpisné označení; soud právo na informaci nepřizná, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení.

(3) Ten, jemuž svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému označení, může požadovat, aby soud nařídil ohrožovateli či porušovateli těchto práv zničit zboží, jehož uvedením na trh by mohlo dojít nebo již došlo k ohrožení nebo porušení práva chráněného tímto zákonem. Soud zničení nenařídí, není-li toto zboží ve vlastnictví toho, proti němuž návrh směřuje, nebo jestliže by ohrožení či porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto ohrožení nebo porušení.

(4) Byla-li zásahem do práv ze zapsaného označení původu, popřípadě zeměpisného označení způsobena škoda, má poškozený právo na její náhradu. Byla-li tímto zásahem způsobena nemajetková újma, má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat v peněžitém plnění. Ten, jemuž svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému označení, může požadovat vydání bezdůvodného obohacení.

Hlava IX
Ustanovení přechodná, zmocňovací a zrušovací

§ 25
Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, nestanoví něco jiného.

(2) Výrobky, jimž byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přiznána ochrana označení původu podle dosavadních předpisů, požívají ochrany označení původu podle tohoto zákona.

(3) Řízení o přihláškách označení původu výrobků, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle tohoto zákona s tím, že přihlašovatel je povinen na výzvu Úřadu v jím stanovené lhůtě uvést svou přihlášku do souladu s požadavky, které klade tento zákon na žádost o zápis označení původu do rejstříku.

(4) Vztahy z označení původu výrobků zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona se posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku.

§ 26
Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou seznamy zemědělských výrobků a potravin, u nichž žádost o zápis označení původu do rejstříku musí být doložená specifikací.

§ 27
Zrušovací ustanovení

Zrušují se: 

1.  Zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků.
 2.  Vyhláška č. 160/1973 Sb., o řízení ve věcech označení původu výrobků.

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE

§ 28

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., se mění takto:

V § 2 odst. 1 písm. r) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 4f) zní:

"4.  výrobek nebo zboží, porušující práva toho, jemuž svědčí ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení.4f)

4f)   Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.".

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002, s výjimkou ustanovení § 18 až 22, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   Například § 69 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, § 20f a následující a § 829 a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Například § 60 zákona č. 455/1991 Sb., § 12c zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 63/1986 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 67/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 79/1985 Sb.
7)   Nařízení rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992, o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin.
8)   Čl. 211 až 219 Smlouvy o založení Evropského společenství.