SBÍRKA ZÁKONŮ částka 128
rozeslána dne 18.9.2001
 

330

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 5. září 2001

o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) až c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ
OBECNÁ USTANOVENĺ

§ 1

(1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") vykonává exekuční činnost a další činnost za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí touto vyhláškou.

(2) Další činností exekutora se rozumí poskytování právní pomoci, sepisování exekutorských zápisů, přijímání věcí do úschovy, provádění jiné činnosti na základě pověření soudu, zejména doručování písemností soudu a činnosti soudního vykonavatele, a provádění dražeb movitých nebo nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí (dále jen "dobrovolná dražba").

(3) V odměně exekutora je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s exekuční činností a další činností exekutora.

§ 2

(1) V souvislosti s exekuční činností a další činností má exekutor nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za doručení písemností.

(2) V souvislosti s exekuční činností náleží exekutorovi vedle nároků podle odstavce 1 náhrada za ztrátu času.

§ 3

Sjednal-li exekutor s oprávněným ve smlouvě o provedení exekuce smluvní odměnu za provedení exekuce, má exekutor za výkon exekuční činnosti vedle nároků podle § 1 odst. 1 a § 2 nárok na smluvní odměnu.

§ 4

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

ČÁST DRUHÁ
VÝKON EXEKUČNĺ ČINNOSTI

HLAVA I
ODMĚNA ZA VÝKON EXEKUČNĺ ČINNOSTI

Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky
§ 5

(1) Nestanoví-li se dále jinak, je základem pro určení odměny za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky výše exekutorem vymoženého plnění.

(2) Je-li prováděna exekuce na základě exekučního titulu, ve kterém se oprávněnému přiznává nárok na opětující se plnění, je základem pro určení odměny součet hodnot plnění, která mají být vymožena. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je základem pro určení odměny pětinásobek hodnoty ročního plnění.

§ 6

(1) Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí

do 3 000 000 Kč základu 15 %,
z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu      10 %,
z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu  5 %,
z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu  1 %.

(2) Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

(3) Odměna podle odstavce 1 činí nejméně 3 000 Kč.

Odměna za provedení exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky

§ 7
Odměna za provedení exekuce vyklizením

Odměna exekutora činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul.

§ 8
Odměna za provedení exekuce odebráním věci

(1) Odměna exekutora za provedení exekuce odebráním věci, je-li v exekučním titulu uvedena hodnota této věci, činí za každou odebranou věc 15 % z její hodnoty, nejméně však 2 000 Kč. Není-li cena odebrané věci v exekučním titulu uvedena, činí odměna exekutora 2 000 Kč za každou odebranou věc.

(2) Odměna za provedení exekuce odebráním věci činí nejvýše 10 000 Kč za všechny věci odebrané na základě jednoho exekučního titulu.

§ 9
Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci

(1) Výše odměny exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se vypočte podle § 6. Základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci.

(2) Odměna exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.

§ 10
Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů

Odměna exekutora činí 6 000 Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.

§ 11
Společná ustanovení k odměně za výkon exekuční činnosti

(1) Upustí-li exekutor od provedení exekuce (§ 46 odst. 3 zákona), náleží mu odměna

a)   v případě exekuce ukládající zaplacení peněžité částky ve výši 50 % odměny podle § 6 s tím, že za základ odměny se považuje výše pohledávky, která má být vymožena,
b)   v případě exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky ve výši 30 % odměny podle § 7 až 10.

(2) Zanikne-li pověření exekutora k provedení exekuce rozhodnutím soudu o vyloučení exekutora nebo o zastavení exekuce anebo o pověření jiného exekutora provedením exekuce [§ 51 písm. a), b) a d) zákona], činí odměna exekutora, jehož pověření zaniklo, 3 000 Kč, nestanoví-li se dále jinak.

(3) Pokud exekutor před tím, než z důvodů podle odstavce 2 zaniklo jeho pověření k provedení exekuce na peněžité plnění, již vymohl část pohledávky, náleží mu odměna stanovená podle § 6 z výše vymožené části pohledávky, nejméně však ve výši podle odstavce 2.

(4) Pokud pověření exekutora zaniklo z důvodů, které exekutor zavinil, odměna mu nenáleží.

(5) Nároky exekutora na náhradu výdajů vynaložených v souvislosti s exekuční činností nejsou ustanoveními odstavců 1 až 4 dotčeny.

§ 12
Záloha na náklady exekuce

(1) Výši zálohy na náklady exekuce a lhůtu k její úhradě určuje exekutor.

(2) Záloha na náklady provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nesmí přesáhnout 30 % odměny podle § 6 s tím, že za základ odměny se považuje výše pohledávky, která má být vymožena, a v případě exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky nesmí přesáhnout 50 % odměny stanovené pro takovou exekuci v ustanovení § 7 až 10. Záloha na náklady provedení exekuce podle § 9 odst. 1 nesmí přesáhnout 3 000 Kč.

HLAVA II
NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ, NÁHRADA ZA ZTRÁTU ČASU A NÁHRADA ZA DORUČENĺ PĺSEMNOSTĺ

§ 13
Náhrada hotových výdajů

(1) Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuce. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem.1)

(3) Náhrada nákladů vynaložených na znalecké posudky se řídí zvláštními právními předpisy.2)

§ 14
Náhrada za ztrátu času

(1) Náhrada za promeškaný čas náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět.

(2) Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.

§ 15
Náhrada za doručení písemností

(1) Doručuje-li exekutor písemnost v exekučním řízení sám, náleží mu náhrada za doručení písemností.

(2) Náhrada za doručení písemností sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, paušální částka se nezvyšuje.

(3) Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti.

ČÁST TŘETĺ
PRÁVNĺ POMOC

§ 16

(1) Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za poskytování právní pomoci a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci exekutorem se použije obdobně zvláštní právní předpis.3) Za poskytování právních služeb podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje poskytování právní pomoci exekutorem.

(2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti s poskytováním právní pomoci se řídí ustanovením § 15.

ČÁST ČTVRTÁ
SEPISOVÁNĺ EXEKUTORSKÝCH ZÁPISŮ A PŘIJĺMÁNĺ VĚCĺ DO ÚSCHOVY

§ 17

(1) Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za sepisování exekutorských zápisů a za přijímání věcí do úschovy a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti se sepisováním exekutorských zápisů a s přijímáním věcí do úschovy se použije obdobně zvláštní právní předpis.4) Za sepsání notářského zápisu a za přijetí listin a peněz do úschovy notářem podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje sepsání exekutorského zápisu a přijetí věcí do úschovy exekutorem.

(2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti se sepisováním exekutorských zápisů a s přijímáním věcí do úschovy se řídí ustanovením § 15.

ČÁST PÁTÁ
JINÁ ČINNOST NA ZÁKLADĚ POVĚŘENĺ SOUDU

§ 18

(1) Za doručování písemností soudu z pověření soudu náleží exekutorovi odměna ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti; tato odměna zahrnuje náhradu za doručení písemností. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, odměna se nezvyšuje. Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, odměna exekutorovi nenáleží.

(2) Náhrada hotových výdajů v souvislosti s doručováním písemností soudu se řídí ustanovením § 13.

§ 19

(1) Za výkon činnosti soudního vykonavatele z pověření soudu náleží exekutorovi,

a)   je-li vymáháno peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetně, odměna ve výši 300 Kč,
b)   je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší než 15 000 Kč, odměna ve výši 2 % z této částky, nejvýše však 50 000 Kč,
c)   je-li vymáháno nepeněžité plnění, odměna ve výši 1 000 Kč.

(2) Odměna určená podle odstavce 1 náleží exekutorovi za každý nařízený výkon rozhodnutí, při jehož provádění činí exekutor z pověření soudu úkony vykonavatele.

§ 20

(1) Náhrada hotových výdajů v souvislosti s výkonem činnosti soudního vykonavatele se řídí ustanovením § 13.

(2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti s výkonem činnosti soudního vykonavatele se řídí ustanovením § 15.

§ 21

Vykonává-li exekutor z pověření soudu činnost odlišnou od činnosti uvedené v ustanoveních § 18 a 19, náleží mu za každý úkon odměna ve výši 100 Kč a náhrada hotových výdajů a náhrada za doručení písemností podle § 20.

§ 22

Odměnu a náhrady za jinou činnost exekutora konanou z pověření soudu vyplácí exekutorovi soud, který ho touto činností pověřil.

ČÁST ŠESTÁ
PROVEDENĺ DRAŽBY

§ 23

(1) Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za provedení dobrovolné dražby a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s provedením dobrovolné dražby se použije obdobně zvláštní právní předpis.5) Za náklady dražby podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje odměna exekutora a náhrada hotových výdajů.

(2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti s provedením dobrovolné dražby se řídí ustanovením § 15.

ČÁST SEDMÁ
ČINNOST SPRÁVCE PODNIKU

§ 24

Na stanovení výše a způsobu určení odměny správce podniku a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s činností správce podniku se použije obdobně zvláštní právní předpis.6)

ČÁST OSMÁ
POJIŠTĚNĺ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

§ 25

Exekutorská komora České republiky může exekutorovi zprostředkovat sjednání smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti, a exekutor může tohoto zprostředkování při jednání s pojistitelem využít.

ČÁST DEVÁTÁ
USTANOVENĺ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 26

(1) Odměna exekutora za vydání výpisu z exekutorského zápisu činí za každou započatou stranu vydaného textu tohoto výpisu 200 Kč. Obsahuje-li tento výpis z exekutorského zápisu opisy příloh exekutorského zápisu, činí odměna za každou stranu přílohy 30 Kč.

(2) Odměna exekutora za vydání dalšího stejnopisu exekutorského zápisu činí za každou započatou stranu vydaného textu exekutorského zápisu 100 Kč. Obsahuje-li tento stejnopis exekutorského zápisu opisy příloh exekutorského zápisu, činí odměna za každou stranu přílohy 30 Kč.

(3) Odměna exekutora za vydání prostého opisu exekutorského zápisu a výpisu, opisu nebo potvrzení ze spisu činí za každou započatou stranu textu 30 Kč.

§ 27

Základ pro určení odměny exekutora se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a vypočítaná odměna na celé desetikoruny nahoru.

§ 28
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Bureš v. r.


1)   Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 128/1998 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
2)   Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb., vyhlášky č. 184/1990 Sb. a vyhlášky č. 77/1993 Sb.
3)   Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. a vyhlášky č. 484/2000 Sb.
4)   Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.
5)   Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb.
6)   Vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů.