SBÍRKA ZÁKONŮ částka 57
rozeslána dne 26.4.2001
  

141

ZÁKON

ze dne 3. dubna 2001,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o spotřebních daních

Čl. I

Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 241/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno c) zní:

"c) vývozem výstup vybraných výrobků z tuzemska propuštěných do režimu vývozu1)
nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku1a)
anebo umístění českých vybraných výrobků do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma,".

  2. V § 2 písm. d) se odkaz na poznámku a poznámka pod čarou č. 2) zrušuje.

3. V § 2 písm. e) se slova "§ 19 odst. 5" nahrazují slovy "§ 19 odst. 5 a 6".

4. V § 2 písm. f) se za slova "vybraných výrobků" vkládají slova "a při vracení českých vybraných výrobků podle § 4 odst. 1 písm. a) a b)".

5. V § 2 písm. f) se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

6. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 8b) zní:

"l) cenou pro konečného spotřebitele pevná cena stanovená podle zvláštního právního předpisu.8b)

8b)  § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.".

7. V § 3 odst. 3 se za slovem "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

8. V § 4 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:

"(1) Předmětem daně jsou v tuzemsku vyrobené nebo do tuzemska dovezené vybrané výrobky, jakož i vybrané výrobky, které se podle celního zákona považují za české zboží a které jsou

a)   umístěny ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu, nejsou vyvezeny do zahraničí a jsou původním nebo novým vlastníkem v nezměněném stavu vráceny zpět do tuzemska,
b)   umístěny ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu, prošly zpracovatelskými operacemi,7a) nejsou vyvezeny do zahraničí a jsou původním nebo novým vlastníkem ve změněném stavu vráceny zpět do tuzemska.

7a)  § 164 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.".

9. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slova "výroby cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

10. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova "dovozu cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

11. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova "ve svobodném celním skladu" vkládají slova "podle § 4 odst. 1 písm. a) a b)" a za slova "zpět do tuzemska" se doplňují slova "nebo porušením podmínek stanovených pro příslušný režim, do kterého jsou vybrané výrobky pod celním dohledem propuštěny,".

12. V § 5 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) při tuzemské výrobě a při dovozu cigaret, doutníků a cigarillos dnem odebrání tabákových nálepek od Celního úřadu Kutná Hora, s výjimkou cigaret, doutníků a cigarillos určených pro vývoz, které podle § 40c nesmějí být značeny a u nichž vzniká daňová povinnost podle písmene a),".

 13. V § 5 odst. 1 písm. f) se za slova "u cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

14. V § 6 odst. 1 se za slova "vybraných výrobků," vkládají slova "s výjimkou tabákových výrobků,".

15. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Základ daně u tabákových výrobků je uveden v § 39.".

16. V § 8 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) prokazatelně zničené nepředvídatelnou a neodvratitelnou událostí.".

 17. V § 9 první věta zní: "Nárok na osvobození od daně včetně uvedení ustanovení zákona, podle kterého se tento nárok uplatňuje, musí u vybraných výrobků, na které se vztahuje ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), § 23 a § 29 odst. 1 písm. a), b), d) a e), nabyvatel uplatnit u plátce písemně nejpozději před vyhotovením dokladu o jejich vyskladnění od tuzemského výrobce nebo u celního orgánu při podání písemného celního prohlášení,16) jsou-li dovážené vybrané výrobky propuštěny do režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo u původního vlastníka před přechodem vlastnického práva k nezdaněnému lihu tvořícímu obchodní majetek, při prodeji podniku či jeho vkladu do obchodní společnosti nebo družstva.".

18. V § 9 se slova "povolení Ministerstva financí15a)" nahrazují slovy "povolení Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu15a)".

19. V § 10 odst. 1 se za slova "výroby cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

20. V § 10 odst. 1 písmena a) a b) včetně poznámek pod čarou č. 16b) a 16c) znějí:

"a)  obchodní firmu nebo název,16b) sídlo a daňové identifikační číslo17) plátce u právnických osob, obchodní firmu nebo jméno a příjmení,16c) bydliště a daňové identifikační číslo plátce u fyzických osob,
b)   obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo u právnických osob, obchodní firmu nebo jméno a příjmení, bydliště a daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno) u fyzických osob, kterým byly vybrané výrobky vyskladněny podle § 2 písm. h),

16b)  § 8 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 370/2000 Sb.
16c)  § 8 odst. 2 a § 9 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 370/2000 Sb.".

21. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova "číselný kód uvedený" nahrazují slovy "číselné označení uvedené".

22. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)  podpis plátce.".

23. V § 10 odst. 2 se slova "číselného kódu" nahrazují slovy "číselného označení", slova "číselný kód" se nahrazují slovy "kód sazebníku8a)" a odkaz na poznámku a poznámka pod čarou č. 17b) se ruší.

24. V § 10 odstavec 6 zní:

"(6) Při dovozu vybraných výrobků plní funkci daňového dokladu rozhodnutí celního orgánu o propuštění vybraných výrobků do volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo při propuštění vybraných výrobků do tuzemska podle § 4 odst. 1 písm. a) a b) vydané na tiskopisu celního prohlášení16a) nebo jiné rozhodnutí celního orgánu o vyměření daně. Při vývozu vybraných výrobků plní funkci daňového dokladu, prokazujícího nárok na vrácení daně podle § 12 odst. 1 písm. a) a e), rozhodnutí celního orgánu o propuštění vybraných výrobků do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku, vydané na tiskopisu celního prohlášení, s potvrzením celního orgánu o výstupu vybraných výrobků z tuzemska, na kterém je uveden údaj o datu přechodu vybraných výrobků přes státní hranice, nebo rozhodnutí o propuštění vybraných výrobků do režimu vývozu vydané na tiskopisu celního prohlášení s celně schváleným určením umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, na kterém je celním orgánem potvrzeno umístění vybraných výrobků do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma.".

25. V § 10 odst. 7 se za slova "Při výrobě cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

26. V § 12 odst. 1 písm. a) se slova "potvrzen výstup" nahrazují slovy "potvrzeno datum výstupu".

27. V § 12 odst. 1 písm. b) se slova "a lihovin" zrušují.

28. V § 12 odst. 2 se za slova "se nevztahují na cigarety" vkládají slova " , doutníky a cigarillos", za slova "vracení daně u cigaret" se vkládají slova " , doutníků a cigarillos" a slova "§ 40f odst. 4 a 5" se nahrazují slovy "§ 40f odst. 4, 5 a 7".

29. V § 12a odst. 1 písm. e) se slova " , zvláštní mise" zrušují.

30. V § 12a odst. 2 písm. a) se slova "podle principu vzájemnosti" zrušují.

31. V § 12a odst. 2 písm. c) se slova "podle principu vzájemnosti" zrušují.

32. V § 12a odst. 4 písm. a) se slova "obchodní jméno, název (není-li obchodní jméno)" nahrazují slovy "obchodní firmu nebo název".

33. V § 12a odst. 4 písm. b) se slova " , popřípadě obchodní jméno" nahrazují slovy "nebo obchodní firmu".

34. V § 12a odst. 8 se za druhou větu vkládá tato věta: "Pokud cizí stát českým diplomatickým misím, konzulárním úřadům a českým státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů akreditovaných v tomto cizím státě, nevrací daň, protože neuplatňuje daně jako součást ceny zboží nebo poskytovaných služeb, vrátí Česká republika diplomatickým misím, konzulárním úřadům a jejich státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických a konzulárních misí, daň v rozsahu podle odstavce 2.".

35. V § 12a odst. 8 poslední větě se slova "písm. b), c) a e)" nahrazují slovy "písm. b), c) a d)".

36. V § 12b odst. 2 písmeno a) zní:

"a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště žadatele,".

 37. V § 12c odst. 2 písm. a) a b) se slova "obchodní jméno, název (není-li obchodní jméno)" nahrazují slovy "obchodní firma nebo název" a slova " , popř. obchodní jméno" se nahrazují slovy "nebo obchodní firma".

38. V § 12c odst. 2 písm. c) se za slova "topných olejů" vkládají slova "včetně jejich obchodního označení a číselného označení uvedeného v tiskopisu daňového přiznání".

39. V § 12c odst. 3 písm. a) se slova "obchodní jméno, název (není-li obchodní jméno)" nahrazují slovy "obchodní firma nebo název" a slova " , popř. obchodní jméno" se nahrazují slovy "nebo obchodní firma".

40. V § 12c odst. 3 písm. b) se za slova "topných olejů" vkládají slova "včetně jejich obchodního označení a číselného označení uvedeného v tiskopisu daňového přiznání".

41. V § 12c odst. 7 se slova "Po uplynutí této lhůty" nahrazují slovy "Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo,".

42. V § 12f odst. 1 se za slova "za cenu obsahující daň" vkládají slova " , nebo tyto výrobky samy vyrobily," a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby uvedených výrobků pro stanovený účel.".

43. V § 12f odstavec 4 zní:

"(4) Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje dokladem o nákupu výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c), evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků, dokladem o výměře zemědělských a lesních pozemků, na nichž hospodaří na základě vlastnického práva, písemné nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu, a jde-li o fyzickou osobu, dokladem o zapsání do evidence podle zvláštního právního předpisu, případně výpisem z obchodního rejstříku, jde-li o právnickou osobu, výpisem z obchodního rejstříku, případně jiným dokladem, podle kterého tato právnická osoba vznikla. V případě, že poplatník spotřebuje pro účely uvedené v odstavci 1 výrobky uvedené v odstavci 1, které sám vyrobil, nahrazuje se doklad o nákupu interním dokladem podle odstavce 7.".

44. V § 12f odst. 5 se slovo "daňové" nahrazuje slovem "zdaňovací".

45. V § 12f odst. 6 písm. a) a b) se slova "obchodní jméno, název, není-li obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firma nebo název" a slova " , popř. obchodní jméno" se nahrazují slovy "nebo obchodní firma".

46. V § 12f odst. 6 písm. c) se za slovy "§ 19 odst. 2 písm. c)" vkládají slova "včetně jejich obchodního označení a číselného označení uvedeného v tiskopisu daňového přiznání".

47. V § 12f se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)   obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce, je-li výrobce právnickou osobou; jméno a příjmení nebo obchodní firma, bydliště a daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo výrobce, je-li výrobce fyzickou osobou,
b)   množství v objemových jednotkách,
c)   sazba spotřební daně platná v den vyskladnění výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) podle § 2 písm. h) bodu 3,
d)   výše spotřební daně celkem,
e)   datum vystavení interního dokladu,
f)   číslo interního dokladu,
g)   podpis výrobce.".

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.

48. V § 12f odst. 11 se slova "Po uplynutí této lhůty" nahrazují slovy "Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo,".

49. Za § 12g se vkládají nové § 12h a 12i, které znějí:

"§ 12h

(1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily nebo dovezly technický benzin uvedený v § 19 odst. 1 písm. b) (dále jen "technický benzin") nebo mazací a ostatní oleje a automobilová plastická maziva podle § 19 odst. 1 písm. g) (dále jen "mazací oleje") za cenu obsahující daň a prokazatelně tento technický benzin nebo tyto mazací oleje použily v rámci podnikatelské činnosti,8) a to jinak než pro prodej, pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. b). Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby technických benzinů nebo mazacích olejů pro jiné účely, než je prodej, pohon motorů nebo výroba směsí podle § 19 odst. 2 písm. b). Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o nákupu a evidencí o nákupu a spotřebě vedenou poplatníkem. V případě dovozu plní funkci dokladu o nákupu rozhodnutí celního orgánu o propuštění technického benzinu do volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení vydané na tiskopisu písemného celního prohlášení.16a) V případě, že právnické a fyzické osoby použijí jinak než pro prodej, pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. b) technický benzin, který samy vyrobily, nebo mazací oleje, které samy vyrobily, prokazuje se nárok na vrácení daně interním dokladem.

(2) Na dokladu o nákupu, který je na požádání prodávající povinen vystavit nejpozději následující pracovní den po dni vyžádání, musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)   obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo17) prodávajícího, je-li prodávající právnickou osobou; jméno a příjmení nebo obchodní firma, bydliště a daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo prodávajícího, je-li prodávající fyzickou osobou,
b)   obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího, je-li kupující právnickou osobou; jméno a příjmení nebo obchodní firma, bydliště a daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo kupujícího, je-li kupující fyzickou osobou,
c)   množství technického benzinu včetně jeho obchodního označení a číselného označení uvedeného v tiskopisu daňového přiznání v objemových jednotkách nebo množství mazacích olejů včetně jejich označení a číselného označení uvedeného v tiskopisu daňového přiznání v objemových jednotkách,
d)   sazba spotřební daně platná v den vyskladnění technického benzinu nebo mazacích olejů plátcem daně,
e)   výše celkové ceny technického benzinu nebo mazacích olejů včetně spotřební daně,
f)   výše spotřební daně celkem,
g)   datum vystavení dokladu o nákupu,
h)   číslo dokladu o nákupu,
i)   podpis prodávajícího.

(3) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)   obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo17) výrobce, je-li výrobce právnickou osobou; jméno a příjmení nebo obchodní firma, bydliště a daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo výrobce, je-li výrobce fyzickou osobou,
b)   množství technického benzinu včetně jeho obchodního označení a číselného označení uvedeného v tiskopisu daňového přiznání v objemových jednotkách nebo množství mazacích olejů, včetně jejich obchodního označení a číselného označí uvedeného v tiskopisu daňového přiznání v objemových jednotkách,
c)   sazba spotřební daně platná v den vyskladnění technického benzinu nebo mazacích olejů plátcem daně,
d)   výše spotřební daně celkem,
e)   datum vystavení interního dokladu,
f)   číslo interního dokladu,
g)   podpis výrobce.

(4) Nárok na vrácení daně lze přiznat pouze do výše daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupeného technického benzinu ve výši platné v den jeho vyskladnění od plátce daně nebo v den jeho dovozu nebo do ceny nakoupených mazacích olejů ve výši platné v den jejich vyskladnění od plátce daně nebo v den jejich dovozu. Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel postavení daňových poplatníků bez povinnosti se registrovat.

(5) Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 uplatní poplatníci v daňovém přiznání podaném u finančního orgánu3) na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí. Nárok se uplatní za zdaňovací období, ve kterém vznikl. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Nárok lze uplatnit nejpozději do šesti měsíců od 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Daňové přiznání předkládají poplatníci nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se poplatníkovi bez žádosti do 30 dnů ode dne následujícího po jeho vzniku.

(6) Pokud poplatníci podle odstavce 1 zjistí, že daňové přiznání, které předložili podle odstavce 5, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek snížení nároku na vrácení daně, jsou povinni předložit správci daně dodatečné daňové přiznání podle zvláštního právního předpisu.18a)

(7) Pokud poplatníci podle odstavce 1 zjistí, že daňové přiznání, které předložili podle odstavce 5, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek zvýšení nároku na vrácení daně, mohou předložit správci daně nejpozději do 6 měsíců od posledního dne lhůty pro předložení daňového přiznání (odstavec 5) dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

(8) Dodatečné daňové přiznání musí být jako dodatečné výrazně označeno. V dodatečném daňovém přiznání se uvedou pouze rozdíly proti daňovému přiznání původně podanému.

§ 12i

Ministerstvo financí stanoví k provedení § 12h odst. 1 vyhláškou způsob výpočtu uplatňovaného nároku na vrácení daně a způsob vedení evidence o nákupu a spotřebě technického benzinu nebo mazacích olejů.".

50. V § 13 odst. 3 se za slova "s výjimkou dovozu cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

51. V § 13 odst. 6 se slova "Nedodržením lhůty" nahrazují slovy "Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo,".

52. V § 13 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) V průběhu konkursu až do jeho skončení předkládá daňové přiznání správce konkursní podstaty jednající za plátce v termínu stanoveném v odstavci 2. To se týká i daňového přiznání za část zdaňovacího období uplynulou do dne prohlášení konkursu.".

53. V § 14 odst. 4 a 5 se za slova "podle § 5 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "a e)".

54. V § 15 odst. 1 se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: "Plátci jsou povinni se registrovat za každou daň samostatně.".

55. V § 15 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Finanční orgán je oprávněn zrušit registraci plátce, kterému nevznikne daňová povinnost nebo který bez udání důvodu neuplatnil nárok na vrácení daně po dobu 12 po sobě následujících měsíců.

(4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 3 má odkladný účinek a účinnost zrušení registrace nastává dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace.".

56. V § 16 odst. 2 se za slova "s výjimkou dovozu cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

57. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Plátci jsou také právnické a fyzické osoby, které použijí jako přísadu nebo plnivo (aditivum) do paliva nebo maziva výrobky uvedené v § 19 odst. 4 nebo tyto výrobky pro takový účel prodají se sazbou nižší, než je sazba daně stanovená pro toto palivo nebo mazivo.".

58. V § 19 odst. 2 písm. c) se slovo "buď" a slova "nebo nejvíce 5 % hmotnostních" zrušují.

59. V § 19 odst. 4 se za slova "přísada nebo plnivo" vkládá slovo "(aditivum)" a na konci odstavce se doplňují slova " , s výjimkou výrobků, které absorbují vodu z paliv a maziv v nádržích a palivových systémech".

60. V § 20 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)  dnem použití výrobků uvedených v § 18 odst. 4 jako přísady nebo plniva do paliv či maziv nebo dnem jejich prodeje pro tento účel.".

61. V § 22 odst. 1 se u kódu sazebníku 2710 00 v položce "technické benziny podle § 19 odst. 1 písm. b)" sazba daně "0 Kč/1000 l" nahrazuje sazbou daně "10 840 Kč/1000 l" a v položce "mazací a ostatní oleje a automobilová plastická maziva podle § 19 odst. 1 písm. g)" se sazba daně "0 Kč/1000 l" nahrazuje sazbou daně "8 150 Kč/1000 l".

62. V § 22 odst. 4 se sazba daně "8 150 Kč/1000 l" nahrazuje sazbou daně "5 624 Kč/1000 l".

63. V § 22 se na konci odstavce 5 doplňuje tato věta: "Pokud jsou tyto výrobky určeny jako přísada nebo plnivo do dvou nebo více paliv a maziv, pro která je stanovena rozdílná sazba daně, zdaňují se sazbou daně vyšší.".

64. V § 29 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

65. V § 35 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a) révová vína, tj. výrobky vyrobené alkoholovým kvašením rmutu nebo hroznového moštu z odrůd révy vinné, a to buď úplným nebo částečným, které mohou být i obohacené lihem až do výše 22 % objemových alkoholu,".Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

 66. V § 35 písm. c) se slovo "řízeným" nahrazuje slovy "prvotním nebo".

67. V § 35 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 21e) zní:

"e)  ostatní výrobky podle zvláštního předpisu,21e) s výjimkou výrobků uvedených v písmenu f),

21e)  Příloha č. 4 vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.".

68. V § 37 ve sloupci "Text" u kódu sazebníku 2204 se slova "§ 35 písm. a)" nahrazují slovy "§ 35 písm. b)" a slova "§ 35 písm. b)" se nahrazují slovy "§ 35 písm. c)", u kódů sazebníku 2205 a 2206 se slova "§ 35 písm. c)" nahrazují slovy "§ 35 písm. d)", u kódu sazebníku 2206 se slova "§ 35 písm. d)" nahrazují slovy "§ 35 písm. e)" a slova "§ 35 písm. e)" se nahrazují slovy "§ 35 písm. f)".

69. V § 37 se na konci textu u kódu sazebníku 2204 ve sloupci "Text" doplňují slova "révová vína podle § 35 písm. a)" a ve sloupci "Sazba daně" slova "0 Kč/litr".

70. V § 37 se u kódu sazebníku 2206 ve sloupci "Sazba daně" slova "5,10 Kč/litr" nahrazují slovy "0 Kč/litr".

71. V § 38 odst. 2 se slova " , tabákový odpad, droliny" nahrazují slovy "a tabákový odpad".

72. § 39 zní:

"§ 39
Základ daně

(1) Základem daně pro procentní část daně u doutníků, cigarillos, lulkových, dýmkových, cigaretových, šňupavých a žvýkacích tabáků, tabákového odpadu, cigaret a tabákových vložek z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret je cena pro konečného spotřebitele.

(2) Základem daně pro pevnou část daně u doutníků, cigarillos, lulkových, dýmkových, cigaretových, šňupavých a žvýkacích tabáků, tabákového odpadu, cigaret a tabákových vložek z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret je množství cigaret vyjádřené v kusech, popřípadě v kilogramech.

(3) Základem daně pro procentní část daně u cigaret, které jsou určené pro vývoz, je cena pro konečného spotřebitele, za kterou jsou prodávány cigarety se stejným obchodním názvem a o stejném počtu kusů v jednotkovém balení na tuzemském trhu.

(4) Základem daně pro procentní část daně u cigaret, které jsou určené pro vývoz a cigarety s tímto obchodním názvem se nedodávají na tuzemský trh, je cena pro konečného spotřebitele cigaret nejprodávanější cenové kategorie o stejném počtu kusů v jednotkovém balení na tuzemském trhu.".

73. § 40 zní:

"§ 40
Sazby daně

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Kód
sazebníku
Text Sazba  daně
pevná procentní
2401 tabákový odpad   440 Kč/kg 5 %
2402  cigarety   0,36 Kč/kus 22 %
  doutníky, cigarillos 0,36 Kč/kus 5 %
2403 cigaretový tabák nařezaný pro výrobu cigaret 440 Kč/kg 5 %
  tabákový odpad upravený pro kouření 440 Kč/kg 5 %
   tabákové vložky z cigaretového tabáku
pro ruční výrobu cigaret
0,36 Kč/kus 22 %
  lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky   440 Kč/kg 5 %
  ostatní tabákové výrobky v kusech 0,36 Kč/kus  22 %
  ostatní tabákové výrobky v kg 440 Kč/kg 5 %.

(2) Výše daně se vypočítá jako součet pevné částky daně násobený počtem kusů nebo počtem kilogramů a procentní části daně.

(3) Každých započatých 90 mm délky tabákového provazce se považuje za jeden kus.

(4) Minimální sazby daně jsou stanoveny takto:

Kód
sazebníku
Text Minimální sazba daně
2401 tabákový odpad 440 Kč/kg
2402 cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně 0,67 Kč/kus
  cigarety filtrové délky nad 70 mm 0,79 Kč/kus
  doutníky, cigarillos  0,79 Kč/kus
2403 cigaretový tabák nařezaný pro výrobu cigaret 440 Kč/kg
  tabákový odpad upravený pro kouření 440 Kč/kg
  tabákové vložky z cigaretového
tabáku pro ruční výrobu cigaret
0,79 Kč/kus
  lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky 440 Kč/kg
  ostatní tabákové výrobky v kusech 0,79 Kč/kus
  ostatní tabákové výrobky v kg 440 Kč/kg.

(5) Minimální sazba daně se použije, nedosáhne-li výše daně vypočtená podle odstavce 1 výši vypočtenou podle odstavce 4, a základem daně je množství tabákových výrobků vyjádřené v kusech nebo v kilogramech.".

74. V § 40a odst. 2 se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků nebo cigarillos".

75. V § 40c nadpis zní: "Značení cigaret, doutníků a cigarillos".

76. V § 40c odst. 1 větě první se za slovo "Cigarety" vkládají slova " , doutníky a cigarillos", slova "(dále jen "cigarety")" se zrušují a ve větě druhé se za slovo "cigarety" vkládají slova " , doutníky a cigarillos".

77. V § 40c odst. 2 se za slova "cigarety" vkládají slova " , doutníky a cigarillos".

78. V § 40c odst. 4 se za slova "Značení cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

79. V § 40c se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Cena pro konečného spotřebitele musí být u cigaret, doutníků a cigarillos vytištěna na tabákové nálepce22a) a u ostatních tabákových výrobků musí být cena vytištěna viditelně na obalu nebo na přelepce uzavírající spotřebitelské balení připevněné k balení lepidlem takovým způsobem, aby ji nebylo možno bez poškození odstranit. U doutníků a cigarillos musí být na tabákové nálepce kromě ceny pro konečného spotřebitele za jednotkové balení určené k přímé spotřebě uvedena i cena za kus.

(6) Tisk ceny pro konečného spotřebitele na tabákovou nálepku zajistí úřad.".Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

80. V § 40c odst. 8 se za slovo "cigarety" vkládají slova " , doutníky a cigarillos".

81. V § 40c odst. 9 se za slovo "Cigarety" vkládají slova " , doutníky a cigarillos".

82. V § 40d odst. 1 se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

83. V § 40d odst. 2 se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos" a za slova "je povinen objednávat" se vkládají slova "a nakupovat".

84. V § 40d odst. 4 se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

85. V § 40d odst. 5 se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

86. V § 40d odst. 6 se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

87. V § 40d odst. 7 se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

88. V § 40d odst. 9 se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

89. V § 40d odst. 9 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

90. V § 40d odst. 9 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)  ceny cigaret, doutníků a cigarillos pro konečného spotřebitele nemá uveřejněny v Cenovém věstníku.".

91. V § 40d odst. 10 se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

92. V § 40d odst. 11 se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

93. V § 40d odstavec 12 zní:

"(12) Úřad je povinen vydat objednané tabákové nálepky včetně platebního výměru výrobci nebo dovozci cigaret, doutníků a cigarillos do 14 dnů ode dne doručení objednávky s výjimkou objednávky podle odstavce 7, pokud vydání tabákových nálepek z důvodů stanovených v odstavci 9 písemně neodmítne. Písemné odmítnutí vydání tabákových nálepek je úřad povinen výrobci nebo dovozci cigaret, doutníků a cigarillos odeslat nejpozději první pracovní den po dni převzetí objednávky. U objednávek podle odstavce 7 se lhůta pro vydání tabákových nálepek nebo pro jeho odmítnutí prodlužuje o lhůtu stanovenou v odstavci 7. Úřad nemůže odmítnout vydat objednané tabákové nálepky výrobci nebo dovozci cigaret, doutníků a cigarillos, pokud jsou tyto nálepky zaplaceny včetně daně v hotovosti nejpozději při převzetí těchto tabákových nálepek. V tomto případě se nepoužijí ustanovení odstavců 7 a 8 a odstavce 9 písm. b).".

94. V § 40d odst. 13 se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

95. V § 40e odst. 1 se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

96. V § 40e odst. 2 se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

97. V § 40f odst. 1 se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos", ve druhé větě se za slova "60 % celkové plochy tabákové nálepky" vkládají slova "a musí být prokazatelné, v jaké výši byla natištěna na tabákové nálepce cena pro konečného spotřebitele", ve čtvrté větě se slovo "obě" nahrazuje slovem "všechny" a v poslední větě se slovo "písemný" zrušuje.

98. V § 40f odstavec 2 zní:

"(2) Pokud Ministerstvo financí rozhodne o změně vzoru tabákové nálepky, aniž by se měnila sazba daně, je výrobce nebo dovozce cigaret, doutníků a cigarillos povinen vrátit úřadu nepoužité tabákové nálepky starého vzoru nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva financí o zavedení nového vzoru. Za vrácené tabákové nálepky starého vzoru vydá úřad bezplatně tabákové nálepky nového vzoru do 15 dnů po dni doručení vrácených tabákových nálepek, pokud se s výrobcem nebo dovozcem cigaret, doutníků a cigarillos nedohodne jinak. Úřad vrácené tabákové nálepky starého vzoru zničí za účasti pověřeného pracovníka Ministerstva financí. Zúčastněné osoby o zničení vrácených tabákových nálepek pořídí protokol.".

99. V § 40f odst. 3 se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

100. V § 40f odst. 4 se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

101. V § 40f odst. 5 se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

102. V § 40f se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Vyhlásí-li Ministerstvo financí novou pevnou cenu pro konečného spotřebitele, může výrobce nebo dovozce tabákových výrobků nepoužité tabákové nálepky s neplatnou cenou použít na cigarety, doutníky nebo cigarillos s jiným názvem výrobku v případě, že je jejich cena pro konečného spotřebitele shodná s cenou vytištěnou na nepoužitých tabákových nálepkách, nebo může vrátit nepoužité tabákové nálepky s neplatnou cenou úřadu. Pokud u takto vrácených tabákových nálepek byla již odvedena daň podle § 40a, vzniká výrobci nebo dovozci nárok na vrácení daně do výše daně odvedené dnem doručení tabákových nálepek úřadu. Vrácené tabákové nálepky s neplatnou cenou pro konečného spotřebitele zničí úřad za účasti pověřeného pracovníka Ministerstva financí. Zúčastněné osoby o zničení vrácených tabákových nálepek pořídí protokol.".

103. V § 40g nadpis zní: "Pokuty za porušení povinností při značení cigaret, doutníků a cigarillos".

104. V § 40g odst. 1 se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos" a za slova "v § 40d odst. 10" se vkládají slova "nebo povinnost stanovenou v § 40d odst. 2".

105. V § 40g odst. 2 se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

106. V § 40g odst. 3 se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

107. V § 40g odstavec 5 zní:

"(5) Pokutu nelze uložit, jestliže od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k jednání zakládajícímu právo na uložení pokuty, uplynuly dva roky. Právo vymáhat uloženou pokutu zaniká uplynutím pěti let ode dne, v němž se rozhodnutí o uložení pokuty stalo vykonatelným.".

108. V § 40h se za slova "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Výrobci a dovozci tabákových výrobků mohou cigarety značené tabákovými nálepkami bez vyznačení ceny pro konečného spotřebitele a ostatní tabákové výrobky bez vyznačení ceny pro konečného spotřebitele na obalu vyrobit nebo dovézt nejpozději do 31. srpna 2001 a vyskladnit nejpozději do 30. listopadu 2001.

2. Fyzické nebo právnické osoby, které nakoupily cigarety značené tabákovými nálepkami bez vyznačení ceny pro konečného spotřebitele a ostatní tabákové výrobky bez vyznačení ceny pro konečného spotřebitele na obalu za účelem dalšího prodeje, mohou tabákové výrobky s výjimkou doutníků a cigarillos prodávat nejpozději do 31. března 2002, doutníky a cigarillos do 31. května 2002. Po uplynutí této doby budou všechny cigarety značené tabákovými nálepkami bez označení ceny pro konečného spotřebitele a ostatní tabákové výrobky bez označení ceny pro konečného spotřebitele považovány za neznačené.

3. Výrobci nebo dovozci cigaret jsou povinni vrátit úřadu nepoužité a nepoškozené tabákové nálepky bez vyznačení ceny pro konečného spotřebitele nejpozději do 15. října 2001. Úřad výrobci nebo dovozci cigaret vrátí částku, která byla za vrácené tabákové nálepky zaplacena.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zrušení státního tabákového monopolu

Čl. III

Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 106/1995 Sb. a zákona č. 303/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se za slovo "cigarety" vkládají slova " , doutníky a cigarillos".

2. V § 4 odst. 2 se za slovo "cigarety" vkládají slova " , doutníky a cigarillos".

3. V § 4 odst. 3 se za slovo "cigarety" vkládají slova " , doutníky nebo cigarillos".

4. V § 4 odst. 4 se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

5. V § 7 odst. 2 se za slovo "cigarety" vkládají slova " , doutníky nebo cigarillos".

6. V § 8 odst. 1 se za slova "cigarety" vkládají slova " , doutníky nebo cigarillos" a za slovo "cigaret" se vkládají slova " , doutníků nebo cigarillos".

7. V § 8 odst. 2 se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků nebo cigarillos".

8. V § 8 odst. 3 se slovo "cigaret" nahrazuje slovy "neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos".

9. V § 8 odst. 4 se slova "cigaret" nahrazují slovy "neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos".

10. V § 8 odst. 5 se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků nebo cigarillos".

11. V § 8 odst. 6 se za slova "který zjistí" vkládají slova "skladování nebo" a za slovo "cigaret" se vkládají slova " , doutníků nebo cigarillos".

12. V § 8 odst. 7 se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků nebo cigarillos".

13. V § 8 odst. 8 se za slova "neznačených cigaret" vkládají slova " , doutníků nebo cigarillos" a ve druhé větě se slovo "cigaret" nahrazuje slovy "neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos".

14. V § 8 odst. 9 se za slova "cigarety" vkládají slova " , doutníky nebo cigarillos" a za slovo "cigaret" se vkládají slova " , doutníků nebo cigarillos".

15. V § 8 odst. 10 se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. IV

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 45a odst. 8 se za druhou větu vkládá tato věta: "Pokud cizí stát českým diplomatickým misím, konzulárním úřadům a českým státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů akreditovaných v tomto cizím státě, nevrací daň, protože neuplatňuje daně jako součást ceny zboží nebo poskytovaných služeb, vrátí Česká republika diplomatickým misím, konzulárním úřadům a jejich státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických a konzulárních misí, daň v rozsahu podle odstavce 2.".

2. V příloze č. 1 se za položku "ex 8421 21 - Domácí přístroje na úpravu vody a malé čistírny odpadních vod53)" vkládá nová položka, která zní:

"ex 8421 29   - Dialyzéry pro přístroje pro dialýzu krve".

3. V příloze č. 1 se položka "ex 9019 - Masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje, oživovací nebo jiné léčebné dýchací přístroje" nahrazuje položkou, která zní:

"9019 - Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací a jiné léčebné dýchací přístroje".

 Čl. V
Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti vzniklé přede dnem účinnosti části třetí čl. IV tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o cenách
Čl. VI

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 6 se za slovy "mimořádná tržní situace" vkládají slova "a pro účely odvodu spotřební daně u tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních,2a)".

2. Poznámka pod čarou č. 2a) zní:


"2a)  Část druhá hlava V a část třetí zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 141/2001 Sb.".

3. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Značení tabákových výrobků cenou pro konečného spotřebitele se řídí zákonem o spotřebních daních.2a)".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. VII

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. o) se slova "zvláštního zákona" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu".

2. V § 45 odstavec 6 zní:

"(6) Zůstatky na účtech podle odstavce 5 koncem roku nepropadají. Úroky z těchto účtů jsou příjmem státního rozpočtu a úhrady za bankovní služby jsou výdajem státního rozpočtu, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST
Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001, s výjimkou části první čl. I bodů 5 až 7, 9, 10, 12 až 15, 19, 25, 28, 50, 56, 72 až 88, 90 až 106, 108 a čl. II bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2001, a části páté čl. VII, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.