SBÍRKA ZÁKONŮ částka 33
rozeslána dne 28.2.2001
 

86

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2001,

kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 4 a § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), (dále jen "zákon") k provedení § 1 odst. 2 písm. a) bodů 2 a 5, § 1 odst. 2 písm. c) a § 1 odst. 4 zákona:

ČÁST PRVNĺ
ÚVODNĺ USTANOVENĺ

§ 1
Předmět úpravy

(1) Na základě § 1 odst. 2 písm. a) bodů 2 a 5 zákona poskytuje Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") fyzické nebo právnické osobě (dále jen "žadatel") při splnění podmínek stanovených zákonem a tímto nařízením

a)   finanční podporu za uvádění půdy do klidu (dále jen "finanční podpora") na každý hektar pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako orná půda, trvalý travní porost nebo ostatní plocha, který je užíván jako orná půda1) (dále jen "orná půda") a je uváděn do klidu,
b)   finanční kompenzační podporu za půdu uváděnou do klidu (dále jen "finanční kompenzační podpora") na každý hektar ostatní orné půdy, která není uváděna do klidu,

v období ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení do skončení hospodářského roku končícího 30. září 2005.

(2) Toto nařízení dále upravuje zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu a nakoupené Fondem na období uvedené v odstavci 1.

ČÁST DRUHÁ
FINANČNĺ PODPORA A FINANČNĺ
KOMPENZAČNĺ PODPORA

§ 2
Podmínky pro poskytování finanční podpory

(1) Finanční podpora za uvádění půdy do klidu se poskytne žadateli, jestliže

a)   zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu2) na orné půdě, jejíž celková výměra je nejméně 10 ha,
b)   doručí Fondu žádost o poskytnutí finanční podpory Fondu podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení nejpozději do 31. března příslušného hospodářského roku, ve kterém má být podpora poskytnuta,
c)   předloží Fondu současně s žádostí čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a do 30. září příslušného hospodářského roku, ve kterém má být podpora poskytnuta, předloží Fondu čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
d)   má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"), Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně nebo závazky vzniklé v souvislosti s podporami poskytnutými do zemědělství,
e)   splnil ve stanovené lhůtě povinnost, jejíž splnění bylo uloženo pravomocným správním rozhodnutím vydaným z důvodu porušení právních předpisů upravujících ochranu složek životního prostředí,3) k němuž došlo v souvislosti s obhospodařováním zemědělské půdy, za předpokladu, že správní rozhodnutí nabylo právní moci a lhůta pro splnění povinnosti stanovená tímto rozhodnutím uplynula do 30. září příslušného hospodářského roku, ve kterém má být finanční podpora poskytnuta,
f)   není zařazen do seznamu vedeného okresním úřadem, ve kterém jsou evidováni žadatelé mající nesplněné povinnosti na úseku životního prostředí v souvislosti s obhospodařováním zemědělské půdy,
g)   není v likvidaci a na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs,
h)   udržuje celou výměru jím obhospodařované zemědělské půdy uvedené v bodu 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení v náležitém stavu v souladu se zvláštními právními předpisy,3)
i)   nepožádá v hospodářském roce, ve kterém žádá o udělení podpory podle tohoto nařízení, o udělení jiné pomoci nebo podpory na tentýž účel v rámci pomocí nebo podpor poskytovaných ministerstvem, ani mu nebyla poskytnuta podpora na stejný účel jiným orgánem státní správy; výjimku je možno učinit pouze v případě podpor vyhlášených ministerstvem nebo vládou České republiky ke snížení škod způsobených živelními událostmi,
j)   zaváže se dodržovat zásady správné zemědělské praxe uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Finanční podpora se dále poskytne žadateli, jestliže kromě podmínek uvedených v odstavci 1

a)   uvede do klidu po dobu hospodářského roku
1.  nejméně 5 % a nejvýše 10 % z celkového množství jím obhospodařované orné půdy za podmínky, že na této výměře orné půdy pěstuje samostatně jednu plodinu nebo směs plodin nebo souběžně více plodin uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení, přičemž podíl orné půdy uvedené do klidu, na které pěstuje samostatně řepku olejnou nebo plodiny uvedené v bodu 2 přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo souběžně tyto plodiny, nesmí přesáhnout 6 % z celkového množství jím obhospodařované orné půdy, nebo
2. nejméně 5 % a nejvýše 30 % z celkového množství jím obhospodařované orné půdy za podmínky, že na této výměře orné půdy pěstuje pouze len setý přadný,
b)   prodá Fondu nejpozději do 31. srpna příslušného hospodářského roku 2,3 tuny řepky olejné, která splňuje kritéria uvedená v příloze č. 6 k tomuto nařízení, z každého hektaru orné půdy uvedené do klidu, na které pěstuje řepku olejnou,
c)   doloží do 30. září příslušného hospodářského roku, ve kterém má být finanční podpora poskytnuta, že dodal fyzické nebo právnické osobě produkci plodin pěstovaných na orné půdě uváděné do klidu k jinému účelu, než je výroba potravin, krmiv a osiv, s výjimkou plodin uvedených v bodech 1 a 2 přílohy č. 5 k tomuto nařízení; pokud žadatel produkci plodin uvedených v bodu 3 přílohy č. 5 k tomuto nařízení určenou pro jiné účely, než je výroba potravin, krmiv a osiv, použije k vlastnímu využití, potvrdí tuto skutečnost v čestném prohlášení uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
d)   zaseje plodiny uvedené v bodu 2 přílohy č. 5 k tomuto nařízení nejpozději do 31. května příslušného hospodářského roku, ve kterém má být finanční podpora poskytnuta, a tyto plodiny zaorá ne dříve než 1. července příslušného hospodářského roku, ve kterém má být finanční podpora poskytnuta, a ne později než 31. srpna příslušného hospodářského roku, ve kterém má být finanční podpora poskytnuta.

(3) Finanční podpora se neposkytne na jednotlivé souvislé plochy orné půdy, které nepřesahují výměru 0,3 ha nebo nedosahují šířky 20 metrů.

§ 3
Výše finanční podpory

Finanční podpora se poskytne ve výši

a)   5 500 Kč za každý hektar orné půdy uvedené do klidu, na které jsou pěstovány plodiny uvedené v bodech 1, 2, 3, bodu 4 písm. b) nebo bodu 5 přílohy č. 5 k tomuto nařízení, pěstované na orné půdě uvedené do klidu,
b)   7 000 Kč za každý hektar orné půdy uvedené do klidu, na které je pěstován pouze len setý přadný.

§ 4
Podmínky pro poskytování finanční
kompenzační podpory

(1) Finanční kompenzační podpora se poskytne pouze žadateli, který splní podmínky pro poskytnutí finanční podpory uvedené v § 2 odst. 1 a 2.

(2) Za splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 2 se pro účely poskytnutí finanční kompenzační podpory podle odstavce 1 také považuje

a)   zalesnění orné půdy podle podmínek uvedených ve zvláštním právním předpisu4) v rozsahu nejméně 1 % z celkového množství obhospodařované orné půdy žadatele v příslušném hospodářském roce, ve kterém je žádost o finanční kompenzační podporu podávána, nebo
b)   založení porostů rychle rostoucích dřevin na orné půdě podle podmínek uvedených ve zvláštním právním předpisu5) v rozsahu nejméně 3 % z celkového množství obhospodařované orné půdy žadatele v příslušném hospodářském roce, ve kterém je žádost o finanční kompenzační podporu podávána, nebo
c)   zatravnění orné půdy v rozsahu nejméně 3 % z celkového množství obhospodařované orné půdy žadatele nejméně na dobu 5 hospodářských let následujících po hospodářském roce, ve kterém došlo k zatravnění a je podána žádost o finanční kompenzační podporu.

(3) Orná půda, která je zalesněná nebo na které jsou založeny porosty rychle rostoucích dřevin nebo která je zatravněná v rozsahu uvedeném v odstavci 2, se pro účely finanční kompenzační podpory považuje za půdu uváděnou do klidu.

(4) Skutečnosti podle odstavce 2 doloží žadatel v čestném prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení, nejpozději do 30. září příslušného hospodářského roku, ve kterém má být finanční kompenzační podpora poskytnuta.

§ 5
Výše finanční kompenzační podpory

Finanční kompenzační podpora podle § 4 se poskytne ve výši od 200 Kč do 600 Kč za každý hektar orné půdy, která nebyla uvedena do klidu.

Společná ustanovení o finanční podpoře
a finanční kompenzační podpoře
§ 6

(1) Finanční podpora nebo finanční kompenzační podpora se poskytne žadateli, který plní stanovené podmínky v průběhu celého příslušného hospodářského roku, ve kterém žadatel požádal o poskytnutí finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

(2) Pokud v průběhu příslušného hospodářského roku dojde k snížení výměry orné půdy v důsledku

a)   změny v držbě orné půdy na základě restitučního řízení,6) nebo
b)   výpovědi z nájmů orné půdy v souladu se zvláštním právním předpisem,7)

finanční podpora nebo finanční kompenzační podpora se poskytne ve výši jedné dvanáctiny za každý celý kalendářní měsíc, po který byla tato orná půda obhospodařována.

(3) Jestliže žadatel změní pozemek užívaný jako trvalý travní porost na ornou půdu a alespoň stejnou výměru orné půdy do konce příslušného hospodářského roku změní na pozemek užívaný jako trvalý travní porost a o této skutečnosti informuje Fond do 30 dnů od zahájení těchto změn, nejdříve však dnem podání žádosti, finanční podporu a finanční kompenzační podporu nelze poskytnout na výměru pozemků užívaných jako trvalé travní porosty změněné v průběhu příslušného hospodářského roku na ornou půdu. Vzor informace je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

(4) Jestliže žadatel změní pozemek užívaný jako trvalý travní porost na ornou půdu a nesplní podmínky uvedené v odstavci 3, finanční podpora a finanční kompenzační podpora se neposkytne.

§ 7

(1) Nejsou-li splněny podmínky pro poskytnutí finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory, tyto podpory se neposkytnou.

(2) Fond písemně vyrozumí o skutečnosti uvedené v odstavci 1 žadatele a ve vyrozumění uvede konkrétní důvody, pro které nelze finanční podporu nebo finanční kompenzační podporu poskytnout.

§ 8

(1) Fond rozhodne o poskytnutí finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory a své písemné rozhodnutí zašle žadateli nejpozději do 31. května příslušného hospodářského roku, ve kterém má být podpora poskytnuta.

(2) Fond může finanční podporu nebo finanční kompenzační podporu uvolňovat zálohově.

(3) Finanční ohodnocení finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory se vyjádří v částkách zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů.

(4) Finanční prostředky jsou poukazovány na bankovní účet příjemce finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory. Příjemce finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory je účtuje podle zvláštního právního předpisu.8)

§ 9

Finanční podporu nebo finanční kompenzační podporu nelze poskytnout státním podnikům, organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím zřizovaným organizačními složkami státu.

ČÁST TŘETĺ
ZÁSADY PRODEJE ŘEPKY OLEJNÉ

§ 10
Žádost o koupi řepky olejné za účelem výroby
methylesteru řepkového oleje

(1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "zájemce") může podat žádost o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje (dále jen "žádost"), pokud

a)   předmětem její činnosti je výroba methylesteru řepkového oleje,
b)   má sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, na území České republiky a jde-li o zahraničního zájemce doloží, že je oprávněn podnikat na území České republiky,
c)   součástí jejího hmotného majetku8) je funkční výrobní zařízení na zpracování řepky olejné na methylester řepkového oleje,
d)   má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně nebo závazky vzniklé v souvislosti s podporami poskytnutými do zemědělství,
e)   není v likvidaci a na její majetek nebyl prohlášen konkurs.

(2) Vzor žádosti je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení. Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 písm. d) zájemce stvrzuje čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodu 6 přílohy č. 8 k tomuto nařízení. Nedílnou součástí žádosti jsou doklady uvedené v bodu 5 přílohy č. 8 k tomuto nařízení.

(3) V žádosti zájemce uvede množství řepky olejné, které požaduje koupit, a předpokládanou výrobu methylesteru řepkového oleje v jednotlivých čtvrtletích příslušného hospodářského roku, ve kterém má být řepka olejná zpracována na methylester řepkového oleje. Požadované množství řepky olejné musí odpovídat nejvýše 3,2násobku množství methylesteru řepkového oleje, které může zájemce vyrobit v průběhu příslušného hospodářského roku ve výrobním zařízení, které je součástí jeho hmotného majetku.8)

(4) Zájemce Fondu doručí žádost nejpozději do 31. srpna hospodářského roku předcházejícího hospodářskému roku, ve kterém má být řepka olejná zpracována na methylester řepkového oleje.

Povinnosti Fondu
§ 11

(1) Osobám uvedeným v § 10 odst. 1 Fond nabídne ke koupi za účelem výroby methylesteru řepkového oleje na jeden hospodářský rok 230 000 tun řepky olejné.

(2) Neprodá-li Fond veškeré množství řepky olejné nakoupené podle § 2 odst. 2 písm. b) osobám uvedeným v § 10 odst. 1, prodá toto neprodané množství řepky olejné za účelem vývozu mimo území České republiky osobám vybraným na základě výběrového řízení vyhlášeného podle § 14.

§ 12
Posouzení žádosti o koupi řepky olejné za účelem
výroby methylesteru řepkového oleje

(1) Fond přezkoumá doručené žádosti zájemců (§ 10 odst. 4) z hlediska, zda

a)   žádost byla podána ve stanoveném termínu,
b)   zájemce splňuje ustanovení § 10 odst. 1,
c)   žádost byla doložena všemi nezbytnými doklady podle bodu 5 přílohy č. 8 k tomuto nařízení a byla vyplněna úplně,
d)   zájemce nepožádal o vyšší množství řepky, než může ve výrobním zařízení, které je součástí jeho hmotného majetku,8) v průběhu příslušného hospodářského roku zpracovat na methylester řepkového oleje.

(2) Zjistí-li Fond, že některá z podmínek uvedených v odstavci 1 není splněna, žádost zamítne a tuto skutečnost zájemci bez zbytečného odkladu písemně oznámí s udáním důvodu zamítnutí.

(3) Překročí-li celkové množství řepky olejné, které uvedli zájemci v žádostech nezamítnutých podle odstavce 2, množství uvedené v § 11 odst. 1, Fond požadavky jednotlivých zájemců na koupi řepky olejné poměrně upraví.

(4) Nezamítne-li Fond žádost z důvodu uvedeného v odstavci 2, navrhne zájemci uzavření kupní smlouvy na dodávku řepky olejné (dále jen "smlouva") v množství, které

a)   zájemce v žádosti uvedl, pokud celkové množství řepky olejné, které uvedli zájemci v žádostech nezamítnutých podle odstavce 2, nepřekročí množství uvedené v § 11 odst. 1, nebo
b)   bylo určeno upravením původního požadavku způsobem podle odstavce 3.

§ 13
Kupní smlouva na dodávku řepky olejné

(1) Fond uzavře se zájemcem, jemuž bylo navrženo uzavření smlouvy podle § 12 odst. 4, (dále jen "kupující") smlouvu na celý příslušný hospodářský rok.

(2) Smlouva upraví rovněž

a)   stanovení zálohy splatné do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy ve výši 1 000 Kč na každou tunu řepky olejné, která má být podle této smlouvy dodána v průběhu hospodářského roku,
b)   stanovení množství výroby methylesteru řepkového oleje z řepky olejné nakoupené podle této smlouvy v jednotlivých čtvrtletích příslušného hospodářského roku,
c)   závazek kupujícího vyrobit v průběhu příslušného hospodářského roku nejméně 0,3125 tuny methylesteru řepkového oleje z každé tuny řepky olejné nakoupené podle této smlouvy,
d)   závazek kupujícího vyrobit v každém čtvrtletí nejméně 85 % množství methylesteru řepkového oleje stanoveného dle písmene b),
e)   závazek kupujícího zpracovat vyrobený methylester řepkového oleje z řepky olejné nakoupené podle této smlouvy na bionaftu s objemovým obsahem methylesteru řepkového oleje 31 % nebo jej prodat výrobci bionafty na výrobu bionafty s objemovým obsahem methylesteru řepkového oleje 31 %,
f)   závazek kupujícího vrátit neprodleně veškeré množství řepky olejné dodané Fondem podle této smlouvy od počátku příslušného hospodářského roku, jestliže kupující nedodrží smluvní podmínky nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti o koupi řepky olejné,
g)   závazek kupujícího vrátit neprodleně po skončení hospodářského roku, ve kterém měla být řepka olejná zpracována na methylester řepkového oleje, veškeré množství řepky olejné dodané podle této smlouvy, které nebylo zpracováno na methylester řepkového oleje v důsledku ustanovení písmene d),
h)   výhradu Fondu odstoupit od smlouvy v případě nedodržení smluvních podmínek nebo při zjištění nepravdivých údajů v žádosti kupujícího o koupi řepky olejné,
i)   stanovení lhůty, po kterou musí kupující uchovávat doklady prokazující splnění podmínek této smlouvy,
j)   závazek kupujícího poskytnout Fondu informace související s výrobou methylesteru řepkového oleje.

Zásady výběrového řízení na prodej řepky olejné
za účelem jejího vývozu mimo území České republiky
§ 14

(1) Fond vyhlásí v průběhu příslušného hospodářského roku alespoň jedno výběrové řízení na prodej množství řepky olejné, která nebyla prodána zájemcům uvedeným v § 10 odst. 1 nebo byla vrácena Fondu v důsledku ustanovení § 13 odst. 3 písm. a) a b), za účelem jejího vývozu mimo území České republiky, a to nejméně ve dvou celostátních denících.

(2) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "uchazeč") může podat pouze jednu přihlášku v zapečetěné obálce do výběrového řízení na prodej řepky olejné za účelem jejího vývozu mimo území České republiky (dále jen "přihláška"), pokud

a)   má sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, na území České republiky a jde-li o zahraničního uchazeče doloží, že oprávněně podniká na území České republiky,
b)   má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně nebo závazky vzniklé v souvislosti s podporami poskytnutými do zemědělství,
c)   není v likvidaci a na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs.

(3) V přihlášce uchazeč uvede

a)   množství řepky olejné, které požaduje koupit od Fondu za účelem jejího vývozu mimo území České republiky,
b)   cenu, za kterou řepku olejnou od Fondu odkoupí.

(4) Vzor přihlášky je uveden v příloze č. 9 k tomuto nařízení. Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 písm. b) uchazeč stvrzuje čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodu 4 přílohy č. 9 k tomuto nařízení. Nedílnou součástí přihlášky jsou doklady uvedené v bodu 5 přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

§ 15

Přihlášky podle § 14 doručené Fondu v zapečetěné obálce Fond předá protokolárně ve stanovený den komoditnímu odbornému výboru, který zajistí jejich rozpečetění na svém veřejném zasedání, provede jejich seřazení podle nabízené ceny [§ 14 odst. 3 písm. b)] a vyhotoví pořadník přihlášek a předá je řediteli Fondu k dalšímu opatření.

§ 16

(1) Fond postupně nabídne uzavření kupní smlouvy na vývoz řepky olejné mimo území České republiky (dále jen "smlouva na vývoz") uchazečům v pořadí stanoveném podle § 15 až do vyčerpání množství řepky olejné, které má Fond k dispozici pro tento účel.

(2) Podmínkou uzavření smlouvy na vývoz je poskytnutí záruky uchazeče za zaplacení kupní ceny, která je přiměřená ceně předmětu smlouvy.

(3) Smlouva na vývoz upraví rovněž

a)   lhůtu, v níž je uchazeč povinen předložit Fondu doklad o uskutečnění vývozu řepky olejné,
b)   závazek uchazeče vrátit neprodleně veškeré množství řepky olejné dodané Fondem podle této smlouvy v případě, že uchazeč nedodrží smluvní podmínky,
c)   výhradu Fondu odstoupit od smlouvy v případě nedodržení smluvních podmínek,
d)   lhůtu, po kterou musí uchazeč uchovávat doklady prokazující splnění podmínek této smlouvy.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 17

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá účinnosti dnem 30. září 2005; práva a povinnosti vzniklé podle tohoto nařízení se vypořádávají podle dosavadních předpisů.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


1)   § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
2)   Například občanský zákoník, § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., § 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., § 19 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
3)   Například zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 37/2000 Sb., zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 153/2000 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
4)   § 12 písm. c) bod 1 nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování.
5)   § 12 písm. c) bod 2 nařízení vlády č. 505/2000 Sb.
6)   Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 30/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 116/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu ČR č. 29/1996 Sb.
7)   § 677 občanského zákoníku.
8)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)