SBÍRKA ZÁKONŮ částka 25
rozeslána dne 21.2.2001
 

68

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje

úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb.

ZÁKON
o krmivech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Obecná ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon stanoví podmínky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů, působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně oprávnění ukládat sankce, jakož i podmínky pro vývoz krmiv s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů.

(2) Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny ke krmení zvířat dovezených na území České republiky za účelem svodu zvířat1) v množství odpovídajícím délce svodu a druhu zvířat, a na výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů, které jsou určeny pro vývoz a jsou takto zřetelně označeny.

(3) Tento zákon se dále nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.2)

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumějí

a)   krmivy produkty rostlinného nebo živočišného původu čerstvé nebo konzervované a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické a anorganické látky s přidáním doplňkových látek nebo bez přidání, které jsou určeny ke krmení zvířat samostatně nebo ve směsích,
b)   krmnými surovinami krmiva, která jsou určena pro přímé použití ke krmení zvířat v původním stavu nebo po úpravě, dále k výrobě krmných směsí nebo jako nosiče pro výrobu premixů,
c)   krmnými směsmi směsi krmných surovin s přídavkem nebo bez přídavku doplňkových látek, které jsou určeny jako kompletní nebo doplňková krmiva ke krmení zvířat,
d)   kompletními krmivy krmné směsi, které svým složením pokrývají potřebu denní krmné dávky,
e)   doplňkovými krmivy krmné směsi s vysokým obsahem určitých živin, které po doplnění do jiných krmiv pokrývají potřebu denní krmné dávky,
f)   denní krmnou dávkou minimální množství krmiva, které potřebuje zvíře daného druhu, stáří a užitkovosti průměrně denně k zajištění celkové potřeby živin, propočtené na obsah vlhkosti 12 %,
g)   doplňkovými látkami látky používané ve výživě zvířat za účelem příznivého ovlivnění vlastností krmiv nebo živočišných produktů, uspokojení požadavků výživy zvířat, zlepšení živočišné produkce zejména ovlivněním stravitelnosti krmiv, doplnění potřeby živin zvířat nebo zajištění specifických potřeb výživy zvířat v určitém období a zmírnění škodlivých vlivů způsobených výkaly zvířat nebo ovlivňující životní prostředí zvířat,
h)   premixy směsi doplňkových látek bez nosičů nebo směsi jedné či více doplňkových látek s nosiči, popřípadě s přidáním aminokyselin, které jsou určeny k výrobě krmiv,
i)   nežádoucími látkami a produkty látky nebo produkty organického nebo anorganického původu, které negativně ovlivňují zdravotní stav zvířat nebo zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu (dále jen "živočišné produkty"),
j)   zakázanými látkami a produkty látky nebo produkty, které svou podstatou negativně ovlivňují zdravotní stav zvířat a zdravotní nezávadnost živočišných produktů a nesmějí být při výrobě krmiv a ve výživě zvířat použity,
k)   ochrannou lhůtou minimální doba, která musí uplynout od ukončení příjmu krmiva obsahujícího určitou doplňkovou látku, pro niž je tato lhůta stanovena, do porážky zvířete nebo počátku produkce živočišných produktů určených pro lidskou potravu,
l)   podmíněně použitelnými krmivy, doplňkovými látkami a premixy krmiva, doplňkové látky a premixy, které neodpovídají některému ze stanovených požadavků a u nichž je z tohoto důvodu omezeno původní použití, je-li zachována jejich zdravotní nezávadnost,
m)   znehodnocenými krmivy, doplňkovými látkami a premixy ty, které jsou nezpůsobilé pro krmení zvířat,
n)   hospodářskými zvířaty zvířata, která jsou obvykle člověkem chována pro hospodářské účely a krmena pro potřebu lidské výživy, a kožešinová zvířata,
o)   zvířaty v zájmovém chovu zvířata, která jsou člověkem chována, ale nejsou požívána, (dále jen "domácí zvířata"),
p)   určitými proteinovými krmivy krmné suroviny, které představují přímé nebo nepřímé zdroje proteinu a byly vyrobeny zvláštním technologickým postupem,
r)   zvláštními účely výživy účely sloužící k zajištění specifických výživářsko-fyziologických požadavků určitých kategorií hospodářských nebo domácích zvířat, u nichž se mohou vyskytovat poruchy trávení nebo výměny látkové,
s)   uváděním do oběhu držení, skladování, prodej, dovoz nebo vývoz krmiv, doplňkových látek nebo premixů za účelem jejich prodeje, nabízení k prodeji a každý jiný způsob jejich převodu za úplatu nebo bez ní jiným osobám,
t)   biologickým zkoušením stanovení účinnosti krmiva nebo doplňkové látky za přesně specifikovaných podmínek stanovených vyhláškou,
u)   druhem výroby výroba krmiv nebo výroba doplňkových látek nebo výroba premixů nebo výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo výroba krmiv s použitím premixů,
v)   vzorkováním krmiv, doplňkových látek nebo premixů odběr vzorků podle postupů stanovených vyhláškou,
w)   výrobním provozem provoz, který vyrábí a uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky nebo premixy,
x)   datem minimální trvanlivosti datum, do kterého si krmivo, doplňková látka nebo premix uchová ve stanovených podmínkách skladování vlastnosti určující jejich kvalitu,
y)   dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má v držení krmiva, doplňkové látky nebo premixy, manipuluje s nimi a uvádí je do oběhu,
z)   distributorem právnická nebo fyzická osoba, která zprostředkuje uvedení krmiv, doplňkových látek nebo premixů do oběhu,
aa)   partií množství krmiva, doplňkové látky nebo premixu, které vykazují jednotnost svým vnějším uspořádáním, označením a místním uložením,
bb)   křížovou kontaminací výskyt dvou nebo více doplňkových látek, které mají vzájemné protichůdné nebo inhibiční účinky a vyskytují se v krmivu v obsahu vyšším, než je mez stanovitelnosti metody pro jejich prokázání.

§ 3
Základní ustanovení

(1) Při výrobě, uvádění do oběhu a používání krmiv, doplňkových látek a premixů musí být dodržen obsah a stanovený účel užití doplňkových látek a určitých proteinových krmiv a obsah a limity nežádoucích látek a produktů a stanovený účel užití krmiv s obsahem nežádoucích látek a produktů tak, aby nedocházelo k poškození zdraví zvířat a aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost a nebyla negativně ovlivněna jakost živočišných produktů určených pro lidskou výživu. Krmné suroviny, u nichž byl zjištěn nadlimitní obsah nežádoucích látek a produktů, smějí být uvedeny do oběhu a použity při výrobě krmných směsí jen za stanovených podmínek.

(2) Pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů, jejich uvádění do oběhu a ke krmení zvířat nesmějí být používána nepovolená určitá proteinová krmiva nebo nepovolené doplňkové látky nebo doplňkové látky, které neodpovídají podmínkám jejich povolení, a premixy nebo krmiva, které takové látky obsahují.

(3) Doplňkové látky určené pro výživu zvířat smějí být použity jen jako součást krmiva.

(4) Při užití krmiv označených ochrannou lhůtou musí být dodržena minimální doba ochranné lhůty; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona.3)

(5) Krmiva, doplňkové látky a premixy, u nichž prošlo datum minimální trvanlivosti nebo záruční doba, nesmějí být použity pro výrobu, uvedeny do oběhu a použity ke krmení, není-li přezkoušena jejich deklarovaná jakost a zdravotní nezávadnost.

(6) Pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmějí být používány

a)   zakázané látky a produkty, krmiva a premixy, které obsahují zakázané látky a produkty, a znehodnocená krmiva, doplňkové látky a premixy,
b)   krmné suroviny obsahující nežádoucí látky a produkty, jestliže překračují limity stanovené vyhláškou, pokud nejsou splněny podmínky v ní stanovené,
c)   krmiva, doplňkové látky a premixy, v nichž se vyskytují cizí předměty, které mohou ohrozit zdraví zvířat, a živí skladištní škůdci, jejichž seznam je uveden ve vyhlášce.

(7) Pro výrobu premixů nesmějí být jako nosiče použita krmiva a látky, které svými fyzikálními vlastnostmi nezajišťují dosažení homogenity a stability doplňkových látek v premixu.

(8) Krmiva, doplňkové látky a premixy, u nichž úroveň radioaktivní kontaminace přesahuje stanovené limity, nesmějí být používány pro další výrobu kompletních a doplňkových krmiv a premixů a nesmějí být uváděny do oběhu, zkrmovány, dováženy a vyváženy.

(9) Doplňkové látky skupin stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika, vitamin A, vitamin D, měď a selen smějí být používány jen ve formě premixů s nosiči a dodávány jen do povolených registrovaných výrobních provozů podle § 4 odst. 3, pokud nejde o případy uvedené v § 4 odst. 5. Registrovaným výrobcům krmných směsí pro domácí zvířata mohou být vitamin A, vitamin D, měď a selen dodávány přímo.

(10) Premixy, které obsahují doplňkové látky uvedené v odstavci 9, smějí být dodávány jen registrovaným výrobcům krmiv a dodavatelům splňujícím požadavky stanovené v § 4 a nesmějí být přidávány do krmiv v podílu nižším než 0,2 % hmotnosti krmiva. Pokud technologie povoleného výrobního provozu na základě přezkoušení umožňuje homogenní zamíchání v premixu obsažených doplňkových látek do krmné směsi, může být podíl dávkování premixu snížen až na 0,05 % hmotnosti krmiva za předpokladu, že výrobní provoz je pro tento účel povolen.

(11) Ustanovení odstavce 10 se vztahuje i na osoby vyrábějící krmiva pro vlastní potřebu, které splňují podmínky pro výrobu krmiv stanovené tímto zákonem.

(12) Krmiva a doplňkové látky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo které byly jejich prostřednictvím získány, smějí být používány pro výrobu krmiv včetně výroby pro vlastní potřebu a pro uvádění do oběhu jen za podmínky, že byly povoleny podle zvláštního právního předpisu.

(13) Seznam zakázaných látek a produktů, seznam nežádoucích látek a produktů a maximální limity jejich obsahu a způsob užití, uvádění do oběhu krmiv s obsahem nežádoucích látek a produktů, seznam skladištních škůdců, maximální limity radioaktivní kontaminace a ochranné lhůty pro určité doplňkové látky stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

ČÁST DRUHÁ
Výroba, dovoz a uvádění do oběhu krmiv,
doplňkových látek a premixů

§ 4

(1) Krmiva, doplňkové látky a premixy určené k uvádění do oběhu smějí vyrábět osoby, které jsou podnikateli4) a jsou registrovány podle § 8, (dále jen "výrobci"). Povinnost registrace se vztahuje rovněž na osoby uvedené v § 3 odst. 11, na osoby provozující výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv, na dodavatele podle odstavce 4, na dovozce5) krmiv, doplňkových látek nebo premixů, kromě dovozu krmiv podle § 1 odst. 2, a na distributory podle § 8a.

(2) Povinnosti podle odstavce 1 nepodléhají osoby, které vyrábějí zrniny, olejniny a okopaniny, statková objemná krmiva a vodnatá průmyslová krmiva (pivovarské mláto, kvasničné mléko, syrovátka, mlékárensky upravené mléko, podmáslí, cukrovarské řízky, škrobárenské zdrtky, melasa, krmné hydrolyzáty, odpadní šlempy, lihovarské výpalky a krmné pasty). Této povinnosti rovněž nepodléhají dovozci a dodavatelé uvedených krmiv, pokud nebyla získána z geneticky modifikovaných organismů.

(3) Výrobní provozy, ve kterých se vyrábějí

a)   antioxidanty, u nichž je stanoven maximální limit obsahu použití, karotenoidy a xantofyly, enzymy a mikroorganismy, stimulátory růstu, antikokcidika a chemoterapeutika, vitaminy, stopové prvky nebo určitá proteinová krmiva stanovená vyhláškou, s výjimkou močoviny a jejích derivátů, dále amonných solí a kvasnic kultivovaných na substrátech rostlinného nebo živočišného původu,
b)   premixy s obsahem stimulátorů růstu, antikokcidik a chemoterapeutik, vitaminu A, vitaminu D, mědi nebo selenu, nebo
c)   krmné směsi s použitím
1.  premixů s obsahem stimulátorů růstu, antikokcidik nebo chemoterapeutik, vitaminu A, vitaminu D, mědi nebo selenu, nebo
2.  krmných surovin s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů,musí splňovat požadavky na výrobní provozy stanovené vyhláškou a musí být povoleny příslušným správním úřadem.

(4) Dodavatelé, kteří mají v držení a uvádějí do oběhu

a)   doplňkové látky nebo určitá proteinová krmiva uvedené v odstavci 3 písm. a) a premixy s obsahem těchto doplňkových látek a určitých proteinových krmiv, nebo
b)   premixy uvedené v odstavci 3 písm. b),

musí být odborně způsobilí podle § 6 a splňovat požadavky na dodavatele stanovené vyhláškou.

(5) Stimulátory růstu, antikokcidika a chemoterapeutika, vitamin A a vitamin D, měď a selen mohou být zpracovány přímo do krmných směsí, pokud je tento způsob zpracování stanoven vyhláškou, a za podmínky, že výrobní technologie na základě přezkoušení zajišťuje homogenní zamíchání doplňkové látky v krmné směsi a výrobní provoz je za tím účelem povolen.

(6) Zjistí-li osoba provozující zemědělskou výrobu, vyrábějící výhradně pro potřebu vlastní živočišné výroby krmné směsi, že krmná surovina, kterou chce použít, vykazuje nadlimitní obsah nežádoucích látek a produktů, musí o této skutečnosti vyrozumět příslušný orgán veterinární správy.5a)

(7) Výrobci jsou povinni používat při výrobě krmiv pro hospodářská a domácí zvířata pouze krmné suroviny odpovídající požadavkům stanoveným vyhláškou, určitá proteinová krmiva a doplňkové látky, které jsou uvedeny ve vyhlášce a splňují požadavky stanovené zákonem a jsou dodány od výrobců a dovozců, kteří jsou registrováni podle tohoto zákona. Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje i na dodavatele a distributory, kteří uvádějí krmiva, doplňkové látky a premixy do oběhu.

(8) Výrobce doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a určitých proteinových krmiv musí být odborně způsobilý podle § 6 nebo musí ustanovit odborně způsobilou osobu odpovědnou za výrobu. Tato povinnost se vztahuje i na osoby vyrábějící krmiva pro vlastní potřebu. Výrobní prostory a zařízení musí odpovídat požadavkům stanoveným v § 7.

(9) Výrobci doplňkových látek, premixů a krmiv, na něž se vztahuje ustanovení odstavců 3 a 5, jsou povinni zpracovat písemné postupy ve výrobním procesu ve vazbě na kontrolu jakosti, včetně vymezení kritických fází výrobního procesu, vypracovat jmenovitý seznam pracovníků s vymezením okruhu odpovědnosti, ustanovit osoby odpovědné za kontrolu jakosti a zajistit, na základě písemně zpracovaného plánu kontroly jakosti, kontrolu ve vlastní laboratoři nebo na zakázku. U doplňkových látek uvedených v odstavci 3 písm. a) jsou výrobci povinni zajistit kontrolu jakosti před uvedením výrobků do oběhu.

(10) Výrobce doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů je povinen odebrat z každé vyrobené partie vzorek a uchovat ho po dobu minimální trvanlivosti nebo záruční doby kromě vzorků podléhajících zkáze. Tato povinnost se vztahuje i na výrobce zpracovávající krmiva s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů.

(11) Do oběhu smějí být uváděna pouze krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou zdravotně nezávadné, nejsou znehodnocené, neobsahují zakázané látky a produkty a nejsou označeny údaji nepravdivými nebo klamavými. Toto ustanovení se vztahuje i na krmiva určená k přikrmování volně žijící zvěře5b) a krmiva uváděná za tímto účelem do oběhu.

(12) Doplňkové látky a určitá proteinová krmiva povolená pro výrobu a uvádění do oběhu, podmínky pro jejich použití a zpracování do krmných směsí, požadavky na krmné suroviny a minimální požadavky na krmné směsi a limitní hodnoty jejich složení, požadavky na výrobu premixů a použití nosičů, zvláštní účely výživy a požadavky na ně, požadavky na dodavatele a na výrobní provozy s přihlédnutím ke druhu výroby a výrobků a k použití doplňkových látek, určitých proteinových krmiv a krmných surovin s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů a způsob uchovávání vzorků u výrobců stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 5
Vedení evidence

(1) Výrobce, dovozce a dodavatel krmiv, doplňkových látek a premixů je povinen vést přesnou evidenci o jejich výrobě, dovozu, příjmu a výdeji.

(2) Evidence obsahuje

a)   u výrobce, dovozce a dodavatele doplňkových látek
1.  druh a množství vyrobených, dovezených, dodaných nebo skladovaných doplňkových látek a datum jejich výroby,
2. jméno a příjmení (dále jen "jméno") a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo provozovny výrobce, dovozce, dodavatele nebo příjemce,
b)   u výrobce, dovozce a dodavatele premixů a krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů
1.  druh a množství vyrobených, dovezených, dodaných nebo skladovaných doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a datum jejich výroby,
2.  jméno a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo provozovny výrobce, dovozce, dodavatele nebo příjemce premixů nebo krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů.

(3) Výrobce krmných směsí je též povinen vést evidenci o jejich recepturálním složení v procentickém nebo hmotnostním zastoupení krmných surovin, doplňkových látek a premixů. Povinnost se vztahuje i na osoby uvedené v § 3 odst. 11.

(4) Výrobce doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím doplňkových látek a premixů, na nějž se vztahuje ustanovení § 4 odst. 9, je též povinen vést evidenci o výsledcích kontroly jakosti.

(5) Výrobce, dovozce, dodavatel a distributor, který zpracovává nebo uvádí do oběhu krmiva s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů, je povinen vést o těchto krmivech samostatnou evidenci.

(6) Výrobce, dovozce, dodavatel nebo distributor, který vyrábí, zpracovává nebo uvádí do oběhu doplňkové látky, premixy nebo krmiva uvedená v § 4 odst. 3 a krmné směsi, které je obsahují, je povinen vést evidenci o vyřizování reklamací umožňující v případě nutnosti stažení výrobků z oběhu. Stažené výrobky lze uvést opětovně do oběhu za předpokladu, že tyto výrobky byly z hlediska jakosti přezkoumány výrobcem, dovozcem, dodavatelem nebo distributorem a z hlediska zdravotní nezávadnosti příslušným orgánem veterinární správy.5a)

(7) Záznamy o evidenci musí být uchovány po dobu 3 let od uplynutí kalendářního roku, ve kterém byly pořízeny.

(8) Další náležitosti vedení evidence u výrobců, dovozců a dodavatelů doplňkových látek, premixů a krmiv, včetně evidence výsledků kontroly jakosti, stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 6
Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí pro výrobu, zpracování, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek, určitých proteinových krmiv, premixů, krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a krmiv s nadlimitním obsahem nežádoucích látek (dále jen "odborná způsobilost") se rozumí soubor odborných a praktických znalostí vztahujících se k výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů, znalostí základů výživy hospodářských zvířat a krmné techniky a znalostí právních předpisů z oblasti výroby krmiv.

(2) Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením, které vydá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský6) (dále jen "ústav") osobám, které splňují tyto podmínky:

a)   způsobilost k právním úkonům,
b)   druh, stupeň vzdělání a odbornou praxi ve výrobě krmiv.

(3) Druh, stupeň a obor vzdělání a délku odborné praxe stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 7
Požadavky na výrobní provozy a zařízení

(1) Ve výrobních provozech, ve kterých se vyrábějí nebo zpracovávají krmiva, doplňkové látky a premixy, musí být provozní prostory a výrobní zařízení, která umožňují nezávadnou výrobu a zaručují, že v průběhu výroby nedojde k nežádoucím změnám vlastností použitých a vyráběných krmiv, doplňkových látek a premixů.

(2) Výrobní zařízení určená pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů musí zajišťovat, aby v průběhu výroby nedošlo k záměně nebo vynechání některých částí výrobního postupu nebo ke znečištění výrobků a křížové kontaminaci jinými látkami, zejména k zanesení doplňkových látek do následně míchaného výrobku. V průběhu výroby a po jejím ukončení musí být technicky umožněn odběr vzorků, ověření jakosti a zdravotní nezávadnosti.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahuje i na výrobní provozy a zařízení vyrábějící krmné směsi s použitím doplňkových krmiv.

(4) Výrobní provozy a zařízení určené pro výrobu a zpracování doplňkových látek, premixů nebo krmiv uvedených v § 4 odst. 3 a krmných směsí, které je obsahují, musí splňovat požadavky na výrobní zařízení a na výrobní postupy v návaznosti na kontrolu kvality a na skladování, které stanoví ministerstvo vyhláškou.

(5) Výrobní provozy, na které se vztahuje ustanovení odstavce 4, musí mít navažovací a míchací zařízení a zařízení k odstraňování cizích předmětů odpovídající požadavkům, které stanoví pro jednotlivé druhy výroby ministerstvo vyhláškou.

(6) Výrobce musí doložit, že výrobky splňují požadované vlastnosti, a to

a)   u premixů obsah nebo účinnost a homogenitu aminokyselin a doplňkových látek,
b)   u krmiv s použitím doplňkových látek a premixů obsah nebo účinnost a homogenitu doplňkových látek.

(7) Provozovatel pojízdné výrobny krmiv musí ohlásit ústavu před zahájením výroby místo a období provozu a časový plán výroby krmiv.

§ 8
Registrace výrobců, dovozců a dodavatelů

(1) Osoba, na kterou se vztahuje § 4 odst. 1, (dále jen "žadatel") je povinna požádat před zahájením výroby, dovozu8) nebo uvádění do oběhu o registraci. Celní orgán nepropustí zboží při dovozu, pokud dovozce nedoloží oprávněnost dovozu podle § 9 odst. 1 písm. c) a e) rozhodnutím o registraci.

(2) O registraci rozhoduje ústav na základě žádosti. Podmínkou pro zahájení registračního řízení pro výrobu, zpracování, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek, premixů, krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů, určitých proteinových krmiv a krmiv s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů je odborná způsobilost podle § 6.

(3) Žadatel o registraci pro výrobu a zpracování doplňkových látek, premixů a krmiv je povinen požádat současně o registraci výrobního provozu. Má-li žadatel více výrobních provozů, předkládá stanovené náležitosti v žádosti o registraci pro každý výrobní provoz samostatně.

(4) Žadatel o registraci pro výrobu a zpracování doplňkových látek, premixů a krmiv, na nějž se vztahuje ustanovení § 4 odst. 3 a 5, je povinen požádat současně o povolení výrobního provozu určeného pro tuto výrobu. Ústav ověří, zda výrobní provoz splňuje požadavky stanovené vyhláškou.

(5) U žadatele o registraci pro uvádění do oběhu doplňkových látek, premixů a krmiv uvedených v § 4 odst. 3, na kterého se vztahuje ustanovení § 4 odst. 1 a 4, ústav před vydáním rozhodnutí o registraci ověří, zda žadatel splňuje požadavky na dodavatele stanovené vyhláškou.

(6) Výrobce, dovozce a dodavatel krmiv, doplňkových látek a premixů je povinen bezodkladně oznámit ústavu změny údajů uvedených v žádosti o registraci.

(7) Žadatel, který hodlá vyrábět, dovážet nebo uvádět do oběhu určitá proteinová krmiva a doplňkové látky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce nebo mají být použity jinak, než je stanoveno vyhláškou, může být registrován až po provedení biologického zkoušení krmiva, doplňkové látky nebo jejich nového užití. Nelze-li ukončit biologické zkoušení nejdéle do 3 let od podání žádosti o registraci, stanoví konečný termín ukončení biologického zkoušení na návrh žadatele ministerstvo rozhodnutím.

(8) Ustanovení odstavce 7 platí i pro výrobu, uvádění do oběhu nebo dovoz premixů, obsahují-li doplňkovou látku nebo nosiče, které nejsou povoleny, a vztahuje se i na krmné suroviny nebo produkty, které byly získány nebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva.

(9) Biologické zkoušení pro registrační řízení provádí ústav. Náklady za biologické zkoušení hradí žadatel, který je povinen bezplatně dodat ústavu krmivo, doplňkovou látku nebo premix v požadovaném množství k provedení biologického zkoušení.

(10) Ústav upustí na základě souhlasu Státní veterinární správy9) od biologického zkoušení krmiva nebo doplňkové látky nebo premixu podléhajícího biologickému zkoušení v případech, kdy žadatel předloží spolu se žádostí o registraci výsledky biologického zkoušení krmiva, doplňkové látky nebo premixu nebo nového užití doplňkové látky požadované tímto zákonem. Ústav si může vyžádat další potřebné speciální expertizy.

(11) Ústav zpracuje o provedeném biologickém zkoušení souhrnnou dokumentaci, která je podmínkou pro vydání rozhodnutí o registraci výrobce nebo dovozce podle ustanovení odstavců 7 a 8. Součástí souhrnné dokumentace pro doplňkové látky je zpracování monografie.

(12) Údaje předložené k žádosti o registraci, které jsou předmětem ochrany patentových práv, nesmějí být ústavem zveřejňovány. Doklady, které byly předloženy při registraci krmiv, doplňkových látek a premixů, archivuje ústav po dobu 10 let od vydání rozhodnutí o registraci nebo o rozšíření registrace.

(13) Náležitosti žádosti o registraci výrobců, dodavatelů a dovozců krmiv, doplňkových látek a premixů a o registraci a povolení výrobních provozů a technické parametry a metody provádění biologického zkoušení, včetně metod zkoušení účinnosti doplňkových látek určených ke konzervaci krmiv, metod zkoušení jakosti živočišných produktů, metod zkoušení bezpečnosti užití krmiva nebo doplňkové látky, a způsob zpracování monografie doplňkové látky a souhrnné dokumentace stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 8a
Registrace distributorů

(1) Distributoři, kteří uvádějí do oběhu doplňkové látky nebo premixy nebo krmiva uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) a b) nebo zrniny a olejniny získané prostřednictvím geneticky modifikovaných organismů nebo obsahující geneticky modifikované organismy, musí požádat o registraci u ústavu.

(2) Součástí žádosti o registraci distributora je písemné prohlášení žadatele o tom, že zajistí vedení dokumentace a evidence výrobků, jejichž uvádění do oběhu zprostředkovává, v souladu s platnými právními předpisy.

(3) Ústav vydá o registraci distributora rozhodnutí. Součástí rozhodnutí je registrační číslo a adresa distributora a skupiny doplňkových látek nebo premixy nebo krmiva uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) a b) a zrniny nebo olejniny získané prostřednictvím geneticky modifikovaných organismů nebo obsahující geneticky modifikované organismy, které jsou předmětem uvádění do oběhu.

(4) V případě změny skupin doplňkových látek, premixů, krmiv, zrnin a olejnin uvedených v odstavci 1 a uváděných do oběhu distributor požádá o změnu registrace. O změně registrace vydá ústav rozhodnutí.

(5) Ústav vydá rozhodnutí o zrušení registrace distributora, zjistí-li závažné porušení povinností stanovených v odstavci 2, v § 3 odst. 2, v § 3 odst. 6 písm. a) a b), v § 3 odst. 8, 10 a 12, v § 11 a 18. Na písemnou žádost distributora ústav rozhodnutím registraci zruší.

(6) Náležitosti žádosti o registraci distributora a požadavky na dokumentaci a evidenci výrobků podle odstavce 2 stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 9
Rozhodnutí o registraci výrobců, dovozců a dodavatelů

(1) Ústav vydá rozhodnutí o registraci výrobce pro výrobu a o registraci dovozce pro dovoz krmiv, doplňkových látek a premixů a o registraci dodavatelů pro uvádění do oběhu doplňkových látek a krmiv uvedených v § 4 odst. 3 a premixů a krmných směsí, které je obsahují, jsou-li splněny požadavky tohoto zákona. Nesplní-li žadatel tyto požadavky ani ve lhůtě po výzvě k doplnění žádosti, ústav řízení o registraci zastaví rozhodnutím. Rozhodnutí o registraci obsahuje zejména

a)   u výrobce registrační číslo a adresu, evidenční číslo a adresu výrobního provozu, druh výroby a rozsah činností a u výrobce krmiv s použitím premixů limit dávkování premixů do krmiv; v případě, že žadatel předložil žádost o registraci více výrobních provozů (§ 8 odst. 3), v rozhodnutí o registraci výrobce se tyto provozy uvedou jednotlivě,
b)   u výrobce pro výrobu a zpracování doplňkových látek a krmiv uvedených v § 4 odst. 3 a premixů a krmných směsí, které je obsahují, evidenční číslo a adresu povoleného výrobního provozu; v případě, že žadatel předložil žádost o registraci více výrobních provozů (§ 8 odst. 3), v rozhodnutí o registraci výrobce se tyto provozy uvedou jednotlivě,
c)   u dodavatele a dovozce registrační číslo, adresu, druh a rozsah činnosti,
d)   u dodavatele dále skupiny doplňkových látek, krmiva a premixy uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) a b),
e)   u dovozce dále druhy krmiv, doplňkových látek a premixů.

(2) V případě zavádění jiného druhu výroby nebo dovozu jiných druhů krmiv, doplňkových látek a premixů než těch, pro které je rozhodnutí o registraci vydáno, výrobce, dodavatel a dovozce je povinen požádat o rozšíření registrace. Na řízení o rozšíření registrace se vztahuje ustanovení § 8. O rozšíření registrace vydá ústav rozhodnutí.

(3) Jsou-li údaje, kterých se týká ohlášená změna podle § 8 odst. 6 součástí rozhodnutí o registraci, vydá ústav rozhodnutí o změně údajů v rozhodnutí o registraci. To platí i tehdy, zjistí-li ústav při výkonu odborného dozoru změnu údajů, jež jsou součástí rozhodnutí o registraci, ačkoli výrobce, dovozce nebo dodavatel změnu údajů uvedených v žádosti neoznámil.

(4) Ústav vydá rozhodnutí o zrušení evidence výrobního provozu výrobce, registrace dodavatele nebo dovozce, zjistí-li při výkonu dozoru závažné porušení povinností stanovených v § 3 odst. 1 a 2, v § 3 odst. 6 písm. a), b), v § 3 odst. 8 až 12, v § 4 odst. 3, 4, 5 a 7, v § 7, 11 a 18.

(5) Rozhodnutí o zrušení registrace vydá ústav též na písemnou žádost výrobce, dodavatele nebo dovozce.

§ 10
Zveřejnění registrace výrobců, dodavatelů a distributorů

(1) Seznam a registrační čísla výrobců doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů, seznam a evidenční čísla povolených výrobních provozů a seznam a registrační čísla dodavatelů a distributorů, jimž byla udělena nebo zrušena registrace, zveřejňuje ministerstvo pololetně, a to vždy podle stavu k 1. lednu a k 1. červenci kalendářního roku ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

(2) V seznamu se vyznačí, pro jaký druh výroby, popřípadě skupinu doplňkových látek a určitá proteinová krmiva a premixy uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) a b), byla registrace udělena nebo zrušena.

Označování a balení
§ 11

(1) Krmiva, doplňkové látky a premixy vyráběné nebo uváděné do oběhu musí být opatřeny označením, v němž se uvede zejména

a)   název krmiva, doplňkové látky a premixu,
b)   obchodní jméno, registrační číslo výrobce nebo dodavatele nebo dovozce nebo distributora, sídlo a evidenční číslo výrobního provozu,
c)   údaje o množství (hmotnost, objem, počet kusů),
d)   datum výroby,
e)   účel užití a doporučení pro správné použití,
f)   datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby,
g)   složení, obsah živin, doplňkové látky, nežádoucí látky, obsah energie, deklarované znaky a zvláštní účel výživy v rozsahu stanoveném vyhláškou,
h)   délka ochranné lhůty, je-li předepsána,
i)   upozornění na přítomnost geneticky modifikovaných organismů, pokud tyto byly při výrobě krmiva, doplňkové látky nebo premixu použity,
j)   varovné upozornění, je-li předepsáno.

(2) Označení musí být uvedeno na každém jednotlivém obalu, nádobě nebo na nich upevněné etiketě, u volně ložených krmiv v průvodním listě. Označení musí být v českém jazyce, dobře viditelné, čitelné, trvanlivé, nesmazatelné a nezaměnitelné.

(3) V označení nesmějí být uvedeny údaje, které mohou vyvolávat představu, že výrobek odstraňuje nebo zmírňuje nemoce nebo zabraňuje onemocněním zvířat, která nejsou způsobena nedostatečnou výživou. Tento zákaz se netýká údajů o obsahu látek používaných plošně k prevenci parazitárních invazí u zvířat a krmiv pro zvláštní účely výživy zvířat.

(4) Na obalu, na etiketě nebo v průvodním listě mohou být uvedeny jiné údaje než údaje stanovené v odstavci 1 a ve vyhlášce jen v případě, jsou-li zřetelně odděleny a jedná-li se o měřitelné nebo ověřitelné údaje neuvádějící v omyl.

(5) Krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou uváděny do oběhu distributory, musí být rovněž opatřeny označením podle odstavců 1 až 4.

§ 12

(1) Doplňkové látky, určitá proteinová krmiva, premixy a krmné směsi, kromě případů uvedených v odstavci 2, a krmiva s hygroskopickými vlastnostmi smějí být uváděna do oběhu jen v obalech nebo nádobách, které musí být uzavřeny tak, aby při otevření došlo k porušení původního uzávěru a tento uzávěr nemohl být již znovu použit.

(2) Krmné směsi smějí být uváděny do oběhu také volně ložené nebo v neuzavřených obalech nebo v kontejnerech, a to pouze při dodávkách

a)   od jednoho výrobce dalším výrobcům nebo osobám zajišťujícím balení,
b)   krmných směsí složených z celých semen nebo plodů,
c)   krmných bloků a lizů,
d)   malých množství, jejichž hmotnost nepřekročí 50 kg a které jsou dodávány konečnému spotřebiteli a pokud pocházejí bezprostředně z obalů nebo nádob, které byly uzavřeny podle odstavce 1.

(3) Krmné směsi smějí být dále uváděny do oběhu také volně ložené nebo v neuzavřených kontejnerech, avšak nikoli v neuzavřených obalech, a to pouze při dodávkách

a)   od výrobce krmných směsí bezprostředně konečnému spotřebiteli,
b)   melasových krmiv, která jsou složena nejvýše ze 3 krmných surovin,
c)   peletovaných krmných směsí.

§ 13

Podrobnosti označování krmných surovin, doplňkových látek, premixů a krmných směsí, krmných surovin s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů a krmiv pro zvláštní účely výživy a způsob deklarace jakostních znaků, včetně jejich tolerancí, specifikaci údajů o složení, způsob uvádění varovných upozornění, označování krmných směsí a krmných surovin dodávaných v malých baleních do 10 kg včetně, označování krmiv pro domácí zvířata a podrobnosti jejich balení stanoví ministerstvo vyhláškou.

Skladování a přeprava
§ 14

(1) Krmiva, doplňkové látky a premixy musí výrobce, dovozce a dodavatel uskladnit ve skladech nebo manipulačních, případně výrobních prostorách tak, aby bylo zajištěno uchování jejich jakosti a byla zajištěna jejich ochrana před

a)   zneužitím,
b)   kontaminací nežádoucími mikroorganismy a plísněmi a jejich nežádoucím pomnožováním,
c)   hlodavci a ptáky,
d)   vlhkostí a látkami, které je mohou znehodnocovat nebo v nich vytvářet produkty škodlivé zdraví zvířat a lidí a ohrožující životní prostředí.

(2) Doplňkové látky, premixy a určitá proteinová krmiva musí být skladovány v uzamykatelných prostorech tak, aby nepovolané osoby k nim neměly přístup. Podmíněně použitelná krmiva a krmné suroviny s nadlimitním obsahem některých nežádoucích látek a produktů stanovených vyhláškou musí být uskladněny odděleně.

(3) Ve skladových prostorech musí být prováděna dezinfekce, dezinsekce a deratizace a zajištěno udržování odpovídajících mikroklimatických podmínek a čistoty.10)

(4) Krmiva, doplňkové látky a premixy musí být skladovány tak, aby byly snadno identifikovatelné a nemohlo dojít k jejich záměně; pro odběr vzorků musí být k nim umožněn bezpečný přístup.

§ 15

Pro přepravu krmiv, doplňkových látek a premixů mohou být použity jen takové dopravní prostředky a zařízení, které byly řádně vyčištěny, popřípadě dezinfikovány povolenými prostředky10) a upraveny tak, aby se zamezilo vypadávání nebo vytékání výrobků a účinkům nepříznivých povětrnostních vlivů v zájmu uchování jakosti a zdravotní nezávadnosti krmiv, doplňkových látek a premixů.

ČÁST TŘETĺ
Odborný dozor a zkoušení

§ 16

(1) Ústav dozírá, zda podmínky stanovené zákonem a jeho prováděcími předpisy dodržují

a)   výrobci, dovozci, dodavatelé a distributoři, kteří krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábějí, dovážejí, přepravují nebo uvádějí do oběhu,
b)   osoby, které používají krmiva, doplňkové látky a premixy.

(2) Ústav provádí odborný dozor ve výrobních provozech, zařízeních a prostorech určených ke skladování, přepravě, uvádění do oběhu a používání krmiv, doplňkových látek a premixů a zajišťuje odběr jejich vzorků, laboratorní zkoušení a hodnocení jakosti.

(3) Ústav provádí odborný dozor v pravidelných intervalech, zejména při podezření z porušení ustanovení zákona a prováděcích předpisů. V případě zjištění závad uloží způsob a lhůtu k jejich odstranění.

(4) Odborný dozor zahrnuje všechny stupně výroby, uvádění do oběhu, včetně dovozu a užití krmiv, doplňkových látek a premixů, a je rovněž zaměřen na sledování výskytu nežádoucích látek a produktů a na výskyt zakázaných látek a produktů.

(5) Odborný dozor se provádí bez předchozího oznámení.

(6) Ústav vede evidenci závad zjištěných při výkonu odborného dozoru.

(7) Zaměstnanci ústavu pověření výkonem odborného dozoru (dále jen "zaměstnanci ústavu") musí být odborně způsobilí k výkonu odborného dozoru, při kterém se vykazují písemným pověřením a služebním průkazem. O výsledcích této činnosti pořizují protokol.

(8) Zaměstnanci ústavu jsou oprávněni vstupovat po ohlášení do prostorů, kde se krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábějí, přepravují, uvádějí do oběhu nebo používají, a vyžadovat od výrobců, dovozců, dodavatelů a distributorů, kteří je vyrábějí, přepravují a uvádějí do oběhu, a od podnikatelů, kteří krmiva, doplňkové látky a premixy používají, potřebné doklady, informace a nezbytnou součinnost k nerušenému a rychlému výkonu dozoru, včetně poskytnutí technických pomůcek pro bezplatný odběr vzorků.

(9) Výrobci, dovozci, dodavatelé a distributoři, kteří krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábějí, přepravují a uvádějí do oběhu, a podnikatelé, kteří je používají, jsou povinni umožnit zaměstnancům ústavu po ohlášení vstup do prostorů, kde se krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábějí, přepravují, uvádějí do oběhu a používají, a poskytnout potřebné doklady, informace a nezbytnou součinnost k nerušenému a rychlému výkonu dozoru, včetně poskytnutí technických pomůcek pro bezplatný odběr vzorků.

(10) Ústav je povinen uchovávat vzorky krmiv, doplňkových látek a premixů určených k laboratornímu zkoušení, kromě vzorků podléhajících zkáze, po dobu 6 měsíců ode dne doručení vzorku do laboratoře.

(11) Odborný dozor vykonává ústav na vlastní náklady. V případě, že vzorky krmiv, doplňkových látek a premixů odebrané při výkonu odborného dozoru nesplňují po provedené analýze požadavky tohoto zákona a prováděcích předpisů, hradí náklady na jejich analýzu kontrolovaný subjekt.

§ 16a

(1) Zaměstnanci ústavu mohou při zjištění závad ve výrobě, jakosti, balení, označování, přepravě, uvádění do oběhu a při užití krmiv, doplňkových látek a premixů uložit způsob a lhůtu k odstranění závad, zejména uložit nezbytná opatření včetně uvedení do požadovaného stavu. O zjištěných závadách a přijatých opatřeních se učiní písemný záznam.

(2) Proti uložení odstranění závad podle odstavce 1 může podat kontrolovaná osoba nejpozději do 3 pracovních dnů písemně námitky orgánu odborného dozoru, který provedl kontrolu. Lhůta pro podání námitek je zachována, jsou-li námitky poslední den lhůty odevzdány k poštovní přepravě. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ústav.

(3) Na postup podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje správní řád.13)

§ 17
Vzorkování a laboratorní zkoušení

(1) Vzorkování a laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů provádí ústav v rámci odborného dozoru nebo na vyžádání; to platí i pro přezkoušení podle § 3 odst. 5.

(2) Ústav může pověřit k provádění některých laboratorních zkoušek osoby, kterým na jejich žádost udělí pověření, (dále jen "provozovatel laboratoře").

(3) Seznam laboratoří ústavu provádějících laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci výkonu odborného dozoru a seznam osob pověřených prováděním laboratorních zkoušek zveřejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

(4) Žádost o udělení pověření musí obsahovat

a)   jméno provozovatele laboratoře, místo výkonu činnosti a bydliště, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní jméno a sídlo, jde-li o osobu právnickou,
b)   údaje o přístrojovém vybavení laboratoře,
c)   údaje o vzdělání pracovníků laboratoře,
d)   rozsah činností, o jejichž povolení se žádá.

(5) Ústav udělí pověření podle odstavce 2 nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti, jestliže

a)   laboratorní vybavení odpovídá předpokládanému rozsahu a druhu činnosti, o niž se žádá,
b)   laboratorní zkoušky budou provádět osoby minimálně se středoškolským vzděláním chemického nebo biologického zaměření,
c)   výsledky laboratorních zkoušek při ověřovací zkoušce byly shledány v rozmezí tolerancí stanovených pro tyto zkoušky.

(6) Ústav dozírá, zda trvají podmínky, za kterých bylo uděleno pověření podle odstavce 5.

(7) Ústav může pověření změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo pominuly podmínky, za nichž bylo pověření uděleno. Na písemnou žádost provozovatele laboratoře ústav pověření zruší.

(8) Ústav a provozovatelé laboratoří jsou povinni k zajištění objektivity a srovnatelnosti výsledků kontroly postupovat podle požadavků na odběr vzorků a používat metody laboratorního zkoušení, jejichž principy stanoví ministerstvo vyhláškou.

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy laboratorních zkoušek, které lze provádět na základě pověření vydaného ústavem.

§ 18
Zvláštní opatření

(1) Ústav uloží rozhodnutím výrobcům, dovozcům, dodavatelům, distributorům nebo podnikatelům,4) kteří krmiva, doplňkové látky nebo premixy vyrábějí nebo uvádějí do oběhu nebo používají, zvláštní opatření, zejména zákaz výroby, zákaz uvádění do oběhu, zákaz dovozu, zákaz zkrmování, povinnost odděleného uskladnění krmiva, doplňkové látky nebo premixu, zjistí-li nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo zvířat nebo životního prostředí.

(2) U znehodnocených krmiv, doplňkových látek a premixů uloží ústav rozhodnutím opatření k jejich likvidaci.10a)

(3) U podmíněně použitelných krmiv, doplňkových látek nebo premixů stanoví ústav rozhodnutím zvláštní opatření k jejich náhradnímu použití a určí podmínky tohoto náhradního použití.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 1 až 3 nemá odkladný účinek.

§ 19
Pokuty

(1) Pokutu až do výše 250 000 Kč uloží ústav výrobci, dovozci, dodavateli nebo distributorovi, který

a)   vyrábí, doveze nebo uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky a premixy opatřené údaji, které jsou klamavé, nepravdivé nebo které neodpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem,
b)   vyrábí, doveze nebo uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky nebo premixy, které nebyly povoleny nebo nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem.

(2) Pokutu až do výše 250 000 Kč uloží ústav podnikateli, který krmiva, doplňkové látky a premixy používá a nedodržuje podmínky pro jejich užití stanovené tímto zákonem a ohrozí tím zdraví zvířat nebo lidí.

(3) Pokutu až do výše 750 000 Kč uloží ústav podnikateli, který není registrován podle tohoto zákona a vyrábí, dováží nebo uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky a premixy, jejichž výroba nebo dovoz nebo uvádění do oběhu podléhá tomuto zákonu.

(4) Pokutu až do výše 100 000 Kč uloží ústav výrobci, dovozci, dodavateli nebo distributorovi, který poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem, než je stanovena v odstavcích 1, 2 a 3.

(5) Pokutu až do výše 50 000 Kč uloží ústav každému, kdo bez registrace podle tohoto zákona vyrábí, dováží nebo uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky a premixy určené k uvádění do oběhu nebo kdo krmiva, doplňkové látky a premixy používá v rozporu s ustanoveními tohoto zákona.

(6) Pokutu až do výše 500 000 Kč uloží ústav výrobci, dovozci, dodavateli nebo distributorovi, který nesplní povinnost uloženou zvláštním opatřením nebo poruší povinnost uvedenou v předchozích odstavcích opětovně.

(7) Opětovným porušením povinnosti se rozumí porušení povinnosti, jehož se výrobce, dovozce, dodavatel nebo distributor, který vyrábí, uvádí do oběhu a dováží krmiva, doplňkové látky a premixy, dopustí v době do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, kterým mu byla uložena pokuta za předchozí porušení povinnosti podle tohoto zákona.

(8) Při stanovení pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pokutu lze výrobci, dovozci, dodavateli nebo distributorovi, který krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábí, dováží a uvádí do oběhu, uložit do jednoho roku ode dne, kdy ústav zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(9) Pokuty ukládá a vybírá ústav. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vymáhá územní finanční orgán11) podle zvláštních předpisů.12)

ČÁST ČTVRTÁ
Výroba a dovoz krmiv pro výzkumné účely

§ 20

(1) Výrobu a dovoz pokusných krmných směsí a pokusných premixů pro účely biologického zkoušení nezbytných pro uskutečnění vědeckého nebo výzkumného záměru, pokud neodpovídají podmínkám stanoveným tímto zákonem, mohou provádět pouze ústav, výrobci a dovozci registrovaní podle § 8 tohoto zákona, kterým ministerstvo udělí pro tuto výrobu a dovoz povolení. Toto ustanovení se nevztahuje na krmiva pro toxikologické zkoušky a pokusné krmné směsi vyráběné a užité v zařízeních univerzit a vědeckých a výzkumných ústavů.

(2) Žádost o povolení musí obsahovat

a)   jméno a bydliště fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, odpovědné za provádění vědeckého nebo výzkumného záměru,
b)   jméno a bydliště registrovaného výrobce, který bude výrobu pokusných krmných směsí a premixů provádět, a sídlo provozovny,
c)   označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixu,
d)   obsah živin a obsah doplňkových látek, pokud jsou obsaženy,
e)   u krmných surovin a doplňkových látek způsob výroby,
f)   u pokusných krmných směsí nebo pokusných premixů složení,
g)   požadovaný objem výroby,
h)   ostatní údaje určující krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixy.

(3) Žadatel přiloží k žádosti souhlas Státní veterinární správy9) a orgánu okresního úřadu příslušného z hlediska ochrany životního prostředí s tím, že zkoušené krmivo, krmná surovina, doplňková látka nebo premix při navrženém použití neohrozí zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

§ 21

(1) Ministerstvo udělí povolení za podmínky, že výrobce zajistí

a)   zabránění kontaminace výrobního zařízení a ostatního provozu zkoušeným krmivem, krmnou surovinou, doplňkovou látkou nebo premixem či vyrobenou pokusnou krmnou směsí,
b)   oddělené skladování zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixu a vyrobené pokusné krmné směsi,
c)   samostatnou evidenci výroby pokusných krmných směsí a premixů a k těmto účelům použitých zkoušených krmiv, krmných surovin, doplňkových látek nebo premixů,
d)   zřetelné označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixů a vyrobené pokusné směsi nebo premixu "Určeno pro pokusné účely..." včetně uvedení názvu a množství obsažené zkoušené substance v 1 kg.

(2) Ministerstvo zruší povolení pro výrobu pokusných směsí a premixů, dojde-li k porušení podmínek, za nichž bylo povolení uděleno, nebo na písemnou žádost výrobce.

ČÁST PÁTÁ

§ 22
Řízení ve věcech upravených tímto zákonem

V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního řádu,13) pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

§ 23
Přechodné ustanovení

Registrace výrobců a dovozců podle předchozí právní úpravy14) nepozbývá platnosti, pokud do jednoho roku od nabytí účinnosti zákona výrobce nebo dovozce požádá o registraci podle § 8 tohoto zákona a pokud v této době splní požadavky podle § 6 a 7 tohoto zákona. V tomto případě nepodléhá registrace správnímu poplatku.

§ 24
Zrušovací ustanovení

Zrušují se

a)   § 31 písm. f) a g) a v § 32 písm. e) část věty "ověřování jakosti krmiv, krmivových směsí a surovin sloužících k jejich výrobě, jakož i" zákona č. 61/1994 Sb., o rozvoji rostlinné výroby,
b)   vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole,
c)   vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášek č. 264/1993 Sb. a č. 190/1995 Sb.

§ 25
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.

* * *

Zákon č. 244/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.


1)   § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
2)   Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 19 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb.
4)   § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
5a)   § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb.
5b)   § 19 odst. 1 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 3 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.
8)   § 128 a násl. a § 163 písm. b) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 48 písm. i) zákona č. 166/1999 Sb.
10)   § 39 zákona č. 166/1999 Sb.
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 23 a 24 vyhlášky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
10a)   Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
11)   Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
12)   Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
14)   Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole.
Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášek č. 264/1993 Sb. a č. 190/1995 Sb.