SBÍRKA ZÁKONŮ částka 146
rozeslána dne 30.12.2000
 

503

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 18. prosince 2000

o Obchodním věstníku

Vláda nařizuje podle § 770 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.:

§ 1

Vydávání Obchodního věstníku (dále jen "Věstník") zabezpečuje Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím nakladatelství.

§ 2

(1) Ve Věstníku se zveřejňují údaje v případech, ve kterých zveřejnění stanoví obchodní zákoník.

(2) Ve Věstníku se dále zveřejňují skutečnosti v řízení o konkursu nebo vyrovnání, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis.1)

(3) Ve Věstníku se mimo případů uvedených v odstavcích 1 a 2 zveřejňují také jiná oznámení a údaje, pokud tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.2)

§ 3

(1) Z údajů zapisovaných do obchodního rejstříku podle § 28 a 28a obchodního zákoníku se ve Věstníku zveřejňují

a)   údaje uvedené v § 28 odst. 1 obchodního zákoníku,
b)   z údajů uvedených v § 28 odst. 2 obchodního zákoníku u komanditní společnosti, u společnosti s ručením omezeným, u akciové společnosti a družstva výše základního kapitálu nebo zapisovaného základního kapitálu, u veřejné obchodní společnosti jména nebo názvy nebo firmy společníků, u akciové společnosti též počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií a údaj o tom, zda je či není omezena převoditelnost akcií na jméno, u státního podniku, kdo vykonává jménem státu funkci zakladatele, a výše kmenového jmění,
c)   u podniku zahraniční osoby a u organizační složky podniku zahraniční osoby údaje podle § 28 odst. 3 obchodního zákoníku,
d)   u podniku zahraniční osoby a u organizační složky podniku zahraniční osoby, která má sídlo v některém z členských států Evropské unie, údaje podle § 28 odst. 4 obchodního zákoníku,
e)   údaje uvedené v § 28 odst. 6 obchodního zákoníku s výjimkou údajů, jež se zveřejňují podle § 2 odst. 2,
f)   v případě fúze, převodu jmění, rozdělení nebo změny právní formy údaje podle § 28a odst. 1 až 4 obchodního zákoníku s výjimkou údajů zapisovaných při vzniku právnické osoby, které se zveřejňují jen v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 1 písm. a) a b),
g)   den zápisu údajů podle písmen a) a e), označení soudu určeného zvláštním právním předpisem k vedení obchodního rejstříku (dále jen "rejstříkový soud"), spisová značka, pod kterou je veden rejstříkový spis, jakož i změna a zánik zapisovaných skutečností, které byly zveřejněné.

(2) Požádá-li o to navrhovatel v návrhu na povolení zápisu do obchodního rejstříku, zveřejní se ve Věstníku pouze oznámení, že byl povolen zápis do obchodního rejstříku. V oznámení se uvede, o zápis jaké skutečnosti jde, koho se zápis týká, den zápisu, rejstříkový soud a spisová značka, pod kterou je veden rejstříkový spis.

(3) Ve Věstníku se zveřejňuje den a obsah zápisu v obchodním rejstříku, rejstříkový soud a spisová značka, pod kterou je veden rejstříkový spis, jde-li o

a)   usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podle § 203 odst. 2, § 207 odst. 3 a § 209a odst. 2 obchodního zákoníku,
b)   rozhodnutí představenstva akciové společnosti podle § 210 odst. 1 a 4 obchodního zákoníku,
c)   usnesení valné hromady akciové společnosti o snížení základního kapitálu podle § 211 odst. 1 obchodního zákoníku.

(4) Ve Věstníku se zveřejňují v plném znění údaje, jejichž zveřejnění ukládá podnikatelům obchodní zákoník s uvedením obchodní firmy, sídla nebo místa podnikání a identifikačního čísla podnikatele. Je-li podnikatel zapsán v obchodním rejstříku, uvede se též rejstříkový soud a spisová značka, pod kterou je veden rejstříkový spis.

§ 4

(1) Ve Věstníku se zveřejňuje oznámení o uložení každé listiny do sbírky listin obchodního rejstříku.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje označení listiny, osoby nebo osob, jichž se listina týká, a jsou-li tyto osoby zapsány v obchodním rejstříku, i rejstříkový soud, spisovou značku, pod kterou je rejstříkový spis veden, a datum, kdy byla listina uložena do sbírky listin u rejstříkového soudu.

(3) Na základě žádosti připojené navrhovatelem k listině ukládané do sbírky listin rejstříkového soudu se spolu s oznámením podle odstavce 2 ve Věstníku zveřejňuje i obsah ukládané listiny buď v plném znění, nebo výňatky z něj; ve výňatku je třeba uvést podstatné části obsahu listiny.

§ 5

(1) Ve Věstníku se mohou uveřejňovat údaje v případech, ve kterých zákon stanoví povinnost jejich uveřejnění, avšak neurčuje způsob uveřejnění.

(2) Ve Věstníku se mohou též uveřejňovat

a)   rozsudky ve věcech obchodních, pokud soud v rozsudku přiznal právo na uveřejnění,
b)   oznámení nebo rozhodnutí správních úřadů týkající se podnikatelů.

§ 6

(1) Podkladem pro zveřejnění nebo uveřejnění ve Věstníku jsou originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o údajích, oznámeních nebo rozhodnutích, které se mají zveřejnit nebo uveřejnit. Údaje z obchodního rejstříku, nadačního rejstříku a rejstříku obecně prospěšných společností lze zasílat ke zveřejnění též v elektronické formě.

(2) Cenu za zveřejnění nebo uveřejnění je povinen nakladatelství uhradit v případech uvedených v § 2 až 4 ten, koho se zveřejněný údaj týká, v ostatních případech ten, kdo o uveřejnění požádal nebo komu bylo pravomocným rozhodnutím uloženo cenu uhradit.

§ 7

(1) Údaje určené k zveřejnění ve Věstníku se v případech uvedených v § 2 až 4 zasílají přímo nakladatelství; jiné návrhy na zveřejnění nebo uveřejnění se předkládají Ministerstvu spravedlnosti, které ověří, že tyto údaje je možné uveřejnit ve Věstníku. Údaje určené ke zveřejnění podle § 3 odst. 1 až 3 a § 4, nestanoví-li zákon jinak, je povinen zaslat nakladatelství rejstříkový soud, který zápis údaje do obchodního rejstříku provedl nebo přijal listinu do sbírky listin, nejpozději do dvou týdnů od provedení zápisu nebo přijetí listiny do sbírky listin.

(2) Za obsahovou správnost podkladů pro zveřejnění nebo uveřejnění zodpovídá předkladatel. Za soulad obsahu zveřejněných nebo uveřejněných údajů s poskytnutým podkladem zodpovídá nakladatelství. Tiskové chyby se opravují redakčním oznámením na náklad nakladatelství.

§ 8

Zrušuje se nařízení vlády č. 63/1992 Sb., o Obchodním věstníku.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou § 3 odst. 1 písm. d), který nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti:
JUDr. Rychetský v. r.


1)   Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 214/2000 Sb., zákona č. 368/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb.
2)   Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 a zákona č. 361/2000 Sb., zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb.