SBÍRKA ZÁKONŮ částka 144
rozeslána dne 29.12.2000
 

498

Vyhláška
Správy státních hmotných rezerv

ze dne 14. prosince 2000

o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

Správa státních hmotných rezerv v souladu se zmocněním podle § 29 písm. a) až e) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") stanoví:

§ 1
Postup zpracování plánu nezbytných dodávek
[K § 29 písm. c) zákona]

(1) Správní úřad1) na základě požadavků vyplývajících z operačních plánů2) stanoví ve smyslu § 10 odst. 2 zákona seznam nezbytných dodávek pro svůj správní obvod nebo pro okruh svěřené působnosti. Tento seznam doplní podle § 10 odst. 4 zákona o nezbytné dodávky oprávněně požadované jiným správním úřadem. Sestaví přehled dostupných dodavatelů nezbytných dodávek ve svém správním obvodu a zahrne do něj všechny zjištěné dodavatele nezbytné dodávky; neomezuje se přitom svojí potřebou vyplývající z operačních plánů.

(2) Správní úřad si vyžádá z obchodního nebo živnostenského rejstříku3) údaje o možných dodavatelích nezbytných dodávek; pokud údaj není v příslušném rejstříku uveden, vyžádá si ho podle zvláštního právního předpisu.4)

(3) Správní úřad vyrozumí bez zbytečného odkladu dodavatele nezbytné dodávky o tom, že byl zahrnut do plánu nezbytných dodávek, a sdělí mu předpokládaný předmět nezbytné dodávky. Vyžádá si od něho podle zvláštního právního předpisu5) údaje pro zpracování plánu nezbytných dodávek.

(4) Nemůže-li správní úřad zčásti nebo zcela zajistit požadovanou nezbytnou dodávku od dodavatele ve svém správním či územním obvodu, postupuje podle ustanovení § 10 odst. 4 zákona. Při stanovení takto uplatňovaného požadavku zohlední vždy možný územní rozsah krizové situace.

(5) Správní úřad posoudí, zda nezbytnou dodávku zajistí ještě před vyhlášením krizového stavu uzavřením příslušné smlouvy s jejím dodavatelem, např. tehdy, bude-li jejím odběratelem.

(6) Správní úřad průběžně upravuje plán nezbytných dodávek podle změn v požadavcích nebo možnostech dostupnosti nezbytných dodávek na vlastním správním území.

§ 2
Obsah plánu nezbytných dodávek
[K § 29 písm. c) zákona]

(1) Plán nezbytných dodávek vždy obsahuje seznam požadovaných nezbytných dodávek, seznam nezajištěných nezbytných dodávek a přehled dodavatelů nezbytných dodávek.

(2) Seznam požadovaných nezbytných dodávek vždy obsahuje

a)   přehled nezbytných dodávek s uvedením
1.  názvu nezbytné dodávky,
2.  určení nezbytné dodávky číslem podle číselníku Standardní klasifikace produkce,
3.  požadovaného množství s uvedením měrné jednotky; v případě, že nezbytná dodávka byla uplatněna jiným správním úřadem, doplní se vždy název úřadu,
b)   přehled dodavatelů každé nezbytné dodávky s uvedením
1.  obchodní firmy6) a sídla nebo místa podnikání u podnikajících fyzických a právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku,
2.  jména, příjmení a trvalého pobytu fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku,
3.  názvu a sídla7) právnických osob nezapsaných do obchodního rejstříku,
4.  identifikačního čísla u podnikajících fyzických a právnických osob,
5.  údaje o nejvyšší možnosti dodavatele nezbytné dodávky dodávat předmět nezbytné dodávky v určeném, v plánu uvedeném časovém období; přihlédne se k předpokládanému omezení možnosti dodávat v závislosti na objektivní situaci.

(3) Pokud je zpracovatelem plánu nezbytných dodávek krajský úřad nebo ústřední správní úřad, uvede celkový počet dostupných nezbytných dodávek v členění podle správních obvodů okresů (krajů); v těchto případech se údaje podle odstavce 2 písm. b) neuvádějí.

(4) Seznam nezajištěných nezbytných dodávek zahrnuje informace v písemné formě o nezajištěných nezbytných dodávkách a rozsahu požadavků uplatněných u jiných správních úřadů postupem podle § 10 odst. 4 zákona a způsobu jejich zajištění.

(5) Přehled dodavatelů nezbytných dodávek poskytuje ucelené informace v písemné formě o všech dodavatelích nezbytných dodávek. Obsahuje vždy

a)   u podnikajících fyzických a právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku obchodní firmu, u fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku jejich jméno, příjmení a trvalý pobyt, u právnických osob nezapsaných do obchodního rejstříku jejich název a sídlo,
b)   u podnikající fyzické nebo právnické osoby její identifikační číslo, u fyzické osoby, které nebylo identifikační číslo přiděleno, její rodné číslo,
c)   jméno a příjmení statutárního orgánu, popř. jména a příjmení členů statutárního orgánu dodavatele nezbytné dodávky nebo jméno a příjmení zástupce8) dodavatele nezbytné dodávky,
d)   jméno a příjmení zaměstnance dodavatele nezbytné dodávky, pověřeného při provozování podniku činností9) související s vyřizováním záležitostí nezbytné dodávky, včetně všech možností telekomunikačního spojení s ním v pracovní době, době nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami,10) ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,
e)   v případě, že nezbytnou dodávku zajišťuje organizační složka podniku11) zapsaná do obchodního rejstříku, která má jiné sídlo nebo místo podnikání než dodavatel, údaje o ní ve struktuře bodů a) až e).

(6) Ústřední správní úřad zapracuje do svého plánu nezbytných dodávek také seznam položek pohotovostních zásob vytvořených na základě jeho návrhu, v němž uvede jejich druh, množství a rozmístění.

(7) Správní úřad může do plánu nezbytných dodávek podle své úvahy zahrnout i další údaje, které mu po vyhlášení krizových stavů umožní požadovat plnění zajištěné nezbytné dodávky.

§ 3
Postup při vytváření pohotovostních zásob
[K § 29 písm. c) zákona]

(1) Odborně příslušný ústřední správní úřad12) provede analýzu předpokládaného dopadu krizové situace na celé území České republiky a v nezbytném případě uplatní požadavek na vytvoření pohotovostních zásob.

(2) Návrh na vytvoření pohotovostních zásob obsahuje

a)   důvod vytvoření pohotovostních zásob,
b)   určení pohotovostních zásob
1.  obchodním názvem a číslem podle číselníku Standardní klasifikace produkce,
2.  měrnou jednotkou,
3.  množstvím v uvedené měrné jednotce,
4.  předpokládanou cenou za měrnou jednotku,
c)   návrh ochraňování pohotovostních zásob uvádějící
1.  místo ochraňování,
2.  osobu, která je ochotna nebo schopna ochraňování zajistit,
3.  předpokládanou výši nákladů, které si vyžádá ochraňování za jeden kalendářní rok,
4.  v případech, kdy zachování požadované jakosti pohotovostních zásob po dobu skladování vyžaduje jejich obměnu, také stanovení způsobu a intervalu této obměny s kalkulací nákladů, které si vyžádá jedna obměna,
d)   pořadí důležitosti, kterým ústřední správní úřad označuje pořadí návrhu na vytvoření pohotovostních zásob v rámci všech svých ostatních návrhů na vytvoření státních hmotných rezerv, které podal.

(3) Pokud ze změn v krizových plánech vyplyne, že nezbytnou dodávku nadále není nutno zajišťovat prostřednictvím pohotovostních zásob, podá ústřední správní úřad Správě státních hmotných rezerv návrh na uvolnění stávající položky pohotovostních zásob.

§ 4
Plán opatření hospodářské mobilizace
[K § 29 písm. d) zákona]

(1) Plán opatření hospodářské mobilizace13) zpracovává podle § 15 zákona právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (dále jen "zpracovatel"), a to

a)   dodavatel mobilizační dodávky, s nímž objednatel mobilizační dodávky uzavřel smlouvu podle § 13 odst. 2 zákona, (dále jen "finální dodavatel"),
b)   dodavatel mobilizační dodávky, která podmiňuje nebo kompletuje předmět dodávky pro finálního dodavatele, (dále jen "poddodavatel"),
c)   subjekt hospodářské mobilizace jmenovaný podle § 16 odst. 1 věty druhé zákona.

(2) Za odběratele mobilizační dodávky se pro účely této vyhlášky považuje správní úřad a právnická nebo podnikající fyzická osoba, kterým zpracovatel dodává mobilizační dodávku na základě smlouvy podle § 13 odst. 2 zákona.

(3) Pro účely této vyhlášky jsou výrobky, práce a služby dodavatele, které jsou předmětem uzavřené smlouvy o mobilizační dodávce podle § 13 odst. 2 zákona

a)   běžnou činností v běžném provozu,
b)   zvláštní činností za stavu ohrožení státu a válečného stavu, pokud dodavatel rozšiřuje nebo mění svoji běžnou činnost výlučně pro splnění předmětu mobilizační dodávky.

§ 5 Obsah plánu opatření hospodářské mobilizace[K § 29 písm. d) zákona]

(1) Zpracovatel v plánu opatření hospodářské mobilizace uvádí údaje o svém odběrateli (dále jen "údaje o odběrateli"), které obsahují

a)   obchodní firmu,
b)   sídlo právnické osoby nebo místo podnikání fyzické osoby,7)
c)   identifikační číslo,
d)   označení statutárního orgánu nebo jméno a příjmení zástupce,8)
e)   jméno a příjmení osoby pověřené při provozování podniku činností9) spojenou s vyřizováním mobilizační dodávky a údaje o všech možnostech telekomunikačního spojení s ní v pracovní době, v době nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami,10) ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

(2) Je-li odběratelem zpracovatele objednatel mobilizační dodávky, uvede zpracovatel v plánu opatření hospodářské mobilizace jeho název, sídlo, identifikační číslo, organizační útvar, který jedná jménem objednatele navenek, jméno a příjmení zaměstnance objednatele pověřeného vyřizováním mobilizační dodávky a možnosti telekomunikačního spojení s ním.

(3) Zpracovatel v plánu opatření hospodářské mobilizace uvádí údaje o svém podniku, a to

a)   základní údaje o dodavateli mobilizační dodávky (dále jen "základní údaje o dodavateli"), které mají stejnou strukturu a obsah jako údaje o odběrateli podle ustanovení odstavce 1,
b)   další údaje o dodavateli mobilizační dodávky (dále jen "další údaje o dodavateli"), a to
1.  údaj o tom, zda je jmenován subjektem hospodářské mobilizace; v kladném případě připojí údaje o osvědčení vydaném podle ustanovení § 16 odst. 3 zákona,
2.  pokud zajišťuje mobilizační dodávku jeho organizační složka zapsaná v obchodním rejstříku, údaje o ní podle struktury základních údajů o dodavateli a údaj podle odstavce 3 písm. a).

(4) Zpracovatel v plánu opatření hospodářské mobilizace uvádí údaje o předmětu mobilizační dodávky, které obsahují

a)   základní údaje o předmětu mobilizační dodávky (dále jen "údaje o dodávce"), a to
1.  kódové označení mobilizační dodávky finálního dodavatele (dále jen "kódové označení mobilizační dodávky"), které tvoří
1.1.  první tři znaky číselně označující objednatele mobilizační dodávky; označení je totožné s označením rozpočtové kapitoly konkrétního objednatele v příslušném zákoně o státním rozpočtu,
1.2.  další čtyři znaky představující číselné označení smlouvy objednatele mobilizační dodávky s finálním dodavatelem; číselné označení určí nebo způsob jeho sestavení stanoví příslušný objednatel mobilizační dodávky podle svých zvyklostí,
1.3.  dalších třináct znaků představujících číselné označení předmětu mobilizační dodávky finálního dodavatele; číselné označení určí nebo způsob jeho sestavení stanoví příslušný objednatel mobilizační dodávky podle svých zvyklostí,
2.  číselné označení dodávky zpracovatele, jehož odběratelem není objednatel mobilizační dodávky; číselné označení v rozsahu nejvýše 13 znaků určí každý zpracovatel podle svých zvyklostí,
3.  pojmenování předmětu mobilizační dodávky zpracovatele,
4.  měrnou jednotku dodávky,
5.  požadovaný celkový objem dodávky,
6.  údaj o tom, zda zpracovatel předmět mobilizační dodávky pokryje
6.1.  obvyklou činností [§ 4 odst. 3 písm. a)],
6.2.  zvláštní činností [§ 4 odst. 3 písm. b)],
b)   základní údaje o smluvním zajištění mobilizační dodávky smlouvou podle § 13 odst. 2 zákona (dále jen "údaje o smlouvě"), a to
1.  číselné označení smlouvy mezi zpracovatelem na kterémkoli dodavatelském stupni a jeho přímým odběratelem ve složení
1.1.  první tři znaky tvoří číselné označení objednatele mobilizační dodávky podle odstavce 4 písm. a) bodu 1 podbodu 1.1.,
1.2.  další čtyři znaky tvoří číselné označení smlouvy objednatele mobilizační dodávky s finálním dodavatelem podle odstavce 4 písm. a) bodu 1 podbodu 1.2.,
1.3.  dalším znakem je číslo kooperačního stupně vyjadřující počet dodavatelů, kteří stojí v dodavatelském řetězci mezi zpracovatelem a objednatelem mobilizační dodávky; kooperační stupeň finálního dodavatele je číslo 0,
1.4.  další čtyři znaky tvoří číslo smlouvy, určené podle zvyklostí dodavatele,
2.  potvrzený celkový objem plnění uvedený v měrných jednotkách dodávky,
3.  časový průběh plnění dodávky po jejím zahájení ve čtyřech po sobě jdoucích čtvrtletích,
c)   údaje o všech poddodavatelích, vůči nimž zpracovatel vystupuje jako odběratel, (dále jen "údaje o poddodavateli") podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo prohlášení, že zpracovatel splní předmět mobilizační dodávky bez dodávek poddodavatele.

(5) Plán opatření hospodářské mobilizace tvoří

a)   základní údaje o zpracovateli,
b)   přehled dodávek k zajištění objednatelem požadované mobilizační dodávky obsahující
1. kódové označení mobilizační dodávky,
2.  údaje o odběrateli a jeho požadavcích na mobilizační dodávku a požadované časové plnění,
3.  potvrzené množství v požadovaném časovém plnění,
4.  číselné označení smlouvy podle odstavce 4 písm. b) bodu 1,
c)   přehled zajištění podpory mobilizační dodávky obsahující
1.  údaje o dodávce zajišťované zpracovatelem,
2.  seznam mobilizačních dodávek poddodavatelů nutných k zajištění mobilizační dodávky zpracovatele podle odstavce 5 písm. c) bodu 1 v členění název mobilizační dodávky poddodavatele a její číselné označení podle zvyklostí zpracovatele, měrná jednotka, potřebné množství,
3.  seznam poddodavatelů s uvedením smluvně zajištěného množství jejich mobilizační dodávky, číselné označení smlouvy,
d)   přehled odběratelů a poddodavatelů,
e)   opatření k přechodu na zabezpečení mobilizačních dodávek, který uvádí formou popisu údaje o organizačních, technologických, personálních, materiálních a finančních opatřeních k zabezpečení mobilizační dodávky, plánovaných nebo přijatých na základě zhodnocení a kalkulací potřeb věcných, lidských a finančních zdrojů, obzvláště oblastí s vazbou na tvorbu státních hmotných rezerv a zajištění věcných prostředků, o běžné činnosti a o změnách v činnosti zpracovatele v případě přechodu na zvláštní činnost.

(6) Zpracovatel může do plánu zahrnout i další údaje, které mu umožní zpřehlednit vlastní připravenost k plnění mobilizační dodávky a v případě potřeby operativně zahájit plnění mobilizační dodávky.

§ 6
Postup zpracování plánu opatření
hospodářské mobilizace
[K § 29 písm. d) zákona]

(1) Objednatel mobilizační dodávky zašle návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy podnikající fyzické nebo právnické osobě přicházející v úvahu jako finální dodavatel. Tato podnikající fyzická nebo právnická osoba zašle svůj návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy podnikající fyzické nebo právnické osobě přicházející v úvahu jako poddodavatel, pokud takovou poddodávku potřebuje. K návrhu smlouvy se připojí kódové označení mobilizační dodávky [§ 5 odst. 4 písm a) bod 1].

(2) Osoba, které byl návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy určen, může podmínit uzavření smlouvy požadavkem podle § 13 odst. 3 zákona (dále jen "požadavek na přípravu"). Požadavek na přípravu předkládá postupem podle § 7 objednateli mobilizační dodávky; ten postupuje podle § 11.

(3) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy uzavřené v celém dodavatelském řetězci jsou předpokladem pro projednání požadavků na přípravu.

(4) Po schválení požadavku na přípravu Správou státních hmotných rezerv objednatel mobilizační dodávky a osoby v celém dodavatelském řetězci splní závazek ze smlouvy podle odstavce 1 uzavřením smlouvy o mobilizační dodávce podle § 13 odst. 2 zákona.

(5) Uzavřením smlouvy o mobilizační dodávce podle § 13 odst. 2 zákona se právnická nebo podnikající fyzická osoba stane dodavatelem mobilizační dodávky a zpracuje do 60 dnů od podpisu uvedené smlouvy plán opatření hospodářské mobilizace. V případech, kdy není možné okamžité zabezpečení požadavků na přípravu v plném rozsahu, lze smluvně dohodnout variantní zajištění mobilizační dodávky v závislosti na stupni plnění těchto požadavků.

§ 7
Postup při uplatnění požadavku na přípravu
[K § 29 písm. d) zákona]

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je oprávněna podmínit plnění mobilizační dodávky zabezpečované zvláštní činností požadavkem na přípravu spočívajícím v některém z následovných opatření:

a)   zabezpečení položkou státních hmotných rezerv,
b)   vybudování infrastruktury,
c)   uchování výrobních schopností,
d)   přidělení finančních prostředků,

nebo v jejich kombinaci.

(2) Požadavek na přípravu vypracuje příslušná právnická nebo podnikající fyzická osoba v období jednání o návrhu smlouvy o budoucí smlouvě a předá ho postupem podle odstavce 3 v členění podle § 8. Bude-li zajišťovat několik mobilizačních dodávek, uvádí požadavek na přípravu pro každou z nich zvlášť.

(3) Každá právnická nebo podnikající fyzická osoba v celém dodavatelském řetězci shromáždí případné požadavky na přípravu svých v úvahu přicházejících dodavatelů, připojí k nim svůj požadavek na přípravu a předá je navrhovateli smlouvy, a to vzestupně až po úroveň objednatele mobilizační dodávky.

§ 8
Obsah požadavku na přípravu
[K § 29 písm. d) zákona]

(1) Příslušná právnická nebo podnikající fyzická osoba v každém požadavku na zajištění přípravy mobilizační dodávky uvede

a)   základní a další údaje o dodavateli podle § 5 odst. 3,
b)   údaje o odběrateli podle § 5 odst. 1,
c)   údaje o dodávce podle § 5 odst. 4 písm. a),
d)   požadavek na státní hmotné rezervy v členění
1.  zdůvodnění potřeby pořízení státních hmotných rezerv,
2.  slovní pojmenování,
3.  číselná identifikace státní hmotné rezervy využitím číselníku Standardní klasifikace produkce,
4.  měrná jednotka státních hmotných rezerv,
5.  požadované množství v měrných jednotkách dodávky,
6.  cena za měrnou jednotku státních hmotných rezerv a celkové náklady, které si jejich pořízení vyžádá,
7.  pokud to charakter státních hmotných rezerv navržených k pořízení vyžaduje, návrh intervalu jejich obměny tak, aby byla obměnou zaručena požadovaná jakost po celou dobu skladování; současně předloží kalkulaci nákladů spojených s jednou obměnou,
e)   požadavek na výstavbu a údržbu infrastruktury s uvedením předpokládaných výdajů na jejich pořízení ve skladbě
1.  stavební objekty,
2.  pozemky,
3.  projektová dokumentace,
4.  technologické vybavení,
f)   údaje o požadavcích na uchování výrobních schopností, zejména
1.  přehled strojů a zařízení splňujících požadavek § 2 odst. 1 písm. j) zákona,
2.  zdůvodnění potřeby uchování výrobních schopností,
3.  průměrnou roční kalkulaci nákladů spojených s uchováním výrobních schopností,
g)   požadavek na hmotný nebo nehmotný majetek nezbytný k organizačnímu zajištění mobilizační dodávky, který není předmětem plnění podle odstavce 2; k požadavku, který neobsahuje slovní pojmenování příslušného majetku s uvedením ceny jeho pořízení, se nepřihlédne.

(2) Požadavek na finanční krytí nutných výdajů spojených s přípravou mobilizační dodávky zahrnuje

a)   výdaje na organizační zajištění mobilizační dodávky,
b)   výdaje na opravy, údržbu, ošetřování a skladování státních hmotných rezerv nebo strojů a zařízení v rámci uchování výrobních schopností.

(3) Příslušná právnická nebo podnikající fyzická osoba může v požadavku uvést další údaje, které považuje za důležité.

(4) Po uzavření smlouvy o mobilizační dodávce doplní dodavatel mobilizační dodávky požadavek na zajištění přípravy mobilizační dodávky zmocněním pro osoby, které budou nadále jednat jeho jménem o požadavku navenek. Stejnopis zmocnění zašle svému odběrateli a Správě státních hmotných rezerv.

§ 9
Obsah plánu hospodářské mobilizace
[K § 29 písm. e) zákona]

(1) Plán hospodářské mobilizace14) zpracovává objednatel mobilizační dodávky.

(2) V plánu hospodářské mobilizace se uvádějí

a)   údaje o dodávce,
b)   základní údaje o finálním dodavateli,
c)   další údaje o finálním dodavateli,
d)   údaje o smlouvě,
e)   údaje o všech poddodavatelích podle jednotlivých dodavatelských stupňů,
f)   rok prvního zařazení dodávky do plánu hospodářské mobilizace.

(3) Plán hospodářské mobilizace je tvořen

a)   přehledem zajištění mobilizačních dodávek,
b)   přehledem dodavatelů mobilizačních dodávek.

(4) Zpracovatel plánu hospodářské mobilizace může do plánu zahrnout i další údaje nebo dokumenty, které mu umožní zpřehlednit zajištění mobilizačních dodávek a v případě potřeby operativně řešit možná narušení systému zajištění mobilizačních dodávek.

§ 10
Postup zpracování plánu hospodářské mobilizace
[K § 29 písm. e) zákona]

(1) Objednatel mobilizační dodávky posoudí oprávněnost požadavků uplatněných podle § 13 odst. 1 zákona. Oprávněné požadavky zahrne do plánu hospodářské mobilizace jako mobilizační dodávku.

(2) Pro zajištění mobilizační dodávky osloví příslušné právnické nebo podnikající fyzické osoby, jež mají předpoklady stát se finálním dodavatelem. Po vyhodnocení jejich nabídek předloží jedné z nich návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy.

(3) Objednatel mobilizační dodávky vede přehled mobilizačních dodávek v okruhu své působnosti.

§ 11
Postup objednatele mobilizační dodávky
při uplatnění požadavku na přípravu u Správy
státních hmotných rezerv
[K § 29 písm. e) zákona]

(1) Objednatel mobilizační dodávky posoudí oprávněnost požadavků na přípravu předložených mu postupem podle § 7. Zároveň posoudí, zda některé materiální požadavky mohou být pokryty pomocí věcných prostředků.15) V kladném případě zajistí jejich pokrytí.

(2) Pokud je oprávněnost předloženého požadavku na přípravu sporná, objednatel mobilizační dodávky projedná další uplatnění požadavku s příslušnou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou. K projednání může přizvat odborně příslušný ústřední správní úřad a Správu státních hmotných rezerv.

(3) Objednatel mobilizační dodávky předkládá oprávněné požadavky k projednání Správě státních hmotných rezerv v rozsahu a struktuře stanovené v § 8 a doplní je o

a)   zdůvodnění potřeby mobilizační dodávky pro překonání krizových stavů,
b)   stanovení pořadí důležitosti, kterým určí pořadí, v jakém mají být uspokojovány požadavky jednotlivých dodavatelů mobilizační dodávky mezi všemi jím dosud uplatněnými požadavky na přípravu mobilizačních dodávek; současně upraví pořadí důležitosti u požadavků uplatněných již dříve.

(4) Správa státních hmotných rezerv zabezpečuje projednané a odsouhlasené požadavky na přípravu materiálního charakteru formou pořízení či doplnění položky státních hmotných rezerv nebo zahájením plnění uplatněného požadavku na infrastrukturu. Požadavky na přípravu finančního charakteru zajistí uzavřením smlouvy s příslušným dodavatelem mobilizační dodávky.

§ 12
Výčet vybraných údajů, které objednatel
a dodavatel mobilizační dodávky poskytují
příslušným správním úřadům
[K § 29 písm. b) zákona]

(1) Objednatel mobilizační dodávky poskytuje odborně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu na vyžádání tyto vybrané údaje o mobilizační dodávce:

1.  údaje o dodávce,
2.  základní údaje o finálním dodavateli a všech poddodavatelích,
3.  údaje o ukončení účinnosti smlouvy o mobilizační dodávce s finálním dodavatelem.

(2) Dodavatel mobilizační dodávky poskytuje o předmětu mobilizační dodávky vybrané údaje

a)   objednateli mobilizační dodávky a Správě státních hmotných rezerv údaje podle jejich vyžádání, nejvýše však v rozsahu uvedeném v § 5 a 8, a
b)   místně příslušnému okresnímu úřadu
1.  základní údaje o dodavateli,
2.  zda je jmenován subjektem hospodářské mobilizace,
3.  přehled uplatněných požadavků na zajištění pracovních sil nezbytných pro plnění mobilizační dodávky ve smyslu § 17 zákona,
4.  přehled uplatněných požadavků na zajištění věcných prostředků,15) pokud již nejsou zajištěny věcnými prostředky ve vlastnictví státu.

(3) Dodavatel mobilizační dodávky oznámí podle § 15 zákona každou změnu vybraných údajů z plánu všem orgánům, kterým byly vybrané údaje poskytnuty. Změny vybraných údajů oznamuje podle zvláštního právního předpisu16) ve lhůtách podle § 15 zákona všem příslušným správním úřadům rovněž objednatel mobilizační dodávky. Změnou vybraných údajů se pro účely této vyhlášky rozumí rovněž ukončení účinnosti smlouvy o dodávce mobilizační dodávky.

(4) Dodavatel mobilizační dodávky, který uskutečňuje mobilizační dodávku prostřednictvím svých organizačních složek, předává údaje za tyto jednotlivé organizační složky územně příslušným správním úřadům.

§ 13
Kritéria výběru subjektu hospodářské mobilizace
[K § 29 písm. a) zákona]

(1) Subjektem hospodářské mobilizace může být jmenován podle § 16 odst. 1 zákona dodavatel mobilizační dodávky, který

a)   je finálním dodavatelem mobilizační dodávky nebo poddodavatelem,
b)   má potřebné technické vybavení, systém řízení a kontroly jakosti a potřebné kvalifikační předpoklady pro plnění mobilizační dodávky v požadované době plnění, místě plnění, množství a kvalitě podle uzavřené smlouvy,
c)   má uzavřenu písemnou smlouvu podle § 13 odst. 2 zákona s odběratelem mobilizační dodávky, a pokud to jeho dodávka vyžaduje, se svými poddodavateli,
d)   splňuje požadavky na ochranu utajovaných skutečností podle zvláštního právního předpisu,17) pokud mobilizační dodávka tuto ochranu vyžaduje,
e)   není v likvidaci ani na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs,
f)   splňuje požadavky objednatele mobilizační dodávky kladené na mobilizační dodávku.

(2) Splnění kritérií podle odstavce 1 doloží objednateli mobilizační dodávky na svůj náklad dodavatel mobilizační dodávky, který se uchází o jmenování subjektem hospodářské mobilizace nebo jehož jmenování bylo navrženo.

(3) Dodavatel nezbytné dodávky, který ji zajišťuje pro stav ohrožení státu a válečný stav, smí být navržen ke jmenování subjektem hospodářské mobilizace podle § 16 odst. 1 věty druhé zákona jen v případě, že splňuje obdobně kritéria podle odstavce 1 ve vztahu k nezbytné dodávce. Pokud se uchází o jmenování subjektem hospodářské mobilizace, dokládá splnění kritérií podle odstavce 2.

§ 14
Postup při jmenování a odvolání subjektu
hospodářské mobilizace
[K § 29 písm. a) zákona]

(1) Objednatel mobilizační dodávky navrhuje jmenovat subjektem hospodářské mobilizace dodavatele mobilizační dodávky, který splňuje kritéria podle § 13 a se jmenováním písemně souhlasí.

(2) Dodavatel mobilizační dodávky může objednateli mobilizační dodávky doporučit, aby subjektem hospodářské mobilizace byl jmenován také poddodavatel.

(3) Návrh na jmenování subjektu hospodářské mobilizace obsahuje

a)   základní údaje o dodavateli podle § 5 odst. 3 písm. a),
b)   údaje o dodávce podle § 5 odst. 4 písm. a),
c)   údaje o smlouvě podle § 5 odst. 4 písm. b).

(4) K návrhu na jmenování subjektu hospodářské mobilizace objednatel mobilizační dodávky připojí

a)   výpis z obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikaní navrhovaného subjektu, který nebude starší 3 měsíců,
b)   písemné prohlášení navrhovaného subjektu o souhlasu se jmenováním subjektem hospodářské mobilizace.

(5) Objednatel mobilizační dodávky v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona může navrhnout odvolání subjektu hospodářské mobilizace. V návrhu na odvolání subjektu hospodářské mobilizace uvede

a)   u podnikajících fyzických nebo právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku obchodní firmu a sídlo nebo místo podnikání, u právnických osob nezapsaných do obchodního rejstříku název a sídlo, u fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku jméno a příjmení a místo podnikání či trvalý pobyt subjektu hospodářské mobilizace,
b)   důvod odvolání

a přiloží písemné vyjádření subjektu hospodářské mobilizace, zda s odvoláním souhlasí.

(6) Návrhy na jmenování a odvolání subjektu hospodářské mobilizace předává objednatel mobilizační dodávky bez zbytečného odkladu Správě státních hmotných rezerv.

(7) O každém rozhodnutí týkajícím se jmenování nebo odvolání subjektu hospodářské mobilizace Správa státních hmotných rezerv písemně vyrozumí objednatele mobilizační dodávky.

§ 15
Společná ustanovení

(1) U údajů o ceně se uvádí cena bez daně z přidané hodnoty, sazba daně z přidané hodnoty a cena včetně daně z přidané hodnoty. Údaje se uvádějí v hodnotách platných v době zpracování příslušného dokumentu.

(2) Za údaj o telekomunikačním spojení s určitou osobou se považuje rovněž údaj o telekomunikačním spojení s jinou osobou, které byla příslušným vedoucím zaměstnancem uložena povinnost zmíněnou osobu bez zbytečného průtahu vyrozumět.

(3) Pokud tato vyhláška hovoří o uplatnění požadavku a příslušný dodavatel mobilizační dodávky žádný požadavek neuplatňuje, předloží o tom písemné prohlášení.

§ 16 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda:
Ing. Štrauch, CSc. v. r.


1) § 2 odst.1 písm. h) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
2) Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
3) § 27 až 34 obchodního zákoníku.
§ 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb.
4) Například § 14 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 27 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
5) § 14 odst. 3, § 18 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb.
6) § 9 odst. 2 obchodního zákoníku.
7) § 2 odst. 3 obchodního zákoníku.
8) § 13 odst. 1 obchodního zákoníku.
9) § 15 obchodního zákoníku.
10) Například § 90 až 93 zákoníku práce.
11) § 7 obchodního zákoníku.
12) § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 241/2000 Sb.
13) § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 241/2000 Sb.
14) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 241/2000 Sb.
15) Například § 2 odst. 4 a § 13 až 20 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, § 2 písm. g) a § 29 odst. 3 a 5 zákona č. 240/2000 Sb.
16) § 27 zákona č. 2/1969 Sb.
17) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.