SBÍRKA ZÁKONŮ částka 128
rozeslána dne 22.12.2000
 

453

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 11. prosince 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:Čl. I

Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb., nařízení vlády č. 141/1995 Sb., nařízení vlády č. 70/1996 Sb., nařízení vlády č. 325/1996 Sb., nařízení vlády č. 352/1997 Sb., nařízení vlády č. 247/1998 Sb. a nařízení vlády č. 125/2000 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"§ 1
Rozsah působnosti

(1) Toto nařízení stanoví

a)   katalog prací a kvalifikační předpoklady, způsob zařazování do platových tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejich určení,
b)   podmínky pro poskytování, výši a splatnost dalších platů,
c)   příplatky za vedení,
d)   podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši,
e)   podmínky pro poskytování odměn.

(2) Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance

a)   v organizačních složkách státu, s výjimkou zaměstnanců, jejichž platové poměry upravuje zvláštní právní předpis,1)
b)   v organizačních složkách územních samosprávných celků, pokud jsou zřízeny jako zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče a kulturní zařízení,
c)   v organizačních složkách územních samosprávných celků zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, pro které plní úkoly zaměstnavatele orgán vykonávající podle zvláštního právního předpisu2) státní správu ve školství,
d)   v příspěvkových organizacích, pokud tak stanoví zákon, s výjimkou zaměstnanců příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany.

1)   Například nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1995 Sb., nařízení vlády č. 71/1996 Sb., nařízení vlády č. 326/1996 Sb., nařízení vlády č. 353/1997 Sb., nařízení vlády č. 248/1998 Sb. a nařízení vlády č. 126/2000 Sb., nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996 Sb., nařízení vlády č. 327/1996 Sb., nařízení vlády č. 354/1997 Sb., nařízení vlády č. 249/1998 Sb. a nařízení vlády č. 127/2000 Sb.
2)   § 4 odst. 2 a § 7 písm. l) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.".

2. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují tato slova: "prací uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "katalog")".

4. V § 3 odst. 2 se slova "vnitřním předpisem" nahrazují slovy "vnitřním platovým předpisem (dále jen "vnitřní předpis")".

5. V § 4 odst. 1 se věta první nahrazuje touto větou: "Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.".

6. V § 5 nadpis zní: "Zařazení zaměstnance do platového stupně".

7. V § 5 odst. 1 se slova "Do doby rozhodné pro zařazení zaměstnance do platového stupně (dále jen "započitatelná praxe") příslušné platové třídy započte zaměstnavatel dobu" nahrazují slovy "Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále jen "doba započitatelné praxe"). Do doby započitatelné praxe zahrne zaměstnavatel dobu".

8. V § 5 odst. 1 se na konci písmene d) slovo "a" nahrazuje čárkou.

9. V § 5 odst. 1 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 4b), 4c) a 4d) zní:

"e)  mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,4b) nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let; uvedené doby se nezapočtou, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně připravovali na povolání v denním studiu4c) nebo v prezenčním studiu,4d) a

4b)   Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
4c)   § 20 odst. 1 a § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
4d)   § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".

10. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno f), které zní:

"f)  osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a to včetně doby započtené podle písmene e).".

11. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) Pro účely postupu zaměstnance do vyššího platového stupně se do započitatelné praxe zahrnuje doba výkonu požadované práce v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, v plném rozsahu.".

12. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou č. 4e), 4f) a 4g) znějí:

"(2) Zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu pedagogickým pracovníkem,4e) zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu zdravotnickým pracovníkem,4f) který vykonává pedagogickou činnost, zaměstnanci, který je učitelem vyšší odborné školy, a zaměstnanci, který je akademickým pracovníkem v pracovním poměru k Policejní akademii České republiky,4g) přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 8 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

(3) Zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu zdravotnickým pracovníkem4f) a vykonává zdravotnické povolání, přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 10 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka sezaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.


4e)   § 50 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1990 Sb.
4f)   § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 258/2000 Sb.
Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
4g)   § 70 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.".

13. V § 7 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4e) zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

14. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4h) zní:

"§ 8

Příplatek za vedení

Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, vedoucímu organizační složky státu nebo vedoucímu organizační složky územního samosprávného celku (dále jen "statutární orgán") a vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele,4h) kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídicí práce příplatek za vedení stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.


4h)   § 9 odst. 1 a 3 zákoníku práce.".

15. V § 13 se slova "; rektorovi vysoké školy stanoví tyto náležitosti ministr školství České republiky" zrušují.

16. § 16 se včetně nadpisu zrušuje.

17. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 251/1992 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň

Počet let
započitatelné
praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

do 1 roku

3450

3780

4120

4540

4990

5500

6080

6740

7460

8260

9330

10 600

2

do 2 let

3600

3950

4320

4750

5240

5770

6380

7080

7830

8680

9810

11 160

3

do 4 let

3770

4120

4530

4970

5470

6050

6670

7400

8220

9100

10 300

11 700

4

do 6 let

3930

4300

4730

5190

5720

6320

6990

7740

8590

9500

10 790

12 260

5

do 9 let

4090

4470

4920

5410

5970

6600

7300

8080

8960

9930

11 260

12 800

6

do 12 let

4240

4650

5120

5630

6230

6880

7610

8410

9330

10 340

11 750

13 350

7

do 15 let

4430

4820

5330

5870

6480

7160

7910

8750

9710

10 750

12 240

13 910

8

do 19 let

4590

5010

5540

6090

6740

7450

8230

9080

10 090

11 170

12 700

14 460

9

do 23 let

4760

5200

5740

6320

6990

7730

8540

9430

10 460

11 590

13 190

15 030

10

do 27 let

4940

5390

5930

6560

7240

8010

8830

9780

10 830

11 990

13 690

15 600

11

do 32 let

5110

5570

6130

6780

7500

8290

9140

10 130

11 220

12 430

14 180

16 150

12

nad 32 let

5280

5760

6340

7000

7750

8570

9460

10 470

11 590

12 850

14 680

16 710".

18. V nadpisu přílohy č. 3 části A se slova "rozpočtových a příspěvkových organizací" zrušují.

19. V příloze č. 3 části B se slova "školský úřad" včetně poznámky pod čarou č. 17) nahrazují slovy "územní samosprávný celek17)


17)   § 14 odst. 2 a § 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.".

Čl. II

1. Další plat podle § 10a nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 141/1995 Sb. a nařízení vlády č. 70/1996 Sb., se v roce 2001 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
1. místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Špidla v. r.