SBÍRKA ZÁKONŮ částka 85
rozeslána dne 6.9.2000
 

305

ZÁKON

ze dne 4. srpna 2000

o povodích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká bez likvidace

a)   Povodí Labe, akciová společnost, se sídlem v Hradci Králové, ul. Víta Nejedlého 951,
b)   Povodí Moravy, akciová společnost, se sídlem v Brně, Dřevařská 11,
c)   Povodí Odry, akciová společnost, se sídlem v Ostravě 1, Varenská 49,
d)   Povodí Ohře, akciová společnost, se sídlem v Chomutově, Bezručova 4219,
e)   Povodí Vltavy, akciová společnost, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8.

(2) Dnem účinnosti tohoto zákona vzniká

a)   Povodí Labe, státní podnik, se sídlem v Hradci Králové, ul. Víta Nejedlého 951,
b)   Povodí Moravy, státní podnik, se sídlem v Brně, Dřevařská 11,
c)   Povodí Odry, státní podnik, se sídlem v Ostravě 1, Varenská 49,
d)   Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem v Chomutově, Bezručova 4219,
e)   Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8,

(dále jen "Povodí").

(3) Postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení Povodí se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními zákona o státním podniku,1) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Funkci zakladatele Povodí jménem státu vykonává Ministerstvo zemědělství.

(5) Na nakládání s majetkem státu podle tohoto zákona nelze použít ustanovení zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.2)

§ 2
Přechod vlastnického práva

Věci ve vlastnictví jednotlivých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až e) přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do vlastnictví státu. K témuž dni vzniká k těmto věcem a dále k věcem ve vlastnictví státu, které tyto akciové společnosti užívají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, právo hospodaření3) příslušným Povodím uvedeným v § 1 odst. 2 písm. a) až e).

§ 3
Přechod ostatních práv a povinností

(1) Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí z jednotlivých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až e) všechna práva, s výjimkou vlastnického práva, a všechny povinnosti, včetně pracovněprávních vztahů, na příslušná Povodí uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) až e).

(2) Za hodnotu práv a povinností, které přecházejí podle odstavce 1, se u jednotlivých Povodí považuje hodnota práv a závazků, evidovaná ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v účetnictví příslušné akciové společnosti, vedeném v souladu s právními předpisy. Obdobně to platí pro hodnotu věcí, k nimž vzniká podle § 2 právo hospodaření jednotlivým Povodím.

(3) Určeným majetkem u jednotlivých Povodí jsou pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž jim vzniklo právo hospodaření podle § 2.

(4) Jednotlivá Povodí vytvářejí a používají fond kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního právního předpisu,4) do kterého se převede zůstatek sociálního fondu.

(5) Počáteční minimální výše rezervního a investičního fondu, fondu rozvoje a odměn se rovná výši těchto fondů příslušné akciové společnosti ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 4
Hlavní předmět činnosti Povodí

(1) Hlavním předmětem činnosti Povodí je správa vodohospodářsky významných vodních toků,5) vodních toků tvořících státní hranici, jakož i provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu.

(2) Povodí vykonávají dále činnosti s hlavním předmětem činnosti související a činnosti svěřené jim tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.6)

(3) Povodí mohou majetek, k němuž jim vzniklo právo hospodaření, užívat k podnikání jen v rozsahu a za podmínek stanovených zakladatelem.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 5

(1) Předsedové představenstev jednotlivých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona řediteli příslušných Povodí; tuto funkci vykonává každý z nich do doby jmenování nového ředitele příslušného Povodí.

(2) Jmenování nových ředitelů Povodí a jmenování a volba jejich dozorčích rad bude provedena nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona končí funkční období členů představenstva a členů dozorčích rad akciových společností uvedených v § 1 odst. 1.

§ 6

Akcie akciových společností se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ruší.

§ 7

(1) Živnostenská oprávnění vydaná akciovým společnostem uvedeným v § 1 odst. 1 ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na příslušná Povodí uvedená v § 1 odst. 2, na něž práva a povinnosti z jednotlivých akciových společností přecházejí podle § 3.

(2) Ředitelé jednotlivých Povodí písemně oznámí příslušným živnostenským úřadům7) do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pokračování v provozování živností příslušné zaniklé akciové společnosti.

§ 8

(1) Zakladatel předloží příslušnému krajskému soudu, který vede obchodní rejstřík, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na výmaz zaniklých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 a návrh na zápis jednotlivých Povodí uvedených v § 1 odst. 2 do obchodního rejstříku.

(2) Návrh na zápis každého Povodí do obchodního rejstříku obsahuje

a)   název a sídlo Povodí,
b)   hlavní předmět činnosti Povodí,
c)   rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem,
d)   jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt ředitele Povodí,
e)   jména, příjmení, rodná čísla a trvalý pobyt členů dozorčí rady Povodí,
f)   označení a adresu ministerstva, které vykonává funkci zakladatele,
g)   jméno, příjmení a funkční zařazení osoby oprávněné jednat jménem ministerstva vykonávajícího funkci zakladatele,
h)   celkovou účetní hodnotu určeného majetku (§ 3 odst. 3) Povodí,
i)   výši rezervního fondu Povodí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, která je jeho minimální výší.

(3) K návrhu na zápis Povodí do obchodního rejstříku se připojují

a)   potvrzení auditora o celkové výši hodnoty určeného majetku,
b)   potvrzení auditora o výši rezervního fondu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
c)   ověřené fotokopie živnostenských oprávnění.

(4) Zápis v obchodním rejstříku na podkladě návrhu podle odstavců 1 až 3, předloženého zakladatelem, má deklaratorní povahu.

(5) Dojde-li ke změně některého z údajů uvedených v odstavci 2, zapisovaných do obchodního rejstříku, podá zakladatel bezodkladně příslušnému soudu, který vede obchodní rejstřík, návrh na zápis takové změny v obchodním rejstříku.

§ 9

(1) Zakladatel předloží příslušnému katastrálnímu úřadu nejpozději do 3 měsíců od dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na záznam příslušných změn, vyplývajících z tohoto zákona, v operátech katastru nemovitostí, včetně vyznačení práva hospodaření2) k nemovitostem pro příslušné Povodí.8)

(2) Katastrální úřad provede změny v katastru nemovitostí záznamem ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 10
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 761 odst. 1 obchodního zákoníku.
4)   Vyhláška č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Vyhláška č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků.
6)   Například zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 2 odst. 4 písm. b) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 113/2000 Sb.