SBÍRKA ZÁKONŮ částka 74
rozeslána dne 11.8.2000
  

256

ZÁKON

ze dne 14. července 2000

o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
STÁTNĺ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNĺ FOND

§ 1

(1) Zřizuje se Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond"). Fond je právnickou osobou se sídlem v Praze.

(2) Fond v souladu s tímto zákonem a s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a na základě nařízení vlády vydaných k provedení tohoto zákona provádí opatření a zavádí tržní pořádky pro stabilizaci trhů se zemědělskými výrobky a potravinami s cílem minimalizace výkyvů cen na domácím trhu tím, že

a)   poskytuje finanční podporu ve formě
1.  intervenční podpory,
2.  kompenzační podpory,
3.  podpory pro skladování a zpracování zemědělských výrobků a potravin,
4.  podpory pro zajištění odbytu zemědělských výrobků a potravin na domácím trhu,
5.  podpory za uvádění půdy do klidu,
6.  podpory nepotravinářského využití zemědělské produkce,
7.  podpory programů na zvýšení spotřeby zemědělských výrobků a potravin,
8.  podpory prodeje zemědělských výrobků a potravin pro humanitární, sociální a podobné účely, včetně potravinové pomoci
(dále jen "podpora"),
b)   provádí intervenční nákup zemědělských výrobků a potravin za intervenční ceny a zajišťuje případné zpracování tohoto zboží,
c)   prodává jím nakoupené zemědělské výrobky a potraviny ke spotřebě na domácím trhu nebo na vývoz anebo poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,
d)   využívá produkční kvóty.

(3) Organizace trhu a podpory podle odstavce 2 se vztahují pouze na zemědělské výrobky a potraviny původem z České republiky a na právnické nebo fyzické osoby se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky, a jde-li o vývoz zemědělských výrobků a potravin, i na zahraniční osoby oprávněně podnikající na území České republiky.

(4) K provádění intervenčních nákupů a prodejů podle odstavce 2 písm. b) a c) vydává vláda nařízení, jímž se stanoví zásady. Vláda se v tomto nařízení přiměřeně řídí principy a zásadami předpisů Evropských společenství.

(5) Fond koordinuje svůj postup v případech podle odstavce 2 písm. b) se Správou státních hmotných rezerv.

(6) Nákup a prodej v případech podle odstavce 2 písm. b) a c) a případně související dopravu, skladování a zpracování zemědělských výrobků a potravin provádí Fond buď sám anebo může k provedení těchto činností uzavřít smlouvu s jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou. Fond vybírá tyto osoby v jím vyhlášené obchodní veřejné soutěži. S takto vybranými osobami může Fond uzavřít smlouvy k provedení těchto činností. Fond prodává a nakupuje také na komoditních burzách České republiky založených podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2
Vymezení pojmů

(1) Intervenční podpora vyrovnává zcela nebo zčásti újmu vzniklou v důsledku provádění tržního pořádku. Tržním pořádkem se rozumí podmínky stanovené tímto zákonem a nařízeními vlády vydanými k jeho provedení pro zajištění stabilizace trhů se zemědělskými výrobky a potravinami a pro poskytování podpor.

(2) Vláda stanoví svým nařízením definici a hodnotu cílových cen pro jednotlivé komodity na čtyřleté období, pro každý rok zvlášť. Cílová cena se stanovuje na základě dlouhodobého hodnocení domácích a zahraničních trhů, účinků zásahů státu do zemědělství, možností rozpočtu Fondu a předpokládaného vývoje trhů tak, aby se v závěru čtyřletého období v maximální možné míře přiblížila cílovým cenám stanoveným příslušnými předpisy Evropských společenství.

(3) Intervenční cena je cena pro intervenční nákupy vyhlašovaná Ministerstvem financí v Cenovém věstníku na základě podmínek a zásad stanovených nařízením vlády. Intervenční cena je stanovována dlouhodobě na základě vyhodnocení domácích a zahraničních trhů, účinků zásahu státu do zemědělství, možností rozpočtu Fondu a předpokládaného vývoje trhů. Intervenční nákupy Fondu se zahajují při poklesu ceny daných výrobků na trhu pod Fondem stanovené procento poklesu průměrných cen výrobků dva týdny po sobě proti intervenční ceně.

(4) Uvádění půdy do klidu spočívá ve vyjmutí určité plochy obdělávaných pozemků z pěstování zemědělských plodin určených pro výrobu potravin, krmiv a osiv na stanovený počet hospodářských roků. Hospodářským rokem se rozumí období od 1. října do 30. září roku následujícího.

(5) Produkční kvótou je množství produkce zemědělského výrobku nebo potraviny, splňujících jakostní znaky stanovené nařízením vlády, za bezprostředně předcházející kalendářní rok nebo jiné období stanovené nařízením vlády. Produkční kvótou lze podmínit poskytnutí určité formy podpory zemědělství.

§ 3

(1) Fond je oprávněn získávat informace potřebné pro výkon jeho funkce od fyzických a právnických osob. Osoby, s nimiž Fond uzavřel smlouvu podle § 1 odst. 6, a osoby, na které se vztahuje organizace trhu, mají povinnost poskytovat vyžádané informace, a to bezplatně.

(2) Fond je oprávněn získávat informace potřebné pro výkon jeho funkce od Českého statistického úřadu a celních orgánů.1) Od celních orgánů mohou být Fondem vyžadovány zejména tyto údaje z jednotlivých celních deklarací:

a)   množství, ceny, parity a místo určení,
b)   celní režimy.

(3) Fond je oprávněn předkládat Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo") návrhy na

a)   přijetí opatření podle § 12,
b)   provedení změn v seznamu zemědělských výrobků a potravin, u nichž se uplatňují vývozní a dovozní licence,2) objem vývozu a dovozu u těchto výrobků a časové období, na které mají být tyto licence vydávány v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
c)   úpravy celních sazeb a přijetí dalších opatření při dovozu a vývozu pro zemědělské výrobky a potraviny,3) u nichž Fond zajišťuje organizaci trhu, v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
d)   uplatnění regulace cen podle zvláštního právního předpisu.4)

§ 4
Povinnosti Fondu

Fond je povinen

a)   předkládat prostřednictvím ministerstva Ministerstvu financí ve stanovených termínech rozpočet Fondu na příslušný kalendářní rok a řádnou účetní závěrku, včetně přehledu pohledávek a závazků, ověřenou auditorem,
b)   předkládat prostřednictvím ministerstva vládě výroční zprávy o činnosti Fondu a čerpání finančních prostředků,
c)   na požádání ministerstva nebo vlády předkládat dílčí zprávu o činnosti Fondu a čerpání finančních prostředků a předkládat ministerstvu soupisy osob, které nemají řádně vyrovnány závazky vůči Fondu, včetně druhu a výše jejich závazku.

§ 5

(1) Podporu podle § 1 odst. 2 písm. a) poskytne Fond na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby (dále jen "žadatel"), způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem a nařízeními vlády vydanými k jeho provedení.

(2) Žádost o poskytnutí podpory musí obsahovat údaje potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k poskytnutí podpory, zejména

a)   označení žadatele včetně uvedení identifikačního čísla organizace (IČO), jde-li o právnickou osobu, nebo rodného čísla, jde-li o fyzickou osobu,
b)   předmět činnosti nebo předmět podnikání žadatele,
c)   účel, na který je podpora požadována,
d)   prohlášení žadatele, že mu nebyla na uvedený účel poskytnuta podpora.

Žádost se podává na tiskopisu vydaném Fondem.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, Fond ji vrátí žadateli do 15 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 7 dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za podanou po lhůtě stanovené nařízením vlády a podpora se neposkytne.

(4) Podpora se poskytne, jestliže

a)   žádost splňuje podmínky a pravidla pro poskytování podpor stanovené tímto zákonem a nařízením vlády vydaným k jeho provedení,
b)   žadatel má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky nebo závazky vzniklé v souvislosti s podporami poskytnutými do zemědělství.

(5) Fond rozhodne o žádosti v souladu s tímto zákonem a nařízením vlády vydaným k jeho provedení. Na toto rozhodování se vztahuje správní řád, s výjimkou ustanovení upravujících lhůty a mimořádné opravné prostředky.

(6) Fond i příjemce podpory jsou povinni po dobu 5 let uchovávat doklady prokazující poskytnutí a užití podpory, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(7) Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu správnosti údajů příjemce podpory uvedených v žádosti, plnění účelu podpory a kontrolu správnosti informací podle § 3 odst. 1. Na základě toho jsou pověření zaměstnanci Fondu a osoby Fondem zmocněné oprávněni

a)   vstupovat s vědomím příjemce podpory do jeho provozních objektů a na pozemky, které souvisí s poskytnutou podporou,
b)   požadovat na příjemci podpory pravdivé a úplné informace a doklady o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech a poskytovat požadovaná vysvětlení,
c)   seznamovat se s údaji přímo souvisejícími s požadovanou podporou, které tvoří předmět obchodního tajemství příjemce podpory; tyto informace nesmí Fond poskytnout třetím osobám.

(8) Jestliže příjemce podpory dosáhl poskytnutí podpory na základě nepravdivých údajů jím uvedených, je povinen poskytnutou podporu v plné výši Fondu vrátit. V následujících 5 letech Fond neposkytne takovému žadateli žádné podpory podle § 1 odst. 2 písm. a).

(9) Jestliže příjemce podpory v průběhu období, na které je poskytována podpora, nesplnil některé z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory vázáno, je povinen Fondu poskytnuté finanční prostředky vrátit. Jestliže nesplnil v průběhu období, na které je poskytována podpora, pouze některé z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory vázáno, z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, může Fond, požádá-li o to příjemce podpory, omezit vrácení finančních prostředků v rozsahu příjemcem doložených skutečností.

(10) Nesplní-li příjemce podpory povinnost podle odstavce 8 nebo 9 do 15 dnů ode dne, v němž byly zjištěny skutečnosti zakládající povinnost poskytnuté finanční prostředky vrátit, Fond uloží vrácení těchto prostředků rozhodnutím.

(11) Při rozhodování podle odstavců 5 a 10 má Fond postavení orgánu veřejné moci.

(12) Fond při postupu podle § 1 odst. 2 písm. b) a c) uzavírá s fyzickými a právnickými osobami smlouvy; tyto smlouvy se řídí obecnými předpisy.5)

§ 6
Rozpočet Fondu

(1) Rozpočet Fondu na úrovni celkového objemu příjmů a výdajů schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky současně s návrhem státního rozpočtu České republiky.

(2) Rozpočet prostředků určených na krytí správních výdajů Fondu schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve struktuře odpovídající zvláštním právním předpisům.6)

§ 7
Orgány Fondu

(1) Orgány Fondu tvoří prezidium, ředitel Fondu (dále jen "ředitel") a dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada").

(2) Podrobnosti o organizačním uspořádání a činnosti Fondu stanoví statut Fondu, který schvaluje vláda.

(3) Členové prezidia, členové dozorčí rady, ředitel a zaměstnanci Fondu, osoby, s nimiž Fond uzavřel smlouvu podle § 1 odst. 6, a jejich zaměstnanci a osoby zmocněné podle § 5 odst. 7 jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností ve Fondu dozvěděli; tím není dotčena povinnost Fondu poskytovat třetím osobám informace o tom, komu, v jaké výši a k jakému účelu byla podpora poskytnuta.

(4) Fond je povinen požadovat, aby osoba, která porušila povinnost podle odstavce 3, vydala majetkový prospěch, který tímto jednáním získala, nebo aby převedla tomu odpovídající práva na Fond. Tím není dotčeno právo Fondu na náhradu škody.

(5) Členům prezidia a dozorčí rady, kteří nejsou členy těchto orgánů z titulu své funkce ve státní správě nebo v zákonodárných sborech, přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům.7)

(6) Výše platu zaměstnanců Fondu se řídí zvláštním právním předpisem.8)

(7) Fond zřídí pro jednotlivé komodity zařazené do organizace trhu komoditní odborné výbory složené ze zástupců nevládních institucí sdružujících zemědělce a zástupců nevládních institucí sdružujících odběratele zemědělských produktů, které jsou oprávněny předkládat prezidiu odborná stanoviska k organizaci trhu. Zřízení komoditních odborných výborů, způsob výběru členů, počet, práva a povinnosti členů, způsob hlasování a zánik těchto výborů upraví statut Fondu. Stanoviska těchto komoditních výborů předložená prezidiu slouží jako podklad pro rozhodování a musí být prezidiem projednána. Členové komoditních výborů vykonávají tuto činnost bezplatně.

§ 8
Prezidium

(1) Nejvyšším orgánem Fondu je prezidium, jež se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších sedmi členů.

(2) Předsedou prezidia je ministr zemědělství. Místopředsedou prezidia je náměstek ministra financí. Ostatními členy prezidia jsou náměstek ministra průmyslu a obchodu, dva zástupci ministerstva a dva zástupci nevládních institucí sdružujících zemědělce a dva zástupci nevládních institucí sdružujících odběratele zemědělských produktů. Návrh na jmenování místopředsedy a členů prezidia předkládají vládě statutární orgány institucí, které mají v prezidiu zastoupení. Místopředsedu a další členy prezidia, kteří nejsou podle tohoto zákona členy prezidia z titulu své funkce, jmenuje a odvolává na návrh předsedy prezidia vláda. Funkční období členů prezidia je čtyřleté. V případě odvolání některého člena prezidia z jmenovaných funkcí končí jeho funkční období v prezidiu jmenováním jeho nástupce.

(3) Jednání prezidia svolává a řídí předseda prezidia, který jedná jeho jménem i navenek. Jednání prezidia se konají pravidelně, nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Předseda prezidia svolá nejpozději do 7 dnů mimořádné jednání prezidia, jestliže o to požádají alespoň tři členové prezidia. V době nepřítomnosti předsedy prezidia vykonává uvedené činnosti místopředseda prezidia. Místopředseda prezidia a členové prezidia vykonávají svoje funkce v prezidiu osobně.

(4) Prezidium se při svých jednáních řídí jednacím řádem. Prezidium je způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů prezidia, včetně předsedy prezidia a místopředsedy prezidia. K přijetí usnesení prezidia je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

(5) Do působnosti prezidia patří

a)   schvalovat návrhy na organizaci trhu zemědělských výrobků a potravin a na výši intervenčních cen,
b)   schvalovat návrhy na poskytování intervenčních podpor, na zavádění produkčních kvót, na uvádění půdy do klidu, na opatření pro nepotravinářské využití zemědělské produkce a na zavádění tržních pořádků předkládané Fondem ministerstvu,
c)   schvalovat ostatní návrhy předkládané Fondem ministerstvu podle § 3 odst. 3,
d)   rozhodovat o odvolání podaném proti rozhodnutí Fondu (§ 5 odst. 5),
e)   schvalovat použití úvěru pro účely organizace trhu,
f)   schvalovat návrh rozpočtu a řádnou účetní závěrku, předkládané Fondem prostřednictvím ministerstva Ministerstvu financí, výroční zprávu předkládanou Fondem prostřednictvím ministerstva vládě a dílčí zprávy vyžádané ministerstvem nebo vládou,
g)   schvalovat návrh statutu Fondu,
h)   schvalovat jednací řád prezidia,
i)   navrhovat vládě jmenování a odvolání ředitele,
j)   jmenovat a odvolávat zástupce ředitele,
k)   schvalovat výši platu ředitele a jeho zástupce podle zvláštního právního předpisu.8)

§ 9
Ředitel a jeho zástupce

(1) Statutárním orgánem Fondu je ředitel. Ředitel řídí činnost Fondu a rozhoduje ve všech věcech, které nenáleží do působnosti prezidia.

(2) Ředitele jmenuje a odvolává na návrh prezidia vláda. Funkce ředitele je neslučitelná s členstvím v prezidiu Fondu nebo v dozorčí radě.

(3) Ředitel je zaměstnancem Fondu. Je oprávněn zřizovat odborné útvary Fondu a jmenovat jejich vedoucí.

(4) Ředitel zastupuje Fond navenek a jedná jeho jménem; předkládá prezidiu návrhy a podklady, které náleží do schvalovací působnosti prezidia, a zajišťuje provádění prezidiem schválených opatření.

(5) Ředitel navrhuje prezidiu jmenování a odvolání svého zástupce, který jej po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho pravomocí a odpovědnosti v řízení Fondu.

§ 10
Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů. Dozorčí rada je povinna upozornit prezidium na zjištěné nedostatky. Dozorčí rada při své činnosti

a)   kontroluje naplňování poslání Fondu a veškerou činnost Fondu a jeho orgánů,
b)   přezkoumává účetní závěrku a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Fondu a k výroční zprávě Fondu,
c)   podává prezidiu neprodleně zprávy o výsledcích provedených kontrol nebo šetření a zprávy o své činnosti, a to nejméně jedenkrát ročně,
d)   navrhuje vládě odvolání místopředsedy a dalších členů prezidia.

(2) Dozorčí rada je pětičlenná. Předsedou dozorčí rady je poslanec, místopředsedou dozorčí rady je senátor. Předsedu dozorčí rady a další 3 členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Místopředsedu dozorčí rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky.

(3) Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období vykonávají členové dozorčí rady funkci v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci. V případě, že v průběhu funkčního období v dozorčí radě předsedovi dozorčí rady zanikne mandát poslance9) nebo místopředsedovi dozorčí rady mandát senátora,9) vykonávají funkci v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci.

(4) Členy dozorčí rady nemohou být zaměstnanci Fondu a členové prezidia.

(5) Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda nebo místopředseda. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jestliže se jejího jednání zúčastní osobně nadpoloviční většina členů včetně předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady je povinen ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení žádosti svolat dozorčí radu, jestliže o její svolání požádají nejméně 3 členové dozorčí rady.

§ 11

(1) Finančními zdroji Fondu jsou

a)   dotace ze státního rozpočtu účelově určené pro organizaci trhu zemědělských výrobků a potravin a pro poskytování podpor zemědělství,
b)   prostředky ze státního rozpočtu určené na krytí správních výdajů Fondu,
c)   příjmy z prodeje intervenčně nakoupených zemědělských výrobků a potravin,
d)   podpory poskytnuté Evropskou unií nebo jiným zahraničním subjektem,
e)   úvěry poskytnuté Fondu pro účely organizace trhu, úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pojistná plnění a jiné příjmy.

(2) Prostředky podle odstavce 1 písm. a), c) a e), podle odstavce 1 písm. b) a podle odstavce 1 písm. d) Fond vede na samostatných účtech.

(3) Kromě prostředků ze státního rozpočtu určených pro organizaci trhu zemědělských výrobků a potravin a pro poskytování podpor zemědělství mohou být pro tyto účely použity příjmy z prodeje intervenčně nakoupených zemědělských výrobků a potravin, úvěry, úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pojistná plnění a jiné příjmy podle odstavce 1 písm. c) a e).

(4) Prostředky podle odstavce 1 písm. a), b), c) a e) koncem roku nepropadají a převádějí se do následujícího kalendářního roku pro účely organizace trhu a poskytování podpor zemědělství.

(5) Na úhradu správních výdajů Fondu mohou být použity pouze prostředky podle odstavce 1 písm. b).

(6) Podpory poskytnuté Evropskou unií nebo jiným zahraničním subjektem mohou být použity pouze k určenému účelu, za současného dodržení stanovených podmínek.

(7) Za úvěry poskytnuté Fondu může Fond ručit intervenčně nakoupeným zbožím z těchto úvěrů nakoupeným.

(8) Fondu přísluší právo hospodaření k majetku státu potřebnému k plnění funkcí Fondu podle tohoto zákona. Majetkem, ke kterému má Fond právo hospodaření, jsou věci, objekty, intervenčně nakoupené zboží, práva a jiné majetkové hodnoty.

(9) Fond je povinen využívat majetek, ke kterému má právo hospodaření, jen k plnění svých funkcí, nakládat s ním hospodárně a chránit jej proti ztrátě a poškození. Fond pravidelně kontroluje stav zásob jím nakoupených zemědělských výrobků a potravin. O nakládání s majetkem, ke kterému má Fond právo hospodaření, rozhoduje ředitel v souladu se statutem Fondu.

(10) Fond nemůže nabývat jiné cenné papíry než cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení se stát zaručil.

§ 12

(1) Vláda svým nařízením do 3 měsíců od účinnosti zákona stanoví podmínky a zásady pro provádění dalších opatření k organizaci trhu se zemědělskými výrobky a potravinami podle § 1 odst. 2 písm. b) a c).

(2) Vláda dále může nařízením stanovit podmínky a zásady pro poskytování podpor podle § 1 odst. 2 písm. a).

(3) Vláda svým nařízením stanoví produkční kvóty a podmínky systému produkčních kvót, při jejichž stanovení dodrží rozsah a časové termíny vyplývající z časového harmonogramu stanoveného v jednání o přistoupení České republiky do Evropské unie.

(4) Vláda při stanovení produkčních kvót svým nařízením

a)   stanoví minimální cenu anebo jiný cenový limit,
b)   určí období, ze kterého se stanovuje množství produkce na kvóty pro producenty,
c)   určí množství produkce na kvóty v rámci státu za stanovené období a případnou rezervu,
d)   určí způsob nakládání s kvótovanou produkcí včetně způsobu nakládání s vícestupňovými kvótami,
e)   stanoví způsob a podmínky poskytování podpory vyrovnávající zcela nebo zčásti újmu vzniklou žadatelům v důsledku zavedení kvót, pokud je součástí systému.

(5) Nařízení vlády k uplatnění produkčních kvót se vydává na dobu určitou, zpravidla na 1 rok s tím, že obsahuje předpoklad dalšího vývoje.

(6) Způsob prvotního rozdělení produkčních kvót žadatelům je založen

a)   na zásadě rovného přístupu ke všem žadatelům,
b)   na objektivním způsobu výpočtu.

(7) Systém produkčních kvót umožní novým subjektům vstup na trh a zajistí, že subjekty, které na trh vstupují, budou mít stejné možnosti získání produkčních kvót jako subjekty, které již na trhu působí, v rámci rozdělování rezervy, maximálně však do výše aktuální roční kvóty.

(8) Produkční kvótu může její nabyvatel smluvně převést, prodat nebo pronajmout jinému subjektu při dodržení původních podmínek, a to nejdříve po uplynutí 1 roku od přidělení kvóty.

§ 13
Sankce

(1) Fond v rámci systému produkčních kvót uloží fyzické nebo právnické osobě odvod ve výši 115 % minimální ceny nebo regulované ceny za každou jednotku produkce produktu, pro který byla stanovena produkční kvóta, dodanou spotřebiteli nebo dodanou k dalšímu zpracování

a)   nad úroveň přidělené produkční kvóty,
b)   bez přidělené produkční kvóty.

(2) Fond v rámci systému vícestupňových produkčních kvót uloží fyzické nebo právnické osobě odvod ve výši 115 % minimální ceny nebo regulované ceny za každou jednotku produkce produktu, pro který byly stanoveny produkční kvóty, s výjimkou produkce, která v rámci systému produkčních kvót nesmí být uplatněna na domácím trhu.

(3) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží zpracovateli nebo odbytové organizaci odvod ve výši 115 % minimální ceny za každý litr mléka nakoupeného od výrobce mléka nad úroveň výrobci mléka přidělené produkční kvóty mléka nebo od výrobce mléka, kterému nebyla přidělena produkční kvóta mléka. Ustanovení odstavce 1 se použije v rámci systému produkčních kvót mléka uložením odvodu výrobci mléka, který dodá spotřebiteli mléko

a)   nad úroveň přidělené produkční kvóty mléka,
b)   bez přidělené produkční kvóty mléka.

(4) Fond uloží fyzické nebo právnické osobě, která neposkytla informace podle § 3 odst. 1 nebo informace stanovené nařízením vlády, pokutu až do výše 500 000 Kč.

(5) Odvody a pokuty podle odstavců 1 až 4 jsou finančními zdroji Fondu. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvody a pokuty má Fond postavení orgánu veřejné moci.

(6) O odvolání proti rozhodnutí Fondu podle odstavců 1 až 5 rozhoduje ministerstvo.

§ 14
Přechodná ustanovení

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Státní fond tržní regulace v zemědělství. Tímto dnem přecházejí všechna práva a závazky Státního fondu tržní regulace v zemědělství, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Státního fondu tržní regulace v zemědělství, na Fond.

(2) Zásady výběrového řízení právnických a fyzických osob pro intervenční nákupy a pro vývoz nebo prodej zemědělských výrobků a potravin zařazených do regulace trhu přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství platí do přijetí zásad podle § 1 odst. 4.

(3) Zásady regulace trhu jednotlivých zemědělských výrobků a potravin přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství, rozhodnutí Rady Státního fondu tržní regulace v zemědělství o výši subvencí pro vývoz regulovaných výrobků a další zásady přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství týkající se regulace trhu jednotlivých zemědělských výrobků a potravin platí do přijetí opatření pro provádění organizace trhu podle tohoto zákona.

(4) Návrh na jmenování prvního prezidia předkládají prostřednictvím ministra zemědělství statutární orgány institucí, které mají v prezidiu zastoupení. Nevládní instituce sdružující zemědělce a nevládní instituce sdružující odběratele zemědělských produktů, jejichž zástupci budou členy prezidia, určí zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Návrh na jmenování prezidia předkládá ministr zemědělství vládě.

(5) První jednání prezidia se uskuteční do 30 dnů ode dne jmenování místopředsedy a dalších členů prezidia vládou. Do ustavení prezidia vykonává působnost prezidia s výjimkou ustanovení § 8 odst. 5 písm. g) až k) Rada Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Do jmenování ředitele vládou řídí Fond prozatímně ředitel Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Práva a povinnosti ředitele Státního fondu tržní regulace v zemědělství jsou omezeny na úkony nezbytné pro činnost Fondu. Ustanovení o působnosti dozorčí rady podle § 10 platí ve vztahu k Radě Státního fondu tržní regulace v zemědělství a řediteli Státního fondu tržní regulace v zemědělství přiměřeně.

§ 15
Zrušovací ustanovení

Zrušují se: 

1.  Zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství. 
2.  Zákon č. 242/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státním rozpočtu České republiky
na rok 1993
§ 16

V zákoně č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, se část osmá zrušuje.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o působnosti Správy státních
hmotných rezerv
§ 17

V § 6 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Správa ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem koordinuje objemy a termíny doplňování zásob zemědělských výrobků a potravin do hmotných rezerv a jejich uvolňování pro tuzemský trh i pro případný vývoz.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
§ 18

V § 1 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb., písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"b)  koupi, skladování a prodej zemědělských výrobků a potravin organizované Státním zemědělským intervenčním fondem,4)

4)  Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o státní statistické službě
§ 19

V § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, se za slova "Bezpečnostní informační službě" vkládají slova " , Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu".

ČÁST ŠESTÁ
Změna celního zákona
§ 20

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 63/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 3 se za slova "dalším státním orgánům" vkládají slova "a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu".

2. Poznámka pod čarou č. 3a) zní:


"3a)  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
§ 24 a 36 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
§ 21

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 100/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 35a se slova "Státního fondu tržní regulace v zemědělství39a)" nahrazují slovy "Státního zemědělského intervenčního fondu39a)".

2. Poznámka pod čarou č. 39a) zní:


"39a)  Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).".

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
§ 22

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.


1)   Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.
3)   Zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 62/2000 Sb.
4)   Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Občanský zákoník.
Obchodní zákoník.
6)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Čl. 25 Ústavy České republiky.