SBÍRKA ZÁKONŮ částka 73
rozeslána dne 9.8.2000
  

251

ZÁKON

ze dne 7. července 2000,

kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 70/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(1) Burza cenných papírů (dále jen "burza") je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popř. jiných instrumentů kapitálového trhu,1) v rozsahu, v jakém to vyplývá z povolení podle § 2.


1)   § 8b zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 1 odstavec 2 zní:

"(2) Ustanovení tohoto zákona, která se týkají cenných papírů, se obdobně použijí též na ty zastupitelné investiční instrumenty, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiné instrumenty kapitálového trhu, na něž se vztahuje oprávnění podle odstavce 1, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

3. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Ustanovení tohoto zákona, která se týkají kursů cenných papírů, se obdobně použijí na ceny těch zastupitelných investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiných instrumentů kapitálového trhu, na něž se vztahuje oprávnění podle odstavce 1, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

4. V § 1 odst. 4 se doplňuje tato věta: "Burza při své činnosti nevykonává veřejnou správu s výjimkou rozhodování o nepřijetí cenného papíru k obchodování, o pozastavení obchodování s ním a o jeho vyloučení z obchodování podle zvláštního zákona.".

5. V § 1 odst. 7 se slova "ve svém obchodním názvu nebo jménu" nahrazují slovy "ve své obchodní firmě nebo názvu".

6. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) V povolení ke vzniku burzy Komise stanoví, ve vztahu ke kterým instrumentům kapitálového trhu je burza oprávněna organizovat nabídku a poptávku. Komise může v povolení stanovit podmínky, které musí burza splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti. Komise může stanovit oprávnění burzy poskytovat služby podle odstavců 3 a 4.

(3) Pokud je to v povolení ke vzniku burzy uvedeno, je burza oprávněna

a)   poskytovat též služby prostřednictvím jiného veřejného trhu, a to i zahraničního, nachází-li se tento zahraniční trh v členském státě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen "OECD") nebo byl-li jeho výběr schválen Komisí, nebo
b)   umožnit organizátorovi veřejného trhu podle písmene a) poskytovat služby prostřednictvím svého trhu.

(4) Burza je oprávněna poskytovat též služby spočívající v poskytování informací v rozsahu stanoveném v povolení Komise. Takové služby však

a)   nesmějí umožnit na burzovním trhu obchodování s cennými papíry, které nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu, a
b)   musejí být od služeb týkajících se cenných papírů přijatých k obchodování na burzovním trhu zřetelně odlišeny se zvláštním upozorněním na skutečnosti, že cenné papíry, které jsou jejich předmětem, nejsou registrovanými cennými papíry, a
c)   mohou být poskytovány pouze za předpokladu, že jejich poskytování je upraveno v burzovním řádu.".

7. V § 3 odst. 1 písm. a) se slovo "jméno" nahrazuje slovem "firmu".

8. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitálu".

9. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)  technické, věcné, organizační a personální zajištění činnosti.".

10. V § 3 odst. 3 se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitálu".

11. V § 3 odst. 4 písm. a) se slovo "jméno" nahrazuje slovem "firma".

12. V § 4 odst. 1 větě druhé se slovo "přednostní" nahrazuje slovem "prioritní".

13. V § 4 odst. 2 se věta druhá zrušuje a ve větě poslední se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál".

14. V § 5 písm. a) se slova "akcionářů burzy" zrušují.

15. V nadpisu § 6 se slova "akcionářů burzy" zrušují.

16. V § 6 odst. 1 se slova "akcionářů burzy (dále jen "valná hromada")" zrušují.

17. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Stanovami burzy může být burzovní komora pověřena schvalováním burzovního řádu a burzovních pravidel.".

18. V § 7 odstavec 3 zní:

"(3) Členy burzovní komory volí a odvolává valná hromada.".

19. V § 7 odst. 6 větě poslední se slova "návrhu burzovního řádu" nahrazují slovy "burzovního řádu nebo jeho návrhu, burzovních pravidel nebo jejich návrhu".

20. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova "burzovní řád" vkládají slova " , pokud stanovy nesvěřují jeho schválení burzovní komoře".

21. V § 8 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova " , ledaže stanovy svěřují schvalování burzovních pravidel burzovní komoře".

22. V § 8 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)  stanoví výši zápisného, odměn za služby poskytované burzou a odměn za zprostředkování burzovního obchodu burzovními dohodci, stanoví způsob zajištění závazků a rizik z burzovního obchodu a jejich vypořádání;".

23. V § 8 odst. 1 písm. k) se slovo "zveřejňuje" nahrazuje slovem "uveřejňuje".

24. V § 8 odst. 1 písm. l) se za slovo "papírů" vkládají slova "na burze".

25. V § 8 odst. 1 písmeno p) zní:

"p)  vykonává další činnosti uvedené v § 11 odst. 1, § 12, § 20 odst. 4, § 21 odst. 4 a § 30 odst. 1;".

26. V § 9 odst. 2 písm. b) se za slova "valné hromadě" vkládají slova "nebo burzovní komoře".

27. V § 10 odstavec 3 zní:

"(3) Zaměstnanci burzy nesmí být členy dozorčí rady a nemají právo volit členy dozorčí rady.".Poznámka pod čarou č. 9) se zrušuje.

28. V § 11 odst. 3 větě první se slovo "finančních" zrušuje.

29. V § 12 odst. 3 písmeno b) zní:

"b)  může být členem burzovní komory a burzovních výborů s tím, že není-li jejich členem, účastní se zasedání burzovní komory a burzovních výborů s hlasem poradním;".

30. V § 12 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)  je oprávněn přijímat opatření v § 8 odst. 1 písm. f) v případech stanovených burzovními pravidly.".

31. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Burzovním obchodem je nákup a prodej cenných papírů na burze, na jehož podstatných náležitostech se strany dohodly prostřednictvím automatizovaného obchodního systému v souladu s burzovním řádem a burzovními pravidly, nebo který byl uzavřen mimo tento automatizovaný obchodní systém, ale v souladu s burzovním řádem a burzovními pravidly byl do tohoto systému vložen.".

32. V § 13 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

33. V § 14 odst. 1 se za slova "podle zvláštního zákona10)" vkládají slova " , které splňují další podmínky stanovené burzovním řádem a burzovními pravidly,".

34. V § 14 odst. 2 se za slovo "papírů" vkládají slova "na burze".

35. V § 14 odst. 3 se za slovo "papírů" vkládají slova "na burze" a slova " , a fyzické osobě, která není bezúhonná" se zrušují.

36. V § 14 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

37. V § 14 odst. 4 se za slovo "papírů" vkládají slova "na burze".

38. V § 14 odst. 1 poznámka pod čarou č. 10) zní:


"10)  Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.".

39. V § 14 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:

"(5) Kupovat a prodávat investiční instrumenty, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiné instrumenty kapitálového trhu na burze mohou osoby uvedené v odstavci 1, které jsou oprávněné k obchodování s těmito instrumenty na základě zvláštního právního předpisu10) a které jsou osobami, jimž burzovní komora na jejich žádost udělila oprávnění kupovat a prodávat tyto instrumenty na burze.

(6) Kupovat a prodávat investiční instrumenty, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiné instrumenty kapitálového trhu na burze je oprávněna též Česká národní banka.

(7) Burzovní komora je oprávněna stanovit další podmínky pro udělování oprávnění podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 5.

(8) Burzovní komora může udělit oprávnění podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 5 současně.".

40. § 15 a 16 se zrušují.

41. V § 17 se za slovo "papírů" vkládají slova "na burze" a za slovo "papíry" se vkládají slova "na burze".

42. V § 18 písmeno d) zní:

"d)  přistoupit ke stanovenému způsobu zajišťování závazků a rizik z burzovního obchodu a jeho vypořádání;".

43. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Česká národní banka může uzavírat mimoburzovní obchody s cennými papíry přijatými k obchodování na burze bez omezení, a to i s ostatními účastníky burzovních obchodů, a není povinna burzu o těchto obchodech informovat. Bez souhlasu České národní banky nejsou oprávněni o těchto obchodech informovat burzu ani účastníci těchto obchodů.".

44. V § 20 odst. 1 větě první se slova "stejná práva" nahrazují slovy "rovný přístup ke službám poskytovaným burzou za podmínek stanovených burzovními pravidly".

45. V § 20 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 11a) zrušuje.

46. V § 21 se na konci odstavce 1 doplňují slova ", , a to na základě žádosti emitenta, nestanoví-li tento zákon jinak".

47. V § 21 odst. 2 se slova "burzovní řád" nahrazují slovy, která včetně poznámky pod čarou č. 11a) znějí: "zvláštní právní předpis11a) a burzovní pravidla


11a)  Zákon č. 591/1992 Sb.".

48. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

49. V § 21 odst. 3 se za slovo "hlavním" vkládají slova "nebo jiném" a slova "nebo na vedlejším trhu cenných papírů" se zrušují.

50. V § 21 odstavec 4 zní:

"(4) Podmínky pro přijetí investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiných instrumentů kapitálového trhu k burzovnímu obchodu, stanoví burzovní pravidla.".

51. § 22 a 23 se včetně poznámky pod čarou č. 12) zrušují.

52. Nadpis části páté zní: "URČOVÁNĺ KURSŮ, UVEŘEJŇOVÁNĺ CEN, INFORMACĺ A VYPOŘÁDÁNĺ BURZOVNĺCH OBCHODŮ".

53. V § 25 odstavec 1 zní:

"(1) Kurs cenného papíru, za který se obchoduje v příslušný burzovní den, se vypočítává automatizovaným systémem. V případě, že se na burze nepoužívá automatizovaný systém, určuje kurs burzovní dohodce.".

54. V § 25 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Tím nejsou dotčena ustanovení o povinnosti uveřejňovat vážené průměry cen podle zákona o cenných papírech.".

55. V § 27 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 12) zní:

"(1) Vypořádání jednotlivých burzovních obchodů provádí právnická osoba, která má k této činnosti povolení podle zvláštního zákona,12) na základě smlouvy uzavřené s burzou.


12)  § 70b zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".

56. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Účastníci burzovního obchodu jsou povinni dodržovat pravidla pro vypořádání burzovních obchodů stanovená právnickou osobou podle odstavce 1.".

57. V § 28 se na konci odstavce 1 doplňují slova "na burze".

58. V § 30 se odstavec 3 označuje jako odstavec 2.

59. V § 31 odst. 2 písmeno c) zní:

"c)  uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč;".

60. V § 31 odst. 2 písm. d) se za slovo "papírů" vkládají slova "na burze".

61. V § 31 odst. 3 se slova "Sankce podle odstavce 2 lze uložit do jednoho měsíce" nahrazují slovy "Řízení o uložení sankce podle odstavce 2 lze zahájit do dvou měsíců" a slovo "šesti" se nahrazuje číslicí "6".

62. V § 31 odst. 5 se slova "odstavce 5" nahrazují slovy "pokuty podle odstavce 4".

63. V § 31 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Burzovní komora je oprávněna uložit sankci podle odstavce 2 písm. d) také jen ve vztahu k investičním instrumentům, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiným instrumentům kapitálového trhu.

(7) Rozhodnutí burzovní komory o uložení sankce podle odstavců 2 a 6 se vydává ve správním řízení. O opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí rozhoduje Komise.".

64. V § 32 odst. 3 se slovo "předseda" zrušuje.

65. V § 32 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)  vyžadovat od orgánů burzy informace o burzovních obchodech uzavíraných oprávněnými osobami.".

66. V § 32 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Podezření z porušení tohoto zákona a zákona o cenných papírech členy burzy je burza povinna oznámit burzovnímu komisaři bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozví.".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

67. V § 32 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní:

"(7) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se při výkonu státního dozoru ustanovení zákona o cenných papírech12a) a zákona o Komisi pro cenné papíry.


12a)  § 82 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".

68. V § 33 odst. 1 větě první se slova "Předseda Komise je oprávněn" nahrazují slovy "Komise je oprávněna".

69. V § 33 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

70. V § 33 odst. 3 se věta první nahrazuje touto větou: "Proti rozhodnutí Komise podle odstavce 1 se může burzovní komora odvolat k Vrchnímu soudu.".Poznámka pod čarou č. 14) se zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

V řízení o uložení sankce podle § 31 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze uložit sankce pouze podle dosavadní právní úpravy.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.