SBÍRKA ZÁKONŮ částka 64
rozeslána dne 21.7.2000
  

213

ZÁKON

ze dne 23. června 2000,

kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se věta první nahrazuje touto větou: "Vojenská policie v rozsahu vymezeném tímto zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.".

2. V § 2 písm. b) se slova "majetku Armády České republiky a majetku státu spravovaného nebo užívaného Ministerstvem obrany" nahrazují slovy "vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany".

3. V § 3 písm. e) se slova "věcech v majetku nebo užívání Armády České republiky, jakož i po věcech ve správě nebo užívání Ministerstva obrany" nahrazují slovy "vojenském materiálu nebo po dalších věcech v majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany".

4. V § 3 písmeno f) zní:

"f)  podílí se na ochraně vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany,".

5. V § 3 písmeno h) zní:

"h)  dohlíží nad bezpečností provozu vozidel ozbrojených sil a nad bezpečností provozu ostatních dopravních prostředků ve vojenských objektech,".

6. V § 3 písm. i) se slova "vojenských vozidel" nahrazují slovy "vozidel ozbrojených sil".

7. V § 3 písm. j) se slova "vojenských vozidel" nahrazují slovy "vozidel ozbrojených sil".

8. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)   Vyhláška č. 277/1999 Sb., kterou se stanoví rozsah přípravy řidičů vozidel ozbrojených sil, kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře řidičů a vzory vojenského řidičského průkazu a průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů.".

9. V § 3 písmeno k) zní:

"k)  vede evidenci vozidel ozbrojených sil a schvaluje technickou způsobilost vojenských vozidel,".

10. V § 3 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "ochranu vyčleněných vojenských dopravních letadel pro přepravu ústavních činitelů a vojenských objektů určených pro odbavení přepravovaných ústavních činitelů a určených osob (dále jen "chráněné osoby").".

11. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 2a) znějí:

"(2) Úkoly Vojenské policie při použití sil a prostředků Armády České republiky za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu stanoví Ministerstvo obrany.

(3) Vojenská policie plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon2a) nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.


2a)   Například zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.".

12. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) V čele Vojenské policie stojí náčelník Vojenské policie, kterého jmenuje a odvolává ministr obrany po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech obrany. Náčelník Vojenské policie je přímo podřízen ministru obrany.".

13. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova "majetku státu spravovaného nebo užívaného Ministerstvem obrany" nahrazují slovy "vojenského objektu".

14. V § 8 odst. 3 se slova "útvaru policejního sboru" nahrazují slovy "útvaru Policie České republiky".

15. Nadpis § 17 zní: "Oprávnění k zastavování a prohlídce dopravních prostředků".

16. V § 17 odstavec 1 zní:

"(1) Vojenský policista je oprávněn zastavit a prohlížet vozidla řízená vojáky a vozidla ozbrojených sil.".

17. V § 17 odst. 2 se za slova "je oprávněn" vkládají slova "zastavit a".

18. § 18 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"§ 18
Oprávnění při provozu vozidel ozbrojených sil

(1) Vojenská policie objasňuje dopravní nehody vozidel ozbrojených sil ve vojenských objektech, u kterých není nutno konat vyšetřování.

(2) Při zastavování vozidel na pozemních komunikacích v souvislosti s řízením provozu vozidel ozbrojených sil má vojenský policista stejná práva jako příslušníci Policie České republiky.3a)


3a)   Vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů.".

19. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

"§ 19a
Oprávnění při zajišťování bezpečnosti
chráněných osob

(1) Při zajišťování bezpečnosti chráněných osob, kterým je podle zvláštních právních předpisů a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, poskytována osobní ochrana, je vojenský policista, který plní úkoly při ochraně uvedených osob, oprávněn provést prohlídku osob, zavazadel, věcí a dopravních prostředků nacházejících se v prostoru, ze kterého by bylo možno ohrozit bezpečnost chráněné osoby.

(2) Prohlídku osob je vojenský policista oprávněn provést pouze tehdy, jestliže tyto osoby na jeho výzvu uvedený prostor ihned neopustí nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Prohlídku osoby provádí osoba stejného pohlaví.

(3) K prohlídce objektů musí mít policista svolení vlastníka nebo uživatele. Bez uvedeného svolení je vojenský policista oprávněn vykonat prohlídku jen tehdy, je-li důvodné podezření, že z objektu by měl být proveden útok na bezpečnost chráněné osoby.

(4) Prohlídka objektu, zavazadel, věcí a dopravních prostředků nesmí sledovat jiný zájem než zajištění bezpečnosti chráněné osoby.".

20. § 20 včetně poznámek pod čarou č. 3b) a 3c) zní:

"§ 20

(1) Vojenský policista je při objasňování jednání vojáků, které má znaky přestupku podle zvláštního právního předpisu,3b) oprávněn vyžadovat

a)   orientační dechovou zkoušku,
b)   lékařské vyšetření včetně odběru krve a moče ke zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky,
c)   odborná vyjádření,3c)
d)   výpis z evidence Rejstříku trestů v případech, ve kterých by předchozí trestní postih mohl vést k posouzení skutku jako trestného činu.

(2) Vojenský policista je dále oprávněn provádět ohledání místa, kde došlo k jednání, které má znaky přestupku, ohledání věci mající vztah k jednání, které má znaky přestupku, a v souvislosti s tím zjišťovat a zajišťovat stopy.

(3) Úkonu uvedenému v odstavci 1 písm. b) je voják povinen se podrobit, jen není-li to spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.


3b)   § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
3c)   Například zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.".

21. V § 27 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 5) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3a) a poznámka pod čarou č. 5) se zrušuje.

22. V § 27 odst. 2 se slova "vojenské vozidlo" nahrazují slovy "vozidlo ozbrojených sil".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.#

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.