SBÍRKA ZÁKONŮ částka 64
rozeslána dne 21.7.2000
  

211

ZÁKON

ze dne 21. června 2000

o Státním fondu rozvoje bydlení
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
STÁTNĺ FOND ROZVOJE BYDLENĺ

§ 1
Základní ustanovení

(1) Zřizuje se Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci (dále jen "Fond"). Účelem Fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice.

(2) Fond je právnickou osobou.

(3) Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.

§ 2
Příjmy Fondu

(1) Příjmy Fondu tvoří

a)   dotace ze státního rozpočtu,
b)   příjem z vydaných dluhopisů,
c)   výnosy z dluhopisů a hypotečních zástavních listů nakoupených v souladu s tímto zákonem,
d)   splátky z poskytnutých úvěrů včetně příslušenství,
e)   úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,
f)   výnosy z veřejných sbírek organizovaných Fondem, dary a dědictví ve prospěch Fondu,
g)   prostředky z předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství,
h)   další příjmy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

(2) Dluhopisy vydané k zajištění příjmů Fondu jsou státními dluhopisy podle zvláštního právního předpisu.1)

§ 3
Použití prostředků Fondu

(1) Finanční prostředky soustředěné ve Fondu lze použít

a)   ke krytí části nákladů spojených s opravami, modernizací nebo výstavbou bytů formou úvěru,
b)   ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami fyzickým a právnickým osobám na opravy, modernizaci, regeneraci panelových a bytových domů, výstavbu nebo pořízení bytů,
c)   ke krytí části nákladů spojených s opravami, modernizací nebo výstavbou bytů formou dotace,
d)   k nákupu hypotečních zástavních listů,
e)   k nákupu dluhopisů, jejichž emitentem je Česká národní banka,
f)   k úhradě úvěru, za jehož splacení je podle tohoto zákona ručeno prostředky Fondu,
g)   k úhradě závazků z vydaných dluhopisů,
h)   k úhradě nákladů spojených se správou Fondu.

(2) Finanční prostředky soustředěné ve Fondu lze k účelům uvedeným v odstavci 1 písm. a) až c) a f) až h) použít v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády.

(3) Prostředky Fondu lze ručit za splacení úvěru poskytnutého bankou právnickým a fyzickým osobám ke krytí nákladů spojených s opravami, modernizací a výstavbou bytů, včetně úvěru poskytnutého bankou obci na výstavbu infrastruktury.

(4) Činnosti spojené s funkcí Fondu podle odstavce 1 písm. a) a b) a podle odstavce 3 může Fond svěřit jiné právnické osobě na základě výběrového řízení vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu.2)

(5) Prostředků Fondu lze použít k účelům podle odstavce 1 písm. b) a c) pouze v rozsahu, v jakém příjmy Fondu uvedené v § 2 odst. 1 překročí součet rezervy vytvořené ke krytí úvěrového rizika z poskytnutého úvěru, rezervy vytvořené ke krytí závazků vzniklých ručením Fondu za splacení úvěrů a rezervy vytvořené ke krytí závazků z vydaných dluhopisů a nezbytnou výši nákladů spojených se správou Fondu.

(6) Celková výše rezerv se musí rovnat součtu nejméně 20 % z celkového objemu prostředků poskytnutých Fondem ve formě úvěru a 20 % z celkového objemu záruk poskytnutých podle odstavce 2.

(7) Při hospodaření Fondu se nesmí aktiva Fondu snížit pod 6 miliard Kč.

(8) Zůstatky prostředků Fondu se na konci každého kalendářního roku převádějí do následujícího kalendářního roku.

(9) Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.

§ 4

(1) O použití prostředků Fondu v souladu se schváleným rozpočtem Fondu rozhodují orgány Fondu.

(2) Podrobnosti o činnosti Fondu a o jeho vnitřní organizaci stanoví statut Fondu, který na návrh ministra pro místní rozvoj (dále jen "ministr") schvaluje vláda.

(3) Prostředky poskytnuté Fondem musí být vráceny zpět do Fondu, nebyly-li použity v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty, nebo pominul-li důvod pro jejich poskytnutí.

§ 5
Rozpočet a účetnictví Fondu

(1) Fond sestavuje pro každý kalendářní rok návrh svého rozpočtu, který předkládá vládě ministr. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu spolu s návrhem státního rozpočtu na příslušný rok ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu.

(2) Po skončení kalendářního roku sestavuje Fond roční účetní závěrku, kterou spolu s výroční zprávou o činnosti Fondu předkládá ministr vládě a vláda je předkládá do 31. března běžného kalendářního roku ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu. Roční účetní závěrka Fondu musí být před jejím předložením vládě ověřena auditorem.

(3) Fond vede účetnictví podle zvláštního zákona.3)

(4) Fond ve svém účetnictví vede odděleně náklady spojené se správou Fondu a v tom samostatně odměny členů výboru a dozorčí rady Fondu. Takto jsou tyto výdaje jako samostatné položky uvedeny i v rámci rozpočtu Fondu na příslušný rok.

§ 6
Orgány Fondu

(1) Orgány Fondu jsou výbor Fondu (dále jen "výbor"), dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada") a ředitel Fondu (dále jen "ředitel").

(2) Výbor má 7 členů. Předsedou výboru je ministr. Místopředsedu a dalších 5 členů výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra. Jejich funkční období je čtyřleté. Výbor je složen ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a zbývající členové výboru jsou nezávislými odborníky. Člen výboru může být odvolán

a)   porušil-li závažným způsobem povinnosti vyplývající z jeho funkce,
b)   byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
c)   nemůže-li z důvodů na své straně vykonávat svou funkci po dobu delší šesti měsíců,
d)   v dalších odůvodněných případech.

(3) Předseda výboru řídí činnost výboru. Jednání výboru se řídí jednacím řádem, který schvaluje výbor usnesením.

(4) Výbor jedná o věcech, které jsou předmětem činnosti Fondu, a předkládá ministrovi

a)   návrh rozpočtu Fondu,
b)   roční účetní závěrku Fondu a výroční zprávu o činnosti Fondu za příslušný kalendářní rok,
c)   návrh statutu Fondu a návrh změn tohoto statutu.

(5) Ředitel je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem. Ředitel je jmenován ministrem. Ředitel zejména

a)   provádí rozhodnutí a další opatření schválená a projednaná výborem,
b)   řídí činnost Fondu a práci zaměstnanců Fondu.

(6) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů. Dozorčí rada má 5 členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Člen dozorčí rady může být odvolán

a)   porušil-li závažným způsobem povinnosti vyplývající z jeho funkce,
b)   byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
c)   nemůže-li z důvodů na své straně vykonávat svou funkci po dobu delší šesti měsíců,
d)   v dalších odůvodněných případech.

(7) Dozorčí rada zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se usnáší hlasováním. Volba je provedena nebo usnesení je přijato, pokud pro ně hlasují nejméně 3 členové dozorčí rady. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada usnesením.

(8) O závažných nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu dozorčí rada neprodleně informuje ministra.

§ 7
Střet zájmů

(1) Výkon funkce člena výboru nebo člena dozorčí rady je neslučitelný s funkcí ředitele, s pracovním poměrem vůči Fondu a s funkcemi v řídících a dozorčích orgánech právnických osob, kterým byla poskytnuta podpora z Fondu nebo které žádají o poskytnutí podpory z Fondu.

(2) Člen orgánu Fondu a zaměstnanci Fondu se nesmějí účastnit na podnikání fyzických a právnických osob, kterým byla poskytnuta podpora z majetku Fondu nebo které žádají o poskytnutí podpory z majetku Fondu, ani nesmějí být výdělečně činní v pracovněprávním, služebním či obdobném poměru u těchto fyzických a právnických osob.

(3) Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Fond jsou oprávněny požadovat, aby osoba vydala prospěch, pokud jej získala v souvislosti s porušením povinností podle odstavce 1 nebo 2. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

§ 8

(1) Výkon členství ve výboru nebo v dozorčí radě Fondu je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu (výkon veřejné funkce) podle zvláštního právního předpisu.4) Členům výboru a členům dozorčí rady přísluší náhrada cestovních výdajů5) souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Fondu.

(2) Výši odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena dozorčí rady Fondu stanoví vláda usnesením.

(3) Zaměstnanci Fondu jsou odměňováni podle předpisů o platu a odměňování za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.6)

§ 9

Vláda vydá k provedení § 3 odst. 2 nařízení.

§ 10

Vláda jmenuje členy výboru a Poslanecká sněmovna zvolí členy dozorčí rady tak, aby tyto orgány Fondu mohly být ustaveny nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

§ 11

Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 120/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb. a zákona č. 104/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 2 písm. b) se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:

"9. k převodu na Státní fond rozvoje bydlení,".Dosavadní body 9 a 10 se označují jako body 10 a 11.

2. V § 18 odst. 2 se tečka na konci písmene f) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)  k převodu 6 miliard Kč na Státní fond rozvoje bydlení.".

ČÁST TŘETĺ
ÚČINNOST

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.