SBÍRKA ZÁKONŮ částka 49
rozeslána dne 21.6.2000
  

158

ZÁKON

ze dne 18. května 2000

o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
VYHLEDÁVÁNĺ, PRŮZKUM A TĚŽBA
NEROSTNÝCH ZDROJŮ Z MOŘSKÉHO DNA
ZA HRANICEMI PRAVOMOCĺ STÁTŮ

HLAVA I
ÚVODNĺ USTANOVENĺ

§ 1
Předmět a účel zákona

(1) Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osob s bydlištěm na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky při vyhledávání, průzkumu nebo těžbě nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států a výkon státní správy s tím související.

(2) Účelem zákona je provedení zásad a pravidel mezinárodního práva, podle nichž jsou dno, jeho podzemí a nerostné zdroje, uvedené v odstavci 1, považovány za společné dědictví lidstva.

§ 2
Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   Oblastí dno moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států, stanovenými v souladu s mezinárodním právem,
b)   nerostnými zdroji všechny tuhé, kapalné a plynné zdroje nerostů nacházející se v Oblasti, včetně polymetalických konkrecí, polymetalických sulfidů a kobaltonosných kůrek,
c)   vyhledáváním zjišťování nerostných zdrojů v Oblasti včetně odhadů jejich hodnoty bez práv na průzkum nebo těžbu,
d)   činností v Oblasti průzkum nebo těžba nerostných zdrojů v Oblasti s právy k této činnosti včetně plánování, provádění a vyhodnocování průzkumné a těžební činnosti,
e)   poškozením mořského prostředí znečištění mořského prostředí přímým nebo nepřímým zanesením takových látek nebo energie člověkem do mořského prostředí, které mají či mohou mít takové zhoubné účinky, jako jsou poškození živých zdrojů a mořského života, ohrožení lidského zdraví, zabránění mořské činnosti včetně rybolovu, či jinému oprávněnému využívání moře, zhoršení užitné jakosti mořské vody a omezení podmínek pro rekreaci.

HLAVA II
PODMĺNKY
PRO VYHLEDÁVÁNĺ A ČINNOST V OBLASTI

§ 3

Vyhledávání a činnost v Oblasti je oprávněna provádět fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky za podmínek uvedených v tomto zákoně (dále jen "oprávněná osoba"). Práce spojené s vyhledáváním a činností v Oblasti řídí a za jejich výkon odpovídá fyzická osoba, které Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") vydalo rozhodnutí o osvědčení odborné způsobilosti.

§ 4
Podmínky pro vydání rozhodnutí
o osvědčení odborné způsobilosti

Podmínkou pro vydání rozhodnutí o osvědčení odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení") je

a)   dosažení věku 21 let,
b)   způsobilost k právním úkonům,
c)   bezúhonnost,
d)   prokázání odborné způsobilosti podle § 6.

§ 5
Bezúhonnost

(1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen

a)   pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo z nedbalosti, který souvisel s vyhledáváním nebo činností v Oblasti,
b)   pro jakýkoliv jiný trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku.

(2) Za bezúhonného se považuje také ten, kdo se trestných činů uvedených v odstavci 1 dopustil a byl za tyto činy odsouzen, pokud se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen.1)

§ 6
Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   ukončené vysokoškolské vzdělání geologického nebo báňského směru a 3 roky praxe v geologickém průzkumu nebo dobývání nerostných surovin,
b)   prokázání znalosti anglického nebo francouzského jazyka na úrovni státní základní jazykové zkoušky,2)
c)   prokázání znalosti tohoto zákona, částí I, XI, XII a XV Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu3) (dále jen "Úmluva"), příloh III až VI Úmluvy, Dohody o provádění části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu4) (dále jen "Dohoda") a přílohy k ní a dále závazných zásad, pravidel, předpisů a postupů vydaných Mezinárodním úřadem pro mořské dno (dále jen "Úřad"),
d)   praxe při vyhledávání nebo při činnosti v Oblasti v délce nejméně 1 roku, z toho nejméně 1 měsíc při provádění prací na moři; praxi na moři lze nahradit úspěšným absolvováním zvláštního kurzu pořádaného Mezinárodním oceánským institutem nebo úspěšným absolvováním výcvikového programu pořádaného Úřadem.

(2) Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením vydaným ministerstvem na podkladě protokolu o úspěšně vykonané zkoušce ze znalostí v rozsahu uvedeném v odstavci 1 písm. b) a c) před odbornou zkušební komisí jmenovanou ministerstvem a za podmínky splnění ostatních požadavků odborné způsobilosti stanovených v § 4 až 6 a v § 7 odst. 1 až 3 tohoto zákona. Odborná zkušební komise se při ověřování znalostí podle odstavce 1 písm. b) a c) řídí jednacím řádem vydaným ministerstvem.

§ 7
Osvědčení

(1) Fyzická osoba, která hodlá provádět vyhledávání nebo činnost v Oblasti sama nebo jako odpovědný zástupce jiných osob (dále jen "odpovědný zástupce"), podá ministerstvu žádost o vydání osvědčení.

(2) V žádosti o vydání osvědčení uvede jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo nebo identifikační číslo.

(3) K žádosti o vydání osvědčení připojí výpis z evidence Rejstříku trestů5) ne starší než 3 měsíce a ověřené kopie dokladů uvedených v § 6 odst. 1 písm. a) a d). Pokud se fyzická osoba zdržovala v posledních 5 letech mimo území České republiky, předloží doklady uvedené v předchozí větě ze států, ve kterých se v posledních 5 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce.

(4) Jsou-li splněny podmínky pro vydání osvědčení uvedené v § 4 až 6 a v § 7 odst. 1 až 3, vydá ministerstvo osvědčení s platností 7 let od nabytí právní moci rozhodnutí. Nejsou-li tyto podmínky splněny, ministerstvo žádost o vydání osvědčení zamítne.

(5) Za vydané osvědčení vybírá ministerstvo správní poplatek podle zvláštního právního předpisu.6)

§ 8
Vyhledávání

(1) Oprávněná osoba je povinna písemně ohlásit Úřadu svůj záměr vyhledávat. Ohlášení se předkládá v některém z jednacích jazyků Organizace spojených národů.

(2) Oprávněná osoba v ohlášení uvede

a)   jméno, příjmení, bydliště, státní příslušnost a rodné číslo nebo identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu,
b)   obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
c)   jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo identifikační číslo a státní příslušnost fyzických osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby, je-li tento orgán ustanoven,
d)   číslo telefonu, popřípadě též faxu a adresu elektronické pošty,
e)   jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo identifikační číslo a státní příslušnost fyzické osoby, která je odpovědným zástupcem,
f)   druh nerostného zdroje, na který bude vyhledávání zaměřeno,
g)   závazek, že při vyhledávání bude postupovat podle Úmluvy, Dohody a závazných zásad, pravidel, předpisů a postupů vydaných Úřadem,
h)   souhlas s kontrolou dodržování závazku podle písmene g), prováděnou Úřadem,
i)   souřadnice území, v nichž má být prováděno vyhledávání,
j)   popis prací při vyhledávání,
k)   datum zamýšleného zahájení vyhledávání,
l)   předpokládanou dobu trvání vyhledávání.

(3) K ohlášení oprávněná osoba připojí doklad o pojištění své odpovědnosti za škody způsobené při vyhledávání.

(4) Kopii ohlášení podle odstavce 1 ověřenou podle zvláštního právního předpisu7) a úřední překlad textu ohlášení do českého jazyka8) oprávněná osoba současně zašle ministerstvu k evidenci.

(5) Vyhledávání může oprávněná osoba zahájit až po předložení dokladu o registraci ohlášení Úřadem ministerstvu k evidenci.

§ 9
Činnost v Oblasti

(1) Oprávněná osoba může provádět činnost v Oblasti pouze na základě písemné smlouvy mezi ní a Úřadem a za podmínek stanovených tímto zákonem.

(2) Jednání s Úřadem o činnosti v Oblasti lze zahájit až po vydání rozhodnutí ministerstva o předchozím souhlasu k této činnosti (dále jen "předchozí souhlas").

§ 10
Předchozí souhlas

(1) Oprávněná osoba v žádosti o předchozí souhlas uvede

a)   jméno, příjmení, bydliště, státní příslušnost a rodné číslo nebo identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu,
b)   obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
c)   jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo identifikační číslo a státní příslušnost fyzických osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby, je-li tento orgán ustanoven,
d)   číslo telefonu, popřípadě též faxu a adresu elektronické pošty,
e)   druh nerostného zdroje, na který bude činnost v Oblasti zaměřena,
f)   závazek, že při činnosti v Oblasti bude postupovat podle písemné smlouvy s Úřadem, Úmluvy, Dohody a závazných zásad, pravidel, předpisů a postupů vydaných Úřadem,
g)   souhlas s kontrolou dodržování závazku podle písmene f), prováděnou Úřadem,
h)   vymezení prací v rámci činnosti v Oblasti,
i)   datum zamýšleného zahájení činnosti v Oblasti,
j)   předpokládanou dobu trvání činnosti v Oblasti,
k)   přesné vymezení místa činnosti v Oblasti.

(2) Oprávněná osoba žádost doloží

a)   výpisem z obchodního rejstříku, jde-li o osobu, která se zapisuje do obchodního rejstříku,
b)   dokladem o ustanovení odpovědného zástupce, pokud sama není držitelem osvědčení,
c)   dokladem o vynaložení částky na vyhledávání ve výši nejméně 30 000 000 USD anebo v hodnotě této částky v jiné měně; z této částky musí být nejméně 10 % vynaloženo na zjištění polohy, výzkum a na zhodnocení té části dna moře, oceánu nebo jeho podzemí, k níž se bude vztahovat činnost v Oblasti podle odstavce 1 písm. h),
d)   návrhem plánu prací podle odstavce 1 písm. h), který je podkladem pro uzavření smlouvy s Úřadem na jejich provádění,
e)   dokladem o vlastnictví nebo nájmu výzkumného plavidla nebo těžebního agregátu,
f)   dokladem o pojištění odpovědnosti za škody způsobené při činnosti v Oblasti,
g)   dokladem o finančním zajištění k provádění prací podle odstavce 1 písm. h),
h)   dokladem o zaplacení poplatku za podání žádosti o předchozí souhlas.

(3) Oprávněná osoba, která je členem mezinárodního sdružení hodlajícího provádět činnost v Oblasti, v žádosti o předchozí souhlas uvede údaje a žádost doloží podle odstavců 1 a 2 obdobně.

(4) Oprávněná osoba, která s Úřadem uzavřela smlouvu pouze na průzkum nerostného zdroje a hodlá po jeho ukončení provádět jeho těžbu, musí před zahájením těžby uzavřít s Úřadem smlouvu na těžbu. Před uzavřením této smlouvy je povinna získat nový předchozí souhlas ministerstva k těžbě. Žádost o takový předchozí souhlas obsahuje údaje uvedené v odstavcích 1 a 2.

(5) O vydání předchozího souhlasu rozhodne ministerstvo po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí. Jsou-li splněny podmínky uvedené v předchozích odstavcích, vydá ministerstvo předchozí souhlas na dobu 15 let. Tuto dobu může ministerstvo prodloužit nejvýše o 5 let, jestliže oprávněná osoba prokáže, že nestihla provést všechny práce v rámci činnosti v Oblasti uvedené v odstavci 1 písm. h). V předchozím souhlasu ministerstvo uvede údaje stanovené v odstavci 1 písm. a) nebo b), e), f), h) a k). Nejsou-li splněny podmínky k vydání předchozího souhlasu, ministerstvo žádost o jeho vydání zamítne.

(6) Za podání žádosti o předchozí souhlas ministerstvo vybírá správní poplatek podle zákona o správních poplatcích.

(7) Předchozí souhlas vydá ministerstvo v jazyce českém a současně zabezpečí jeho úřední překlad do jazyka anglického nebo do jazyka francouzského.8)

HLAVA III
PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNĚNÝCH OSOB

§ 11

Oprávněná osoba je povinna

a)   neprodleně oznámit ministerstvu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení vyhledávání nebo žádosti o vydání předchozího souhlasu,
b)   sjednat před zahájením vyhledávání nebo činnosti v Oblasti pojištění své odpovědnosti za škody způsobené v Oblasti s pojistitelem oprávněným podle zvláštního právního předpisu,9)
c)   odstranit následky škody, kterou způsobila při vyhledávání nebo činnosti v Oblasti; škodou se v tomto případě rozumí ztráta na životě, újma na zdraví a majetku a poškození mořského prostředí v Oblasti.

§ 12

Oprávněná osoba, které Úřad zaregistroval ohlášení k vyhledávání nebo která uzavřela s Úřadem smlouvu na provádění činnosti v Oblasti, může požádat Úřad o souhlas s převodem svých práv, povinností a závazků vyplývajících ze zaregistrování Úřadem nebo ze smlouvy uzavřené s Úřadem na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu jen tehdy, vydá-li ministerstvo rozhodnutí, kterým s tímto převodem vysloví souhlas.

§ 13
Řešení sporů

Spory související s vyhledáváním nebo činností v Oblasti se řeší podle čl. 186 až 190 Úmluvy.

§ 14
Souběh řízení

Probíhá-li proti oprávněné osobě současně řízení vedené Úřadem pro porušení závazných zásad, pravidel, předpisů a postupů vydaných Úřadem k vyhledávání nebo činnosti v Oblasti a ministerstvem pro porušení tohoto zákona, ministerstvo své řízení přeruší do doby obdržení pravomocného rozhodnutí Úřadu. Rozhodnul-li Úřad o postihu, ministerstvo řízení zastaví. Nebylo-li Úřadem rozhodnuto o postihu, ministerstvo v jím vedeném řízení pokračuje.

HLAVA IV
VÝKON STÁTNĺ SPRÁVY

§ 15

Ministerstvo

a)   vede evidenci ohlášení Úřadu a registrací ohlášení Úřadu podle § 8 odst. 4 a 5,
b)   jmenuje a odvolává odbornou zkušební komisi k ověřování znalostí uvedených v § 6 odst. 1 písm. b) a c) a vydává jednací řád této komise,
c)   rozhoduje o vydání a odnětí osvědčení a vede jejich evidenci,
d)   rozhoduje o vydání a zrušení předchozího souhlasu podle § 10 a 17 a vede jejich evidenci; o zrušení nebo zániku předchozích souhlasů informuje Úřad s uvedením důvodu jejich zrušení nebo zániku,
e)   rozhoduje o vydání souhlasu k převodu práv, povinností a závazků podle § 12 a vede jejich evidenci,
f)   provádí kontrolní činnost podle § 16,
g)   ukládá pokuty podle § 18.

§ 16
Kontrolní činnost

(1) Ministerstvo kontroluje dodržování tohoto zákona. Při kontrolní činnosti u oprávněných osob zejména

a)   provádí kontrolu dokumentace a písemností vztahujících se k vyhledávání nebo činnosti v Oblasti,
b)   provádí kontrolu objektů, zařízení a pracovišť, které slouží k vyhledávání nebo činnosti v Oblasti,
c)   vyžaduje předložení dokladů o splnění povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Při kontrolní činnosti je oprávněná osoba povinna zpřístupnit doklady podle odstavce 1 písm. a) a c) a umožnit vstup do kontrolovaných objektů, zařízení a pracovišť podle odstavce 1 písm. b).

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se postup při kontrolní činnosti zvláštním právním předpisem.10)

§ 17
Zrušení a zánik předchozího souhlasu

(1) Ministerstvo rozhodne o zrušení předchozího souhlasu vydaného oprávněné osobě, jestliže tato osoba

a)   neplní závazek podle § 10 odst. 1 písm. f),
b)   odmítne kontrolu podle § 16, nebo
c)   podle oznámení Úřadu poškodila mořské prostředí.

(2) Předchozí souhlas oprávněné osobě zaniká

a)   u fyzické osoby smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b)   dnem zániku právnické osoby,
c)   prohlášením konkurzu nebo zamítnutím konkurzu pro nedostatek majetku,
d)   dnem zániku oprávnění získaného podle Úmluvy,
e)   uplynutím doby, na kterou byl udělen,
f)   na žádost oprávněné osoby dnem, kdy žádost obdrželo ministerstvo.

§ 18
Pokuty

Ministerstvo uloží za porušení povinností stanovených tímto zákonem pokutu až do výše

a)   100 000 000 Kč osobě, která provádí činnost v Oblasti bez smlouvy s Úřadem podle § 9 odst. 1,
b)   10 000 000 Kč osobě, která provádí vyhledávání bez odpovědného zástupce podle § 7 odst. 1 a § 22 odst. 1, pokud sama není oprávněna vyhledávání provádět,
c)   10 000 000 Kč osobě uvedené v § 22 odst. 2, která ve stanovené lhůtě nepřizpůsobila své právní poměry tomuto zákonu,
d)   1 000 000 Kč osobě, která porušila ostatní povinnosti stanovené tímto zákonem.

§ 19

(1) Pokutu podle § 18 lze uložit do 3 let ode dne, kdy ministerstvo zjistí porušení povinnosti, nejdéle však do 10 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(2) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti, významu a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobených následků, k včasnosti a účinné součinnosti osoby, která se dopustila protiprávního jednání při odstraňování závad.

(3) Pokuty uložené podle § 18 vybírá a vymáhá ministerstvo; při jejich vybírání a vymáhání postupuje podle zvláštního právního předpisu.11) Výnosy z pokut jsou příjmem státního rozpočtu.

HLAVA V
SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENĺ

§ 20

Ve vztazích souvisejících s vyhledáváním a činností v Oblasti, které tento zákon neupravuje, se použije vyhlášená mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Pokud nejsou takové vztahy upraveny ani mezinárodní smlouvou, použijí se zásady a pravidla obecného mezinárodního práva.

§ 21

V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 22

(1) Oprávněná osoba, která hodlá být členem mezinárodního sdružení provádějícího vyhledávání nebo činnost v Oblasti, je před vstupem do tohoto sdružení povinna mít v pracovněprávním vztahu osobu, která je držitelem osvědčení podle tohoto zákona, pokud není sama držitelem tohoto osvědčení.

(2) Fyzická osoba nebo právnická osoba, která se stala členem mezinárodního sdružení, provádějícího vyhledávání nebo činnost v Oblasti před účinností tohoto zákona, je povinna přizpůsobit své právní poměry podle tohoto zákona do 2 let ode dne nabytí jeho účinnosti.

(3) Je-li členem mezinárodního sdružení Česká republika, musí ústřední orgán státní správy příslušný podle zvláštního právního předpisu do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit, aby Českou republiku v mezinárodním sdružení zastupovala osoba, která je držitelem osvědčení podle tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

§ 23

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 156/2000 Sb., se mění takto:

V příloze Sazebník správních poplatků se v položce 22 doplňuje písmeno m), které zní:

"m)  podání žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států Kč 100 000,-".

ČÁST TŘETĺ
Změna živnostenského zákona

§ 24

V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., se na konci písmene ab) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ac), které včetně poznámky pod čarou č. 23j) zní:

"ac)  vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států.23j)

23j)   Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.".

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Špidla v. r.


1)   Například § 58, 60, 60a a 70 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 7 vyhlášky č. 526/1992 Sb., o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách.
3)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb., o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.
4)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 241/1996 Sb., o sjednání Dohody o provádění části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982.
5)   § 11 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
6)   Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 22 písm. a) Sazebníku správních poplatků.
7)   Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.
8)   Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
9)   Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
10)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.