SBÍRKA ZÁKONŮ částka 49
rozeslána dne 21.6.2000
  

156

ZÁKON

ze dne 18. května 2000

o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
OVĚŘOVÁNĺ STŘELNÝCH ZBRANĺ,
STŘELIVA
A PYROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

HLAVA I
ZÁKLADNĺ USTANOVENĺ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

a)   práva a povinnosti výrobců,1) dovozců,2) distributorů,3) opravců a držitelů střelných zbraní, střeliva nebo pyrotechnických předmětů při jejich ověřování,
b)   výkon státní správy při ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, zajišťování úkolů plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4) a kontrolní činnost s tím spojenou.

§ 2
Základní pojmy

(1) Ověřováním se ve smyslu tohoto zákona rozumí činnost, při které se technickými zkouškami, měřením a zkušební střelbou zjišťují vlastnosti stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických předmětů, shoda s technickými požadavky na ně stanovenými (§ 4) a označování uvedených výrobků zkušebními značkami (§ 19).

(2) Druhy střelných zbraní a jejich částí, které podléhají ověřování, (dále jen "stanovené střelné zbraně") jsou

a)   palné zbraně,5) kterými jsou
 1.  brokové zbraně,
 2.  kulové zbraně,
 3.  zbraně vybavené kulovými a brokovými hlavněmi (dále jen "kombinované zbraně"),
 4.  zbraně s omezenou kinetickou energií,
 5.  zbraně pro jedno použití,
 6.  historické zbraně, repliky a napodobeniny historických zbraní, které jsou způsobilé ke střelbě,
 7.  balistické zbraně určené k zjišťování balistických hodnot (například tlaku, rozptylu, rychlosti střely),
 8.  signální zbraně,
 9.  narkotizační zbraně,
10.  expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie výbušná látka (přístroje jateční, vstřelovací, tvářecí, metné a podobně),
11.  expanzní zbraně, kterými jsou akustické zbraně, plynovky6) a zbraně na granule,
b)   plynové zbraně,7) kterými jsou
1.  vzduchovky,
2.  větrovky,
3.  zbraně na oxid uhličitý či jiný plyn,
4.  paintballové zbraně,
5.  metné zbraně,
6.  narkotizační zbraně,
7.  expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie plyn,
c)   části střelných zbraní, kterými jsou hlavní části zbraní,8) a dále
1.  vložné nábojové komory,
2.  pouzdra střelných zbraní, jimiž jsou pouzdra hlavní, lůžka střelných zbraní (baskule) a těla střelných zbraní,
3.  dnové šrouby střelných zbraní nabíjených ústím hlavně.

(3) Druhy střeliva9) a jeho částí, které podléhají ověřování, (dále jen "stanovené střelivo") jsou

a)   střelivo pro palné zbraně, kterým jsou
1.  průmyslově vyráběné nebo průmyslově přebíjené náboje,10)
2.  průmyslově vyráběné střely,
3.  průmyslově vyráběné nábojnice,
4.  průmyslově vyráběné zápalky,
b)   střelivo pro expanzní přístroje, kterým jsou
1.  průmyslově vyráběné pracovní nábojky,
2.  prachové tablety,
c)   střelivo pro expanzní zbraně, kterým jsou
1.  průmyslově vyráběné akustické nábojky,
2.  průmyslově vyráběné plynové nábojky,
3.  průmyslově vyráběné nábojky s granulemi,
d)   střelivo pro plynové zbraně - průmyslově vyráběné střely,
e)   výmetná náplň - střelivina (bezdýmný a černý prach) určená pro použití ve střelivu a ve střelných zbraních,
f)   části střeliva nutné k sestavení náboje nebo nábojky.

(4) Pyrotechnické předměty podléhající ověřování jsou předměty, které obsahují jeden nebo více druhů pyrotechnických složí, popřípadě i výbušniny v tuhém nebo kapalném stavu, a které tvoří konstrukční celek nebo soubor konstrukčních celků navzájem propojených za účelem přenosu iniciace a jsou určeny pro zábavné nebo technické účely, pokud nejsou výbušnými předměty.11)

§ 3

Tento zákon se nevztahuje na

a)   stanovené střelné zbraně a střelivo dovezené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení,
b)   střelné mechanické zbraně,12)
c)   stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty, určené k vojenským nebo bezpečnostním účelům, které jsou součástí výzbroje ozbrojených sil České republiky, veřejných ozbrojených sborů a ozbrojené složky celní správy,
d)   stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty, které jsou součástí výzbroje ozbrojených sil a bezpečnostních sborů jiných států, jejichž pobyt na území České republiky nebo tranzit přes území České republiky se uskutečňuje na základě souhlasu Parlamentu České republiky,
e)   zkušební střelivo zhotovené pro potřebu ověřování střelných zbraní a pokusné spotřební střelivo,
f)   náboje do střelných zbraní, které pro vlastní potřebu zhotovily osoby oprávněné k tomu podle zvláštních právních předpisů,13) byly-li zhotoveny z částí střeliva splňujících ustanovení tohoto zákona,
g)   střelné zbraně a střelivo držené k muzejním nebo sběratelským účelům,14) které nejsou určeny nebo používány ke střelbě.

§ 4
Technické požadavky na stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty

(1) Technické požadavky na stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty (dále jen "stanovené technické požadavky") se považují za splněné, jestliže tyto výrobky při uvádění na trh15) a po dobu jejich používání splňují požadavky stanovené právními předpisy, nebo pokud takové právní předpisy neexistují, splňují požadavky stanovené českými technickými normami.16) Tyto výrobky musí být schopny plnit funkci, pro kterou jsou určeny, a nesmí při dodržení podmínek určených výrobcem nebo dovozcem ohrozit zdraví, život nebo majetek svých uživatelů anebo přírodní prostředí (dále jen "bezpečnost").

(2) Splnění stanovených technických požadavků u stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických předmětů je po provedeném ověřování vyjádřeno jejich označením zkušební značkou (§ 19 odst. 1).

HLAVA II
OVĚŘOVÁNĺ
STANOVENÝCH STŘELNÝCH ZBRANĺ,
STANOVENÉHO STŘELIVA
A PYROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Ověřování stanovených střelných zbraní

§ 5

(1) Ověřování stanovených střelných zbraní se provádí formou

a)   homologace,
b)   kusového ověřování, nebo
c)   opakovaného kusového ověřování.

(2) Ověřování se neprovádí u dovezených stanovených střelných zbraní před jejich uvedením na trh,17) pokud jsou označené na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4) s výjimkou použitých zbraní.

§ 6

(1) Homologace stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se po ověření dvou kusů od každého typu stanovené střelné zbraně vydává certifikát o homologaci osvědčující, že typ stanovené střelné zbraně splňuje stanovené technické požadavky a že technická a průvodní dokumentace je úplná [§ 18 odst. 3 písm. a)]. Podmínkou homologace je, že výrobce nebo dovozce má k dispozici kalibrovaná měřidla a nástroje a má zajištěn systém technické kontroly v rozsahu, který stanoví vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo").

(2) Homologaci podléhají ze stanovených střelných zbraní

a)   palné zbraně s nábojovou komorou o průměru do 5 mm včetně a délce do 15 mm včetně nebo ty, které mají nábojovou komoru o průměru a délce do 6 mm včetně, přičemž zápalková slož je jedinou hnací náplní udělující střele energii do 7,5 J včetně,
b)   expanzní zbraně a expanzní přístroje určené pro střelivo s okrajovým zápalem do ráže 6 mm včetně a s délkou nábojnice do 7 mm včetně,
c)   plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely je do 10 J včetně.

(3) Při homologaci se jednou za dva roky po vydání certifikátu o homologaci ověřuje na pěti kusech od každého typu homologované střelné zbraně formou kusového ověřování, zda tyto typy odpovídají stanoveným technickým požadavkům. Pokud se při tomto ověřování zjistí odchylky od stanovených technických požadavků, certifikát se ve správním řízení odejme.

§ 7

Kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se ověřuje a dokládá označením každé stanovené střelné zbraně zkušební značkou pro kusové ověřování, že střelná zbraň splňuje stanovené technické požadavky. Kusové ověřování se provádí u všech stanovených střelných zbraní kromě zbraní homologovaných.

§ 8

(1) Opakované kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup shodný s kusovým ověřováním a provádí se v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.13) Při tomto postupu se takto ověřená stanovená střelná zbraň označuje zkušební značkou pro nové kusové ověřování.

(2) Opakované ověřování se provádí též u zbraní, u kterých došlo nebo mohlo dojít ke změně vlastností, které mohou ovlivnit jejich bezpečnost.

Ověřování stanoveného střeliva
§ 9

(1) Ověřování stanoveného střeliva se provádí formou

a)   typové kontroly, nebo
b)   inspekční kontroly.

(2) Ověřování se neprovádí u dováženého stanoveného střeliva před jeho uvedením na trh, pokud je označeno zkušebními značkami na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.4)

§ 10

(1) Typová kontrola stanoveného střeliva je postup, při kterém se ověřuje a dokládá vydáním certifikátu o typové kontrole střeliva, že

a)   typ střeliva splňuje stanovené technické požadavky,
b)   výrobce nebo dovozce má předpoklady k provádění výrobní kontroly v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

(2) Platnost certifikátu o typové kontrole střeliva zaniká, není-li dále stanoveno jinak, dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím 3 let ode dne vydání, nepožádá-li před skončením platnosti certifikátu výrobce nebo dovozce o provedení inspekční kontroly stanoveného střeliva.

§ 11

Inspekční kontrola stanoveného střeliva je postup, při kterém se ověřuje, zda jsou plněny stanovené technické požadavky, podle kterých byl vydán certifikát o typové kontrole střeliva. Pokud se při tomto ověřování zjistí odchylky od stanovených technických požadavků, certifikát se ve správním řízení odejme. Pokud jsou stanovené technické požadavky splněny, platnost certifikátu se prodlouží na dobu nejdéle 3 let.

Ověřování pyrotechnických předmětů
§ 12

Ověřování pyrotechnických předmětů se provádí formou

a)   typové zkoušky, nebo
b)   opakovaného ověřování.

§ 13

Typová zkouška, která se provádí u všech pyrotechnických předmětů, je postup, při kterém se na vzorku pyrotechnického předmětu ověřuje a dokládá vydáním certifikátu o typové zkoušce, že

a)   typ pyrotechnického předmětu splňuje stanovené technické požadavky a technická a průvodní dokumentace je úplná,
b)   výrobce nebo dovozce má zajištěn systém technické kontroly v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

§ 14

Opakované ověřování pyrotechnických předmětů je postup, při kterém se ověřuje na typu pyrotechnického předmětu, zda odpovídá stanoveným technickým požadavkům, za kterých byl vydán certifikát o typové zkoušce, a to nejpozději za 3 roky po jejím provedení. Pokud se při tomto ověřování zjistí odchylky od stanovených technických požadavků, certifikát o typové zkoušce se ve správním řízení odejme.

§ 15

(1) Úkon spojený s ověřováním stanovené střelné zbraně, stanoveného střeliva a pyrotechnického předmětu (zejména vydání certifikátu, označení výrobku zkušební značkou) podléhá správnímu poplatku podle zvláštních právních předpisů.18)

(2) Za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí se poskytuje úplata. Výši úplaty stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 16
Povinnosti

(1) Výrobce a dovozce je povinen

a)   před uvedením na trh nebo před vývozem předkládat stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo nebo pyrotechnické předměty k ověřování a uvádět je na trh nebo vyvážet, jen pokud jsou ověřeny a opatřeny zkušební značkou,
b)   uvádí-li na trh již registrované střelné zbraně, zajistit před jejich prodejem opakované kusové ověřování i v případech, ve kterých je střelná zbraň označena zkušební značkou,
c)   po vydání certifikátu o homologaci označit stanovené střelné zbraně zkušební značkou alespoň na jedné z hlavních částí střelné zbraně stanovené v certifikátu,
d)   po vydání certifikátu o typové kontrole střeliva označit spotřebitelský obal stanoveného střeliva zkušební značkou uvedenou v certifikátu a zajistit v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva výrobní kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické požadavky a vést o tom evidenci,
e)   po vydání certifikátu o typové zkoušce označit pyrotechnické předměty zkušební značkou uvedenou v certifikátu, a pokud to rozměry pyrotechnického předmětu neumožňují, tak spotřebitelský obal pyrotechnických předmětů.

(2) Výrobce je dále povinen

a)   ponechat na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky,
b)   opatřit stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo nebo pyrotechnické předměty svým obchodním jménem nebo obchodní známkou a dalšími údaji, pokud tak stanoví vyhláška ministerstva,
c)   do 30 dnů písemně informovat Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen "Úřad") o všech změnách ve výrobě stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva nebo pyrotechnických předmětů, pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti některého z těchto výrobků,
d)   umožnit vstup do výrobních prostor a poskytnout zaměstnancům Úřadu potřebnou součinnost včetně používání zkušebního zařízení, poskytnutí střeliva, zkušebních a administrativních prostorů, jestliže je prováděno ověřování na jejich žádost v jejich prostorech.

(3) Dovozce je dále povinen předložit dovážené pyrotechnické předměty k ověření do 30 dnů po vstupu zboží do tuzemska.

(4) Distributor

a)   smí uvádět na trh jen střelné zbraně, střelivo a pyrotechnické předměty označené zkušební značkou,
b)   před uvedením na trh musí předkládat již registrované střelné zbraně k opakovanému kusovému ověřování.

(5) Opravce, kterému byla vydána koncesní listina podle zvláštního právního předpisu,19) je povinen

a)   provádět opravy a úpravy střelných zbraní tak, aby splňovaly stanovené technické požadavky,
b)   na vyžádání předložit technologický postup opravy nebo úpravy střelné zbraně, pokud není dále stanoveno jinak,
c)   předložit opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena výměna některé z hlavních částí, k opakovanému kusovému ověřování.

(6) Ten, kdo je zapsán v průkazu stanovené střelné zbraně, je povinen

a)   používat nebo přenechat k užívání pouze takovou stanovenou střelnou zbraň nebo takové stanovené střelivo, které jsou označeny platnou zkušební značkou,
b)   předložit stanovenou střelnou zbraň k opakovanému kusovému ověřování vždy, pokud bezpečnost střelné zbraně utrpěla používáním nebo jiným způsobem nebo je-li to stanoveno zvláštním právním přepisem.13) Současně se zbraní je povinen předložit platný průkaz střelné zbraně nebo rozhodnutí okresního ředitelství Policie České republiky o povinnosti provést ověření střelné zbraně.

HLAVA III
STÁTNĺ SPRÁVA V OBLASTI OVĚŘOVÁNĺ
STANOVENÝCH ZBRANĺ,STANOVENÉHO STŘELIVA
A PYROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

§ 17
Správní úřad

(1) Zřizuje se Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva jako správní úřad s celostátní působností se sídlem v Praze, který je podřízen ministerstvu.

(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Organizaci Úřadu upravuje statut Úřadu, který schvaluje ministerstvo.

(3) Úřad

a)   provádí ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických předmětů,
b)   vydává certifikáty podle tohoto zákona, rozhoduje o odejmutí nebo o odmítnutí vydání certifikátu,
c)   zajišťuje označování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických předmětů zkušebními značkami,
d)   provádí další odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a zkouší balisticky odolné materiály a konstrukce a vydává o tom nálezy.

(4) Úřad dále

a)   kontroluje plnění povinností uložených tímto zákonem,
b)   ukládá pokuty za porušení povinností uložených tímto zákonem,
c)   rozhoduje o zákazu dalšího nakládání se stanovenými střelnými zbraněmi, stanoveným střelivem nebo pyrotechnickými předměty, jestliže nesplňují podmínky uvedení na trh podle tohoto zákona nebo stanovené technické požadavky, podle kterých bylo provedeno ověření, a bezprostředně ohrožují bezpečnost,
d)   rozhoduje o stažení stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva nebo pyrotechnických předmětů z trhu z důvodu technické vady, pokud zjistí prokazatelné ohrožení zdraví nebo bezpečnosti jejich uživatelů,
e)   plní informační povinnosti vyplývající z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4)
f)   vybírá správní poplatky a úplatu (§ 15),
g)   před ověřováním každé stanovené střelné zbraně, která je předložena k ověřování po opravě nebo úpravě, posuzuje technologický postup opravy nebo úpravy podle § 16 odst. 5.

(5) Úřad vede evidenci střelných zbraní, střeliva a výbušnin včetně potřebných pomůcek, které používá k provádění ověřování a k odborným službám.

(6) Zaměstnanci Úřadu, kteří provádějí ověřování nebo kontrolní činnost podle tohoto zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti s prováděním ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva nebo pyrotechnických předmětů anebo při provádění kontroly podle tohoto zákona, a to i když přestali být zaměstnanci Úřadu.

§ 18
Předkládání střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů Úřadu

(1) Každý, kdo předkládá Úřadu stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty k ověřování, (dále jen "předkladatel") je povinen v písemné žádosti o ověření uvést

a)   identifikační údaje o své osobě,
b)   typ výrobku včetně odvozených variant s údaji
1.  druh, značka, model a ráže pro střelné zbraně,
2.  druh, značka a ráže pro střelivo,
3.  druh a typové číslo pro pyrotechnický předmět,
c)   v případě dovozu název a sídlo výrobce,
d)   druh požadované činnosti podle § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 a 11, § 13 nebo § 14.

(2) K žádosti předkladatel přikládá stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo, včetně spotřebitelského obalu, nebo pyrotechnické předměty označené údaji, jejichž rozsah a podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Počet kusů střeliva nebo pyrotechnických předmětů ve vzorku předkládaném k ověřování stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) K žádosti přiloží též

a)   technickou a průvodní dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,
b)   doklady, které potvrzují správnost údajů uvedených v žádosti.

(4) Za poškození nebo zničení střelné zbraně, kterou Úřad převzal k provedení ověřování, odpovídá Úřad. Úřad se odpovědnosti zprostí, prokáže-li se, že ke škodě na zbrani došlo v souvislosti s vadou, kterou měla zbraň v době předložení. Při náhradě škody se postupuje podle zvláštního právního předpisu.20) Vzorky střeliva a pyrotechnických předmětů se nevracejí.

(5) Výrobce nebo dovozce je povinen na vyžádání Úřadu poskytnout další vzorky stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva nebo pyrotechnických předmětů, jsou-li potřebné pro jejich ověřování.

§ 19
Označování

(1) Stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty, které splňují stanovené technické požadavky a byly Úřadem ověřeny, se označují zkušebními značkami, jejichž grafickou podobu, provedení a umístění stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Na stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje stanovené technické požadavky při kusovém ověřování, Úřad vyrazí svou identifikační značku. Na stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje stanovené technické požadavky při opakovaném kusovém ověřování, Úřad vyrazí přes dříve udělené zkušební značky nebo vedle nich písmeno "X". Identifikační značka a písmeno "X" předkladatele neopravňuje k používání a uvedení na trh takto označené stanovené střelné zbraně.

(3) Na žádost předkladatele, který předložil k ověřování stanovenou střelnou zbraň, bude tato zbraň Úřadem označena tak, aby nedošlo k narušení její historické či jiné hodnoty. Úřad provede označení na vhodném místě vzhledem k typu stanovené střelné zbraně.

§ 20
Kontrola

(1) Kontrolu povinností provádí Úřad podle zvláštního právního předpisu,21) nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Při provádění kontroly se pověření zaměstnanci Úřadu prokazují zvláštními průkazy. Vzor průkazu upraví ministerstvo vyhláškou.

(3) Pověření zaměstnanci Úřadu jsou oprávněni odebírat ke kontrole za náhradu vzorky střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů k posouzení souladu těchto výrobků s požadavky zákona a prováděcích předpisů; za odebrané vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek v okamžiku odebrání vzorku nabízí; náhrada se neposkytne, pokud se jí kontrolovaná osoba vzdá nebo když je vzorek vrácen v nepoškozeném stavu.

(4) Pověření pracovníci Úřadu kontrolují,

a)   zda stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty jsou uváděny na trh označené a zda splňují stanovené technické požadavky,
b)   zda ten, kdo uvádí na trh použité střelné zbraně, je předložil k ověření před jejich uvedením na trh,
c)   zda ten, kdo dovezl pyrotechnické předměty, je předložil k ověřování do 30 dnů po vstupu tohoto zboží do tuzemska,
d)   zda ten, kdo opravuje zbraně, dodržuje při opravách a úpravách stanovené technologické postupy a zda zbraně po opravě či úpravě odpovídají stanoveným technickým požadavkům,
e)   zda technická a průvodní dokumentace splňuje veškeré náležitosti stanovené zákonem.

(5) Kontrolované osoby jsou povinny ve lhůtě stanovené rozhodnutím odstranit zjištěné nedostatky nebo provést neodkladně nezbytná opatření k jejich odstranění a podat o nich a o jejich výsledcích v této lhůtě písemně zprávu Úřadu.

§ 21
Řízení

(1) Na řízení podle tohoto zákona se vztahují obecné předpisy o správním řízení,22) jestliže tento zákon nestanoví jinak.

(2) Jestliže Úřad při ověřování zjistí, že stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo nebo pyrotechnické předměty splňují stanovené technické požadavky, vydá namísto správního rozhodnutí certifikát nebo označí výrobek zkušební značkou.

(3) Pokud Úřad na základě ověřování odmítne vydat certifikát nebo odmítne označit výrobek zkušební značkou nebo odejme certifikát, vydá o tom rozhodnutí.

(4) Odvolání proti rozhodnutí vydanému podle tohoto zákona nemá, s výjimkou řízení o ukládání pokut, odkladný účinek.

§ 22
Pokuty

(1) Úřad uloží pokutu právnické nebo fyzické osobě, která je podnikatelem v oboru stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva nebo pyrotechnických předmětů,

a)   až do výše 200 000 Kč, jestliže zjistí, že nebyl dodržen stanovený termín pro předložení stanovené střelné zbraně, stanoveného střeliva a pyrotechnických předmětů k ověřování,
b)   až do výše 500 000 Kč, jestliže byl odmítnut přístup zaměstnancům Úřadu za účelem provedení kontroly nebo nebyly předloženy požadované dokumenty nebo údaje ke kontrole nebo nebyly předloženy požadované vzorky,
c)   až do výše 1 000 000 Kč,
1.  jestliže byly uvedeny na trh neověřené stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo nebo pyrotechnické předměty,
2.  jestliže byly uvedeny na trh ověřené stanovené střelné zbraně nebo stanovené střelivo nebo pyrotechnické předměty bez zkušební značky,
3.  jestliže byly neoprávněně použity zkušební značky,
4.  jestliže byly uvedeny na trh stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo nebo pyrotechnické předměty, které nesplňují stanovené technické požadavky,
5.  jestliže nebyly splněny povinnosti uložené rozhodnutím podle § 17 odst. 4 písm. c) a d).

(2) Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se Úřad o porušení povinnosti podle odstavce 1 dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení povinnosti 3 roky.

(4) Výnosy pokut jsou příjmem státního rozpočtu. Pokuty vybírají a vymáhají územní finanční orgány.23)

§ 23
Přechodná ustanovení

(1) Ověřování započatá před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

(2) Platnost certifikátů týkajících se stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva nebo pyrotechnických předmětů vydaných podle dosavadních předpisů skončí uplynutím doby, na kterou byly vydány.

(3) Stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo nebo pyrotechnické předměty označené zkušebními značkami podle dosavadních předpisů se považují za ověřené podle tohoto zákona.

§ 24
Zmocnění

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. b), § 13 písm. b), § 15, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 2 a 3, § 19 odst. 1 a § 20 odst. 2.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o střelných zbraních

§ 25

Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7) zní:

"(1) Podléhají-li podle zvláštních právních předpisů7) zbraně, které mají být registrovány, ověřování, mohou být registrovány, jen pokud jsou označeny platnou zkušební značkou nebo značkou uznávanou na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.8)


7)   Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 16 odstavec 2 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 7) zní:

"(2) Vlastník zbraně, která není označena platnou zkušební značkou, je povinen zbraň bez zbytečného odkladu předložit k ověření podle zvláštního právního předpisu.7)".

3. V § 16 odstavec 4 zní:

"(4) Okresní ředitelství policie vyzve vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, jestliže při kontrole zbraně podle § 46 odst. 1 písm. d) nebo § 54 odst. 1 písm. h) vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k destrukci zbraně.".

4. V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

5. V § 86 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

6. V § 86 odst. 2, 3, 4 a 5 se slova "Ministerstvo hospodářství" nahrazují slovy "Ministerstvo průmyslu a obchodu".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o správních poplatcích

§ 26

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 158/2000 Sb., se mění takto:

1. V položce 30 Sazebníku správních poplatků se za písmeno b) doplňují písmena c) až g), která znějí:

"c)   Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně   10 000,- Kč
d)   Ověření zbraně při kusovém ověřování
   1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části     60,- Kč
   2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části    100,- Kč
e)   Ověření zbraně při opakovaném ověřování
   1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části    200,- Kč
   2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části    300,- Kč
f)   Vydání cerfifikátu o typové kontrole střeliva   10 000,- Kč
g)   Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického předmětu   10 000,- Kč ".

2. K položce 30 se doplňují poznámky č. 1 až 4, které znějí:

"Poznámky:
1. Úkony zpoplatňované podle písmen c) až g) jsou upraveny zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za prodloužení certifikátu, za jehož vydání se vybírá poplatek podle písmen f) a g), se vybírá poplatek v poloviční výši.
3. Správní orgán zvýší sazbu poplatku podle písmene d) nebo e) této položky za kusové nebo opakované kusové ověření historické střelné zbraně na dvojnásobek.
4. Za odborné činnosti (služby) předcházející ověření střelné zbraně, střeliva nebo pyrotechnického předmětu nebo související se zkoušením střelné zbraně, střeliva, pyrotechnického předmětu, výbušného předmětu a pomůcek pro jejich používání a za zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí se vybere úplata podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu.".

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 27

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Špidla v. r.


1)   § 3 odst. 1 zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
2)   § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
3)   § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
4)   Vyhláška č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní.
5)   § 3 písm. b) zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních).
6)   § 3 písm. i) zákona č. 288/1995 Sb.
7)   § 3 písm. c) zákona č. 288/1995 Sb.
8)   § 3 písm. k) zákona č. 288/1995 Sb., ve znění zákona č. 13/1998 Sb.
9)   § 4 zákona č. 288/1995 Sb.
10)   § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 288/1995 Sb., věta za středníkem.
11)   Vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.
12)   § 3 písm. e) zákona č. 288/1995 Sb.
13)   Zákon č. 288/1995 Sb., ve znění zákona č. 13/1998 Sb.
14)   § 30 zákona č. 288/1995 Sb.
15)   § 2 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
16)   § 4 a § 21 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
17)   § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
18)   Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
19)   § 53 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
20)   Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
21)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
22)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
23)   Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.