SBÍRKA ZÁKONŮ částka 38
rozeslána dne 15.5.2000
  

130

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2000

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENĺ

§ 1

(1) Podle tohoto zákona se volí zastupitelstva krajů.1)

(2) Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté.2) Volby do zastupitelstev krajů se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.

§ 2

Volby do zastupitelstev krajů se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva,3) podle zásad poměrného zastoupení.

§ 3

(1) Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů uveřejněno.

(2) Volby do zastupitelstev krajů se konají v jednom dni; hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Dnem voleb do zastupitelstev krajů je den pracovního klidu před pracovním dnem.

(3) Volby do zastupitelstev krajů se konají ve všech krajích v týž den, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 4
Právo volit

(1) Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,4) která náleží do územního obvodu kraje, (dále jen "volič").

(2) Překážkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou

a)   zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
b)   zbavení způsobilosti k právním úkonům,5)
c)   zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,6) nebo
d)   výkon základní nebo náhradní vojenské služby,7) vyžaduje-li to bezpečnost státu.

§ 5
Právo být volen

(1) Členem zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b).

(2) Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná

a)   s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností, obsazovanou volbou, jmenováním nebo ustanovováním,8)
b)   s funkcí vykonávanou zaměstnancem kraje, zařazeným do krajského úřadu, zaměstnancem obce, zařazeným do obecního úřadu, nebo zaměstnancem jiného než ústředního orgánu státní správy, nejde-li o orgán s celostátní působností, jsou-li tyto funkce obsazovány volbou, jmenováním nebo ustanovováním,8)
c)   s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené nebo založené krajem, anebo v níž má kraj majetkovou účast.

(3) Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná podle odstavce 2 písm. b) jen tehdy, vykonává-li zaměstnanec příslušnou funkci na orgánu, jehož územní působnost se alespoň zčásti kryje s územní působností tohoto kraje.

HLAVA II
VOLEBNĺ ORGÁNY

§ 6

Volebními orgány podle tohoto zákona jsou

a)   Státní volební komise,
b)   Ministerstvo vnitra,
c)   Český statistický úřad,
d)   okresní úřad v sídle kraje, ve Středočeském kraji Okresní úřad Praha-západ, v kraji Plzeňském Magistrát města Plzně, v kraji Brněnském Magistrát města Brna, v kraji Ostravském Magistrát města Ostravy (dále jen "okresní úřad v sídle kraje"),
e)   okresní úřad, ve městech Brně Magistrát města Brna, Ostravě Magistrát města Ostravy, Plzni Magistrát města Plzně (dále jen "okresní úřad"),
f)   pověřený obecní úřad,9) ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "pověřený obecní úřad"),
g)   obecní úřad, městský úřad, úřad města, ve městech Brno, Ostrava, Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad"),
h)   starosta obce, primátor statutárního města, které není územně členěno, a v územně členěných statutárních městech (dále jen "starosta"),
i)   okrsková volební komise.

§ 7
Státní volební komise

(1) Státní volební komise je stálým orgánem na úseku voleb do zastupitelstev krajů.

(2) Předsedou Státní volební komise je ministr vnitra.

(3) Další členy a náhradníky Státní volební komise jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitra. Státní volební komise je složena, s výjimkou jejího předsedy, ze zaměstnanců Ministerstva vnitra, Českého statistického úřadu, Ministerstva financí, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a Kanceláře prezidenta republiky. Návrh na jmenování a odvolání členů a náhradníků Státní volební komise ministru vnitra předkládají ministr financí, ministr zahraničních věcí, ministr spravedlnosti, ministr obrany, ministr zdravotnictví, ministr práce a sociálních věcí, předseda Českého statistického úřadu a vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.

(4) Pro účely organizačně technického zabezpečení činnosti Státní volební komise zřizuje ministr vnitra sekretariát, tvořený zaměstnanci Ministerstva vnitra.

§ 8

(1) Státní volební komise

a)   koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb,
b)   určí losem číslo, kterým budou pro volby do zastupitelstev krajů označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic,
c)   vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb,
d)   vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů,
e)   vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.

(2) Mezi jednáními Státní volební komise její předseda činí opatření v neodkladných záležitostech a ukládá úkoly k jejich zajištění.

§ 9
Ministerstvo vnitra

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb.10)

(2) Ministerstvo vnitra

a)   metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb,
b)   zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance okresního úřadu v sídle kraje pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti, a pro zaměstnance okresního úřadu pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení,
c)   řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni okresu,
d)   vydává seznam registrovaných politických stran a politických hnutí11) a poskytuje ho okresním úřadům v sídle kraje pro účely registrace kandidátních listin,
e)   ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje provoz jednotného systému telekomunikačního spojení,
f)   na žádost obecního úřadu poskytuje informace z evidence pobytu obyvatel pro účely vedení seznamu voličů,
g)   zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků.

§ 10
Český statistický úřad

(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účely zpracování a poskytování výsledků voleb do zastupitelstev krajů.

(2) Český statistický úřad dále

a)   zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů,12) stanovený v odstavci 1, na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u okresních úřadů v sídle kraje a u Státní volební komise; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, okresními úřady a obecními úřady,
b)   vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů a předá je neprodleně okresním úřadům v sídlech krajů,
c)   zpracuje celkové údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů a předá je neprodleně Státní volební komisi,
d)   technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů,
e)   pro jednotlivá pracoviště podle odstavce 2 písm. a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do zastupitelstev krajů a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí jejich školení,
f)   provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování,
g)   na pracovišti u pověřených obecních úřadů zajišťuje vydání písemného dokladu ve formě počítačové sestavy okrskovým volebním komisím osvědčujícího, že výsledek hlasování z volebního okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně,
h)   zabezpečuje předání souhrnných informací o výsledku voleb na úrovni kraje v písemné formě politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva kraje zaregistrována; v rámci technického řešení podle odstavce 1 také zabezpečuje předávání informací v elektronické formě,
i)   zajišťuje předání zápisů o průběhu a výsledku hlasování, převzatých od okrskových volebních komisí, do úschovy okresnímu úřadu v sídle kraje nejpozději do 10 dnů od ukončení zpracování na úrovni pověřeného obecního úřadu,
j)   vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic,
k)   řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů,
l)   po vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí na vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů v požadovaném územním členění.

(3) Být v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 38 odst. 1), převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči (§ 41 odst. 1), stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 41 odst. 2), vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise v den voleb (§ 41 odst. 3), zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zpracování celkového výsledku voleb v kraji (§ 42 odst. 2), vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje (§ 42 odst. 3 a 5) a zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni kraje na adresu zmocněnců politických stran (§ 42 odst. 7) může pouze osoba, která má pověření podle odstavce 2 písm. e).

§ 11
Okresní úřad v sídle kraje

(1) Okresní úřad v sídle kraje

a)   zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,
b)   projednává a registruje kandidátní listiny,
c)   poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, které byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,
d)   zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro kraj,
e)   zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu na úrovni kraje a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti,
f)   vyhlašuje a uveřejňuje výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyvěšením na úřední desce neprodleně po jeho zjištění,
g)   předává osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje zvoleným kandidátům,
h)   vydává pokyn k ukončení činnosti okrskové volební komise podle § 45,
i)   zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni kraje.

(2) Převzít kandidátní listiny (§ 20 odst. 3), potvrdit podání kandidátní listiny (§ 20 odst. 3), převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 21 odst. 5), vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 22 odst. 4 a 5), převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 23 odst. 2), změnit označení kandidátů na kandidátní listině (§ 23 odst. 3) a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje [§ 42 odst. 5 písm. b)] může pouze osoba, která má osvědčení podle § 9 odst. 2 písm. b).

§ 12
Okresní úřad

(1) Okresní úřad

a)   zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v okrese,
b)   kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
c)   kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí,
d)   zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance obce, zařazeného do pověřeného obecního úřadu pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení,
e)   ukládá pokuty podle tohoto zákona,
f)   řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, města a v územně členěných statutárních městech na úrovni městské části nebo městského obvodu (dále jen "obec"),
g)   spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil pro pracoviště vytvářená u pověřených obecních úřadů.

(2) Provádět kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů [odstavec 1 písm. b) a c) a § 36] může vykonávat pouze osoba, která má osvědčení podle § 9 odst. 2 písm. b).

§ 13
Pověřený obecní úřad

(1) Pověřený obecní úřad

a)   zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů o průběhu a výsledku hlasování, přebíraných od okrskových volebních komisí,
b)   spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil pro vstup výsledku hlasování z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti.

(2) Činnost podle odstavce 1 písm. b) může jménem pověřeného obecního úřadu vykonávat pouze osoba, která má osvědčení podle § 12 odst. 1 písm. d).

§ 14
Obecní úřad

Obecní úřad

a)   zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise, zejména jejich vybavení, a potřebné pracovní síly,
b)   řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku,
c)   archivuje volební dokumentaci.

§ 15
Starosta

Starosta

a)   zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje v obci,
b)   zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,
c)   stanovuje, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku, ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje, minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,
d)   svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb,
e)   jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),
f)   poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků nejpozději 45 dnů před zahájením voleb,
g)   plní další úkoly stanovené tímto zákonem.

§ 16
Okrsková volební komise

Okrsková volební komise

a)   dbá o pořádek ve volební místnosti,
b)   zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,
c)   sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d)   odevzdá ostatní volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu.

§ 17

(1) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,

a)   který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b)   u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a
c)   který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena.

(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva kraje volí. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 15 písm. c), deleguje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. Poklesne-li počet členů okrskové volební komise v průběhu voleb pod stanovený počet a není-li dostatečný počet náhradníků delegován podle věty první, deleguje členy komise na neobsazená místa starosta.

(3) Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 2 věty první se rozumí doručení jejich seznamu starostovi; seznam musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, kde je člen nebo náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a dále podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Seznam může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni.

(4) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.". Slib skládá delegovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

(5) Členství v okrskové volební komisi zaniká

a)   dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 45),
b)   úmrtím,
c)   okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné sdělení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné oznámení nelze vzít zpět,
d)   okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,
e)   pozbytím státního občanství,13)
f)   v den voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost ve volební místnosti trvá déle než dvě hodiny.

(6) Zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Zapisovatel může okrskové volební komisi předkládat návrhy, pořizuje zápisy z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 4. Je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být neprodleně jmenován nový zapisovatel.

§ 18

(1) Za člena, jehož členství zaniklo podle § 17 odst. 5, povolá předseda okrskové volební komise náhradníka; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle § 17 odst. 4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 17 odst. 5 písm. b) až f) a není-li dostatečný počet náhradníků delegován podle § 17 odst. 2 věty první, postupuje starosta po upozornění předsedy okrskové volební komise podle § 17 odst. 2 věty třetí.

(2) Okrsková volební komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

(3) Okrsková volební komise si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; do losování místopředsedy okrskové volební komise nebude zařazen předseda okrskové volební komise.

(4) Předseda okrskové volební komise může jednotlivými úkony pověřit ostatní členy okrskové volební komise.

§ 19

Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.

HLAVA III
KANDIDÁTNĺ LISTINY A HLASOVACĺ LĺSTKY

§ 20
Kandidátní listiny

(1) Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí,11) jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice; za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do téhož zastupitelstva kraje pouze jednu kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listiny, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice.

(3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje okresnímu úřadu v sídle kraje. Podání kandidátní listiny okresní úřad v sídle kraje potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice.

§ 21

(1) Kandidátní listina obsahuje

a)   název kraje,
b)   název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,
c)   jména a příjmení kandidátů, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),
d)   pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,
e)   jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice a jméno a příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
f)   jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
g)   podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
h)   jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí;14) v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

(2) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva kraje, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do zastupitelstva kraje. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo.

(3) Politická strana, politické hnutí a koalice může na kandidátní listině uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje.15)

(4) Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva kraje nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

(5) Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; odvolání musí být doručeno okresnímu úřadu v sídle kraje.

§ 22
Projednání a registrace kandidátních listin

(1) Okresní úřad v sídle kraje přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje předložené kandidátní listiny. Nemá-li kandidátní listina náležitosti uvedené v § 21 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve okresní úřad v sídle kraje písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, aby závady odstranila ve lhůtě, kterou zároveň určí; tato lhůta nesmí být kratší než 2 dny od doručení výzvy a nesmí přesahovat 50 dnů přede dnem voleb.

(2) Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve lhůtě určené okresním úřadem v sídle kraje závady neodstraní, rozhodne tento úřad o škrtnutí

a)   kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 21 odst. 2, nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,
b)   kandidáta v případě, že je uveden na více kandidátních listinách, a to na kandidátní listině, k níž není připojeno prohlášení podle § 21 odst. 2; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtne jej okresní úřad v sídle kraje na všech kandidátních listinách,
c)   kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší stanovený počet (§ 21 odst. 3),
d)   kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 21 odst. 1 písm. c) a f), popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné,
e)   kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 5 odst. 1.

(3) Okresní úřad v sídle kraje ve lhůtě od 50 do 48 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje rozhodne

a)   o registraci bezvadné kandidátní listiny a seznam zaregistrovaných kandidátních listin zašle starostům všech obcí na území kraje nejpozději 48 dnů přede dnem voleb,
b)   o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s § 20 nebo kandidátní listina neobsahuje náležitosti podle § 21 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 2.

(4) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině okresní úřad v sídle kraje neprodleně vyhotoví a zašle tomu, kdo je proti rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 52 odst. 1). Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce okresního úřadu v sídle kraje. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.

(5) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance okresního úřadu v sídle kraje.

(6) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona16) rozhodne okresní úřad v sídle kraje o registraci kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 15 dnů přede dnem voleb. Takto zaregistrovaná politická strana, politické hnutí nebo koalice má právo delegovat své členy do okrskových volebních komisí nejpozději 10 dnů přede dnem voleb. Toto delegování nemá vliv na již uskutečněná losování předsedů a místopředsedů těchto komisí.

(7) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.

§ 23
Vzdání se a odvolání kandidatury

(1) Kandidát se může před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat.

(2) Prohlášení o vzdání se kandidatury a jejím odvolání je nutno doručit okresnímu úřadu v sídle kraje; toto prohlášení nelze vzít zpět.

(3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno před registrací kandidátní listiny, kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku; okresní úřad v sídle kraje změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady.

(4) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování výsledku voleb do zastupitelstva kraje se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Okresní úřad v sídle kraje zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území kraje, pokud je obdrží alespoň 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva kraje.

§ 24
Hlasovací lístky

(1) Po registraci kandidátních listin zajistí okresní úřad v sídle kraje tisk hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici.

(2) Na každém hlasovacím lístku musí být uveden název kraje, vylosované číslo [§ 8 odst. 1 písm. b)], nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno, příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu kandidátů, jejich pořadí označené arabskými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice.

(3) Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva kraje musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka okresního úřadu v sídle kraje.

(4) Hlasovací lístky zašle okresní úřad v sídle kraje prostřednictvím okresních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje a v den voleb do zastupitelstva kraje všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta, zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě přednosta okresního úřadu, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň primátoři těchto měst (dále jen "přednosta okresního úřadu").

(5) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují; okresní úřad v sídle kraje zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území kraje s uvedením správného údaje.

HLAVA IV
HLASOVÁNĺ

§ 25
Volební okrsky

Hlasování do zastupitelstev krajů probíhá ve stálých volebních okrscích, vytvořených podle zvláštního právního předpisu.17)

§ 26
Seznamy voličů

Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen "stálý seznam"), vedených podle zvláštního právního předpisu.18)

§ 27
Informování v oličů

(1) Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým, nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje, oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta v oznámení uvede adresy volebních místností.

(2) Starosta v oznámení upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb do zastupitelstva kraje.

§ 28

V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící dnem voleb do zastupitelstva kraje nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních průzkumů.

§ 29
Volební místnost

(1) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími potřebami, výpisem ze stálého seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

(2) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně s jinými volbami, musí být úřední obálky pro volby do zastupitelstev krajů odlišeny barevně od obálek pro jiné volby.

(3) Ve volební místnosti jsou pro každý volební okrsek určeny pro úpravu hlasovacích lístků zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.

(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena alespoň 48 hodin před zahájením voleb.

(5) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak.19)

§ 30
Zahájení hlasování

(1) Před zahájením hlasování předseda okrskové volební komise zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle § 29 a zda jsou volební schránka a přenosná volební schránka prázdné; poté před ostatními členy okrskové volební komise tyto volební schránky zapečetí.

(2) Po provedení kontroly podle odstavce 1 prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za zahájené.

§ 31
Zásady hlasování

(1) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.20) Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

(4) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

(5) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,20) nebude mu hlasování umožněno.

(6) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

(7) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

§ 32
Způsob hlasování

(1) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ 29 odst. 3). V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

(2) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

(3) Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

§ 33
Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí

Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 34

Členové okrskových volebních komisí nemohou poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.

§ 35
Přerušení hlasování

Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková volební komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit nebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu; okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a okresní úřad v sídle kraje. V případě, že hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise volební dokumentaci, zapečetí volební schránku, popřípadě přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise ověří neporušenost pečetí a sejme je. Skutečnosti týkající se odročení, přerušení nebo prodloužení doby hlasování poznamená okrsková volební komise v zápise o průběhu a výsledku hlasování.

§ 36

(1) Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy okrskové volební komise může okresní úřad provést kontrolu na místě. Z provedené kontroly vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace.

(2) Pokyny okresního úřadu jsou, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, pro okrskovou volební komisi závazné. V případě zjištění závažných nedostatků dává okresní úřad pokyn k jejich odstranění okrskové volební komisi, která postupuje podle § 35.

§ 37
Ukončení hlasování

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené.

HLAVA V
ZJIŠŤOVÁNĺ VÝSLEDKŮ VOLEB
DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

§ 38
Sčítání hlasů okrskovou volební komisí

(1) V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 10 odst. 2 písm. e), zaměstnanci okresního úřadu, kteří mají osvědčení podle § 9 odst. 2 písm. b), členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.

(2) Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů (§ 40 odst. 3), a úřední obálky, a poté dá otevřít volební schránku.

(3) Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, okrsková volební komise obsah schránek po jejich otevření smísí. Jiné než úřední obálky komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu.

(4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.

(5) Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 39
Posuzování hlasovacích lístků

(1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

(2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetrženy, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

(3) Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností okrsková volební komise.

§ 40
Zápis o průběhu a výsledku hlasování

(1) Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování, který podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

(2) V zápise okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede

a)   doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení,
b)   celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze stálého seznamu,
c)   počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
d)   počet odevzdaných úředních obálek,
e)   počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici a počet platných hlasů celkem,
f)   počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty politických stran, politických hnutí a koalic.

(3) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. f) okrsková volební komise využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů označil předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise.

(4) Využije-li okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

§ 41
Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu

(1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise nebo jím pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti v sídle pověřeného obecního úřadu.

(2) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou ve spolupráci s předsedou okrskové volební komise nebo jím pověřeným členem okrskové volební komise na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování zmocněn nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

(3) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové volební komise nebo jím pověřený člen okrskové volební komise písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební komise může své zasedání v den voleb ukončit. Tím není dotčen § 45.

(4) Předseda okrskové volební komise nebo jím pověřený člen okrskové volební komise předá výsledek hlasování za volební okrsek členům okrskové volební komise. Politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována a které nemají v okrskové volební komisi zastoupení, zašle předseda okrskové volební komise neprodleně písemně výsledek hlasování za volební okrsek na adresu zmocněnce.

(5) Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 37), popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek voleb za kraj zpracován bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.

(6) Okrsková volební komise zapečetí druhý stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze stálých seznamů, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené okresním úřadem a předá je spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu.

§ 42
Zjišťování výsledku voleb v kraji

(1) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla v kraji zaregistrována, sdělí nejpozději 15 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje kontaktní adresu okresnímu úřadu v sídle kraje. Český statistický úřad sdělí neprodleně těmto politickým stranám, politickým hnutím a koalicím parametry pro technické připojení k pracovišti na okresním úřadě v sídle kraje za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni kraje v elektronické formě; připojení si zabezpečují politické strany, politická hnutí a koalice na vlastní náklady.

(2) Český statistický úřad na pracovišti u okresního úřadu v sídle kraje zajistí převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, ze kterých byly ve stanovené lhůtě odevzdány výsledky hlasování u pověřeného obecního úřadu (§ 41), a zpracování celkového výsledku voleb v kraji (§ 43).

(3) Český statistický úřad vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje a předá ho okresnímu úřadu v sídle kraje. Dále v takovém počtu stejnopisů, aby je obdržela každá politická strana, politické hnutí a koalice v kraji.

(4) V zápise o výsledku voleb do zastupitelstva kraje se uvede

a)   počet volebních okrsků v kraji a počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování,
b)   celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů v kraji,
c)   celkový počet voličů v kraji, kterým byly vydány úřední obálky,
d)   počet odevzdaných úředních obálek za kraj celkem,
e)   celkový počet platných hlasů odevzdaných v kraji pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice a celkový počet platných hlasů v kraji,
f)   počet přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty,
g)   jména a příjmení kandidátů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva kraje, a kandidátů, kteří se stali jejich náhradníky, a to v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic.

(5) Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje podepíše

a)   přednosta okresního úřadu v sídle kraje,
b)   pověřený zaměstnanec okresního úřadu v sídle kraje,
c)   pověřený zaměstnanec Českého statistického úřadu.

(6) Okresní úřad v sídle kraje předá jeden stejnopis zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva kraje Státní volební komisi. Druhý stejnopis zápisu a ostatní volební dokumentaci uschová.

(7) Český statistický úřad zašle neprodleně zápis o výsledku voleb na úrovni kraje v písemné formě na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina byla v kraji zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické formě. Souhrnné informace musí zahrnovat i výsledky z jednotlivých okrskových volebních komisí.

§ 43

(1) Stanovený počet mandátů v zastupitelstvu kraje se rozdělí politickým stranám, politickým hnutím a koalicím jen v 1 skrutiniu způsobem uvedeným v odstavcích 2 až 9. Do skrutinia postupují pouze politické strany, politická hnutí a koalice, které v rámci kraje získaly alespoň 5 % z celkového počtu platných hlasů v kraji.

(2) K politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, které podmínku podle odstavce 1 nesplnily, a k hlasům pro ně odevzdaným se nadále nepřihlíží.

(3) Počet platných hlasů pro každou z politických stran, politických hnutí a koalic, které splnily podmínku podle odstavce 1, se postupně dělí číslem 1,42 a dále celými čísly počínaje číslem 2. Vypočte se tolik podílů, kolik kandidátů je uvedeno na hlasovacím lístku, nezapočítávají se však kandidáti, kteří se kandidatury po zaregistrování kandidátní listiny vzdali nebo byli odvoláni (§ 23). Hodnoty podílů se vypočítávají a uvádějí se zaokrouhlením na 2 desetinná místa směrem nahoru.

(4) Všechny podíly vypočtené podle odstavce 3 se seřadí sestupně podle velikosti a uvede se seznam tolika podílů, kolik členů zastupitelstva kraje má být zvoleno. V případě rovnosti 2 a více podílů v této řadě je pro jeho pořadí rozhodující celkový počet hlasů pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, a je-li i tento shodný, rozhodne o pořadí podílu los. Zároveň s velikostí podílu se uvede i označení politické strany, politického hnutí nebo koalice, která tohoto podílu dosáhla.

(5) Za každý podíl obsažený v seznamu podle odstavce 4 připadne politické straně, politickému hnutí nebo koalici jeden mandát.

(6) V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic připadnou mandáty kandidátům podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

(7) Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 10 % z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici v rámci kraje, připadne mandát přednostně tomuto kandidátu.

(8) V případě, že více kandidátů splnilo podmínku podle odstavce 7 a politická strana, politické hnutí nebo koalice získala více mandátů, připadnou mandáty

a)   přednostně kandidátům, kteří splnili podmínku podle odstavce 7, a to postupně v pořadí podle nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů; v případě rovnosti počtu přednostních hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na hlasovacím lístku,
b)   kandidátům, kteří nesplnili podmínku podle odstavce 7 v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

(9) Jestliže celkový počet kandidátů všech politických stran, politických hnutí a koalic, které postoupily do skrutinia, nedosahuje stanoveného počtu volených členů zastupitelstva, připadne politickým stranám, politickým hnutím a koalicím tolik mandátů, kolik je kandidátů. Podmínkou je, aby počet takto získaných mandátů dosahoval alespoň poloviny stanoveného počtu členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen.

(10) Nezvolení kandidáti politických stran, politických hnutí a koalic, které získaly alespoň 1 mandát, se stávají náhradníky. Pro stanovení pořadí náhradníků v rámci těchto politických stran, politických hnutí a koalic se postupuje obdobně podle odstavců 6, 7 a 8.

§ 44
Vyhlášení výsledků vo leb

(1) Výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyhlašuje a uveřejňuje okresní úřad v sídle kraje vyvěšením zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva kraje na úřední desce okresního úřadu v sídle kraje neprodleně po jeho podepsání.

(2) Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů.

§ 45
Ukončení činnosti okrskové volební komise

(1) Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstva kraje je ukončena pokynem okresního úřadu v sídle kraje.

(2) Pokyn okrskové volební komisi k ukončení činnosti vydá okresní úřad v sídle kraje dvacátý pátý den po vyhlášení výsledku voleb do zastupitelstva kraje okresním úřadem v sídle kraje. To neplatí, pokud jde o okrskovou volební komisi, jejíž působnost se vztahuje ke kraji, v němž nedošlo k řádnému provedení voleb podle tohoto zákona.

(3) Činnost okrskové volební komise, jejíž působnost se vztahuje ke kraji, v němž nedošlo k řádnému provedení voleb podle tohoto zákona, končí pokynem podle odstavce 1, a to

a)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh podle § 53 byl soudem zamítnut,
b)   dvacátým pátým dnem po uveřejnění výsledků dodatečných voleb v případě, že návrh podle § 53 byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování,
c)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh podle § 53 byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces.

§ 46
Osvědčení o zvolení

Okresní úřad v sídle kraje vydá po uplynutí lhůty pro rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu21) kandidátům zvoleným za člena zastupitelstva kraje osvědčení o zvolení.

§ 47
Dodatečné volby, dodatečné hlasování

(1) Ke zvolení zastupitelstva kraje nedojde, jestliže

a)   soud shledá oprávněným návrh podle § 53 na neplatnost hlasování nebo na neplatnost voleb,
b)   nedosahuje počet získaných mandátů alespoň poloviny počtu členů zastupitelstva kraje.15)

(2) Nedošlo-li ke zvolení zastupitelstva kraje podle odstavce 1 písm. a), vyhlásí dodatečné volby nebo dodatečné hlasování ministr vnitra do 30 dnů poté, kdy mu bylo oznámeno usnesení soudu.

(3) Nedošlo-li ke zvolení zastupitelstva kraje podle odstavce 1 písm. b), vyhlásí dodatečné volby ministr vnitra do 30 dnů po uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.

(4) Pro dodatečné volby a dodatečné hlasování se použijí ustanovení tohoto zákona obdobně, s výjimkami podle odstavců 2 a 3.

HLAVA VI
VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NASTUPOVÁNĺ NÁHRADNĺKŮ, NOVÉ VOLBY

§ 48
Vznik a zánik mandátu

(1) Mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.

(2) Mandát člena zastupitelstva kraje zaniká

a)   ukončením hlasování ve dni voleb, popřípadě nových voleb do zastupitelstva kraje,
b)   odmítnutím složení slibu člena zastupitelstva kraje nebo složením slibu s výhradou,
c)   okamžikem, kdy hejtman kraje obdrží písemné oznámení o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje; oznámení o odstoupení nelze vzít zpět,
d)   úmrtím člena zastupitelstva kraje.

(3) Kromě případů uvedených v odstavci 2 zaniká mandát člena zastupitelstva kraje okamžikem, kdy to vysloví příslušné zastupitelstvo kraje z důvodu

a)   neslučitelnosti funkce podle § 5 odst. 2,
b)   ztráty volitelnosti (§ 5 odst. 1),
c)   pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

(4) Nevysloví-li zastupitelstvo kraje na nejbližším zasedání zánik mandátu podle odstavce 3, požádá ministr vnitra neprodleně o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva kraje, které se uskuteční nejpozději do 30 dnů od doručení jeho žádosti. Není-li zániku mandátu dosaženo na tomto mimořádném zasedání zastupitelstva kraje, zaniká mandát člena zastupitelstva kraje okamžikem, kdy to vysloví ministr vnitra.

(5) V případě neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2, která nastane okamžikem zvolení členem zastupitelstva kraje, nevysloví příslušné zastupitelstvo kraje zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému členu zastupitelstva kraje, aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující k odstoupení z funkce, která je důvodem neslučitelnosti, nebo ke skončení pracovního poměru, který je důvodem neslučitelnosti. Pokud člen zastupitelstva kraje nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému zastupitelstvu kraje doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul, postupuje zastupitelstvo kraje podle odstavce 3.

(6) Usnesení zastupitelstva kraje podle odstavce 3 a rozhodnutí ministra vnitra podle odstavce 4 se neprodleně zašle tomu, kdo je proti rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 52 odst. 2). Současně se toto usnesení nebo rozhodnutí vyvěsí na úřední desce okresního úřadu v sídle kraje; za doručené se usnesení nebo rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.

§ 49
Nastupování náhradníků

(1) Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu kraje, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice v pořadí podle § 43. Náhradník získává mandát člena zastupitelstva kraje dnem bezprostředně následujícím po dni, v němž zanikl mandát člena zastupitelstva kraje, za něhož náhradník nastupuje. Náhradník nastupuje i v případě, kdy soud shledá důvodným návrh na neplatnost volby kandidáta (§ 53).

(2) Členu zastupitelstva kraje, který nastoupil podle odstavce 1 věty první, předá hejtman kraje do 15 dnů po uprázdnění mandátu osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva kraje a kterým dnem se jím stal.

(3) Není-li náhradník, zůstane mandát uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva kraje.

(4) Byla-li politická strana nebo politické hnutí zrušeno, náhradník nenastupuje a mandát zůstává uprázdněn do konce funkčního období. Jde-li však o koalici, nenastupuje ten náhradník, který byl navržen politickou stranou nebo politickým hnutím, které bylo zrušeno, a mandát získává další náhradník v pořadí podle § 43.

(5) Byla-li činnost politické strany, politického hnutí nebo některé politické strany, politického hnutí tvořícího koalici pozastavena, po dobu pozastavení činnosti náhradník nenastupuje.

§ 50

Postavení náhradníka zaniká

a)   dnem voleb, popřípadě nových voleb do zastupitelstva kraje,
b)   okamžikem, kdy hejtman kraje obdrží písemné oznámení o odstoupení z postavení náhradníka; oznámení o odstoupení nelze vzít zpět,
c)   ztrátou volitelnosti,
d)   úmrtím náhradníka.

§ 51
Nové volby

(1) Nové volby do zastupitelstva kraje se podle tohoto zákona konají, jestliže se počet členů zastupitelstva kraje v témže volebním období sníží o více než polovinu oproti počtu stanovenému zákonem15) a nejsou-li náhradníci podle § 49.

(2) Nastanou-li důvody pro konání nových voleb do zastupitelstva kraje podle odstavce 1, zašle přednosta okresního úřadu v sídle kraje návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva kraje Ministerstvu vnitra, a to do 30 dnů ode dne vzniku důvodu pro jejich vyhlášení.

(3) Nové volby do zastupitelstva kraje vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů po zaslání návrhu podle odstavce 2. V posledních 6 měsících funkčního období zastupitelstev krajů se nové volby nekonají.

(4) Pro nové volby platí ustanovení tohoto zákona.

HLAVA VII
SOUDNĺ PŘEZKUM

§ 52

(1) Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti rozhodnutí o provedení registrace pro volby do zastupitelstva kraje se může politická strana, politické hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu v kraji, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.22)

(2) Proti usnesení, kterým zastupitelstvo kraje vyslovilo, že mandát člena zastupitelstva kraje zaniká, nebo proti obdobnému rozhodnutí ministra vnitra se může člen zastupitelstva kraje, jemuž takto zanikl mandát, nebo politická strana, politické hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu v kraji, do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.23)

§ 53

(1) Podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany soudu každý občan zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva kraje volen, jakož i každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.

(2) Návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování.

(3) Návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

(4) Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

§ 54

K řízení podle § 52 a 53 je příslušný krajský soud.

HLAVA VIII
NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNĺCH KOMISĺ A NÁROKY KANDIDÁTŮ

§ 55
Nároky členů okrskových volebních komisí

Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Nároky člena okrskové volební komise na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele spojenou s výkonem funkce upravují zvláštní právní předpisy.24)

§ 56
Nároky kandidátů

Kandidát má právo, aby ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny okresním úřadem v sídle kraje do dne předcházejícího volbám do zastupitelstva kraje mu ten, k němuž je v pracovním nebo obdobném poměru, poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy. Činnost kandidáta v tomto období je jiným úkonem v obecném zájmu.24)

HLAVA IX
PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNĺ DELIKTY

§ 57

(1) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která od 3 dnů před zahájením voleb do zastupitelstva kraje a v den voleb do zastupitelstva kraje publikuje předvolební průzkumy.

(2) K projednání přestupku je příslušný okresní úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, podle místa bydliště fyzické osoby, která předvolební průzkumy publikovala.

(3) Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč.

(4) Na řízení při ukládání pokut podle odstavce 1 se vztahuje zvláštní právní předpis.25)

§ 58

(1) Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která při provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo při vydávání tisku od 3 dnů před zahájením voleb do zastupitelstva kraje a v den voleb do zastupitelstva kraje publikuje předvolební průzkumy.

(2) Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Pokutu uloží okresní úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, místně příslušný podle sídla právnické osoby. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 3 měsíců ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti a způsobu protiprávního jednání. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu.26) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuta je příjmem okresního úřadu, který ji uložil; to platí obdobně i pro hlavní město Prahu.

HLAVA X
USTANOVENĺ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

§ 59
Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou

a)   jednací řád Státní volební komise,
b)   způsob a postup ověřování způsobilosti pro výkon funkce zaměstnance okresního úřadu v sídle kraje, okresního úřadu a pověřeného obecního úřadu, pověřeného činností na úseku voleb,
c)   v dohodě s Českým statistickým úřadem
1.  postup obecních úřadů a okresních úřadů v sídle kraje při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,
2.  vzor kandidátní listiny, vzor hlasovacího lístku, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do zastupitelstva kraje, vzory dalších dokumentů a způsob zajištění tisku hlasovacích lístků,
3.  formu spolupráce orgánů státní správy při kontrole správnosti údajů uváděných politickými stranami, politickými hnutími a koalicemi při podávání kandidátních listin a při předávání podkladů z kandidátních listin pro vytvoření registrů a číselníků kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic Českým statistickým úřadem a losování Státní volební komise,
d)   v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty.

§ 60

Při nových volbách (§ 51) a dodatečných volbách (§ 47) se volí členové zastupitelstva kraje pouze na zbývající část funkčního období.

§ 61
Lhůty

(1) Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

(2) Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

(3) Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

(4) Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

§ 62

(1) Úkoly přednosty okresního úřadu stanovené tímto zákonem plní v době nepřítomnosti přednosty okresního úřadu jeho zástupce.

(2) Neplní-li starosta nebo jeho zástupce úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a jeho zástupce zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, přednosta okresního úřadu. Při plnění těchto úkolů má přednosta okresního úřadu postavení volebního orgánu.

§ 63

Výdaje orgánů státní správy, obcí, měst, městských obvodů a městských částí a okrskových volebních komisí spojené s volbami do zastupitelstev krajů se hradí ze státního rozpočtu.

§ 64

(1) Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně v týž den s volbami do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu Parlamentu České republiky anebo s volbami do zastupitelstev v obcích, plní okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona i úkoly okrskových volebních komisí pro tyto další volby. V hlavním městě Praze se okrskové volební komise zřizují podle zvláštních zákonů.27)

(2) Činnost okrskových volebních komisí při konání voleb podle odstavce 1 je ukončena až po vydání pokynů k ukončení nadřízenými volebními orgány ustavenými pro tyto druhy voleb.

§ 65

Na postup podle tohoto zákona se správní řád, s výjimkou postupu podle § 57 a 58, nevztahuje.

§ 66

Dojde-li ke změně území kraje v době po vyhlášení voleb do zastupitelstva kraje, probíhají volby do zastupitelstva kraje na území kraje v den vyhlášení voleb.

§ 67

Na opatření učiněná příslušnými volebními orgány k přípravě provedení tohoto zákona již před počátkem jeho účinnosti se hledí tak, jako by byla učiněna za jeho účinnosti, pokud jsou s tímto zákonem v souladu.

§ 68

Konají-li se první volby do zastupitelstev krajů ve lhůtě kratší než 4 měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona,

a)   prokazují potřebné znalosti zkouškou na úseku voleb pouze zaměstnanci okresního úřadu v sídle kraje,
b)   kontrolu hlasování a sčítání hlasů okrskovou volební komisí podle § 36 mohou provádět zaměstnanci okresního úřadu pověření činností na úseku voleb.

§ 69

(1) Pro první volby do zastupitelstev krajů se stanovuje počet členů zastupitelstva kraje takto:

a)   v kraji do 600 000 obyvatel   45 členů,
b)   v kraji nad 600 000 obyvatel
do 900 000 obyvatel  
55 členů,
c)   v kraji nad 900 000 obyvatel   65 členů.

(2) Pro stanovení počtu členů zastupitelstva kraje je rozhodující počet obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se první volby do zastupitelstva kraje konají.

(3) Počet členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen, se zveřejní do 5 dnů po nabytí účinnosti tohoto zákona na úředních deskách obecních úřadů v příslušném územním obvodu kraje. Rovněž se zveřejní způsobem v místě obvyklým.

ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu

§ 70

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb. a zákona č. 105/2000 Sb., se mění takto:

Za § 200u se vkládají nové § 200v a 200w, které včetně poznámky pod čarou č. 34f) znějí:

"§ 200v

(1) Jestliže okresní úřad v sídle kraje, stanovený zvláštním právním předpisem,34f) rozhodl o

a)   odmítnutí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva kraje, může se politická strana, politické hnutí nebo koalice, která kandidátní listinu podala, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,
b)   škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva kraje, může se politická strana, politické hnutí nebo koalice, která kandidátní listinu podala, i tento kandidát obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině,
c)   provedení registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva kraje, mohou se ostatní politické strany, politická hnutí nebo koalice, které kandidátní listinu podaly, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zrušení registrace.

(2) Účastníkem řízení podle odstavce 1 je navrhovatel a příslušný okresní úřad v sídle kraje, v případě odstavce 1 písm. c) i politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž registrace je napadena.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do 15 dnů.

(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

§ 200w

(1) Každý občan zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva kraje volen, jakož i každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, se může obrátit na soud s návrhem na

a)   vydání rozhodnutí o neplatnosti hlasování,
b)   vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb,
c)   vydání rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta.

(2) Účastníkem řízení podle odstavce 1 písm. a) a b) je navrhovatel a okresní úřad v sídle kraje. Účastníkem řízení podle odstavce 1 písm. c) je navrhovatel, příslušný okresní úřad v sídle kraje a ten, jehož volba členem zastupitelstva kraje byla napadena.

(3) Jestliže zastupitelstvo kraje nebo ministr vnitra vyslovili zánik mandátu člena zastupitelstva kraje, může se člen zastupitelstva kraje, jemuž takto mandát zanikl, nebo politická strana, politické hnutí a koalice, které podaly kandidátní listinu v kraji, obrátit na soud s návrhem na zrušení usnesení zastupitelstva kraje nebo rozhodnutí ministra vnitra, kterým byl zánik mandátu vysloven.

(4) Účastníkem řízení podle odstavce 3 je navrhovatel a příslušný kraj, jehož zastupitelstvo zánik mandátu vyslovilo, nebo Ministerstvo vnitra, vyslovil-li zánik mandátu ministr vnitra.

(5) Soud o návrhu rozhodne bez jednání usnesením, a to do 20 dnů.

(6) Usnesení o neplatnosti hlasování a usnesení o neplatnosti voleb podle odstavce 1 se doručuje účastníkům řízení a ministru vnitra. Usnesení podle odstavce 3 o zrušení usnesení zastupitelstva kraje nebo rozhodnutí ministra vnitra, kterým byl vysloven zánik mandátu, se doručuje účastníkům řízení, a není-li účastníkem příslušný kraj nebo Ministerstvo vnitra, doručuje se usnesení soudu i tomuto subjektu.

(7) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.


34f)  Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 71

V § 12 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 21/1993 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb., se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

"l)  volby do Parlamentu České republiky a do zastupitelstev územní samosprávy.".

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 72

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.


1)   Čl. 101 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
2)   Čl. 102 odst. 2 Ústavy České republiky.
3)   Čl. 102 odst. 1 Ústavy České republiky.
4)   Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
5)   § 10 a 855 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
6)   § 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb.
7)   Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).
8)   § 27 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.
9)   § 60 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb.
Nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb.
10)   § 12 odst. 1 písm. l) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 130/2000 Sb.
11)   Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb.
12)   Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.
13)   § 13 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 139/1996 Sb.
14)   § 6 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.
15)   Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
16)   § 200v odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 130/2000 Sb.
17)   § 8 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb.
18)   § 10 a 11 zákona č. 152/1994 Sb.
19)   Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č. 154/1998 Sb.
20)   § 20 zákona č. 40/1993 Sb.
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
21)   § 200w zákona č. 99/1963 Sb., ve znění zákona č. 130/2000 Sb.
22)   § 200v zákona č. 99/1963 Sb., ve znění zákona č. 130/2000 Sb.
23)   § 200w zákona č. 99/1963 Sb., ve znění zákona č. 130/2000 Sb.
24)   Vyhláška č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.
§ 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.
25)   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
26)   § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb.
27)   Zákon č. 152/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.