SBÍRKA ZÁKONŮ částka 32
rozeslána dne 25.4.2000
  

98

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2000

o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Každý je povinen dodržovat mezinárodní sankce vyhlášené v souladu s tímto zákonem.

(2) Přijme-li Rada bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Rada Evropské unie mezinárodní sankce v rozsahu nepřekračujícím ustanovení § 3 až 6 tohoto zákona, vláda může nařízením po schválení v příslušném výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky stanovit, měnit, pozastavovat, zrušovat nebo obnovovat zákazy a jiná omezení způsobem odpovídajícím rozhodnutí uvedených orgánů o těchto mezinárodních sankcích.

§ 2
Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a)   mezinárodními sankcemi souhrn příkazů, zákazů anebo omezení stanovený za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti a vyplývající
1.  z rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů přijatých podle článku 41 Charty Organizace spojených národů (dále jen "rozhodnutí"), nebo
2.  ze společných postojů Rady Evropské unie, ke kterým se Česká republika na základě výzvy Rady Evropské unie připojila, (dále jen "společný postoj");
b)   sankcionovaným subjektem v závislosti na rozhodnutí nebo společném postoji určitý stát, povstalecké hnutí či jiná organizovaná moc anebo její představitelé;
c)   sankcionovaným územím v závislosti na rozhodnutí nebo společném postoji určité území plně či částečně ovládané sankcionovaným subjektem, včetně vzdušného prostoru a pobřežních vod;
d)   sankcionovanou osobou
1.  občan či příslušník sankcionovaného subjektu,
2.  jiná fyzická osoba obvykle pobývající na sankcionovaném území, s výjimkou občanů České republiky,
3.  právnická osoba či instituce se sídlem na sankcionovaném území;
e)   českou osobou
1.  Česká republika,
2.  občan České republiky,
3.  jiná fyzická osoba oprávněná k trvalému nebo k přechodnému pobytu na dlouhodobé vízum na území České republiky,1) a
4.  právnická osoba či instituce se sídlem na území České republiky, včetně jednotek územní samosprávy;2)
f)   zbožím jakýkoli předmět, surovina, výrobek nebo služba, s výjimkou kulturních statků, bez ohledu na to, zda je za její poskytnutí poskytována nějaká protihodnota;
g)   sankcionovaným zbožím v závislosti na rozhodnutí nebo společném postoji podle písmene a) zboží vlastněné, držené či jinak ovládané sankcionovaným subjektem či sankcionovanou osobou;
h)   českým zbožím zboží vlastněné, držené či jinak ovládané českou osobou;
i)   jiným zbožím zboží, které není českým zbožím ani sankcionovaným zbožím;
j)   dopravním prostředkem zařízení způsobilé zejména k přepravě osob, zavazadel, zboží anebo pošty;
k)   dopravním prostředkem sankcionovaného subjektu dopravní prostředek
1.  plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený nebo používaný sankcionovaným subjektem nebo v jeho prospěch anebo jím jinak ovládaný, nebo
2.  vlastněný, držený, používaný anebo jinak ovládaný sankcionovanou osobou;
l)   českým dopravním prostředkem dopravní prostředek
1.  plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený nebo používaný Českou republikou nebo v její prospěch anebo jí jinak ovládaný, nebo
2.  vlastněný, držený, používaný anebo jinak ovládaný českou osobou;
m)   jiným dopravním prostředkem dopravní prostředek, který není českým dopravním prostředkem ani dopravním prostředkem sankcionovaného subjektu;
n)   kulturním statkem
1.  umělecké dílo a předměty kulturní hodnoty,3)
2.  kulturní památky, národní kulturní památky a jejich soubory,4)
3. veřejné kulturní představení;
o)   ovládáním účinná faktická anebo právní možnost svým jednáním zásadním způsobem ovlivňovat chování jiné osoby, využívání věci anebo běh událostí na určitém území.

§ 3
Obchod a služby

V oblasti obchodu a služeb mezinárodní sankce spočívají v omezení či zákazu

a)   dovozu anebo koupě sankcionovaného zboží, jeho prodeje či jakéhokoli jiného nakládání s ním českými osobami anebo na českém území,
b)   vývozu, prodeje anebo umožnění jiného nakládání s českým zbožím sankcionovanému subjektu či sankcionovaným osobám anebo na sankcionovaném území,
c)   průvozu českého zboží přes sankcionované území a sankcionovaného zboží přes území České republiky,
d)   průvozu přes území České republiky jiného zboží na sankcionované území anebo určeného sankcionovanému subjektu či sankcionovaným osobám,
e)   poskytování jakéhokoli jiného plnění českými osobami ve prospěch sankcionovaného subjektu či sankcionovaných osob anebo na sankcionované území, jakož i uzavírání obchodů s nimi,
f)   převodů peněžních prostředků z účtů a na účty vedené ve prospěch sankcionovaných subjektů či sankcionovaných osob českými osobami anebo na území České republiky,
g)   úročení peněžních prostředků na takových účtech,
h)   jakéhokoli jiného poskytování českými osobami anebo z území České republiky peněžních prostředků a finančních a ekonomických zdrojů sankcionovaným subjektům či sankcionovaným osobám,
i)   uzavírání či plnění z pojistných smluv ve prospěch sankcionovaného subjektu či sankcionovaných osob, a
j)   jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo počítala s podporou činností podle písmen a) až i).

§ 4
Doprava a spoje

(1) V oblasti dopravy mezinárodní sankce spočívají v omezení či zákazu

a)   vstupu českých dopravních prostředků na sankcionované území,
b)   vstupu ostatních dopravních prostředků přes anebo z území České republiky na sankcionované území,
c)   překračování státních hranic České republiky dopravními prostředky sankcionovaného subjektu, ať už za účelem vstupu anebo opuštění území České republiky,
d)   jakékoli fyzické či právní dispozice s dopravními prostředky sankcionovaného subjektu nalézajícími se na území České republiky,
e)   poskytování českých dopravních prostředků sankcionovanému subjektu,
f)   provádění oprav a poskytování náhradních dílů, součástek či nářadí potřebných pro opravy či úpravy dopravních prostředků sankcionovaného subjektu, a
g)   jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo počítala s podporou činností podle písmen a) až f).

(2) V oblasti spojů mohou mezinárodní sankce zahrnovat omezení či zákaz

a)   přijetí k přepravě a přepravy z území anebo přes území České republiky listovních, balíkových a jiných zásilek na sankcionované území anebo určených pro sankcionovaný subjekt,
b)   poskytování telefonního, telegrafního či jiného podobného spojení se sankcionovaným subjektem anebo na sankcionované území,
c)   rádiového, televizního či jiného vysílání na sankcionované území, a
d)   jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo počítala s podporou činností podle písmen a) až c).

§ 5
Technická infrastruktura

V oblasti technické infrastruktury mezinárodní sankce spočívají v omezení či zákazu dodávek energie a dodávek surovin, strojů a zařízení potřebných k její výrobě z území anebo přes území České republiky sankcionovanému subjektu či sankcionovaným osobám anebo na sankcionované území.

§ 6
Vědeckotechnické, kulturní a sportovní styky

(1) V oblasti vědeckotechnických styků mezinárodní sankce spočívají v omezení či zákazu

a)   provádění vědeckých nebo technických výzkumů, programů a projektů, na kterých se společně podílejí české osoby a sankcionovaný subjekt nebo sankcionované osoby,
b)   poskytování přístrojů a zařízení českými osobami anebo z území České republiky sankcionovanému subjektu anebo sankcionovaným osobám za účelem jejich použití pro vědecký nebo technický výzkum, program anebo projekt,
c)   poskytování informací o vědeckých a technických výzkumech, programech a projektech českých osob a jejich výsledků sankcionovanému subjektu nebo sankcionovaným osobám anebo na sankcionované území, nejsou-li tyto informace a výsledky veřejně dostupné,
d)   poskytování patentů a patentových práv českých osob sankcionovanému subjektu nebo sankcionovaným osobám, a
e)   jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo počítala s podporou činností podle písmen a) až d).

(2) V oblasti kulturních styků mezinárodní sankce spočívají v omezení či zákazu

a)   poskytování kulturních statků českými osobami nebo z českého území sankcionovanému subjektu, sankcionovaným osobám anebo na sankcionované území,
b)   přijímání kulturních statků českými osobami nebo na českém území od sankcionovaného subjektu, sankcionovaných osob anebo ze sankcionovaného území, pokud se nejedná o dočasné přijetí za účelem záchrany, ochrany a uchování kulturních statků bezprostředně ohrožených ozbrojeným konfliktem nebo živelní katastrofou anebo o navrácení kulturních statků české osobě,
c)   poskytování autorských a jiných věcně příbuzných práv českých osob sankcionovanému subjektu nebo sankcionovaným osobám, a
d)   jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo počítala s podporou činností podle písmen a) až c).

(3) V oblasti sportovních styků mezinárodní sankce spočívají v omezení či zákazu

a)   účasti osob nebo skupin reprezentujících sankcionovaný subjekt či sankcionované osoby na sportovních utkáních či jiných sportovních akcích pořádaných na území České republiky anebo českými osobami,
b)   účasti českých osob nebo skupin reprezentujících Českou republiku na sportovních utkáních pořádaných sankcionovaným subjektem anebo na sankcionovaném území,
c)   jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo počítala s podporou činností podle písmen a) a b).

§ 7
Výjimky ze sankčního režimu

Ustanovení tohoto zákona se nepoužije

a)   na poskytování ošetření a lékařské péče,
b)   na humanitární pomoc, není-li omezena rozhodnutím příslušného mezinárodního orgánu; za takovou pomoc se považují zejména dodávky potravin, ošacení, léků, zdravotnického materiálu a jiných humanitárních potřeb nezbytných pro ochranu zdraví, záchranu života a důstojné ubytování civilistů,
c)   na poskytování dávek sociální péče, státních sociálních dávek, dávek důchodového pojištění, dávek nemocenského pojištění (péče), hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání a na platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,
d)   na poskytování mzdy, náhrady mzdy, odstupného a dalších plateb vyplývajících z pracovněprávního nebo obdobného pracovního vztahu,
e)   na poskytování výživného,
f)   na náhradu škody způsobené činností, která nemá souvislost s prováděním mezinárodních sankcí na základě tohoto zákona, a na výplatu pojistného s tím spojeného,
g)   na získání věci na základě dědictví po sankcionované osobě, a
h)   na úhradu pohledávky sankcionovaným subjektem nebo sankcionovanou osobou, jestliže tato pohledávka nevznikla porušením mezinárodních sankcí.

§ 8
Ukládání pokut

(1) Za porušení povinností v rozsahu podle nařízení vlády vydaného k provedení § 1 může být fyzické nebo právnické osobě udělena pokuta až do výše 5 000 000 Kč.

(2) Výše pokuty se určí s ohledem na míru, význam a dobu ohrožení zahraničněpolitických nebo bezpečnostních zájmů státu, popřípadě s ohledem na škodu vzniklou protiprávním jednáním.

(3) Od uložení pokuty za porušení povinností v rozsahu podle nařízení vlády vydaného k provedení § 1, kterého se dopustila fyzická osoba, se upustí, jestliže tato osoba toto porušení nezavinila anebo je-li toto porušení nepatrné.

(4) Byly-li takovým porušením ohroženy zvláště důležité zahraničněpolitické nebo bezpečnostní zájmy státu, může být pokuta uložena až do výše 30 000 000 Kč.

(5) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, pokutu ve věcech své věcné příslušnosti5) ukládá

a)   Ministerstvo průmyslu a obchodu,
b)   Ministerstvo dopravy a spojů,
c)   Ministerstvo kultury,
d)   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
e)   Ministerstvo vnitra.

V ostatních případech pokutu ukládá Ministerstvo financí.

(6) Rozklad proti rozhodnutí o uložení pokuty nemá odkladný účinek.

(7) Pokuty vybírá příslušný finanční úřad.

(8) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

(9) Pokutu lze uložit do tří let ode dne, kdy bylo porušení uvedených povinností zjištěno, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy k porušení došlo.

§ 9

(1) Spolu s pokutou podle § 8 může být uloženo propadnutí věci, která je ve vlastnictví osoby, které byla pokuta uložena, a která

a)   byla použita nebo určena k jednání porušujícímu povinnosti vyplývající z tohoto zákona nebo byla takovým jednáním získána, nebo
b)   byla získána za věc podle písmene a).

(2) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

(3) Ustanovení § 8 odst. 5 a 6 se použijí obdobně.

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
2)   § 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
4)   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.