SBÍRKA ZÁKONŮ částka 24
rozeslána dne 3.4.2000
  

72

ZÁKON

ze dne 24. února 2000

o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
INVESTIČNĺ POBĺDKY

§ 1

(1) Tento zákon upravuje všeobecné podmínky pro poskytování investičních pobídek, postup při poskytování investičních pobídek a výkon státní správy s tím související.

(2) Investičními pobídkami jsou

a)   slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu,1)
b)   dotace obcím na technické vybavení území, na němž má být umístěna výroba, jakož i převod pozemků ve vlastnictví České republiky podle zvláštních právních předpisů2) pro stavby, jichž se investiční pobídky týkají,
c)   hmotná podpora vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu,3)
d)   hmotná podpora rekvalifikace zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu.3)

§ 2

(1) Právnické nebo fyzické osobě lze investiční pobídku poskytnout, pokud prokáže, že může splnit všeobecné podmínky stanovené tímto zákonem a zvláštní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy.1), 3)

(2) Všeobecnými podmínkami jsou

a)   pořízení nového výrobního závodu nebo rozšíření či modernizace stávajícího výrobního závodu za účelem zavedení nové výroby, rozšíření či modernizace stávající výroby, přičemž k pořízení, rozšíření či modernizaci může dojít i koupí či nájmem,
b)   vynaložení prostředků
1. do zpracovatelského průmyslu oborů letectví, kosmonautiky, dopravních prostředků a zařízení , počítačů, informačních technologií, elektroniky, radiokomunikací, telekomunikací, farmaceutiky, nebo
2. do dalších oborů zpracovatelského průmyslu za podmínky, že část výrobní linky je součástí strojního zařízení stanoveného nařízením vlády a že pořizovací cena této části výrobní linky činí nejméně 50 % celkové pořizovací ceny výrobní linky; za zpracovatelský průmysl se nepovažuje dobývání nerostných surovin, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictví, opravy motorových vozidel, obchod a ostatní služby,
c)   pořízení strojního zařízení4) v hodnotě nejméně 40 % celkové hodnoty pořízeného hmotného a nehmotného investičního majetku,
d)   výroba je šetrná k životnímu prostředí,5)
e)   vynaložení investičních prostředků na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku6) nejméně v částce 350 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 145 000 000 Kč musí být kryta vlastním jměním (u fyzické osoby vlastními prostředky) a
f)   zaplacení částek na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku, stanovených podle písmene e), nejdéle do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu podle § 5; v odůvodněných případech může Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") na žádost tuto lhůtu prodloužit nejdéle o 2 roky.

(3) Do částek podle odstavce 2 písm. e) a f) se nezahrnují platby na základě smlouvy o přenechání věci do užívání, v níž si strany smlouvy sjednají, že uživatel je oprávněn koupit věc.

(4) Pokud ze záměru získat investiční pobídky vyplývá, že investiční záměr by měl být realizován v okrese, ve kterém je v době podání žádosti míra nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulé pololetí, ministerstvo sníží částku 350 000 000 Kč uvedenou v odstavci 2 písm. e) na částku 175 000 000 Kč, přičemž polovina této částky musí být kryta vlastním jměním (u fyzické osoby vlastními prostředky).

(5) Všeobecné podmínky uvedené v odstavci 2 neplatí pro obec v případě investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b).

§ 3

(1) Žadatel předloží záměr získat investiční pobídky podle § 1 odst. 2 organizaci zřízené ministerstvem (dále jen "určená organizace").

(2) Žadatel v záměru uvede

a)   jde-li o právnickou osobu, obchodní jméno nebo název, sídlo, identifikační číslo, je-li přiděleno, jméno, pobyt a rodné číslo či jinou identifikaci osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, s uvedením rozsahu, v jakém může jednat jejím jménem; u organizační složky podniku zahraniční osoby dále její umístění, jakož i jméno a místo pobytu vedoucího této organizační složky,
b)   jde-li o fyzickou osobu, jméno, místo pobytu, datum narození, rodné číslo a identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno,
c)   plánovanou výši finančních prostředků určených na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku v nejbližších 3 letech v členění na jednotlivé roky a z hlediska účelu jejich použití,
d)   předpokládaný počáteční a konečný stav zaměstnanců, požadavky na jejich odbornou kvalifikaci a předpokládanou výši nákladů na jejich rekvalifikaci,
e)   označení katastrálního území, kde bude sídlo společnosti, a území, kde bude uskutečněna výstavba a umístěno strojní zařízení,
f)   požadavky na technické vybavení území a požadovanou plochu v m2 v členění na pozemky určené pro vybudování výrobního zařízení, skladovacích prostor, administrativní budovy a další,
g)   strojní zařízení určené pro investiční akci v členění podle číselných kódů celního sazebníku dále v členění na nové strojní zařízení, strojní zařízení již užívané v České republice nebo mimo Českou republiku včetně data jeho výroby,
h)   bližší informaci o předpokládané výstavbě nových budov nebo o předpokládaném využití možnosti nájmu stávajících budov či jejich koupi,
i)   harmonogram investiční akce a předpokládaný termín zahájení výroby,
j)   požadované investiční pobídky, včetně předpokládané výše osvobození od cla poskytovaného podle zvláštního právního předpisu,7)
k)   další údaje uvedené v příloze k zákonu.

(3) Žadatel k záměru připojí,

a)   jde-li o právnickou osobu, společenskou či jinou zakladatelskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu společnosti nebo její úředně ověřenou kopii, u akciové společnosti, družstva, popřípadě společnosti s ručením omezeným stanovy, pokud je mají, výpis z obchodního rejstříku, u zahraniční osoby doklad obdobný výpisu z obchodního rejstříku, výroční zprávy nebo účetní závěrky anebo konsolidované účetní závěrky, pokud je žadatel povinen je sestavovat podle zvláštního právního předpisu, ověřené auditorem, a to za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období nebo za 1 či 2 účetní období, podniká-li právnická osoba po dobu kratší než 3 roky,
b)   jde-li o fyzickou osobu, doklad o oprávnění k podnikání, je-li fyzická osoba v rejstříku zapsána, výpis z obchodního rejstříku, účetní závěrku, nebo jde-li o účetní jednotku účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období, nebo za 1 či 2 zdaňovací období, podniká-li kratší dobu než 3 roky.

§ 4

(1) Určená organizace vypracuje k předloženému záměru získat investiční pobídky podle § 1 odst.  2 posudek a předloží jej spolu se záměrem žadatele ministerstvu nejdéle do 30 dní od obdržení záměru. Vyplyne-li z posudku, že žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investičních pobídek, připojí k posudku návrh na poskytnutí příslušných investičních pobídek; v návrhu uvede, které investiční pobídky by měly být poskytnuty, jejich výši a podmínky jejich uplatnění. V opačném případě připojí k posudku návrh na odmítnutí záměru žadatele.

(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě žádosti ministerstva udělí souhlas nebo zamítne poskytnutí investičních pobídek ve své působnosti do 14 dnů od obdržení žádosti.

(3) Ministerstvo po posouzení podkladů podle odstavce 1 a po předchozím souhlasu s poskytnutím investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c) a d) Ministerstva práce a sociálních věcí zašle prostřednictvím určené organizace žadateli nabídku na poskytnutí investičních pobídek v členění na jednotlivé druhy pobídek, jejich hodnoty vyjádřené v orientační výši, včetně osvobození od cla poskytovaného podle zvláštního právního předpisu,7) nebo vydá rozhodnutí, jímž zamítne předložený záměr. Kopii nabídky zašle uvedenému ministerstvu.

(4) Informační povinnost podle zvláštního právního předpisu plní ministerstvo vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") před odesláním nabídky žadateli.

§ 5

(1) Na základě nabídky podle § 4 odst. 3 může zájemce o investiční pobídky předložit ministerstvu prostřednictvím určené organizace nejpozději do 6 měsíců od jejího doručení žádost o příslib investičních pobídek. Zájemcem může být osoba či osoby, které předložily záměr získat investiční pobídky, nebo jiná osoba, avšak jen za podmínky, že současně s podáním žádosti prokáže, že

a)   byla založena v souvislosti s přijetím nabídky podle § 4 odst. 3 a že osoba či osoby, které předložily záměr získat investiční pobídky, mají v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast, nebo
b)   byla založena v souvislosti s přijetím nabídky podle § 4 odst. 3 dceřinou společností osoby, která předložila záměr získat investiční pobídky, a že tato dceřiná společnost má v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast.

(2) Žádost podaná zájemcem o investiční pobídky musí obsahovat

a)   výpis z obchodního rejstříku, a je-li zájemcem o investiční pobídky fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání,
b)   potvrzení zájemce o investiční pobídky o pravdivosti údajů uvedených v záměru podle § 3 odst. 2,
c)   souhlas zájemce s investičními pobídkami uvedenými v nabídce,
d)   prohlášení zájemce, že nejpozději do 24 měsíců od doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek zahájí financování investiční akce vynaložením prostředků na pořízení hmotného či nehmotného majetku a že výrobu zahájí nejpozději do 3 let od doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek.

(3) Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydává ministerstvo na základě předchozího souhlasu Ministerstva financí, jde-li o pobídky podle § 1 odst. 2 písm. a), a na základě předchozího souhlasu Ministerstva práce a sociálních věcí, jde-li o pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c) a d) a v souladu s rozhodnutím Úřadu podle zvláštního právního předpisu. Kopii rozhodnutí zašle uvedeným ministerstvům a obci, na jejímž území má být investice uskutečněna, přichází-li v úvahu uplatnění investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b).

(4) V rozhodnutí o příslibu investičních pobídek se uvede

a)   označení zájemce o investiční pobídky,
b)   druhy přiznaných investičních pobídek,
c)   podmínky, za kterých lze investiční pobídky čerpat, a
d)   nejvyšší možná hodnota investičních pobídek, stanovená s přihlédnutím k předpokládané výši osvobození od cla poskytovaného podle zvláštního právního předpisu.7)

(5) Není-li placení částek na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku uvedeného v § 2 odst. 2 zahájeno do 24 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek nebo není-li zahájena výroba nejpozději do 3 let ode dne doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, aniž byla lhůta podle § 2 odst. 2 písm. f) prodloužena, pozbývá rozhodnutí o příslibu investičních pobídek platnosti a vše, co bylo formou investiční pobídky získáno, musí být vráceno nebo odvedeno podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí, zjistí-li se při kontrole, že nejsou plněny všeobecné podmínky stanovené v § 2. Zjistí-li se nesplnění zvláštních podmínek, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.1), 3)

§ 6

(1) Žádost o poskytnutí investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) předkládá obec ministerstvu na základě rozhodnutí o příslibu investiční pobídky zájemci. K žádosti obec připojí

a)   výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnické právo obce k pozemkům, na nichž má být vybudováno technické vybavení území,
b)   územní rozhodnutí o umístění stavby technického vybavení území,
c)   projektovou dokumentaci včetně rozpočtu nákladů na technické vybavení území,
d)   podklady potvrzující schopnost obce podílet se na financování 40 % nákladů na technické vybavení území.

(2) Ministerstvo prověří podklady předložené obcí spolu se žádostí o poskytnutí investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) a vydá rozhodnutí, kterým buď žádost zamítne, nebo přizná dotaci obci na technické vybavení území, na němž má být umístěna výroba. V rozhodnutí uvede výši dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, podmíněnou spoluúčastí obce podle odstavce 1 písm. d), a účel, na který je dotace poskytnuta. Kopii rozhodnutí zašle ministerstvo příjemci, jemuž byly poskytnuty investiční pobídky, které budou realizovány na území obce.

(3) Skutečnost, že osoba, jíž byly investiční pobídky poskytnuty, nesplnila všeobecné nebo zvláštní podmínky poskytnutí investičních pobídek, nezakládá povinnost obce vrátit dotaci poskytnutou na vybudování technického vybavení území.

(4) Pokud obec neoprávněně použije nebo zadrží prostředky státního rozpočtu, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.8)

§ 7

(1) Správní orgány rozhodují o investičních pobídkách tak, aby hodnota jimi poskytnutých investičních pobídek podle § 1 odst. 2 nepřekročila hodnotu investičních pobídek stanovenou v rozhodnutí o příslibu podle § 5 odst. 4 písm. d).

(2) Pro kontrolu uplatňování investičních pobídek a pro vyvozování důsledků za porušení podmínek, za kterých byly investiční pobídky poskytnuty, platí zvláštní právní předpisy. Příslušné správní orgány při kontrole spolupracují a navzájem si poskytují údaje potřebné k provádění kontroly; přitom dbají předpisů upravujících povinnost mlčenlivosti.

(3) Příjemce investičních pobídek je povinen umožnit kontrolu plnění všeobecných a zvláštních podmínek, jakož i rozhodnutí o udělení investičních pobídek. K tomuto účelu je povinen předložit listiny a doklady nezbytné k posouzení jejich plnění.

(4) Výkon kontroly přísluší

a)   ministerstvu u investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. b) a u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a b),
b)   Ministerstvu životního prostředí u všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. d),
c)   Ministerstvu práce a sociálních věcí u investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. c) a d),
d)   Ministerstvu financí nebo jím pověřenému orgánu u investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. c), e) a f).

(5) Kontrolu podle odstavce 4 jsou příslušné orgány povinny provést v době trvání investiční pobídky nejméně jednou ročně od kolaudace.

§ 8

(1) Při rozhodování podle tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Proti rozhodnutím vydaným podle § 4 odst. 3, § 5 odst. 3 a § 6 odst. 2 nejsou přípustné opravné prostředky ani jejich soudní přezkum.

Společná a přechodná ustanovení§ 9

V otázkách, které nejsou upraveny nebo jsou neúplně upraveny tímto zákonem, se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu.

§ 10

(1) Investiční pobídky udělené před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti za podmínek a v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.

(2) Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčených orgánů státní správy vyžadované zvláštním právním předpisem.

§ 11
Zmocnění

(1) Vláda stanoví nařízením seznam strojního zařízení podle § 2 odst. 2 písm. b) bodu 2.

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor tiskopisu určeného pro uplatnění záměru získat investiční pobídky.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů

§ 12

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:

1. Za § 35 se vkládají nové § 35a a 35b, které včetně poznámek pod čarou č. 67), 68) a 34d) znějí:

"§ 35a

(1) Poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu,67) který pro poskytnutí příslibu zahájil podnikání a zaregistroval se podle zvláštního právního předpisu41) jako poplatník, může, splňuje-li všeobecné podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, uplatnit slevu na dani, a to,

a)   jde-li o poplatníka daně z příjmů právnických osob, ve výši 31€% ze základu daně podle § 20 odst. 1 sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 8 a o rozdíl, o který úrokové příjmy uvedené v § 36 odst. 6 písm. a) převyšují s nimi související náklady (výdaje),
b)   jde-li o poplatníka daně z příjmů fyzických osob, ve výši daně vypočtené podle § 16 odst. 1 z dílčího základu daně (§ 7).

Výše slevy na dani se nemění, je-li dodatečně vyměřena vyšší daňová povinnost.34d)

(2) Zvláštními podmínkami, za kterých lze uplatnit slevu na dani podle odstavce 1, jsou

a)   poplatník využije v nejvyšší možné míře všech ustanovení tohoto zákona ke snížení základu daně, a to zejména uplatněním
1.  všech odpisů podle § 26 až 33; v období uplatňování slevy nelze odpisování přerušit (§ 26 odst. 8), stanovení způsobu odpisování podle tohoto zákona provede poplatník,
2.  opravných položek k pohledávkám podle zvláštního právního předpisu,22a)
3.  odpočtu daňové ztráty nebo její části podle § 34 odst. 1 v nejbližším zdaňovacím období, kdy je vykázán základ daně,
b)   poplatník bude u hmotného investičního majetku,20) s výjimkou nemovitostí, pořízeného v rámci poskytnutých investičních pobídek, prvním vlastníkem na území České republiky; to se nevztahuje na majetek nabytý v rámci zpeněžení konkurzní podstaty podle zvláštního právního předpisu; tento majetek se nepovažuje za součást investičních prostředků podle zvláštního právního předpisu,68)
c)   poplatník v období, za které může uplatnit slevu na dani podle odstavce 3, nebude zrušen, nebude vůči němu zahájeno konkurzní řízení, nebo se s ním nesloučí jiný subjekt,
d)   poplatník nezvýší základ pro výpočet slevy obchodními operacemi ve vztazích s ekonomicky nebo personálně propojenými osobami, nebo blízkými osobami (§ 23 odst. 7) způsobem, který neodpovídá ekonomickým principům běžných obchodních vztahů, nebo převodem části majetku výše uvedených osob, který u nich bude mít za následek snížení základu daně.

(3) Slevu na dani podle odstavce 1 lze uplatňovat po dobu 10 po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze uplatnit slevu, je zdaňovací období, ve kterém

a)   nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, nebo
b)   byl vydán souhlas stavebního úřadu se zahájením zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí

na první stavbu nebo část stavby, jíž se investiční pobídky týkají.

(4) Slevy na dani u téhož poplatníka nesmí za stanovené desetileté období v souhrnu překročit celkovou hodnotu investičních pobídek poskytnutých na toto období, sníženou o hodnotu skutečně čerpaných ostatních druhů investičních pobídek, včetně pobídky ve formě dotace obcím na technické vybavení území a osvobození od cla.

(5) Částka slevy na dani se zaokrouhluje na celé Kč dolů.

(6) Nedodrží-li poplatník některou z podmínek uvedených v odstavci 2 nebo některou ze všeobecných podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, nárok na slevu podle odstavce 1 zaniká a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna zdaňovací období, ve kterých slevu uplatnil.

(7) Byl-li poskytnut příslib investiční pobídky veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, postupuje společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti při uplatnění slevy na dani podle odstavců 1 až 6 obdobně.

§ 35b

(1) Poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu a na kterého se nevztahuje ustanovení § 35a, může, splňuje-li všeobecné podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, uplatnit slevu na dani, která se vypočte podle vzorce S1 minus S2, přičemž

a)   S1 se rovná částce daně vypočtené podle odstavce 2 za zdaňovací období, za které bude sleva uplatněna; výše této částky se nemění, je-li dodatečně vyměřena vyšší daňová povinnost,39a)
b)   S2 se rovná částce daně vypočtené podle odstavce 2 za jedno ze dvou zdaňovacích období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé, a to ta částka daně, která je vyšší; uvedená částka bude výchozí částkou uplatňovanou při výpočtu slevy na dani za všechna zdaňovací období, za která budou slevy uplatňovány; tato částka bude upravena o hodnoty jednotlivých meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým úřadem, a to počínaje indexem vztahujícím se ke zdaňovacímu období, za které byla tato částka vypočtena; výše této částky se nemění, je-li za příslušné zdaňovací období dodatečně vyměřena nižší daňová povinnost.34d)

(2) Částka daně pro účely odstavce 1 je

a)   u poplatníka daně z příjmů právnických osob rovna částce vypočtené sazbou 31 % ze základu daně podle § 20 odst. 1 sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 8 a o rozdíl, o který úrokové příjmy uvedené v § 36 odst. 6 písm. a) převyšují s nimi související náklady (výdaje),
b)   u poplatníka daně z příjmů fyzických osob rovna částce vypočtené podle § 16 odst. 1 z dílčího základu daně podle § 7.

(3) Pokud ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které lze slevu uplatnit poprvé, vykázal poplatník daňovou ztrátu nebo mu daňová povinnost nevznikla, sleva na dani se vypočte podle odstavce 1 písm. a).

(4) Slevu na dani podle odstavce 1 lze uplatňovat po dobu 5 po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze uplatnit slevu, je zdaňovací období, ve kterém

a)   nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, nebo
b)   byl vydán souhlas stavebního úřadu se zahájením zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí

na první stavbu nebo část stavby, jíž se investiční pobídky týkají.

(5) Slevy na dani u téhož poplatníka nesmí za stanovené pětileté období v souhrnu překročit celkovou hodnotu investičních pobídek poskytnutých na toto období, sníženou o hodnotu skutečně čerpaných ostatních druhů investičních pobídek, včetně pobídky ve formě dotace obcím na technické vybavení území a osvobození od cla.

(6) Ustanovení § 35a odst. 2 a 5 platí obdobně.

(7) Nedodrží-li poplatník některou z podmínek uvedených v § 35a odst. 2 nebo některou ze všeobecných podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, nárok na slevu podle odstavce 1 zaniká a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna zdaňovací období, ve kterých slevu uplatnil.

(8) Byl-li poskytnut příslib investiční pobídky veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, postupuje společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti při uplatnění slevy na dani podle odstavců 1 až 7 obdobně.


67)   Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).
68)   § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 72/2000 Sb.
34d)   § 46 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

2. Za § 38p se vkládá nový § 38r, který včetně poznámky pod čarou č. 39c) zní:

"§ 38r

(1) Byla-li poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani, běží lhůty pro vyměření39c) po dobu 15 let od konce kalendářního roku, v němž byl poprvé uplatněn nárok na slevu na dani.

(2) Lze-li uplatnit daňovou ztrátu nebo její část ve zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím období, v němž daňová ztráta vznikla, jako položku odčitatelnou od základu daně, lhůta pro vyměření39c) jak pro zdaňovací období, v němž daňová ztráta vznikla, tak i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto daňovou ztrátu nebo její část uplatnit, končí současně se lhůtou pro vyměření za poslední zdaňovací období, za které lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit.

(3) Lhůty pro doměření daně39c) z důvodů nesplnění podmínek pro uplatnění nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku jako výdaje počínají běžet od konce kalendářního roku, v němž bylo možno poprvé ověřit splnění těchto zákonných podmínek.


39c)   § 47 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb.".

ČÁST TŘETĺ

Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů
České republiky na úseku zaměstnanosti

§ 13

Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 64/1991 Sb., zákona č. 272/1992 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb., se mění takto:

1. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

"§ 5a
Vytváření nových pracovních míst
v rámci investičních pobídek

(1) Ministerstvo na základě dohody hmotně podporuje vytváření nových pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byl poskytnut příslib investičních pobídek podle zvláštního právního předpisu. Hmotná podpora se poskytuje zaměstnavateli, který vytvoří nová pracovní místa v okrese, ve kterém v době podání žádosti míra nezaměstnanosti podle statistiky ministerstva dosahuje nejméně průměrné míry nezaměstnanosti za Českou republiku za uplynulé pololetí.

(2) Písemná dohoda podle odstavce 1 musí obsahovat zejména počet a druhy pracovních míst, která budou zřízena, datum, ke kterému budou místa zřízena, a dobu, do které budou místa obsazena dohodnutým počtem zaměstnanců, způsob a dobu poskytování hmotné podpory, způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, povinnost vrátit poskytnuté prostředky v případě nedodržení sjednaných podmínek.

(3) Hmotná podpora je účelově určená a lze ji použít pouze na vytváření nových pracovních míst sjednaných v dohodě. Výši hmotné podpory na jedno pracovní místo v závislosti na situaci na trhu práce, vyjádřenou mírou nezaměstnanosti nebo dalšími ukazateli, a formu úhrady stanoví vláda nařízením.".

2. Za § 6a se vkládá nový § 6b, který včetně nadpisu zní:

"§ 6b
Rekvalifikace zaměstnanců v rámci
investičních pobídek

(1) Ministerstvo na základě dohody hmotně podporuje zaměstnavatele, kterému byl poskytnut příslib investičních pobídek podle zvláštního právního předpisu, při rekvalifikaci jeho zaměstnanců, a to částečnou úhradou nákladů, které budou na rekvalifikaci vynaloženy.

(2) Písemná dohoda podle odstavce 1 musí obsahovat zejména počet osob, které budou zařazeny do rekvalifikace, obsah rekvalifikace, způsob a dobu jejího zabezpečení, výši nákladů na rekvalifikaci, způsob úhrady nákladů a dobu jejího poskytování, způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, povinnost vrátit poskytnuté prostředky v případě nedodržení sjednaných podmínek nebo v případě jejich nevyčerpání.

(3) Hmotná podpora je účelově určená a lze ji použít pouze na rekvalifikaci zaměstnanců. Výši úhrady nákladů na rekvalifikaci zaměstnanců v závislosti na situaci na trhu práce, vyjádřenou mírou nezaměstnanosti, případně dalšími ukazateli, a formu úhrady stanoví vláda nařízením.".

3. V § 11 písmena g) a h) znějí:

"g)   podněcuje a hmotně podporuje zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, hmotně podporuje vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek,
h)   hmotně podporuje rekvalifikace občanů, hmotně podporuje rekvalifikace zaměstnanců v rámci investičních pobídek a zpracovává rekvalifikační programy,".

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1) § 35a a 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 72/2000 Sb.
2) § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
§ 17 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.
3) Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
4) Kapitoly č. 84, 85 a 90 nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).
5) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 313/1998 Sb., o osvobození strojů, strojních zařízení, přístrojů a nástrojů od dovozního cla.
8) § 30 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

Příloha k zákonu č. 72/2000 Sb.

1. Údaje o žadateli

a)   obrat za jednotlivé uplynulé 3 roky, a to v členění za Českou republiku, členské státy Evropských společenství, země střední a východní Evropy (Bulharsko, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Česká republika), a dále za ostatní státy,
b)   počet zaměstnanců v jednotlivých uplynulých 3 letech v členění jako v písmenu a),
c)   objem prodaných výrobků v uplynulých 3 letech v členění jako v písmenu a),
d)   vklady jednotlivých osob do základního jmění větší než 10 % s uvedením výše procenta a jmen vlastníků, včetně ekonomického a personálního propojení těchto osob,
e)   v případě členství ve skupině ekonomicky a personálně propojených společností též konsolidované údaje za celou skupinu.

2. Plánovaný zdroj financování rozdělený na první až pátý rok v členění

a)   vlastní finanční prostředky,
b)   kapitálové vklady,
c)   půjčky,
d)   veřejná pomoc (národní, regionální),
e)   ostatní.

3. Dosavadní druh podnikatelské činnosti a druh podnikatelské činnosti, k jejímuž uskutečňování je investice určena.

4. Předpokládaný hospodářský výsledek v 5 letech následujících po zahájení výroby.

5. Předběžné požadavky na dodávky zboží a dopravu jak při výstavbě, tak i po zahájení výroby.

6. Plánovaný růst nové výroby, rok dosažení plánovaného rozsahu výroby v členění na plnění do České republiky a pro vývoz, kapacita výroby za rok v členění na jednotlivé výrobky.

7. Předpokládané zahraniční trhy, kam bude dodáváno zboží z České republiky, a způsob zajištění odbytu.

8. Předpokládané roční příjmy z prodeje v 5 letech následujících po zahájení výroby.

9. Certifikáty kvality (ISO, DIN, JIS), pokud byly žadateli uděleny.

10. Další údaje v tomto členění

a)   zaměstnanost a vzdělávání
1.  počet zaměstnanců v jednotlivých letech od zahájení investování a předpokládaný konečný stav zaměstnanců v členění na nově vytvořená pracovní místa a převody ze stávající výroby,
2.  počet nových vytvořených pracovních míst a okres, ve kterém budou nová pracovní místa vytvořena, jakož i celkový vliv investice na zaměstnanost v České republice,
3.  počet osob, které budou rekvalifikovány, druh rekvalifikace, předpokládané náklady na rekvalifikaci a místo jejího uskutečnění včetně data zahájení a ukončení rekvalifikace,
b)   životní prostředí
1.  chemické látky a přípravky používané při výrobě,
2.  druhy a množství emisí do vod a ovzduší a vznikající odpady,
3.  používané přírodní základní suroviny k výrobě,
c)   kapacita a trhy
1.  odhad podílu žadatele na trhu před zahájením projektu a po dokončení projektu,
2.  předpokládané ovlivnění trhu budoucí produkcí,
3.  vliv projektu na celkovou realizovatelnou kapacitu ve státech Evropských společenství a v zemích střední a východní Evropy,
4. forma a výše veřejné podpory poskytnutá jinými státy či mezinárodními organizacemi.