SBÍRKA ZÁKONŮ částka 21
rozeslána dne 24.3.2000
 

58

ZÁKON

ze dne 3. března 2000

o státním rozpočtu České republiky na rok 2000

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2000 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 592 156 000 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 627 336 000 000 Kč (příloha č. 1). Schodek státního rozpočtu činí 35 180 000 000 Kč; k jeho úhradě budou vydány státní dluhopisy podle zvláštního právního předpisu.

(2) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.

(3) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3.

(4) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 4.

(5) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech, a to dotacemi v celkové výši 14 065 700 000 Kč uvedenými v příloze č. 5.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů, a to dotacemi v celkové výši 9 731 300 000 Kč uvedenými v příloze č. 6.

(7) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce investičního majetku jsou uvedeny v příloze č. 7.

(8) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 2 430 000 000 Kč. Z této dotace je částka ve výši 9 984 000 Kč určena na krytí správních výdajů Státního fondu tržní regulace v zemědělství.

§ 2

(1) Součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí (§ 1 odst. 5) jsou i dotace na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy pro obce v každém okrese1) (dále jen "příspěvek na výkon státní správy").

(2) Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce v každém okrese se stanoví podle postupu uvedeného v příloze č. 8. Přednosta příslušného okresního úřadu a v hlavním městě Praze a městech Brně, Ostravě a Plzni jejich primátoři2) mohou v odůvodněných případech rozhodnout o odchylkách od sazeb uvedených v příloze č. 8 až o 15 %. Tímto opatřením nesmí dojít k překročení schváleného úhrnu příspěvku na výkon státní správy pro příslušný okres, hlavní město Prahu a města Brno, Ostravu a Plzeň.

§ 3

(1) Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné ukazatele státního rozpočtu dané § 1 z důvodu organizačních nebo metodických změn. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu.

(2) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů let 1997 až 1999, které byly poskytnuty kapitolám státního rozpočtu a okresním úřadům na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997 a 1998 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 1999, byly použity v roce 2000 stejnými subjekty ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 1997 až 1999.

§ 4

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2000 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   § 16 odst. 2 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 321/1992 Sb.
2)   § 5b zákona č. 425/1990 Sb., ve znění zákona č. 254/1994 Sb.

Příloha č. 1 k zákonu č. 58/2000 Sb.

(příloha není v elektronické podobě)

Příloha č. 2 k zákonu č. 58/2000 Sb.

(příloha není v elektronické podobě)

Příloha č. 3 k zákonu č. 58/2000 Sb.

(příloha není v elektronické podobě)

Příloha č. 4 k zákonu č. 58/2000 Sb.

(příloha není v elektronické podobě)

Příloha č. 5 k zákonu č. 58/2000 Sb.

(příloha není v elektronické podobě)

Příloha č. 6 k zákonu č. 58/2000 Sb.

(příloha není v elektronické podobě)

Příloha č. 7 k zákonu č. 58/2000 Sb.

(příloha není v elektronické podobě)

Příloha č. 8 k zákonu č. 58/2000 Sb.

(příloha není v elektronické podobě)

Příloha č. 9 k zákonu č. 58/2000 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2000 a způsobu kontroly jejich využití
[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto "Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2000 a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "pravidla") se poskytují finanční příspěvky (dále jen "příspěvky") na

a)   obnovu lesů poškozených imisemi,
b)   obnovu, zajištění a výchovu porostů,
c)   sdružování vlastníků lesů malých výměr,
d)   ekologické a k přírodě šetrné technologie,
e)   zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,
f)   hrazení bystřin,
g)   podporu ohrožených druhů zvěře,
h)   vyhotovení lesních hospodářských plánů1) (dále jen "plán") v digitální formě,
i)   ostatní hospodaření v lesích,
j)   programy spolufinancované s fondy EU.

(2) Příspěvky podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje

a)   Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech, 2)
b)   Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky určené pro obranu státu, 3)
c)   Ministerstvo zemědělství, jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b).

(3) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a)   má většinový spoluvlastnický podíl,4) nebo
b)   je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(4) Pokud je žadatelem obec, přikládá k žádosti "Výpočet ukazatele dluhové služby".

(5) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(6) Žádost o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel

a)   územnímu odboru Ministerstva zemědělství, do jehož působnosti spadá katastrální území, ve kterém je majetek žadatele; leží-li lesní majetek žadatele v působnosti více sousedních územních odborů Ministerstva zemědělství, žádost podává tam, kde leží větší část lesního majetku,
b)   územnímu odboru Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,
c)   Ministerstvu obrany.

(7) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vrátí ji příslušné ministerstvo (odstavec 2) žadateli k odstranění nedostatků a určí lhůtu k jejich odstranění, která nesmí být kratší než 30 dnů; jestliže žadatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, bude žádost zamítnuta.

(8) O přiznání příspěvku rozhoduje příslušné ministerstvo podle těchto pravidel. O výsledku je žadatel vyrozuměn formou "Rozhodnutí". Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.5)

(9) Přiznané příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a)   u příspěvků poskytovaných podle části 2. písm. A, B, C, D, G písm. b) a H po projednání žádosti,
b)   u příspěvků poskytovaných podle části 2. písm. E, F a I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací,
c)   u příspěvků poskytovaných podle části 2. písm. G písm. a) po splnění podmínek stanovených pro přiznání příspěvku.

(10) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu ze státních zdrojů.

(11) Porušení lesního zákona může být důvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek podle těchto pravidel.

(12) Kontrolu dodržení podmínek stanovených těmito pravidly vykonává podle zvláštního právního předpisu6) příslušné ministerstvo.

(13) Při zjištění, že porušením těchto pravidel byl příspěvek čerpán neoprávněně, použit k jinému účelu, provedení prací neodpovídá uváděnému rozsahu nebo kvalitě prací nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů nebo žádost byla podána v rozporu s těmito pravidly atp., oznámí příslušné ministerstvo písemně tuto skutečnost finančnímu úřadu.

(14) Žadatel je povinen neoprávněně přijatou část příspěvku vrátit do 30 dnů ode dne zjištění a současně zaplatit penále ve výši 0,05 % denně v případě, že skutečnosti uvedené v odstavci 13 zjistí sám, a ve výši 0,1 % v ostatních případech.

(15) Finanční prostředky poskytnuté v běžném roce

a)   a vrácené v běžném roce odvede žadatel na příslušný výdajový účet ministerstva, penále odvede na účet státního rozpočtu č. 4722K114 symbol X,
b)   a vrácené v následujícím roce včetně penále odvede žadatel na účet státního rozpočtu č. 4722K114 symbol X.

(16) Příspěvky poskytované na základě žádosti podle části 2.:

a)   písm. A, B a D podané podle dřívějších předpisů7) po 30. 9. 1999 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2000,
b)   písm. E a F se řídí přechodnými ustanoveními, která jsou uvedena u jednotlivých předmětů příspěvků.

(17) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu.8)

(18) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a)   jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní jméno,
b)   rodné číslo, popř. IČO,
c)   úplná adresa bydliště, popř. sídlo,
d)   předmět příspěvku,
e)   výše poskytnutého příspěvku v roce 2000.

(19) V případě, že žadatel nemůže dodržet podmínky uvedené v žádosti a stanovené v "Rozhodnutí", požádá ministerstvo o jejich změnu, kterou zdůvodní a doloží specifikací změn dokumentace dokladů.

(20) U staveb (akcí), jejichž rozpočtová hodnota je vyšší než 1 mil. Kč, je žadatel povinen předložit dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce příslušnému ministerstvu, které vydalo "Rozhodnutí", ve lhůtě 6 měsíců ode dne dokončení stavby.Dokumentace musí obsahovat:

a)   zprávu o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu na financování akce stanovených v "Rozhodnutí",
b)   kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu,
c)   zprávu z kontroly konané při jejím závěrečném vyhodnocení, provedené příslušným ministerstvem, případně finančním úřadem,
d)   formuláře informačního systému financování reprodukce investičního majetku Ministerstva financí (dále jen "ISFRIM") RA 80 až 829) o skutečnosti.

(21) Příslušné ministerstvo přezkoumá dokumentaci uvedenou v odstavci 20 a v případě, že

a)   zprávy uvedené v odstavci 20 nebudou konstatovat neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu a byly dodrženy stanovené závazné ukazatele akce, závěrečné vyhodnocení ukončí,
b)   zprávy uvedené v odstavci 20 budou konstatovat neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu nebo nebudou dodrženy závazné ukazatele, stanoví termín a postup k zabezpečení nápravy zjištěných nedostatků a závěrečné vyhodnocení ukončí po odstranění zjištěných nedostatků, případně jejich příčin. V tomto případě lze ukončit závěrečné vyhodnocení pouze se souhlasem Ministerstva financí.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a)   přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b)   umělá obnova sadbou - první,
c)   umělá obnova sadbou - opakovaná,
d)   ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),
e)   zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,
f)   hnojení a vápnění lesních porostů.

Kritéria příspěvku:

-   pásmo10) ohrožení A,
-   pásmo ohrožení B.

Sazba příspěvku:

(tabulka není v elektronické podobě)

Způsob výpočtu příspěvku:

-   výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

-   kvalita provedených prací a jejich soulad se schváleným plánem nebo osnovou a právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
-   žadatel hospodaří v souladu se schváleným plánem nebo osnovou12) a právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
-   přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
-   při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,13)
-   dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,14)
-   příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar15) a pokud žádost byla podána do 2 let po smýcení hlavního porostu,
-   příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar,
-   příspěvek se neposkytuje na veškeré podsíje a dále na umělou obnovu při výběrném způsobu hospodaření,
-   příspěvek se poskytuje na podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou,
-   za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou, a dosadby nezajištěných lesních porostů poloodrostky a odrostky,
-   u dosadby poloodrostky a odrostky musí být provedena mechanická ochrana,
-   příspěvek na oplocenku se poskytuje pouze tehdy, jestliže výška oplocení dosahuje minimálně 160 cm,
-   příspěvek na letecké vápnění lesních porostů se poskytuje na základě doporučení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "ÚKZÚZ"), který stanovuje způsob a hektarovou dávku,
-   skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek.

Žadatel:

-   vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu16) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
-   smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
-   list o původu použitých semen17), respektive sazenic18), pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,
-   doporučení ÚKZÚZ, pokud je požadován příspěvek na letecké vápnění lesních porostů,
-   stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. 6. 2000,
-   v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

-   obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:
a)   přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b)   umělá obnova sadbou - první,
c)   umělá obnova sadbou - opakovaná,
d)   zajištění lesních porostů19) v zákonné lhůtě,20)
-   výchova lesních porostů:
e)   odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou dle předpisu plánu nebo osnovy,
f)   výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

-   cena lesního pozemku21) v Kč/m2,
-   zařazení lesů do kategorie lesů ochranných22) (lesy ochranné),
-   zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení23) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích24) (lesy zvláštního určení),
-   zařazení do lesů určených pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, (lesy vojenské),
-   předání nezajištěných kultur při předání lesů nebo vrácení užívacího práva oprávněné osobě po 1. 1. 1998 (lesy restituční),
-   zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Způsob výpočtu příspěvku:

-   výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

-   kvalita provedených prací a jejich soulad se schváleným plánem nebo osnovou a právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
-   žadatel hospodaří v souladu se schváleným plánem nebo osnovou a právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
-   přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
-   při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,
-   dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,
-   příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar a pokud žádost byla podána do 2 let po smýcení hlavního porostu,
-   příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar,
-   příspěvek se neposkytuje na veškeré podsíje a dále na umělou obnovu při výběrném způsobu hospodaření,
-   příspěvek se poskytuje na podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou,
-   za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou, a dosadby nezajištěných lesních porostů poloodrostky a odrostky,
-   u dosadby poloodrostky a odrostky musí být provedena mechanická ochrana,
-   skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,
-   příspěvek na zajištění lesních porostů25) se poskytuje i na porosty, na jejichž založení žadatel čerpal dotaci ve smyslu zásad, za předpokladu, že neobdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu,26)
-   při překryvu několika kritérií použije žadatel výhodnější sazbu.

Žadatel:

-   vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
-   smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
-   list o původu použitých semen, respektive sazenic, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,
-   stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. 6. 2000,
-   v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a)   náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,
b)   náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,
c)   náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

-   velikost celkového sdruženého majetku k 1. 1. 2000,
-   velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. 1. 2000 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Způsob výpočtu příspěvku: 

výše příspěvku se stanoví součinem sazby a velikosti výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. 1. 2000, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

-   sdružení nejméně 5 vlastníků lesa,
-   minimální výměra sdruženého majetku 150 hektarů,
-   sdružení vlastníků spravuje pozemky, které tvoří funkční celek s určenou nepřerušenou hranicí,
-   sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa v daném regionu,
-   členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,
-   sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

-   člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,
-   sdružení s právní subjektivitou.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
-   smlouva o sdružení vlastníků lesa,
-   mapa se zákresem funkčního celku (souvislého zájmového území pro sdružování lesních majetků).

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 31. 3. 2000.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a)   vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
b)   vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
c)   vyklizování nebo přibližování dříví strojem na kolopásovém nebo pásovém podvozku včetně železného koně v lesním porostu,
d)   likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty v lesním porostu.

Kritéria příspěvku:

-   zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),
-   zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení),
-   zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

(tabulka není v elektronické podobě)

Způsob výpočtu příspěvku:

-   výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

-   kvalita provedených prací a jejich soulad se schváleným plánem nebo osnovou a právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
-   žadatel hospodaří v souladu se schváleným plánem nebo osnovou a právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
-   v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější.

Žadatel:

-   vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
-   smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
-   stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

E. Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa

Předmět příspěvku:

a)   výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,
b)   opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,27)
c)   výstavba a opravy retenčních vodních nádrží do velikosti vodní plochy 2 hektarů, které souvisí bezprostředně s pozemky určenými k plnění funkcí lesa a úpravou jejich vodního režimu,
d)   výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu) lesních cest nutných z hlediska ochrany půdy, vody a vodního režimu včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich,
e)   práce k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a k údržbě lesního prostředí.

Kritéria příspěvku:

-   rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek v uplynulém období,
-   akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek prostředků,
-   ostatní akce.

Výše příspěvku:

-   100 % přímých nákladů na hlavní stavební výrobu (dále jen "HSV") a pomocnou stavební výrobu (dále jen "PSV") v souladu se schváleným rozpočtem,
-   příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce s výjimkou uvedenou v přechodném ustanovení,
-   žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

-   komplexnost řešení s ohledem na podmínky v dané lokalitě,
-   hospodárné využití prostředků,
-   akce, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku,
-   lesní cesta, na jejíž opravu je příspěvek žádán, musí být hmotným investičním majetkem ve vlastnictví nebo v nájmu žadatele.

Žadatel:

-   vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy28) nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech, a to ve 2 vyhotoveních,
-   položkový rozpočet s vyčíslením přímých nákladů na HSV a PSV, s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční, a to ve 2 vyhotoveních,
-   formulář ISFRIM,
-   stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,
-   stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech,
-   smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 29. 2. 2000 - rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek,
-   akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,
-   do 31. 5. 2000 - ostatní akce.

Přechodná ustanovení:

-   žádosti z roku 1999 neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou projednány přednostně v původním pořadí, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému ministerstvu do 29. 2. 2000 platnost požadavku pro rok 2000 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 2000 včetně položkového rozpočtu a aktualizované technické zprávy, pokud došlo ke změně rozsahu prací,
-   práce provedené v měsících listopadu a prosinci 2000, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 17. 11. 2000, mohou být, do výše stanovené "Rozhodnutím", uhrazeny z prostředků roku 2001, a to za podmínky, že žadatel
a)   sdělí písemně do 17. 11. 2000 ministerstvu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 2000,
b)   předloží do 31. 1. 2001 ministerstvu vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů na provedené práce.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

-   do 17. 11. 2000.

F. Příspěvek na hrazení bystřin

Předmět příspěvku:

-   výstavba a opravy objektů hrazení bystřin.

Kritéria příspěvku:

-   akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,
-   ostatní akce.

Výše příspěvku:

-   100 % přímých nákladů na HSV a PSV v souladu se schváleným rozpočtem,
-   příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce s výjimkou uvedenou v přechodném ustanovení,
-   žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

-   hospodárné využití prostředků,
-   akce, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku.

Žadatel:

-   správce vodního toku29), který
   - vykonává právo hospodaření ve státních lesích,
   - hospodaří v obecních lesích.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech, a to ve 2 vyhotoveních,
-   položkový rozpočet přímých nákladů na akci, tj. nákladů na HSV a PSV s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční, a to ve 2 vyhotoveních,
-   formulář ISFRIM,
-   stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,
-   stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 29. 2. 2000 na akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny z důvodu nedostatku finančních prostředků,
-   do 31. 5. 2000 na ostatní akce.

Přechodná ustanovení:

-   žádosti z roku 1999 neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou projednány přednostně v původním pořadí, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému ministerstvu do 29. 2. 2000 platnost požadavku pro rok 2000 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 2000 včetně položkového rozpočtu a aktualizované technické zprávy, pokud došlo ke změně rozsahu prací,
-   práce provedené v měsících listopadu a prosinci 2000, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 17. 11. 2000, mohou být, do výše stanovené "Rozhodnutím", uhrazeny z prostředků roku 2001, a to za podmínky, že žadatel
a)   sdělí písemně do 17. 11. 2000 ministerstvu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 2000,
b)   předloží do 31. 1. 2001 ministerstvu vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů na provedené práce.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

-   do 17. 11. 2000.

G. Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře

Předmět příspěvku:

a)   vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní, dropa velkého) v lokalitách jejich přirozeného výskytu, pokud nákup nebo chov těchto jedinců nebyl předmětem příspěvku v minulém roce,
b)   oborní chov kozy bezoárové a bílého jelena.

Sazba příspěvku:

(tabulka není v elektronické podobě)

Způsob výpočtu příspěvku:

-   výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu vypuštěných jedinců u příspěvku podle písmene a) nebo součinem sazby a skutečného počtu kusů k 31. 3. běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu, určeného okresním úřadem30) u příspěvku podle písmene b).

Podmínky přiznání příspěvku:
podle písmene a)

-   zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),
-   všichni jedinci budou trvale označeni značkami a bude o nich vedena evidence o stavu,
-   vypuštění jedinců do honitby bude provedeno nejpozději do 1. 11. 2000 za účasti zástupce územního odboru Ministerstva zemědělství a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

podle písmene b)

-   žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření a lovu31) na rok 2000 schváleného příslušným orgánem státní správy myslivosti,
-   vedení evidence chovných jedinců.

Žadatel:

-   uživatel honitby.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   formulář ISFRIM,
-   rozhodnutí o výjimce32) [u příspěvku podle písmene a)],
-   koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok [u příspěvků podle písmene a)],
-   koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření a lovu [u příspěvku podle písmene b)].

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 30. 6. 2000.

Termín předložení dokladu o splnění předmětu příspěvku podle písmene a):

-   do 17. 11. 2000.

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

Předmět příspěvku:

-   zpracování plánu v digitální formě.

Kritéria příspěvku:

-   rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

(tabulka není v elektronické podobě)

Způsob výpočtu příspěvku:

-   výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, na kterou bude plán zpracován.

Podmínky přiznání příspěvku:

-   platnost stávajícího plánu končí v roce 2000, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2000 alespoň jednoho z nich,
-   doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let.

Další podmínky pro pon echání vyplaceného příspěvku:

-   předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat,
-   soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství (dále jen "IS LH") v platném znění,
-   předání vyplněného "Průvodního listu k LHP" podle vzoru v části 3. podacímu místu (část 1. odstavec 6) do 9 měsíců po skončení platnosti původního plánu,
-   pokud upřesněná výměra lesa žadatele v "Průvodním listu k LHP" je nižší než výměra uvedená v žádosti, vrátí žadatel příslušnou část příspěvku a případné penále se nevyměřuje.

Žadatel:

-   vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
-   formulář ISFRIM.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 31. 5. 2000, ve zdůvodněných případech (např.: vrácení užívacího práva, fyzické předání lesů po 31. 5. 2000), do 1. 11. 2000.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a)   práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,
b)   zakládání a provoz semenných sadů,
c)   mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci).

Výše příspěvku:

-   100 % přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,
-   žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

-   hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

-   vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
-   kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,
-   u kalamit stanovisko Lesní ochranné služby,
-   u uznaných semenných sadů uznávací list semenného sadu, u semenných sadů dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů doložit odborný posudek pověřené právnické osoby,
-   formulář ISFRIM,
-   stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 31. 5. 2000,
-   na kalamity do 1. 11. 2000.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací za účelem poskytnutí příspěvku:

-   do 30. 11. 2000.

J. Příspěvek na programy spolufinancované s fond y EU

Předmět příspěvku:

-   programy EU související s lesním hospodářstvím.

Výše příspěvku:

-   procento přímých nákladů v souladu s projektem.

Podmínky přiznání příspěvku:

-   hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

-   předkladatel programu.

Obsah žádosti:

-   projekt schválený EU,
-   formulář ISFRIM,
-   žádost obsahující základní identifikační údaje.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 30. 6. 2000.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným projektem za účelem poskytnutí příspěvku:

-   do 17. 11. 2000.

3. Vzory žádostí

(vzory nejsou v elektronické podobě)


1)   § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
2)   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišování obrany České republiky.
4)   § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
5)   § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.
6)   § 10 až 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
7)   Příloha č. 9 k zákonu č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999.
8)   § 22 zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
9)   Finanční zpravodaj č. 12/1998 Zásady pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku, ve znění pozdějších předpisů.
10)   Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
11)   Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
12)   § 25 zákona č. 289/1995 Sb.
13)   Vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
14)   Příloha č. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
15)   Příloha č. 8 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
16)   § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
17)   Příloha č. 9 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
18)   Příloha č. 10 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
19)   § 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
20)   § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
21)   Příloha č. 18 vyhlášky č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
22)   § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
23)   § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
24)   Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
25)   Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu Ministerstvem zemědělství (pro roky 1994 - 1997 včetně).
26)   § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
27)   Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky.
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.
28)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
29)   Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
30)   § 13 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31)   § 24 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
32)   § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1997 Sb.