SBÍRKA ZÁKONŮ částka 10
rozeslána dne 22.2.2000
  

27

ZÁKON

ze dne 18. ledna 2000,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 363/1999 Sb., se mění takto:

1. § 41 se zrušuje.

2. V příloze č. 2 ve skupině 214: Ostatní - ve sloupci 1 se text "Provádění dražeb mimo soudní výkon rozhodnutí" nahrazuje textem "Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách".
Ve sloupci 2 se číslice "5" nahrazuje číslicí "3".
Ve sloupci 3 se text "Zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci, ve znění zákona č. 513/1991 Sb." nahrazuje textem "Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".

3. V příloze č. 3 ve skupině 314: Ostatní - ve sloupci 1 se doplňuje nový obor "Provádění veřejných dražeb".
Ve sloupci 2 se doplňují slova "vysokoškolské vzdělání, 1 rok praxe v dražební nebo realitní činnosti nebo středoškolské vzdělání a 5 let praxe v dražební nebo realitní činnosti".
Ve sloupci 3 se doplňují slova "stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj".
Ve sloupci 4 se doplňují slova "Ministerstvo pro místní rozvoj".Ve sloupci 5 se doplňují slova "§ 6 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Čl. II

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se v úvodní části věty za slova "správce daně" vkládají slova " , osoby oprávněné provádět veřejné dražby podle zvláštního právního předpisu,5a)".
Poznámka pod čarou č. 5a) zní:


"5a)  Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".

2. V § 9 odst. 1 písm. a) se za slova "předběžného opatření10)" vkládají slova " , na základě oznámení o uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné5a)".

3. V § 10 se za slova "správce daně" vkládají slova " , osoby oprávněné provádět veřejné dražby".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Čl. III

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb., se mění takto:

1. § 14 včetně poznámky pod čarou č. 5b) zní:

"(1) Privatizaci majetku uskutečňuje Fond prodejem na základě smlouvy uzavřené s kupujícím nebo veřejnou dražbou; při veřejné dražbě se postupuje podle zvláštního právního předpisu.5b) Výběr dražebníka provádí Fond.

(2) Při vkladu privatizovaného majetku do základního jmění obchodní společnosti postupuje Fond v souladu se zvláštními předpisy5) a s odchylkami stanovenými tímto zákonem.


5b)   Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".

2. V § 19 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Je-li majetek privatizován veřejnou dražbou, platí pro předání a převzetí věcí zahrnutých do privatizovaného majetku, jakož i pro přechod pohledávek a závazků souvisejících s privatizovaným majetkem zvláštní právní předpis.5b)".

3. V § 20 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Nestanoví-li zvláštní právní předpis5b) jinak nebo nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je nabyvatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu za věci zahrnuté do zápisu o převzetí, pokud mají vady nebo mu nebyly vydány.

(3) Nestanoví-li zvláštní právní předpis5b) jinak, může nabyvatel uplatnit nárok na slevu ohledně závazků, jež na něho přešly a nebyly zachyceny v účetnictví.".

4. § 47b zní:

"§ 47b

(1) Při likvidaci organizací uvedených v § 1 zpeněží likvidátor majetek veřejnou dražbou.5b) Jiným způsobem může likvidátor postupovat jenom se souhlasem ministerstva.

(2) Výběr dražebníka provádí likvidátor.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Čl. IV

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb. a zákona č. 95/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkursu, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě,".

2. V § 10 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)  v případě vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo ve veřejné dražbě je základem daně cena dosažená vydražením. Daň se nevyměří, je-li navrhovatelem dobrovolné dražby osoba osvobozená od daně z převodu nemovitostí.".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví

Čl. V

V § 11 odst. 3 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"d)  osobám, které jsou podle zvláštního právního předpisu oprávněny nahlížet do písemností.1a)

1a)   Například zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".

ČÁST ŠESTÁ
Změna občanského zákoníku

Čl. VI

V § 151 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb. a zákona č. 159/1999 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Zástavní věřitel je oprávněn za podmínek upravených zákonem o veřejných dražbách při výkonu svého zástavního práva ve veřejné dražbě zpeněžit zastavenou nemovitost nebo jinou zástavu, jestliže na tento zamýšlený výkon zástavního práva písemně upozorní zástavce a dlužníka; od doručení tohoto písemného upozornění nesmí zástavce s předmětem zástavy nakládat.".

ČÁST SEDMÁ
Změna obchodního zákoníku

Čl. VII

V § 299 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 165/1998 Sb., odstavec 2 zní:

"(2) Zástavní věřitel může při výkonu svého zástavního práva zpeněžit ve veřejné dražbě zastavenou nemovitost nebo jinou zástavu, jestliže na tento zamýšlený výkon zástavního práva včas písemně upozorní zástavce a dlužníka, to vše za podmínek upravených zákonem o veřejných dražbách. Od doručení tohoto písemného upozornění nesmí zástavce s předmětem zástavy nakládat. Stanoví-li to smlouva, může zástavní věřitel jiným vhodným způsobem zástavu prodat.".

ČÁST OSMÁ
Změna občanského soudního řádu

Čl. VIII

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 165/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se na konci doplňuje nová věta, která zní: "Okresní soudy jsou k řízení v prvním stupni příslušné vždy ve sporech ohledně veřejných dražeb podle zákona o veřejných dražbách.".

2. V § 75 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) O návrhu na předběžné opatření podle zákona o veřejných dražbách musí být rozhodnuto v případě nemovitostí nejpozději do 30 dnů a v ostatních případech do 7 dnů poté, co byl podán.".

3. V § 88 se doplňuje písmeno o), které zní:

"o)  v jehož obvodu bylo v době podání návrhu na provedení dražby sídlo nebo bydliště navrhovatele ve věcech veřejných dražeb podle zákona o veřejných dražbách.".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Čl. IX

V § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb. a zákona č. 225/1999 Sb., se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 5, který včetně poznámky pod čarou č. 26j) zní:

"5.  na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba,26j) a to na základě výsledků této dražby.

26j)  Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání

Čl. X

V § 27 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 12/1998 Sb., odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"(1) Podstatu lze zpeněžit veřejnou dražbou věcí a jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot nebo jejich prodejem mimo dražbu. Veřejnou dražbu věcí a jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot včetně podniku provede dražebník na návrh správce. Přitom se postupuje podle zvláštního předpisu.4a)


4a)  Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".

ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon o veřejných dražbách.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.