SBÍRKA ZÁKONŮ částka 8
rozeslána dne 21.2.2000
  

22

ZÁKON

ze dne 12. ledna 2000,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ

Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I

Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb. a zákona č. 129/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "a lihovin" zrušují.

2. V § 2 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"d)  dovozem vybraných výrobků vstup vybraných výrobků do tuzemska,

2)   § 238 až 252 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.".

3. V § 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

"k)  číselným kódem nomenklatury celního sazebníku (dále jen "kód sazebníku") se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků podle zvláštního právního předpisu.8a)

8a)   Nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).".

4. V § 3 odst. 3 první věta zní: "Plátci jsou též právnické nebo fyzické osoby, které skladují nebo vyskladňují vybrané výrobky s výjimkou lihu, cigaret, vína za podmínek stanovených v § 34 odst. 1, piva a vína za podmínek stanovených v § 10 odst. 8, pokud neprokáží, že se jedná o výrobky zdaněné nebo pokud neprokáží způsob nabytí vybraných výrobků oprávněně bez daně.".

5. V § 5 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  při dovozu vybraných výrobků, s výjimkou dovozu cigaret, dnem vzniku celního dluhu;9) nebo dnem propuštění českých vybraných výrobků, které byly umístěny ve svobodném celním pásmu nebo ve svobodném celním skladu, zpět do tuzemska.".

6. V § 5 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámek pod čarou č. 9d), 9e) a 9f) zní:

"j) dnem přechodu vlastnického práva k nezdaněnému lihu, který tvoří obchodní majetek,9d) při prodeji podniku9e) nebo jeho vložení jako vkladu do obchodní společnosti nebo družstva;9f) ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), § 9 a 29 zůstávají nedotčena.

9d)   § 6 zákona č. 513/1991 Sb.
9e)   § 476 zákona č. 513/1991 Sb.
9f)   § 59 a 223 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 600/1991 Sb. a zákona č. 142/1997 Sb.".

7. V § 6 odst. 1 se slovo "měrných" nahrazuje slovem "měřicích".

8. V § 6 odst. 2 se slovo "měrné" nahrazuje slovem "měřicí".

9. V § 9 první větě se za slovo "výrobce" vkládá čárka a na konci věty se doplňují slova " , nebo u původního vlastníka před přechodem vlastnického práva k nezdaněnému lihu tvořícímu obchodní majetek, při prodeji podniku či jeho vkladu do obchodní společnosti nebo družstva".

10. V § 10 odst. 1 ve větě první se za slova "po dni vzniku daňové povinnosti u vybraných výrobků" vkládají slova "nebo po dni vyskladnění vybraných výrobků osvobozených od daně".

11. V § 10 odst. 1 písm. c) se slovo "měrných" nahrazuje slovem "měřicích".

12. V § 10 odst. 3 se slova "§ 5 odst. 1 písm. e)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1 písm. i)".

13. V § 10 odstavec 4 zní:

"(4) V případech podle § 26 písm. a) až c) a při vyskladnění vybraných výrobků osvobozených od daně podle § 29 odst. 1 písm. c) a f) a podle § 29 odst. 2 se daňový doklad nevystavuje.".

14. V § 10 odstavec 6 zní:

"(6) Při dovozu vybraných výrobků plní funkci daňového dokladu rozhodnutí celního orgánu o propuštění vybraných výrobků do volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, vydané na tiskopisu písemného celního prohlášení,16a) nebo jiné rozhodnutí celního orgánu o vyměření daně. Při vývozu vybraných výrobků plní funkci daňového dokladu, prokazujícího nárok na vrácení daně podle § 12 odst. 1 písm. a) a e), rozhodnutí celního orgánu o propuštění vybraných výrobků do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku, vydané na tiskopisu písemného celního prohlášení.".

15. V § 10 odst. 8 první věta včetně poznámky pod čarou č. 17d) zní: "Daňový doklad se nevystavuje při použití lihovin a ostatních alkoholických nápojů,17d) piva (§ 31) a vína (§ 35) pro přímou spotřebu v prostorách, kde jsou tyto vybrané výrobky uskladněny, nebo při fyzickém vydání těchto vybraných výrobků z uvedených prostor v množství nepřesahujícím 5 litrů pro jednu osobu za jeden kalendářní den u lihovin a ostatních alkoholických nápojů celkem a vybraných výrobků uvedených v § 35 a 20 litrů pro jednu osobu za jeden kalendářní den u vybraných výrobků uvedených v § 31.


17d)   § 16 písm. b) a c) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí.".

16. V § 12 odst. 1 písm. a) se za slova "o propuštění" vkládá slovo "zdaněných", za slovy "podnikatelské činnosti8)" se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "toto ustanovení neplatí pro vybrané výrobky, na které se podle § 8 odst. 3 pohlíží jako na výrobky pořízené za ceny bez daně,".

17. V § 12 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  převzetí na sklad plátce zdaněných vybraných výrobků, s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně z lihu a lihovin, vstupujících jako materiál do vyráběných vybraných výrobků,".

18. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova "nepřevzatých kupujícím a vrácených zpět plátci nebo vrácených komisionářem,8a)" nahrazují slovy "vrácených zpět plátci subjekty, pro které byly tyto vybrané výrobky vyskladněny podle § 2 písm. h) bodu 1,".

19. V § 12 odst. 1 písm. h) se slova "podle § 19 odst. 6" nahrazují slovy "podle § 19 odst. 2 písm. f)".

20. V § 12 odst. 1 písm. i) se slova "podle § 19 odst. 6" nahrazují slovy "podle § 19 odst. 2 písm. g)".

21. V § 12a odst. 1 písm. a) se za slova "konzulární úřad" vkládají slova "s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen "konzulární úřad"),".

22. V § 12a odst. 1 se na konci písmene d) doplňují slova "a státní příslušník cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který nemá v tuzemsku trvalý pobyt,".

23. V § 12a odst. 4 písm. c) se slovo "měrných" nahrazuje slovem "měřicích".

24. V § 12a odst. 5 se za slova "Daňové přiznání se podává" vkládají slova "pouze jednou za zdaňovací období, a to".

25. V § 12a odstavec 7 zní:

"(7) Osobě požívající výsad a imunit se vrátí daň do 30 dnů ode dne následujícího po jejím vyměření. Je-li podané daňové přiznání neúplné nebo vzniknou-li pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti daňového přiznání, správce daně vyzve osobu požívající výsad a imunit, aby je ve lhůtě, kterou správce daně stanoví, odstranila. Správce daně daň nevrátí, dokud nebudou odstraněny vady a pochybnosti týkající se podaného daňového přiznání vytýkané správcem daně.".

26. V § 12a odstavec 8 zní:

"(8) Pokud cizí stát českým diplomatickým misím, konzulárním úřadům a českým státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů akreditovaných v cizím státě, nepřiznává nárok na vrácení zaplacené daně v rozsahu, který podle odstavce 2 přiznává Česká republika, vzniká nárok na vrácení zaplacené daně diplomatickým misím a konzulárním úřadům cizího státu a jeho státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů, pouze v rozsahu, v jakém je vracena daň českým osobám v tomto cizím státě. Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí splnění principu vzájemnosti a jeho věcný a osobní rozsah ve vyplněném daňovém přiznání. Princip vzájemnosti se nevztahuje na osoby požívající výsad a imunit, uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a e) včetně jejich rodinných příslušníků, kterým je vracena daň podle odstavce 2.".

27. V § 12b odst. 1 se slova "fyzické osobě při přestupu státních hranic České republiky," nahrazují slovy "fyzickým osobám".

28. V § 12b odst. 2 na konci písmene b) se doplňuje slovo "žadatele".

29. V § 12b odst. 2 písm. d) se slovo "uvedení" nahrazuje slovem "označení".

30. V § 12b odst. 2 písm. e) se slova "na silničních přechodech a" zrušují.

31. V § 12b odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a)  žadatel je registrován jako plátce daně,".

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

32. V § 12b odst. 3 písm. b) se slova "na silničních celních přechodech a" zrušují.

33. V § 12b odst. 3 písm. b) se slova "s udáním podmínek o kontrole výstupu vybraných výrobků do zahraničí" zrušují.

34. V § 12b odstavec 4 zní:

"(4) Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně v prodejnách DUTY/TAX FREE, který byl Ministerstvem financí povolen, se uskutečňuje pouze osobám, které přestupují státní hranici a předloží platné letenky s cílovou stanicí v zahraničí a palubní vstupenky; prodej se uskutečňuje v množství přiměřeném pro jejich osobní spotřebu. Držitel povolení je povinen zajistit, aby při tomto prodeji bylo na prodejním dokladu vyznačeno číslo letu, druh vybraných výrobků včetně ceny a na palubní vstupence otisk razítka, ze kterého je zřejmé, že prodej byl uskutečněn v prodejně DUTY/TAX FREE.".

35. V § 12b odst. 5 se slova "prodávaných za ceny bez daně" nahrazují slovy " , které mohou být prodávány za ceny bez daně".

36. V § 12b odst. 6 písmeno b) zní:

"b)  v případě, že právnická nebo fyzická osoba nedodržuje podmínky stanovené tímto zákonem a podmínky uvedené v povolení, nebo".

37. V § 12 odst. 6 se za písmeno b) doplňuje písmeno c), které zní:

"c)  dojde-li ke změně podmínek, za nichž bylo povolení uděleno.".

38. V § 12b odst. 7 poslední věta zní: "Jestliže jsou vybrané výrobky nakoupené v prodejně DUTY/TAX FREE dováženy zpět do tuzemska, podléhají dani při dovozu, pokud se na ně nevztahuje osvobození od daně.".

39. V § 12c odst. 1 se slova "topný olej lehký a velmi lehký, směsi paliv a maziv, ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny nebo upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných), získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy" nahrazují slovy "uhlovodíková paliva a maziva uvedená v § 19 odst. 1 písm. e) a v § 19 odst. 2 písm. a), d) a e)" a za slova "(dále jen "topné oleje")" se vkládají slova " , která jsou barvena a značkována podle zvláštního právního předpisu,18b)".Poznámka pod čarou č. 18b) zní:


"18b)  § 2 zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. (úplné znění č. 214/1996 Sb. ).".

40. V § 12c odst. 2 se v úvodní větě za slova "Na dokladu o nákupu" vkládají slova " , který je na požádání prodávající povinen vystavit nejpozději následující pracovní den po dni vyžádání,".

41. V § 12c odstavec 5 zní:

"(5) Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 uplatní poplatníci v daňovém přiznání podaném u finančního orgánu3) na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Nárok se uplatní za zdaňovací období, ve kterém vznikl. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Nárok lze uplatnit nejpozději do 6 měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Daňové přiznání předkládají poplatníci nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se poplatníkovi bez žádosti do 30 dnů ode dne následujícího po jeho vzniku.".

42. V § 12c odst. 6 se slova "neprodleně předložit správci daně dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká" nahrazují slovy "předložit správci daně dodatečné daňové přiznání podle zvláštního právního předpisu18a)".

43. Za § 12d se vkládá nový § 12e, který včetně poznámky pod čarou č. 18c) zní:

"§ 12e

(1) V rozsahu, v jakém vojenský a civilní personál vysílajícího státu18c) nakoupí vybrané výrobky podle § 19 odst. 1 písm. a), c) a g) a podle § 19 odst. 2 písm. c) pro služební vozidla, letadla a lodě na území České republiky, vzniká ozbrojeným silám vysílajícího státu nárok na vrácení daně, jestliže tak stanoví mezinárodní smlouva, s níž Parlament vyslovil souhlas, která je vyhlášena a jíž je Česká republika vázána.

(2) Vojenské orgány ozbrojených sil18c) vysílajícího státu uplatní nárok na vrácení daně podle odstavce 1 za vojenský a civilní personál vysílajícího státu prostřednictvím Ministerstva obrany České republiky u Finančního úřadu pro Prahu 1, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí České republiky. Vojenské orgány ozbrojených sil vysílajícího státu mají pro tento účel postavení poplatníka daně bez povinnosti se registrovat jako daňový subjekt. Žádost o vrácení daně musí být doložena dokladem o nákupu, který je vystaven plátcem daně z přidané hodnoty.

(3) Finanční úřad pro Prahu 1 daň vrátí prostřednictvím Ministerstva obrany České republiky do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Nárok na vrácení daně zaniká, není-li uplatněn u Finančního úřadu pro Prahu 1 nejpozději posledního dne šestého kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém se nákup podle odstavce 1 uskutečnil.

(4) Pro odstranění vad žádosti o vrácení daně a pochybností o její správnosti platí obdobně ustanovení tohoto zákona o vadách a pochybnostech týkající se daňového přiznání (§ 12a odst. 7). Finanční úřad pro Prahu 1 daň nevrátí, pokud nebudou odstraněny vady a pochybnosti týkající se žádosti; lhůty stanovené Finančním úřadem pro Prahu 1 k odstranění vad a pochybností se nezapočítávají do běhu lhůt podle odstavce 3.

(5) Z vybraných výrobků, u kterých byl uplatněn nárok na vrácení daně a které byly zapůjčeny, zastaveny nebo postoupeny za úplatu nebo bezúplatně, je vojenský orgán, který nárok na vrácení daně uplatnil, povinen odvést daň prostřednictvím Ministerstva obrany České republiky Finančnímu úřadu pro Prahu 1 ve výši daně na tyto výrobky připadající, a to ve lhůtě do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tato skutečnost nastala.


18c)   Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.".

44. Za § 12e se vkládají nové § 12f a 12g, které včetně poznámek pod čarou č. 18d), 18e), 18f), 18g) a 18h) znějí:

"§ 12f

(1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám,8) provozujícím zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa,18d) které nakoupily výrobky uvedené v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) za cenu obsahující daň a prokazatelně je použily pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa.

(2) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely tohoto zákona rozumí rostlinná výroba, včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo pronajatých.

(3) Nárok na vrácení daně je ve výši 60 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) ve výši platné v den jejich vyskladnění od plátce daně, maximálně však do výše odpovídající spotřebě podle normativů stanovených právním předpisem. Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel postavení daňových poplatníků bez povinnosti se registrovat.

(4) Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje dokladem o nákupu výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c), evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků, dokladem o výměře zemědělských a lesních pozemků, na nichž hospodaří na základě vlastnického práva,18e) písemné nájemní smlouvy18f) nebo jiného právního důvodu,18f) a jde-li o fyzickou osobu, dokladem o zapsání do evidence podle zvláštního právního předpisu,18g) případně výpisem z obchodního rejstříku,18h) jde-li o právnickou osobu.

(5) Skutečnosti podle odstavce 4 s výjimkou dokladů o nákupu a s výjimkou evidence o skutečné spotřebě výrobků podle § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) prokazuje poplatník při prvém uplatnění nároku na vrácení daně. Dojde-li

a)   ke změně nebo výmazu skutečností týkajících se poplatníků podle odstavce 1 v obchodním rejstříku nebo v evidenci podle zvláštního právního předpisu,18g) nebo
b)   ke změně v obhospodařování celkové výměry zemědělských pozemků,

předloží poplatník v daňovém přiznání za příslušné daňové období doklad o této změně, popř. výmazu.

(6) Na dokladu o nákupu, který je povinen vydat prodávající, musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)   obchodní jméno, název, není-li obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo17) prodávajícího, je-li prodávající právnickou osobou, jméno a příjmení, popř. obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo prodávajícího, je-li prodávající fyzickou osobou,
b)   obchodní jméno, název, není-li obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího, je-li kupující právnickou osobou, jméno a příjmení, popř. obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo kupujícího, je-li kupující fyzickou osobou,
c)   množství výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) v objemových jednotkách,
d)   sazba spotřební daně platná v den vyskladnění výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) plátcem daně,
e)   výše celkové ceny výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) včetně spotřební daně,
f)   výše spotřební daně celkem,
g)   datum vystavení dokladu o nákupu,
h)   číslo dokladu o nákupu,
i)   podpis prodávajícího.

(7) Správnost dokladů podle odstavců 4 a 5 kontroluje správce daně.

(8) Nárok na vrácení daně mohou uplatnit poplatníci podle odstavce 1 v daňovém přiznání podaném u finančního orgánu3) na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Nárok se uplatní za zdaňovací období, ve kterém vznikl. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Nárok lze uplatnit nejpozději do 6 měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Daňové přiznání předkládají poplatníci nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy nárok na vrácení daně vznikl. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se poplatníkovi bez žádosti do 30 dnů ode dne následujícího po jeho vzniku.

(9) Pokud poplatníci podle odstavce 1 zjistí, že daňové přiznání, které předložili podle odstavce 8, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek snížení nároku na vrácení daně, jsou povinni předložit správci daně dodatečné daňové přiznání podle zvláštního právního předpisu.18a)

(10) Pokud poplatníci podle odstavce 1 zjistí, že daňové přiznání, které předložili podle odstavce 8, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek zvýšení nároku na vrácení daně, mohou předložit správci daně nejpozději do 6 měsíců od posledního dne lhůty pro předložení daňového přiznání dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

(11) Dodatečné daňové přiznání musí být jako dodatečné výrazně označeno. V dodatečném daňovém přiznání se uvedou pouze rozdíly proti daňovému přiznání původně podanému.§ 12g

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví vyhláškou způsob výpočtu nároku na vrácení daně z výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence podle § 12f odst. 4 a normativy spotřeby výrobků uvedené v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa, podle § 12f odst. 3.


18d)   § 2 písm. h) a k) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
18e)   Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění zákona č. 289/1996 Sb.
18f)   Například občanský zákoník, § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., § 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 19 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
18g)   § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb.
18h)   § 27, 28 a 28a zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 142/1996 Sb.".

45. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Daňové přiznání se předkládá za každý druh daně na samostatném formuláři.".

46. V § 13 odst. 3 se slova "písemné celní prohlášení.16)" nahrazují slovy "rozhodnutí o propuštění vybraných výrobků do příslušného režimu vydané na tiskopisu písemného celního prohlášení,16a) nebo jiné rozhodnutí celního orgánu o vyměření daně.".

47. V § 14 odst. 3 se slova "bezprostředně předcházející zdaňovací období" nahrazují slovy "zdaňovací období, které bezprostředně předchází nejbližšímu uplynulému zdaňovacímu období".

48. V § 14 odst. 4 se slova "55. dne" nahrazují slovy "25. dne".

49. V § 14 odst. 4 se číslovka "7 000 000" nahrazuje číslovkou "10 000 000".

50. V § 14 odst. 5 se číslovka "7 000 000" nahrazuje číslovkou "10 000 000".

51. V § 14 odst. 7 se slova "26. dnem měsíce" nahrazují slovy "56. dnem od začátku měsíce" a slova "25. dnem měsíce" se nahrazují slovy "55. dnem od začátku měsíce".

52. V § 14 odst. 8 se číslovky "25" nahrazují číslovkami "55".

53. § 18 zní:

"§ 18
Plátci daně

(1) Plátci jsou také právnické osoby, které nakoupí uhlovodíková paliva a maziva (dále jen "paliva a maziva") od výrobce nebo dovozce do státních hmotných rezerv.20a)

(2) Plátci jsou také všechny právnické a fyzické osoby, které získají výrobky uvedené v § 19 odst. 1 nebo 2 bez daně nebo se sazbou daně nula a

a)   použijí je pro pohon motorů nebo je pro tento účel prodají,
b)   použijí je pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) nebo je pro tento účel prodají, nebo
c)   použijí je pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla nebo je pro tento účel prodají.

(3) Plátci jsou také všechny právnické a fyzické osoby, které získají výrobky uvedené v § 19 odst. 2 písm. b) používané pro pohon dvoutaktních motorů bez daně a použijí je pro pohon jiných motorů nebo je pro pohon jiných motorů prodají.".

54. § 19 zní:

"§ 19
Předmět daně

(1) Předmětem daně jsou tato paliva a maziva:

a)   motorové benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy sazebníku 2710 00 26 až 2710 00 37,
b)   technické benziny uvedené pod kódy sazebníku 2710 00 11 až 2710 00 25 a 2710 00 39,
c)   střední a těžké plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle odstavce 2 písm. c) uvedené pod kódy sazebníku 2710 00 59, 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68,
d)   petroleje uvedené pod kódy sazebníku 2710 00 41, 2710 00 45, 2710 00 51 a 2710 00 55,
e)   střední a těžké plynové oleje, u nichž se při 350 C předestiluje minimálně 85 % objemových, a těžké topné oleje destilující při 350 C v rozmezí 20 % až 85 % objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla uvedené pod kódy sazebníku 2710 00 59, 2710 00 66, 2710 00 67, 2710 00 68, 2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77 a 2710 00 78,
f)   těžké topné oleje, tj. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedenými pod písmeny c) až e) s viskozitou větší než 10 x 10-6 m2 s-1 při 100 C°, popřípadě větší než 90 x 10-6 m2 s-1 při 50 C°, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla uvedené pod kódy sazebníku 2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77 a 2710 00 78,
g)   mazací a ostatní oleje a automobilová plastická maziva uvedené pod kódy sazebníku 2710 00 81 až 2710 00 97,
h)   zkapalněné plyny určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů uvedené pod kódy sazebníku 2711 11 00, 2711 12 19, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00 a 2711 19 00,
i)   zkapalněné plyny jiné než v písmenu h) uvedené pod kódy sazebníku 2711 11 00, 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00 a 2711 19 00,
j)   stlačené plyny určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů uvedené pod kódy sazebníku 2711 21 00 a 2711 29 00,
k)   stlačené plyny jiné než v písmenu j) uvedené pod kódy sazebníku 2711 21 00 a 2711 29 00.

(2) Předmětem daně jsou také

a)   jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v odstavcích 1 a 2, s výjimkou směsí obsahujících benzin a směsí vzniklých podle odstavců 5 a 6,
b)   směsi paliv a maziv obsahující benzin nebo směsi benzinů s palivy a mazivy uvedenými v odstavci 1 či s látkami, které v odstavci 1 nejsou uvedeny, s výjimkou směsí vzniklých podle písmen f) a g), směsí vzniklých podle odstavců 5 a 6 a směsí používaných pro pohon dvoutaktních motorů, nejde-li o směs obsahující technický benzin,
c)   směsi paliv a maziv uvedených v odstavci 1 písm. c), d) a e) určené jako palivo pro vznětové motory s metylestery řepkového oleje, přičemž podíl metylesteru řepkového oleje musí činit buď více než 30 % hmotnostních nebo nejvíce 5 % hmotnostních všech látek ve směsi obsažených,
d)   směsi paliv a maziv uvedených v odstavci 1 s látkami v odstavcích 1 a 2 neuvedenými určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, s výjimkou směsí obsahujících benzin a směsí vzniklých podle odstavce 6,
e)   směsi vyrobené z látky neuvedené v odstavci 1 a z metylesterů kyselin obsažených v různých tucích a olejích uvedených v kapitole 15 celního sazebníku, které jsou účelem použití rovnocenné palivu a mazivu uvedenému v odstavci 1,
f)   směsi benzinu s lihem, které obsahují nejméně 95 % benzinu a nejvýše 5 % lihu,
g)   směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem, které obsahují nejméně 85 % benzinu a nejvýše 15 % etyl-terciál-butyl-éteru.

(3) Dani podléhají také paliva a maziva obsažená ve směsi s jinými látkami, a to pouze jejich podílem v této směsi, s výjimkou již dříve zdaněných paliv a maziv, pokud tento podíl přesahuje 15 % objemu všech látek ve směsi obsažených a pokud se nejedná o směs podle odstavce 2 písm. d).

(4) Předmětem daně jsou také výrobky určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.

(5) Za výrobu benzinu se nepovažuje smíchání dvou či více druhů benzinů, pokud tyto benziny mají stejnou sazbu daně.

(6) Za výrobu paliv a maziv uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) se nepovažuje přidání jedné nebo více přísad nebo plniv do kapalného paliva a maziva pro vznětové nebo zážehové motory (aditivace), pokud celková hmotnost přísad nepřekročí 0,2 % celkové hmotnosti tohoto paliva a maziva.".

55. § 20 zní:

"§ 20
Vznik daňové povinnosti

Daňová povinnost vzniká také

a)   dnem vyskladnění nezdaněných paliv a maziv plátci uvedenými v § 18 odst. 1 pro jiné subjekty,
b)   dnem použití
1.  výrobků uvedených v § 18 odst. 2 písm. a), které nebyly zdaněny nebo u nichž byla uplatněna nulová sazba daně, pro pohon motorů nebo dnem jejich prodeje pro tento účel,
2.  výrobků uvedených v § 18 odst. 2 písm. b), které nebyly zdaněny, pro výrobu směsí uvedených v § 19 odst. 2 písm. c) nebo dnem jejich prodeje pro tento účel,
3.  výrobků uvedených v § 18 odst. 2 písm. c), které nebyly zdaněny nebo u nichž byla uplatněna nulová sazba daně, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla nebo dnem jejich prodeje pro tento účel,
c)   dnem použití nebo prodeje výrobků uvedených v § 18 odst. 3 pro pohon jiných než dvoutaktních motorů.".

56. § 22 zní:

"§ 22
Sazby daně

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Kód
sazebníku
Text Sazba
daně

2710 00   motorové benziny a letecké
   pohonné hmoty benzinového
   typu podle § 19 odst. 1
   písm. a)   10 840 Kč/1000 l
   technické benziny
   podle § 19 odst. 1 písm. b)   0 Kč/1000 l
   střední a těžké plynové oleje
   podle § 19 odst. 1 písm. c)   8 150 Kč/1000 l
   petroleje včetně leteckých
   podle § 19 odst. 1 písm. d)   8 150 Kč/1000 l
   střední, těžké plynové
   a těžké topné oleje
   podle § 19 odst. 1 písm. e)   8 150 Kč/1000 l
   těžké topné oleje podle § 19
   odst. 1 písm. f)   0 Kč/t
   mazací a ostatní oleje a
   automobilová plastická maziva
   podle § 19 odst. 1 písm. g)   0 Kč/1000 l
2711   zkapalněné plyny
   podle § 19 odst. 1 písm. h)   2 850 Kč/t
   zkapalněné plyny
   podle § 19 odst. 1 písm. i)   0 Kč/t
   stlačené plyny
   podle § 19 odst. 1 písm. j)   0 Kč/m3
   stlačené plyny
   podle § 19 odst. 1 písm. k)   0 Kč/m3.

(2) Směsi paliv a maziv uvedené v § 19 odst. 2 písm. a), d) a e) se zdaňují stejnou sazbou jako palivo a mazivo uvedené v odstavci 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.

(3) Směsi paliv a maziv uvedené v § 19 odst. 2 písm. b) se zdaňují sazbou 10 840 Kč/1000 l.

(4) Směsi paliv a maziv uvedené v § 19 odst. 2 písm. c) se zdaňují sazbou 8 150 Kč/1000 l.

(5) Výrobky uvedené v § 19 odst. 4 se zdaňují stejnou sazbou jako palivo a mazivo, pro které jsou určeny.

(6) Směsi benzinu uvedené v § 19 odst. 2 písm. f) a g) se zdaňují sazbou 10 840 Kč/1000 l.".

57. V § 23 odstavec 1 zní:

"(1) Od daně jsou osvobozena také paliva a maziva používaná jako pohonná hmota pro vnitrostátní a mezinárodní obchodní leteckou dopravu a letecké práce.".

58. V § 23 odst. 2 se slova "je osvobozena také motorová nafta" nahrazují slovy "jsou osvobozena také paliva a maziva uvedená v § 19 odst. 1 písm. c)".

59. V § 23 odst. 4 se slovo "dovozce" nahrazuje slovem "dovezená", na konci odstavce se doplňují slova "a paliva a maziva vyskladněná zpět výrobci nebo dovozci v rámci obměny státních hmotných rezerv".

60. Název hlavy II zní:

"DAŇ Z LIHU".

61. V § 24 písm. b) se slova "výrobě a oběhu lihu" nahrazují slovy "výrobě nebo oběhu lihu".

62. V § 24 písmeno d) zní:

"d)  právnické a fyzické osoby, které skladují nebo vyskladňují líh podle § 25 odst. 2 a 3, s výjimkou lihu osvobozeného od daně podle § 29 odst. 1 písm. c) a f), pokud neprokáží, že se jedná o líh zdaněný, nebo pokud neprokáží oprávněnost nabytí nezdaněného lihu. Průkazem o zdanění lihu je daňový doklad podle § 10 odst. 1 nebo 6 nebo v případě, že daňový doklad podle § 10 odst. 1 nebo 6 se nevystavuje, písemný doklad osvědčující skutečnost, že subjekt, od něhož byly vybrané výrobky získány, nabyl tyto výrobky již zdaněné. Průkazem o oprávněném nabytí nezdaněného lihu je povolení Ministerstva financí vydané podle zvláštních předpisů15a) a zároveň daňový doklad podle § 10 odst. 1 a 5 nebo odstavce 6, byla-li povinnost ho vystavit.".

63. § 25 zní:

"§ 25
Předmět daně

(1) Předmětem daně je líh (etylalkohol).21i)

(2) Předmětem daně je líh podle odstavce 1 včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený v jakýchkoli výrobcích, nejde-li o výrobky uvedené pod položkami 2203, 2204, 2205 a 2206 kódu sazebníku, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 1,2 % objemových alkoholu.

(3) Předmětem daně je i líh podle odstavce 1 včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích uvedených pod položkami 2204, 2205 a 2206 kódu sazebníku, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 22 % objemových alkoholu.

(4) Na líh denaturovaný jiným než stanoveným denaturačním prostředkem, s menším přídavkem denaturačního prostředku nebo použitý pro jiný než stanovený účel21a) se pohlíží jako na líh nedenaturovaný.".

64. V § 26 písm. b) se slova "a lihovin" zrušují.

65. V § 26 písm. e) se slova "a lihovin" zrušují.

66. V § 28 se slova "Číselný kód nomenklatury celního sazebníku" nahrazují slovy "Kód sazebníku".

67. V § 29 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 21l) a 21m) zní:

"a)  líh určený k úpravě21j) nebo určený k použití jako materiál vstupující v rámci podnikatelské činnosti8) do výrobků při výrobě potravin, potravních doplňků a látek pro výrobu potravin21l) a pro výrobu a přípravu léčiv,21m)

21l)  Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
21m)  Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.".

68. V § 29 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)  líh obecně denaturovaný, přiboudlina a líh ve výrobcích, pokud jsou tyto výrobky vyrobeny z lihu denaturovaného podle zvláštního předpisu,21a) ".

69. V § 29 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)  líh obsažený ve výrobcích potravinářských uvedených pod písmenem a), pokud obsah lihu v nich nepřesahuje 8,5 litrů etanolu ve 100 kg výrobku v případě čokoládových výrobků nebo 5 litrů etanolu ve 100 kg výrobku u ostatních výrobků, a líh obsažený v léčivech; toto osvobození se nevztahuje na výrobky uvedené pod položkami 2207 a 2208 kódu sazebníku.".

70. V § 29 odstavec 2 zní:

"(2) Od daně jsou dále osvobozeny

a)   technicky zdůvodněné skutečné ztráty lihu, nejvýše však do výše stanovených norem ztrát lihu,21)
b)   líh ve výrobcích uvedených pod položkami 2207 a 2208 kódu sazebníku zničených nepředvídatelnou a neodvratitelnou událostí věrohodně prokázanou plátcem,
c)   líh ve výrobcích uvedených pod položkami 2207 a 2208 kódu sazebníku znehodnocených podle pokynů a za přítomnosti finančního úřadu nebo zničených za přítomnosti finančního úřadu,
d)   vzorky odebrané správcem daně.".

71. V § 31 odstavec 1 zní:

"(1) Pivem se pro účely tohoto zákona rozumí:

a)   slabě alkoholický výrobek, který obsahuje více než 0,5 % objemových alkoholu, vzniklý zkvašením mladiny a odpovídající kódu sazebníku 2203,
b)   směsi alkoholického výrobku podle písmene a) s nealkoholickými nápoji, které odpovídají kódu sazebníku 2206.".

72. V § 31a písm. b) se slovo "známkového" zrušuje.

73. V § 33 odstavec 1 zní:

"(1) Základní sazba daně z piva a snížené sazby daně z piva pro malé nezávislé pivovary [§ 2 písm. i)] za 1 hektolitr a každé celé procento extraktu původní mladiny, ze které bylo pivo vyrobeno, před zakvašením jsou stanoveny takto:

Kód
sazebníku

Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny

Základní
sazba

Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary

Velikostní skupina podle výstavu v hl

do 10 000
včetně

nad 10 000
do 50 000
včetně

nad 50 000
do 100 000
včetně

nad 100 000
do 150 000
včetně

nad 150 000
do 200 000
včetně

2203, 2206

24,00 Kč

12,00 Kč

14,40 Kč

16,80 Kč

19,20 Kč

21,60 Kč

Ke zlomkům procent (desetinným místům) se nepřihlíží.".

74. V § 33 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Pivo vyráběné v licenci podle § 31a písm. b) je vždy zdaňováno základní sazbou daně.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

75. V § 33a odst. 4 větě první se slova "stanovené zvláštním předpisem" nahrazují slovy "stanovené zvláštním právním předpisem18a)" a ve větě poslední se za slova "podle tohoto odstavce" vkládají slova "do uplynutí lhůty podle § 41 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,".

76. V § 35 se slova "více než 0,5 % objemových alkoholu" nahrazují slovy "více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu".

77. V § 35 písm. b) se slovo "nápoje" nahrazuje slovem "výrobky".

78. V § 35 písm. c) se slovo "nápoje" nahrazuje slovem "výrobky".

79. V § 35 písmeno d) zní:

"d)  ostatní výrobky vyrobené alkoholovým kvašením s výjimkou révových vín (zejména ovocná vína, medovina, sladová vína, matolinová vína, kvasnicová vína aj. ) a směsi ostatních výrobků s víny,".

80. V § 35 písm. e) se slovo "nápoje" nahrazuje slovem "výrobky".

81. V § 37 se slova "Číselný kód nomenklatury celního sazebníku" nahrazují slovy "Kód sazebníku".

82. V § 37 u kódu sazebníku 2206 se slovo "nápoje" nahrazuje slovem "výrobky".

83. V § 40 se slova "Číselný kód nomenklatury celního sazebníku" nahrazují slovy "Kód sazebníku".

84. V § 40d odst. 1 se slova "(dále jen "výrobce")" zrušují.

85. V § 40f odst. 3 se za slova "nepoužité tabákové nálepky" vkládají slova " , popřípadě tabákové nálepky poškozené nebo znečištěné podle odstavce 1,".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně fyzickým osobám v prodejnách DUTY/TAX FREE umístěných na celních cestách silničních celních přechodů lze uskutečňovat na základě povolení udělených Ministerstvem financí podle dosavadních právních předpisů a za podmínek stanovených dosavadními právními předpisy do 31. prosince 2001 včetně; uplynutím tohoto dne platnost těchto povolení zaniká. Do 31. prosince 2001 Ministerstvo financí může udělené povolení k prodeji vybraných výrobků za ceny bez daně v prodejnách DUTY/TAX FREE umístěných na celních cestách silničních celních přechodů odejmout za podmínek stanovených dosavadními právními předpisy.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o lihu
Čl. III

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

"h)  zvláštně denaturovaným lihem líh denaturovaný jiným denaturačním prostředkem než uvedeným v písmenu g), stanoveným prováděcím právním předpisem,".

2. V § 2 odst. 1 písm. j) se slovo "normální" zrušuje.

3. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Lihovarem nebo zvláštním lihovarem jsou provozovny uvedené v odstavci 1 písm. l) a m), i pokud výrobu nezahájily nebo ji dočasně nebo trvale ukončily.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 3 odst. 4 se na konci doplňují tato slova: "a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobnímu zařízení".

5. V § 4 odst. 4 se na konci doplňují tato slova: "a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice".

6. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno.".Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

7. V § 4 odst. 3 se za první větu vkládá tato věta: "Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně ze surovin dodaných pěstiteli.".

8. V § 5 odstavec 5 zní:

"(5) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících rafinaci a výrobní zařízení lihovarů provádějících samostatnou rafinaci musí být uspořádáno tak, aby lihové páry a lihové tekutiny nemohly být z rafinačního zařízení odváděny jinam než do chladiče a dále do měřidla, a musí být uzpůsobené k umístění závěr. Výrobní zařízení pro zušlechťování lihu musí být uspořádáno tak, aby na tomto zařízení bylo možno provádět pouze zušlechťování již vyrobeného a změřeného lihu.".

9. V § 6 odst. 1 se slova " , s výjimkou lihu syntetického technického," zrušují.

10. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Při samostatné rafinaci v lihovarech a zvláštních lihovarech zajišťuje finanční úřad úředními závěrami spojovací potrubí od chladiče k měřidlům a měřidla.".

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

11. V § 7 odst. 1 úvodní věta a písmeno a) znějí:

"(1) Právnické a fyzické osoby vyrábějící a upravující líh jsou povinny

a)   měřit veškerý vyrobený a samostatně rafinovaný líh typově schválenými a ověřenými měřidly,6) které stanoví prováděcí právní předpis, a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,".

12. V § 8 odst. 1 se slova "druhou rektifikaci" nahrazují slovy "opakovanou rektifikaci".

13. V § 9 odst. 1 druhá věta zní: "Pověřený zaměstnanec finančního úřadu musí být vždy přítomen denaturaci.".

14. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)  zvláštně denaturovaný

1. syntetický rafinovaný,

2. syntetický technický,

3. kvasný,".

15. § 12 zní:

"§ 12
Uvádění lihu do oběhu

(1) Líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), písm. d) bodech 1 a 3 a písm. f) a výrobky obsahující líh, osvobozené od daně podle zvláštního zákona,8) mohou být dovezeny, prodány, koupeny, odebrány na základě smlouvy o dílo nebo použity ke zpracování u výrobce lihu pouze na základě povolení Ministerstva financí. Toto povolení nelze převádět na jinou osobu.

(2) Povolení podle odstavce 1 se nevyžaduje pro líh vyskladněný od výrobce do státních hmotných rezerv9) a pro destiláty a polotovary použité k dalšímu zpracování u téhož výrobce.

(3) Povolení podle odstavce 1 u zvláštně denaturovaného lihu, který je denaturován lékařským benzinem a určen pro zdravotnická zařízení a lékárny, se vyžaduje jen v případech stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Žádost o povolení, kterou dovozce, kupující, zhotovitel nebo zpracovatel podává prostřednictvím finančního úřadu, musí obsahovat

a)   obchodní jméno, místo trvalého pobytu, místo podnikání a daňové identifikační číslo, je-li žadatelem osoba fyzická, nebo obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo, je-li žadatelem osoba právnická a neprovádí-li tyto osoby podnikatelskou činnost a nemají přiděleno daňové identifikační číslo, jméno a místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba, název, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba,
b)   označení druhu lihu nebo označení výrobku obsahujícího líh, množství lihu v měřicích jednotkách a účel použití lihu nebo výrobku obsahujícího líh,
c)   obchodní jméno a sídlo, popřípadě místo podnikání prodávajícího nebo objednatele.

(5) Dovozce, kupující, zhotovitel nebo zpracovatel musí k žádosti přiložit ověřenou kopii živnostenského listu, pokud mu byl vydán, ověřenou kopii zakladatelské listiny, uzavřené společenské smlouvy či jiné listiny, osvědčující existenci právnické osoby, popřípadě ověřený opis výpisu z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce, pokud je zapsán v obchodním rejstříku.

(6) Ministerstvo financí může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně okolností, za kterých bylo vydáno.

(7) Právnické nebo fyzické osoby vyskladňující nebo přejímající líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), písm. d) bodech 1 a 3 a písm. f), pokud je osvobozen od daně podle zvláštního zákona,12) jsou povinny zjišťovat množství lihu, evidovat vyskladněný a přejímaný líh a vystavovat dodací a přejímací list způsobem a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis.

16. V § 13 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  používat líh syntetický, líh sulfitový nebo líh kvasný surový k výrobě lihovin nebo potravin a léčiv obsahujících líh a uvádět výrobky obsahující uvedené druhy lihu do oběhu,".

17. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Výrobu průtahových destilátů a výrobu lihových macerátů, digerátů, perkolátů a trestí na destilačním zařízení lze provádět pouze na základě povolení Ministerstva financí, které v povolení zároveň určí způsob zajištění destilačního zařízení a případně způsob zjišťování množství lihu v těchto výrobcích.".

18. V § 15 odst. 1 písm. b) se slova "písm. a) bodu 3 a" zrušují.

19. V § 16 odst. 2 se za slova "Ministerstvu zemědělství" vkládají slova "a místně příslušnému finančnímu úřadu".

20. V § 17 odst. 1 písm. c) se slova "nebo § 8" nahrazují slovy " , 8 nebo § 13 odst. 4".

21. V § 17 odst. 1 písm. e) se za slova "§ 7 odst. 1 písm. a) a b)" vkládají slova "nebo § 13 odst. 1 písm. a) a b)".

22. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)  uvedené v § 13 odst. 1 písm. c) a d), pokutu až do výše 10 000 000 Kč.".

23. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) Česká zemědělská a potravinářská inspekce14) (dále jen "inspekce") uloží právnické nebo fyzické osobě, která poruší povinnosti uvedené v § 13 odst. 2, pokutu až do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním právním předpisem a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku.".

24. § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20
Vztah ke správnímu řádu a k zákonu
o správě daní a poplatků

(1) Na rozhodování Ministerstva zemědělství podle § 15 odst. 3 se vztahuje správní řád.16)

(2) Na úkony a rozhodování územních finančních orgánů a Ministerstva financí podle tohoto zákona se vztahuje zákon o správě daní a poplatků.15)".

25. V § 21 odst. 2 písm. a) se za slovem "lihovaru" vkládají slova "a zvláštního lihovaru".

26. V § 21 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)  postup při prodeji nebo dovozu zvláštně denaturovaného lihu denaturovaného lékařským benzinem a určeného pro zdravotnická zařízení a lékárny.".

ČÁST TŘETĺ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. IV

V § 20 odstavec 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb., zní:

"(2) Do součtu jmenovatele koeficientu se nezapočítává cena bez daně při převodu cenných papírů, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 28 odst. 2 písm. b), cena bez daně při prodeji podniku nebo jeho části, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 35, cena bez daně za převod pozemku a staveb, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 30, cena bez daně při prodeji platných poštovních cenin a kolkových známek, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 26 písm. e), a vklady sázejících přijaté provozovateli při provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 34, mimo sázkových her provozovaných podle ustanovení § 2 písm. b), e), i), j) a k) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do součtu jmenovatele koeficientu se nezapočítávají příjmy nebo výnosy za plnění, která nejsou zdanitelná, pokud zákon nestanoví jinak.".

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST
Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.