ZÁKON č. 286/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších

Účinnost:

1. 11. 2009

Zdroj:

částka 90/2009 Sb.

 

Oblast: Soudní a rozhodčí řízení, exekuce

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 120/2001 Sb.

Změny ve způsobu nařizování exekucí

Obecné vymezení změn pravomocí exekutora

Přiměřenost exekuce

Vyplácení vymožených peněz

Posilování ochrany práv třetích osob

Kontrolní komise

Nahlížení do spisu, zjednodušení procedur

Exekutorské zástavní právo

B) K zákonu č. 119/2001 Sb.

C) K zákonu č. 99/1963 Sb.

K tomuto zákonu viz též KATASTR-ZEMĚMĚŘICTVÍ a PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY- -ZAMĚSTNANOST.