ZÁKON č. 450/2001 Sb.,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některych souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některych zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

31. 12. 2001

Zdroj:

částka 168/2001 Sb.

 

Oblast: Územní samospráva

Anotace:

A)
 • V zákonu o obcích, v zákonu o krajích a v zákonu o hlavním městě Praze se stejným způsobem mění některé principy hospodaření a vymezení pravomocí.
 • Doplňují se zásady hospodaření:
  - obec, kraj nebo hl. m. Praha nesmí svým majetkem ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž není zřizovatelem. Právní úkony učiněné v rozporu s tímto ustanovením jsou od počátku neplatné,
  - stát neručí za hospodaření a závazky obce, kraje nebo hl. m. Prahy pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.
 • Upřesňuje se vymezení pravomocí zastupitelstva:
  - emise obligací a uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí schvaluje vláda. Právní úkony učiněné v rozporu s tímto ustanovením jsou od počátku neplatné,
  - obec, kraj nebo hl. m. Praha nesmí přijmout úvěr, pokud její dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku.
B) V zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, došlo k opravě legislativní chyby. Mezi výčet příjmů rozpočtu kraje patří mimo jiné prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem kraje (dosud bylo chybně uvedeno "jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem obce").

K tomuto zákonu viz též SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI.

Novelizované předpisy: