Sagit

Najdi text nebo číslo předpisu:
Objednávka publikací: prázdná NEPŘIHLÁŠEN  Přihlásit
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Témata - skupiny » Účetnictví a rozpočet » Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, majetek státu » Úplná znění

Okolní sekce

Provozovatel serveru:
Nakladatelství Sagit, a.s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava Hrabůvka

IČ: 27776981
zaps. v obchodním rejstříku
vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086

Telefon:
596 785 999
596 785 998
596 786 001
Fax:
596 786 000

E-mail:
sagit@sagit.cz

Redakce:
redakce@sagit.cz

Podpora pro software:
software@sagit.cz

Zásilkový obchod:
obchod@sagit.cz

Předplatné ÚZ:
predplatne@sagit.cz

Knihkupci:
knihkupci@sagit.cz

Inzerce:
inzerce@sagit.cz

Webmaster:
webmaster@sagit.cz

© 1996-2015 Nakladatelství Sagit
Všechna práva vyhrazena.
Zásilkový prodej všech produktů
zajišťuje Nakladatelství Sagit, a.s.
 
Obchodní podmínky
 
Inzerce
 

Bezpečnostní tabulky, normy ČSN a předpisy pro BOZP a PO
NOVINKY

STÁTNÍ SLUŽBA

kompletní soubory právních předpisů k 1.7.2015

„3 MINUTY TÝDNĚ“

Zprávy o nových publikacích a předpisech

-

nové odborné publikace vydané v ČR v oblasti daní, obchodního práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ),

- změny v právních předpisech.

Zasílání zpráv je bezplatné a můžete ho kdykoliv zrušit nebo změnit.

Zpráva Vám nezabere více než 3 minuty týdně.

Přihláška k zasílání informací o novinkáchPřihlásit

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

   - všechny důležité změny za
     uplynulý měsíc,
   - Sbírka zákonů a Finanční
     zpravodaj,
   - změny utříděné podle témat,
   - charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
Vy pracujte!

Další informace a objednávka.

Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Pouze ustanovení změněná k 19.1.2010

Znění účinné od 19.1.2010 dosud.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 560/2006 Sb.,
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 11/2010 Sb.

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle § 13 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

* * * * *

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje pravidla postupu Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo"), správců programů a účastníků programů pro přípravu, schvalování a realizaci programů (dále jen "program") nebo akcí v jejich evidenci v Informačním systému programového financování (dále jen "informační systém") a pro jejich závěrečné vyhodnocení.

* * * * *

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) správcem programu správce kapitoly podle § 3 písm. g) rozpočtových pravidel, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů,
b) účastníkem programu organizační složka státu nebo příspěvková organizace financující přípravu a realizaci akce z prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, včetně prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO,
c) indikátorem nebo parametrem kvalitativní ukazatel vymezený v dokumentaci akce (projektu), který specifikuje jeho konkrétní cíl nebo efektivnost,
d) ukončením akce závazný termín, kdy účastník programu dosáhne stanoveného účelu,
e)informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k evidenci podkladů pro přípravu a realizaci státního rozpočtu a realizaci výdajů státního rozpočtu z hlediska podrobného členění za oblast programů1) včetně evidence vykonaných řídicích postupů podle zákona o finanční kontrole2),
f)výdajovým titulem označení programu, nebo části programu pro účely výstupu z informačního systému, část Správa majetku ve vlastnictví státu,
g)dotačním titulem označení programu, nebo části programu pro účely výstupu z informačního systému, část Evidenční dotační systém,
h)subtitulem označení části výdajového nebo dotačního titulu pro účely výstupu z informačního systému,
i)dokumentací akce (projektu) soubor dokladů požadovaný správcem programu pro evidenci akce (projektu) v informačním systému,
j)cílem akce (projektu) hodnoty, které mají být dosaženy pro plnění cílů programu.

* * * * *

§ 3

Dokumentace programu

(1) U dokumentace programu ministerstvo posuzuje1)
a) dodržení obsahu dokumentace programu; pokud je program také programem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie nebo je jeho součástí, posuzuje se také, zda je dokumentace programu v souladu s rozhodnutím Komise Evropských společenství,
b) účast státního rozpočtu na financování programu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie.

(2) Dokumentaci programu předkládá správce programu ministerstvu v listinné a elektronické podobě.

(3) Ministerstvo do 30 dnů od předložení dokumentace programu
a) stanoví výši prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, přičemž výše prostředků státního rozpočtu musí odpovídat částkám obsaženým v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie,
b) stanoví cíle programu, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu, přičemž tyto cíle programu musí navazovat na cíle programu obsažené v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO,
c) ministerstvo může po posouzení vyžádat doplnění dokumentace v případě, že tato není dostačující.

(4) V případě, kdy správce programu požádá ministerstvo o změnu dokumentace programu, výše účasti státního rozpočtu nebo cílů programu stanovených podle odstavce 3, postupuje se podle odstavců 1 až 3 obdobně. Požádat o změnu lze v době platnosti tohoto údaje, která je stanovena ve schválené dokumentaci programu.

(5) Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

* * * * *

§ 4

Závěrečné vyhodnocení programu

(1) Závěrečné vyhodnocení programu, které předloží správce programu ministerstvu, obsahuje
a) přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, na formulářích P 09 370, D 09 370, V 09 370, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky,
b) zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu,
c) dosažené hodnoty indikátorů a parametrů stanovené ministerstvem podle § 3 odst. 3 písm. b).

(2) Ministerstvo závěrečné vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od předložení schválí nebo vrátí správci programu k doplnění. Pokud výši účasti státního rozpočtu stanovila vláda, předloží správce programu závěrečné vyhodnocení vládě ve lhůtě 30 dnů od schválení ministerstvem.

(3) Závěrečné vyhodnocení správce programu neprovede, jestliže nebylo ukončeno závěrečné vyhodnocení všech akcí, které tento program obsahuje.

* * * * *

§ 5

Registrace a financování akce

(1) Účastník programu předloží správci programu investiční záměr akce (projektu) zpracovaný v souladu se stanovenými cíli uvedenými v dokumentaci programu. Správce programu

a) posuzuje obsah investičního záměru předložený účastníkem programu včetně podkladů, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky, a nebo zjistí-li nedostatky, může ho vrátit k doplnění. Stanoví podmínky účasti státního rozpočtu pro další přípravu, zadání a realizaci akce (projektu) nebo sdělí, že se státní rozpočet na akci (projektu) nebude podílet,
b) registruje akci (projekt) v informačním systému, stanoví podmínky účasti státního rozpočtu pro další přípravu, zadání a realizaci akce (projektu), a jestliže se jedná o akci (projekt) s účastí státního rozpočtu ve formě individuálně posuzovaných výdajů a individuálních dotací, vydá doklad z informačního systému o registraci akce (projektu), jehož vzor formuláře je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky, a předloží jej k vyslovení souhlasu ministerstvu,
c)posuzuje obsah zadání akce (projektu) u individuálně posuzovaných výdajů organizační složky státu nebo individuální dotace dle kritérií stanovených v dokumentaci programu. Zjistí-li správce programu nedostatky při posuzování obsahu zadání, vrátí zadání k doplnění. Pokud správce programu nezjistí nedostatky, předloží zadání ministerstvu k vydání souhlasu,
d)stanoví výdaje na financování akce (projektu) organizační složky státu nebo vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“) a stanovuje podmínky účasti státního rozpočtu pro realizaci akce (projektu).

(2) Akci (projekt) spolufinancovanou z rozpočtu Evropské unie, která odpovídá akci (projektu) podléhající podle právních předpisů Evropské komise schválení Evropské komise, předloží správce programu ministerstvu dříve, než je předložena Evropské komisi.

(3) Akci (projekt) spolufinancovanou z finančního mechanismu nebo z fondů NATO, která odpovídá akci (projektu) podléhající schválení Kanceláře Finančního mechanismu3), předloží správce programu ministerstvu dříve, než je předložena Kanceláři Finančního mechanismu.

(4) Vzory formulářů pro evidenci akce (projektu) v informačním systému a registraci údajů nebo pro stanovení výdajů na financování akce (projektu) organizační složky státu anebo rozhodnutí jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

(5) Při zápisu akcí (projektů) do informačního systému se jednotlivé akce (projekty) zapisují do
a)výdajového titulu, pro účely výstupů z informačního systému, jestliže je účastníkem programu organizační složka státu, nebo jí zřízená příspěvková organizace,
b) dotačního titulu, pro účely výstupů z informačního systému, jestliže je účastníkem programu jiná osoba než organizační složka státu, nebo jí zřízená příspěvková organizace.

* * * * *

§ 6

Závěrečné vyhodnocení akce

(1) Pro závěrečné vyhodnocení akce předloží účastník programu správci programu zprávu, která obsahuje
a) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO,
b) dosažené cíle programuů a údaje o splnění podmínek obsažených ve stanovení výdajů na financování akce (projektu) organizační složky státu, nebo v rozhodnutí,
c) údaje o financování akce (projektu) a doklady, které prokazují výši vynaložených výdajů na financování akce (projektu), s výjimkou výdajů, které se vyúčtovávají a finančně vypořádávají podle písmene a),
d) u stavebních akcí doklady, které účastníka programu opravňují stavbu užívat podle zvláštního právního předpisu2),
e) dokumenty uvedených ve stanovení výdajů na financování akce (projektu) pro organizační složky státu nebo v rozhodnutí.

(2) Zjistí-li správce programu ve zprávě pro závěrečné vyhodnocení akce závady, upozorní na ně účastníka programu a určí lhůtu pro jejich odstranění. Nezjistí-li správce programu nedostatky, provede závěrečné vyhodnocení akce (projektu) na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(3) U akce, která byla registrována se souhlasem ministerstva podle § 12 odst. 6 rozpočtových pravidel, předloží správce programu zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce ministerstvu.

* * * * *


Účinnost novely a přechodná ustanovení:

předpis      účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 11/2010 Sb. 19. ledna 2010.  

* * * * *

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560/2006 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560/2006 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 560/2006 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

* * * * *

1)§ 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.
2)Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
1)§ 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.
3)Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 35/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 36/2005 Sb. m. s.
2)Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Témata - skupiny » Účetnictví a rozpočet » Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, majetek státu » Úplná znění
» Nahoru « Úvodní stránka  |  Témata  |  Knihkupectví  |  Zákony  |  Účetní průvodce  |  Daňový poradce  |  Právní poradce  |  Fórum  |  Mapa stránek