Sagit

Najdi text nebo číslo předpisu:
Objednávka publikací: prázdná NEPŘIHLÁŠEN  Přihlásit
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Zákony » Sbírka zákonů

Okolní sekce

Provozovatel serveru:
Nakladatelství Sagit, a.s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava Hrabůvka

IČ: 27776981
zaps. v obchodním rejstříku
vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086

Telefon:
596 785 999
596 785 998
596 786 001
Fax:
596 786 000

E-mail:
sagit@sagit.cz

Redakce:
redakce@sagit.cz

Podpora pro software:
software@sagit.cz

Zásilkový obchod:
obchod@sagit.cz

Předplatné ÚZ:
predplatne@sagit.cz

Knihkupci:
knihkupci@sagit.cz

Inzerce:
inzerce@sagit.cz

Webmaster:
webmaster@sagit.cz

© 1996-2015 Nakladatelství Sagit
Všechna práva vyhrazena.
Zásilkový prodej všech produktů
zajišťuje Nakladatelství Sagit, a.s.
 
Obchodní podmínky
 
Inzerce
 

Bezpečnostní tabulky, normy ČSN a předpisy pro BOZP a PO
Nabídka knihkupectví

Mzdová účetní, č. 2/2005

Mzdová účetní, č. 2/2005Časopis je tématicky zaměřen hlavně na daně z příjmů ze závislé činnosti, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, pracovněprávní vztahy, ale i další...
Anag, spol. s r.o., 2005, cena dosud nebyla stanovena

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR, č. 2/2010

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR, č. 2/2010Tento měsíčník patří k nejrozšířenějším periodikům uveřejňujícím rozhodnutí soudů ČR z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. Je nepostradatelnou pomůckou soudců, advokátů a všech...
Wolters Kluwer, a.s., 2010, cena 3 413,00 Kč

ÚZ č. 1087 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

ÚZ č. 1087 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní sílaPublikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících ochranu tržních i netržních subjektů, zejména insolvenční zákon a zákon o ochraně hospodářské soutěže. Významnými změnami byl od minulého...
Sagit, a.s., 2015, cena 87,00 Kč

NOVINKY

STÁTNÍ SLUŽBA

kompletní soubory právních předpisů k 1.7.2015

Sbírka zákonů

Číslo

 /

Částka

 /

 /

Najdi text

 
Sb.Sb.m.s.FZ
„3 MINUTY TÝDNĚ“

Zprávy o nových publikacích a předpisech

-

nové odborné publikace vydané v ČR v oblasti daní, obchodního práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ),

- změny v právních předpisech.

Zasílání zpráv je bezplatné a můžete ho kdykoliv zrušit nebo změnit.

Zpráva Vám nezabere více než 3 minuty týdně.

Přihláška k zasílání informací o novinkáchPřihlásit

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

   - všechny důležité změny za
     uplynulý měsíc,
   - Sbírka zákonů a Finanční
     zpravodaj,
   - změny utříděné podle témat,
   - charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
Vy pracujte!

Další informace a objednávka.

Edice ÚZ - úplná znění

Edice ÚZKompletní přehled aktuální nabídky edice ÚZ - úplná znění právních předpisů. Novinky, připravovaná čísla. K výběru můžete použít rovněž věcný rejstřík edice ÚZ.

Sbírka zákonů


  • Předpis č. 155/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 54, ze dne 13.7.1998
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

155

ZÁKON

ze dne 11. června 1998

o znakové řeči a o změně dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

§ 1
Úvodní ustanovení

Zákon upravuje používání znakové řeči jako dorozumívacího prostředku neslyšících.

Definice základních pojmů
§ 2

Za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které ohluchly před rozvinutím mluvené řeči a u nichž velikost a charakter sluchové vady neumožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, a dále osoby později ohluchlé a nedoslýchavé, které samy považují znakovou řeč za primární formu své komunikace.

§ 3
Znaková řeč

Znakovou řečí se pro účely tohoto zákona rozumí český znakový jazyk a znakovaná čeština.

§ 4

(1) Český znakový jazyk je základním dorozumívacím jazykem neslyšících v České republice.

(2) Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické.

§ 5
Znakovaná čeština

(1) Znakovaná čeština je umělý jazykový systém, který usnadňuje dorozumívání mezi slyšícími a neslyšícími.

(2) Znakovaná čeština využívá gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována. Spolu s jednotlivými českými slovy jsou pohybem a postavením rukou ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka.

§ 6
Prstová abeceda

(1) Prstová abeceda využívá formalizovaných a ustálených postavení prstů a dlaně jedné ruky k zobrazování jednotlivých písmen české abecedy.

(2) Prstová abeceda je integrální součástí českého znakového jazyka a znakované češtiny, kde se využívá k odhláskování cizích slov, odborných termínů a pojmů, pro které dosud nejsou ustáleny znaky českého znakového jazyka.

Používání znakové řeči
§ 7

Neslyšící mají právo na

a)   používání znakové řeči,
b)   vzdělávání s využitím znakové řeči,1)
c)   výuku znakové řeči.

§ 8

(1) Neslyšící mají při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších nezbytných potřeb právo na tlumočníka znakové řeči. Tlumočnická služba se poskytuje bezplatně v rozsahu podmínek stanovených zákonem.2)

(2) Neslyšícím, kterým byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty přiznány mimořádné výhody II.stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), jsou tlumočnické služby při soudním řízení poskytovány bezplatně.

(3) Neslyšícím studentům středních a vysokých škol, kterým byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), jsou tlumočnické služby poskytovány bezplatně za podmínek stanovených zvláštním předpisem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

§ 9

Rodiče dětí, u kterých byla diagnostikována praktická nebo úplná hluchota,3) mají právo na bezplatnou výuku v kursech znakové řeči.

§ 10

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví prováděcím právním předpisem

a)   rozsah a obsah přípravy a způsob ověřování znalosti znakové řeči učitelů pro neslyšící,
b)   podmínky a rozsah tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně neslyšícím studentům podle § 8 odst. 3 a způsob jejich úhrady,
c)   obsah, rozsah a způsob úhrady kursů podle § 9.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 100/1988 Sb.,o sociálním zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů

§ 11

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb., se mění takto:

1. Za § 86 se vkládá nový § 86a, který zní:

"§ 86a

Občan, jemuž byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), má nárok na bezplatné poskytnutí tlumočnické služby formou úkonu pečovatelské služby při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších nezbytných potřeb, a to v rozsahu nejvýše 24 hodiny za kalendářní rok.".

2. Za § 94 se vkládá nový § 94a, který zní:

"§ 94a

Nárok na poskytnutí pečovatelské služby podle § 86a vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem, nejdříve však od počátku měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o jejím poskytnutí.".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 114/1988 Sb.,o působnosti orgánů České republikyv sociálním zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů

§ 12

V zákoně č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 125/1990 Sb., zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 459/1990 Sb., zákona č. 9/1991 Sb., zákona č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb., se v § 34 dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky č. 21a) zní:

"(2) Okresní úřad zabezpečuje pečovatelskou službu podle zvláštního zákona21a) a rozhoduje o jejím poskytnutí.


21a)   § 86a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 155/1998 Sb.".

ČÁST ČTVRTÁ

§ 13
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 8 až 12, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.


1)   § 3 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 86a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 155/1998 Sb.
3)   Vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb.
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Zákony » Sbírka zákonů
» Nahoru « Úvodní stránka  |  Témata  |  Knihkupectví  |  Zákony  |  Účetní průvodce  |  Daňový poradce  |  Právní poradce  |  Fórum  |  Mapa stránek