Sagit

Najdi text nebo číslo předpisu:
Objednávka publikací: prázdná NEPŘIHLÁŠEN  Přihlásit
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Daňový poradce

Další nabídka sekce
Daňový poradce

Okolní sekce

Provozovatel serveru:
Nakladatelství Sagit, a.s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava Hrabůvka

IČ: 27776981
zaps. v obchodním rejstříku
vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086

Telefon:
596 785 999
596 785 998
596 786 001
Fax:
596 786 000

E-mail:
sagit@sagit.cz

Redakce:
redakce@sagit.cz

Podpora pro software:
software@sagit.cz

Zásilkový obchod:
obchod@sagit.cz

Předplatné ÚZ:
predplatne@sagit.cz

Knihkupci:
knihkupci@sagit.cz

Inzerce:
inzerce@sagit.cz

Webmaster:
webmaster@sagit.cz

© 1996-2014 Nakladatelství Sagit
Všechna práva vyhrazena.
Zásilkový prodej všech produktů
zajišťuje Nakladatelství Sagit, a.s.
 
Obchodní podmínky
 
Inzerce
 

Bezpečnostní tabulky, normy ČSN a předpisy pro BOZP a PO

Další nabídka k tématu

Daňové podmínky působení neziskových subjektů

PhDr. Vladimír Pelc
Daňové podmínky působení neziskových subjektů Publikace je komplexní daňovou informací především pro soukromoprávní daňové neziskové subjekty, právnické osoby zřízené či založené za jiným účelem, než je podnikání. Těchto ekonomicky aktivních...
C. H. Beck, 2010, cena 410,00 Kč

ÚZ č. 1011 - Daňový řád, Daňové poradenství, Finanční správa 2014

ÚZ č. 1011 - Daňový řád, Daňové poradenství, Finanční správa 2014Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu po změnách souvisejících zejména s rekodifikací soukromého práva (118 změn a doplnění); dále obsahuje zákon o daňovém poradenství, zákon o omezení...
Sagit, a.s., 2014, cena 87,00 Kč

Sporné otázky daňového řízení

Ondřej Lichnovský
Sporné otázky daňového řízení Publikace „Sporné otázky daňového řízení“ je věnována dosud neustáleným a co do výkladu stále se měnícím ustanovením zákona o správě daní a poplatků. Nejedná se tak o klasický komentář zákona, když o...
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, cena 300,00 Kč

Exekuce jiné pohledávky

JUDr. Martina Radkova
Exekuce jiné pohledávky Příručka Exekuce jiné pohledávky poskytuje přehled o exekuci pohledávek dlužníka, které má on sám za svými dlužníky. V České republice taková situace nastává poměrně často a exekuce jiné pohledávky...
LINDE PRAHA a.s., 2009, cena 295,00 Kč

Daňové zákony 2014

Daňové zákony 2014Soubor všech daňových zákonů, do kterých jsou jednak promítnuty změny provedené k 1.1.2014 v důsledku rekodifikace soukromého práva (zejména v souvislosti s novým občanským zákoníkem), ale také řada...
Sagit, a.s., 2014, cena 129,00 Kč

Místní daně

JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, cena 290,00 Kč

Meritum - Příspěvkové organizace 2012 - 2013

PhDr. Alena Mockovčiaková, Ing. Danuše Prokůpková, Ing. Zdeněk Morávek
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, cena 536,00 Kč

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ

Právní úprava a její změny

Daň z nemovitostí je poplatník daně z nemovitostí (Poplatník daně z pozemků, Poplatník daně ze staveb) povinen v daňovém přiznání si sám vypočítat, uplatnit případné osvobození a vyčíslit jeho výši a výši daně uvedenou v daňovém přiznání zaplatit (Placení daně). Poplatník k tomu není vyzýván finančním úřadem (správcem daně). Pro vyplnění údajů v daňovém přiznání je třeba, aby poplatník použil všech dostupných dokumentů, které obsahují údaje o jeho dani podléhajících nemovitostech (např. výpis z katastru nemovitostí, prohlášení vlastníka, stavební povolení, doklady o dědictví a darování, kupní smlouvy, údaje z účetní evidence). Pokud se nacházejí nemovitosti poplatníka dani podléhající v územních obvodech několika finančních úřadů, musí poplatník podat počet daňových přiznání odpovídající počtu příslušných finančních úřadů, a to jedno daňové přiznání za všechny nemovitosti v územním obvodu finančního úřadu. Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období. Dojde-li však ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně včetně změny v osobě poplatníka (tj. zejména změně výměry nebo ceny nemovitosti nebo uplynutí lhůty osvobození, změně druhu pozemku, změně v užívání stavby nebo nástavby dalších nadzemních podlaží), je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat: v těchto případech lze daň přiznat rovnocenně buď podáním daňového přiznání, nebo podáním dílčího daňového přiznání. Poplatník však nemá povinnost podat správci daně daňové přiznání, dílčí daňové přiznání ani mu sdělit tyto změny, pokud dojde jen ke změně sazby daně z pozemků, průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím (Základ daně z pozemků) nebo ke změně koeficientu stanoveného obcí (Obecně závazné vyhlášky, Sazba daně z pozemků, Sazba daně ze staveb) nebo k zániku osvobození od daně z pozemků, pokud uplyne zákonem stanovená lhůta a pozemek není ani částečně osvobozen z jiného důvodu. Bylo-li daňové přiznání podáno v předchozích zdaňovacích obdobích a do 31. ledna běžného zdaňovacího období nebylo podáno daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, vyměří se daň k 31. lednu běžného zdaňovacího období ve výši poslední známé daňové povinnosti případně upravené změnou průměrné ceny nebo koeficientu. Ke změnám skutečností rozhodných pro daňovou povinnost, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží a daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období se nepodává. Změnu ostatních údajů, např. změnu některých údajů o poplatníkovi, zastupování, parcelních čísel, názvu a kódu KÚ, změnu právního vztahu k nemovitostem, je poplatník povinen oznámit finančnímu úřadu do 30 dnů ode dne, kdy nastaly (Oznamovací povinnost).

Před uplynutím lhůty k podání přiznání může poplatník podat ještě opravné přiznání, které se použije pro vyměřovací řízení a k přiznání předchozímu se nepřihlíží. Zjistí-li poplatník, že jeho daňová povinnost má být vyšší než jeho poslední známá daňová povinnost podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, tj. vyšší, než jak daň naposled stanovil pravomocně správce daně, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné přiznání. Dodatečné přiznání k dani z nemovitostí se podává na speciálním tiskopise. Nebylo-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání podáno včas, může správce daně vyměřenou daň zvýšit. Dodatečné daňové přiznání lze podat i na nižší daňovou povinnost. Je třeba dodržet podmínky stanovené § 41 ZSDP.

Od zdaňovacího období roku 2001 je předmět daně ze staveb rozšířen na byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí nebo samostatné nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Daňové přiznání se v takovém případě doplní vložkou do tiskopisu daňového přiznání nazvanou „Vložka do přiznání k dani z nemovitostí”.

Při vyplňování všech typů přiznání je třeba postupovat podle pokynů k vyplnění příslušného typu tiskopisu. Od zdaňovacího období 2003 je možno podávat daňové přiznání k dani z nemovitostí v souladu s § 40 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků a podle pokynu D-252 též v elektronické formě, prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem nebo na počítačové sestavě, tj. zkrácenou formou daňového přiznání, spolu s datovou zprávou neopatřenou zaručeným elektronickým podpisem. Takto lze podat daňové přiznání běžné, opravné a dodatečné. Datovou zprávu je možno vytvořit pomocí elektronického formuláře, který je k dispozici na webové stránce Ministerstva financí. Při vyplňování formuláře se nabízí podrobná elektronická nápověda a číselníky povinných údajů, z nichž lze správnou hodnotu vybrat, např. lokální koeficienty (sazba daně z pozemků, sazba daně ze staveb, průměrné ceny zemědělské půdy pro jednotlivá katastrální území, základ daně z pozemků). Program kontroluje správnost vyplnění, počítá a upozorňuje na chyby. Takto zpracované přiznání je možné i vytisknout formou vyplněného tiskopisu a podat obvyklou cestou. Elektronický způsob zpracování je velmi vhodný pro poplatníky daně s velkým množstvím nemovitostí, neboť usnadní zpracování velkého množství údajů a vzhledem k tomu, že datový soubor může být archivován, lze jej v dalších zdaňovacích obdobích aktualizovat.

§ 13a zákona o dani z nemovitostí.
§ 40 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků.
•  Pokyn D-252, podání daňového přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem.
Změny po datu poslední revize:
Od poslední revize textu k 01.05.2004 mohly být některé výše uvedené podtržené předpisy změněny. Doporučujeme, abyste text hesla konfrontovali s následujícím novelizovaným zněním předpisu (tato služba je bezplatná):
1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, § 40 odstavec (2) 
 
  • s účinností od 01.01.2011 zrušeno předpisem č. 280/2009 Sb.;
2) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, § 41 Dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení
 
  • s účinností od 01.01.2011 zrušeno předpisem č. 280/2009 Sb.;
3) Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, § 13a Daňové přiznání
 
4) Pokyn D-252, podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)
 
5) Jiné předpisy nebyly v období od poslední revize novelizovány.
Poznámka:
Systém pro analýzu změn zohlednil stav po zapracování těchto předpisů.

 

Předváděcí režim systému - text je zobrazen bezplatně.

Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Daňový poradce
» Nahoru « Úvodní stránka  |  Témata  |  Knihkupectví  |  Zákony  |  Účetní průvodce  |  Daňový poradce  |  Právní poradce  |  Fórum  |  Mapa stránek