Sagit

Najdi text nebo číslo předpisu:
Objednávka publikací: prázdná NEPŘIHLÁŠEN  Přihlásit
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Právní poradce » Obchodní právo

Okolní sekce

Provozovatel serveru:
Nakladatelství Sagit, a.s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava Hrabůvka

IČ: 27776981
zaps. v obchodním rejstříku
vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086

Telefon:
596 785 999
596 785 998
596 786 001
Fax:
596 786 000

E-mail:
sagit@sagit.cz

Redakce:
redakce@sagit.cz

Podpora pro software:
software@sagit.cz

Zásilkový obchod:
obchod@sagit.cz

Předplatné ÚZ:
predplatne@sagit.cz

Knihkupci:
knihkupci@sagit.cz

Inzerce:
inzerce@sagit.cz

Webmaster:
webmaster@sagit.cz

© 1996-2014 Nakladatelství Sagit
Všechna práva vyhrazena.
Zásilkový prodej všech produktů
zajišťuje Nakladatelství Sagit, a.s.
 
Obchodní podmínky
 
Inzerce
 

Bezpečnostní tabulky, normy ČSN a předpisy pro BOZP a PO

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1024 - Cenové předpisy

ÚZ č. 1024 - Cenové předpisySoubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen po drobných změnách souvisejících s rekodifikací soukromého práva; nový výměr ...
Sagit, a.s., 2014, cena 57,00 Kč

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOKNový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění...
Sagit, a.s., 2014, cena 65,00 Kč

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská
Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů,...
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, cena 819,00 Kč

Zánik závazků započtením

JUDr. Marek Jäger
Zánik závazků započtenímPublikace se věnuje podrobnému vysvětlení a praktické aplikaci institutu započtení, který náleží mezi nejčastější způsoby zániku závazků jinak než splněním. Jeho právní úprava nepodléhá častým změnám...
LINDE PRAHA a.s., 2013, cena 528,00 Kč

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman
Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydáníPředkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj...
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, cena 1 265,00 Kč

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková
Anag, spol. s r.o., 2013, cena 369,00 Kč

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, cena 482,00 Kč

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv
C. H. Beck, 2012, cena 690,00 Kč

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, cena 380,00 Kč

Právní úkony § 34 - § 51 občanského zákoníku

Doc. JUDr. Michaela Zuklínová
LINDE PRAHA a.s., 2012, cena 260,00 Kč

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Právní úprava a její změny

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít smlouvu s třetí osobou a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi).

Tato smlouva zakládá závazkový vztah označovaný jako relativní obchod (srov. § 261 odst.  1 a 2 obch. zák.) s výjimkou smlouvy o zprostředkování koupě nebo prodeje cenných papírů, smlouvy o zprostředkování vydávání zastupitelného cenného papíru a smlouvy o zprostředkování vracení cenného papíru, jimiž založený závazkový vztah se považuje za absolutní obchod [srov. § 261 odst.  3 písm. c) obch. zák.], kdy z hlediska subjektů, které smlouvu uzavírají, není rozhodující, zda smlouvu uzavírají podnikatelé či jiné subjekty právních vztahů. Pro smlouvu upravenou v ustanoveních §  642 až 651 obch. zák. není předepsána písemná forma.

Pokud by smlouvu obdobného obsahu neuzavírali podnikatelé v rámci jejich podnikatelské činnosti nebo by nešlo o závazkový vztah mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti k zabezpečení veřejných potřeb - tak je třeba aplikovat ustanovení o smlouvě zprostředkovatelské, která je upravena jakožto smluvní typ v občanském zákoníku (srov. § 774 až 777 obč. zák.).

Smlouva o zprostředkování podle svého výslovného znění se vztahuje na jednorázové a nikoliv tedy soustavné zprostředkování uzavření smlouvy. Jestliže by šlo o soustavnou zprostředkovatelskou činnost, jednalo by se o smluvní typ smlouvy o obchodním zastoupení.

Smlouvu o zprostředkování třeba dále rozlišovat od komisionářské smlouvy, v níž se komisionář zpravidla zavazuje vlastním jménem a na účet komitenta provádět určité právní úkony (zejména uzavření určité smlouvy), kdežto předmětem závazku zprostředkovatele ve vztahu k zájemci je jen faktická činnost směřující k tomu, aby smluvní strana, pro kterou je činný, mohla resp. měla příležitost určitou smlouvu uzavřít. Nejčastěji to bude kupní smlouva, může to být ovšem i jiná smlouva.

K platnosti smlouvy o zprostředkování se nevyžaduje písemná forma narozdíl od smlouvy o obchodním zastoupení.

Všechna ustanovení v obchodním zákoníku ohledně tohoto typu smlouvy mají dispozitivní povahu (Dispozitivní ustanovení) a tudíž podle obsahu dané smlouvy činnost zprostředkovatele může mít různý rozsah a s tím související závazky zprostředkovatele a zájemce.

Přímo ze zákona vyplývá vzájemná informační povinnost mezi zprostředkovatelem a zájemcem ohledně okolností, které mají důležitý a rozhodný význam pro uzavření konkrétní smlouvy.

Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi nejčastěji teprve je-li uzavřena smlouva, jež je předmětem zprostředkování (Nárok zprostředkovatele na provizi). Zprostředkovatel zásadně neručí za splnění závazku třetích osob, s kterými zprostředkoval uzavření konkrétní smlouvy. Nesmí však navrhovat zájemci uzavření smlouvy s osobou, ohledně které ví nebo musí vědět, že je důvodná pochybnost, že splní řádně a včas své závazky ze zprostředkovatelské smlouvy. Porušení této povinnosti zprostředkovatelem by zakládalo povinnost k náhradě škody podle obecných ustanovení.

Vzniku nároku zprostředkovatele na provizi nebrání skutečnost, že teprve po zániku smlouvy je s třetí osobou uzavřena smlouva, popřípadě splněna smlouva, na kterou se vztahovala činnost zprostředkovatele.

Nárok na úhradu nákladů spojených se zprostředkováním má zprostředkovatel vedle provize, jen když to bylo výslovně sjednáno ve smlouvě, a v pochybnostech jen při vzniku nároku zprostředkovatele na provizi.

Jestliže o to zájemce požádá, je zprostředkovatel povinen mu sdělit údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s kterou zprostředkovatel navrhuje uzavření smlouvy.

K zániku smlouvy o zprostředkování dochází - pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak - jestliže smlouva, která je předmětem zprostředkování, není uzavřena v době určené ve smlouvě o zprostředkování. Není-li tato doba ve smlouvě určena, může kterákoli strana smlouvu ukončit tím, že to oznámí druhé straně.

•  § 261 odst. 1 a 2, odst. 3 písm. c), §  577 až 598, 642 až 651, 652 až 672 obch. zák.
•  § 774 až 777 obč. zák.
•  § 33 odst. 2 a 3, § 33b zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
•  Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Změny po datu poslední revize:
Od poslední revize textu k 01.05.2004 mohly být některé výše uvedené podtržené předpisy změněny. Doporučujeme, abyste text hesla konfrontovali s následujícím novelizovaným zněním předpisu (tato služba je bezplatná):
1) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 774  až § 777 
 
  • s účinností od 01.01.2014 zrušeno předpisem č. 089/2012 Sb.;
2) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 
3) Jiné předpisy nebyly v období od poslední revize novelizovány.
Poznámka:
Systém pro analýzu změn zohlednil stav po zapracování těchto předpisů.

 

Předváděcí režim systému - text je zobrazen bezplatně.

Type mismatch
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Právní poradce » Obchodní právo
» Nahoru « Úvodní stránka  |  Témata  |  Knihkupectví  |  Zákony  |  Účetní průvodce  |  Daňový poradce  |  Právní poradce  |  Fórum  |  Mapa stránek