Sagit

Najdi text nebo číslo předpisu:
Objednávka publikací: prázdná NEPŘIHLÁŠEN  Přihlásit
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Právní poradce » Obchodní právo

Okolní sekce

Provozovatel serveru:
Nakladatelství Sagit, a.s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava Hrabůvka

IČ: 27776981
zaps. v obchodním rejstříku
vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086

Telefon:
596 785 999
596 785 998
596 786 001
Fax:
596 786 000

E-mail:
sagit@sagit.cz

Redakce:
redakce@sagit.cz

Podpora pro software:
software@sagit.cz

Zásilkový obchod:
obchod@sagit.cz

Předplatné ÚZ:
predplatne@sagit.cz

Knihkupci:
knihkupci@sagit.cz

Inzerce:
inzerce@sagit.cz

Webmaster:
webmaster@sagit.cz

© 1996-2014 Nakladatelství Sagit
Všechna práva vyhrazena.
Zásilkový prodej všech produktů
zajišťuje Nakladatelství Sagit, a.s.
 
Obchodní podmínky
 
Inzerce
 

Bezpečnostní tabulky, normy ČSN a předpisy pro BOZP a PO

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOKNový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění...
Sagit, a.s., 2014, cena 65,00 Kč

Zánik závazků započtením

JUDr. Marek Jäger
Zánik závazků započtenímPublikace se věnuje podrobnému vysvětlení a praktické aplikaci institutu započtení, který náleží mezi nejčastější způsoby zániku závazků jinak než splněním. Jeho právní úprava nepodléhá častým změnám...
LINDE PRAHA a.s., 2013, cena 528,00 Kč

Smlouva o dílo

Doc. JUDr. Ivana Štenglová
Smlouva o díloSmlouva o dílo je jedním z nejdůležitějších smluvních typů, které jsou obsaženy hned ve dvou českých stěžejních právních předpisech, a to občanském a obchodním zákoníku. Zasahuje do života nejen...
C. H. Beck, 2010, cena 410,00 Kč

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Doc. JUDr. Ivana Štenglová
Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahůV řadě přehledů judikatury vychází nyní rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků, který je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami...
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, cena 1 345,00 Kč

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právuPublikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí...
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, cena 365,00 Kč

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, cena 290,00 Kč

Meritum - Vymáhání pohledávek

Kolektiv autorů
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, cena 1 031,00 Kč

Obligační právo, I., II., III. díl - komentář

Jaromír Sedláček
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, cena 1 529,00 Kč

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů + CD, 3. vydání

JUDr. Marta Škárová a kolektiv
LINDE PRAHA a.s., 2008, cena 1 400,00 Kč

Vzory smluv a podání + CD

JUDr. Marta Škárová, JUDr. Josef Vaněk a kolektiv autorů
LINDE PRAHA a.s., 2012, cena 1 720,00 Kč

ADHEZNÍ SMLOUVY

Právní úprava a její změny

V teorii i praxi jsou adhezní smlouvy a obchodní podmínky tvořící jejich součást obecně charakterizovány tím, že jejich obsah nebyl sjednán individuálně, avšak byl připraven předem, zejména v tzv. typové smlouvě, jednou ze smluvních stran, takže zejména spotřebitel nebyl schopen obsah takové smlouvy, resp. její podmínky ovlivnit.

V praxi formuláře adhezních smluv a podmínek jsou navrhovány velkými a vlivnými podniky a institucemi, které uvádějí v chod velmi četnou produkci, distribuci nebo masové služby, případně jejich odběr a jejich ustanovení převážně slouží zájmům těchto navrhovatelů. Často se zneužívá v této souvislosti dispozitivní povaha norem a vytvářejí se situace, kdy je potlačen pro jednu smluvní stranu princip svobodné vůle.

V části třetí hlavě první obchodního zákoníku, obsahující obecná ustanovení obchodních závazkových vztahů, se tento zákoník také zmiňuje o adhezních smlouvách, a to v souvislosti s ustanoveními občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele.

Podle kogentního ustanovení § 262 odst. 4 obch. zák. v obchodnězávazkových vztazích podle § 261 obch. zák. nebo ve vztazích podřízených obchodnímu zákoníku dohodou o volbě práva , se požijí - nevyplývá-li z obchodního zákoníku nebo zvláštních právních předpisů něco jiného – ustanovení části třetí obchodního zákoníku na obě strany závazkového vztahu. Ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem.

Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se také použijí ustanovení občanského zákoníku.

V souvislosti s kogentním ustanovením § 262 odst. 4 obch. zák. třeba poukázat na ust. § 55 odst. 1 obč. zákoníku, podle něhož smluvní ujednání o spotřebitelských smlouvách se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele a spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, která mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení.

Dále podle ust. § 262 odst. 1 věta druhá obch. zák. dohoda o volbě práva, která směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem, je neplatná.

Obsah uzavíraných adhezních smluv mezi podnikatelem a spotřebitelem je zákonem ve shora uvedeném směru regulován, a to pod sankcí neplatnosti smlouvy.

Pokud by obsahem adhezních smluv uzavíraných ve vztazích podle § 261 obch. zák. nebo podle § 262 odst. 1 a 2 obch. zák. mezi spotřebiteli a podnikateli byla další nepřípustná smluvní ujednání zejména zneužívající klauzule podle § 56 odst. 1 až 3 obč. zák., tak s využitím ust. § 262 odst. 4 obch. zák. přichází v úvahu aplikace ust. § 55 odst. 2 a 3 obč. zák. a spotřebitel se může dovolat jejich neplatnosti podle § 40a obč. zák. (Neplatnost právního úkonu).

•  § 40a, § 52 až 57 obč. zák.
•  § 261, 262 a 263 obch. zák.
Změny po datu poslední revize:
Od poslední revize textu k 01.05.2004 mohly být některé výše uvedené podtržené předpisy změněny. Doporučujeme, abyste text hesla konfrontovali s následujícím novelizovaným zněním předpisu (tato služba je bezplatná):
1) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 40a 
 
2) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 52 až § 57
 
3) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 261
 
4) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 262
 
  • s účinností od 01.01.2014 zrušeno předpisem č. 089/2012 Sb.;
5) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 263
 
6) Jiné předpisy nebyly v období od poslední revize novelizovány.
Poznámka:
Systém pro analýzu změn zohlednil stav po zapracování těchto předpisů.

 

Předváděcí režim systému - text je zobrazen bezplatně.

Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Právní poradce » Obchodní právo
» Nahoru « Úvodní stránka  |  Témata  |  Knihkupectví  |  Zákony  |  Účetní průvodce  |  Daňový poradce  |  Právní poradce  |  Fórum  |  Mapa stránek