Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Změny zákona o rezervách a dalších daňových zákonů, 2006

Zákonem č. 545/2005 Sb. byl novelizován nejen zákon o daních z příjmů (viz předchozí články), ale také zákon o DPH, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani silniční a další.

Kromě změn v zákoně o daních z příjmů (viz články I až V), byly zákonem č. 545/2005 Sb., novelizovány tyto další předpisy:

  

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

 • Doplněním § 4 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále "ZoR"), je upřesněn vyčet situací, za nichž je nutno vytvořené rezervy a opravné položky zrušit. Kromě již dříve uvedených situací, je nutno tímto způsobem reagovat i na případy ukončení nájmu podniku nebo části podniku, příp. na přerušení tohoto nájmu, pokud nájem podniku není opět obnoven do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém došlo k jeho přerušení.
 • V oblasti zákonných opravných položek (dále "ZOP") je nutno poukázat na novou úpravu podmiňující tvorbu ZOP u pohledávek nabytych postoupením, a to jejich úhradou (§ 2 odst. 3 ZoR). Současně je v rámci § 2 odst. 2 ZoR upřesněn i vyčet pohledávek, k nimž nelze v obecné rovině tvorbu ZOP připustit. ZOP tak lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech a takto vzniklý příjem nebyl podle ZDP příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně. Vyčet specifických titulů pohledávek neumožňujících tvorbu ZOP zůstal zachován.
 • Zcela jednoznačně přivítají poplatníci změnu ZoR zavádějící novy typ ZOP. Na základě nově zařazeného § 8c ZoR mohou poplatníci u nepromlčené pohledávky, ke které netvoří ZOP jiného typu, vytvořit opravnou položku až do výše 100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství. Tato výhoda je však přiznána pouze pohledávkám méně vyznamnym, jejichž rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku vzniku pohledávky nepřesáhla částku 30 000 Kč a ke dni tvorby této ZOP celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž konkrétnímu dlužníkovi nepřesahuje u poplatníka částku 30 000 Kč. Od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky přitom muselo uplynout nejméně 12 měsíců. Současně je však nutno poukázat i na jistá omezení stanovená ZoR. Kromě pohledávek vyloučených z tvorby ZOP podle obecného ustanovení § 2 ZoR, nelze tento typ opravné položky tvořit ani u pohledávek již odepsaných na vrub výsledku hospodaření a dále u pohledávek vzniklých za společníky, akcionáři, členy družstev za upsaný vlastní kapitál a mezi osobami spojenými podle ZDP. K pohledávce, k níž byla vytvořena opravná položka podle § 8c ZoR, je poplatník povinen vést samostatnou evidenci. Jako poslední, avšak neméně vyznamnou skutečnost, je nutno uvést, že předmětny typ ZOP nemohou poplatníci vytvářet v průběhu "jakéhokoli" období (jako je tomu u ostatních typů ZOP), avšak pouze za zdaňovací období (viz § 3 odst. 1 ZoR).
 • V oblasti bankovních rezerv a opravnych položek (§ 5 odst. 2 a 3 ZoR) je precizován titul a výše jejich tvorby. Celková výše tvorby opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů nesmí za zdaňovací období přesáhnout 2 % ze základu, kterým je průměrny stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů v ocenění nesníženém o opravné položky a rezervy již vytvořené a sníženém o tu část průměrného stavu rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů, která je zajištěna přijatými bankovními zárukami. Pohledávkou z úvěru se pro účely tvorby opravných položek rozumí pohledávka z titulu jistiny a úroku.
 • V případě rezerv na opravy hmotného majetku je nutno upozornit na odejmutí práva jejich tvorby nájemcům hmotného majetku [§ 7 odst. 1 písm. b) ZoR]. Předmětné právo je nově přiznáno (kromě "vlastníků majetku") pouze nájemcům na základě smlouvy o nájmu podniku, kteří jsou k opravám příslušného majetku písemně smluvně zavázáni. Pokud poplatník nejpozději do 31. 12. 2005 smlouvu o nájmu podniku uzavřel a součástí tohoto podniku je i majetek dosud užívaný na základě nájemní smlouvy, může v tvorbě rezervy pokračovat. Pokud smlouvu o nájmu podniku neuzavřel, rezervy vytvořené do 1. 1. 2006 je povinen zrušit, a to nejpozději ve zdaňovacím období, v němž předpokládal termín zahájení opravy.

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

 • Upřesňuje se, že spoluvlastníci bytu nebo samostatného nebytového prostoru platí daň z pozemků společně a nerozdílně ze svého spoluvlastnického podílu na pozemku, evidovaného v katastru nemovitostí (dosud ze spoluvlastnického podílu na společných částech stavby).

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

 • Prodlužuje se snížení sazby daně u vozidel splňujících limity úrovně EURO 2 a 3, a to do 31. prosince 2007, takto:
  - při splnění limitů EURO 2 se sazba daně snižuje o 40 %,
  - při splnění limitů EURO 3 se sazba daně snižuje o 48 %.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • Dar tichého vína se nepovažuje za dodání zboží (a proto není předmětem daně a jeho poskytovateli nevzniká povinnost přiznat DPH na výstupu), pokud splňuje podmínky stanovené pro reklamní nebo propagační předmět (jeho hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč a je opatřeno obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboží nebo služby). Poskytovatel má v tomto případě nárok na odpočet daně na vstupu při jeho pořízení.
 • Pro následné použití již "zdaněné" přijaté, resp. poskytnuté platby na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně, se stanoví následující postup:
  - plátce, ktery platbu přijal a přiznal daň na vystupu, může výši daně na vystupu opravit. Tato oprava se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve zdaňovacím období, ve kterém byla provedena. Nelze ji však provést za ta plnění, za něž již byla daň jakymkoliv způsobem ze státního rozpočtu vrácena;
  - plátce, který platbu poskytnul a uplatnil odpočet daně, je povinen provést opravu odpočtu. Opravu provede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla platba nebo její část použita na úhradu jiných plnění (jde-li o část platby, provádí opravu z částky, která byla použita na úhradu jiných plnění).
 • Stanoví se postup opravy základu daně a vyše daně u předplacených telekomunikačních služeb, náležitosti dokladu o této opravě (tento doklad se nedoručuje) a rozsah související evidence.
 • Stanoví se zvláštní režim pro uplatňování DPH při dodání zlata.
 • Od DPH na výstupu jsou osvobozeny výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži příspěvkovymi organizacemi a nestátními neziskovymi organizacemi dětí a mládeže bez ohledu na zdroj jejich financování (dosud bylo podmínkou jejich financování ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělenych podle zvláštního zákona nebo ze zdrojů Evropské unie).
 • Od daně je osvobozeno poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou (dosud pouze ochranou) dětí a mládeže veřejnoprávními subjekty nebo právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání.
 • Mezi služby podléhající 5% sazbě DPH se doplňují služby posiloven a kondičního cvičení, provoz saun, tureckých a parních lázní (zařazené v SKP 93.04).

Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některych zákonů (zákon o registračních pokladnách)

 • V seznamu certifikovaných typů pokladen, který Ministerstvo financí uveřejňuje na svych internetovych stránkách a ve Finančním zpravodaji, se uvede též výrobce nebo dovozce těchto pokladen.

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

 • Mění se některé podmínky, za kterych se fyzická osoba při výrobě tichého vína v množství maximálně 2000 litrů za kalendářní rok nestane plátcem daně z vína "ze zákona" (resp. kdy se tiché víno nezdaňuje):
  - toto víno nemusí byt vyrobeno v podniku vyhradně určeném k jeho výrobě, avšak musí být vyrobeno na daňovém území České republiky,
  - toto víno nemusí být vyrobeno pouze pro vlastní spotřebu (resp. spotřebu domácnosti, osob blízkých a hostů), může tedy být např. prodáváno, avšak nesmí být uvedeno do režimu podmíněného osvobození od daně ani dopraveno do jiného členského státu EU za účelem podnikání.

 

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuVeřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.