Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Změny zákona o daních z příjmů k 1. lednu 2014 provedené zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb.

 

Novela zákona o daních z příjmů, provedená zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., obsahuje rozsáhlé změny zejména v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, a to v 843 novelizujících bodech a 21 odstavci přechodných ustanovení.
 

I. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
 

 • Označení některých příjmů FO [§ 3 odst. 1 a 3 ZDP]
   
  Zákonné opatření zkracuje označení pro „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“ podle § 6 ZDP na „příjmy ze závislé činnosti“, „příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti“ podle § 7 ZDP nově označuje jako „příjmy ze samostatné činnosti“ a „příjmy z pronájmu“ podle § 9 ZDP nově označuje jako „příjmy z nájmu“.
   
  Zákonné opatření zavádí pravidla pro ocenění nepeněžních příjmů, což souvisí s převedením darů do předmětu DPFO – viz text k § 3 odst. 4 ZDP.
   
 • Zahrnutí příjmů získaných darem a děděním do předmětu DPFO [§ 3 odst. 4 ZDP]
   
  Podle úpravy účinné do 31. 12. 2013 nebyly předmětem DPFO příjmy získané darováním. Výjimkou byly příjmy získané v souvislosti se závislou činností podle § 6 ZDP a příjmy související se samostatnou činností podle § 7 ZDP (do 31. 12. 2013 označené jako „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti“). U fyzických osob provozujících školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat a u fyzických osob, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, však nebyl předmětem DPFO příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností. Nově jsou tyto příjmy předmětem DPFO s tím, že u poplatníka provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů je bezúplatný příjem použitý k provozu tohoto zařízení osvobozen podle § 4a písm. i) ZDP.
   
  V návaznosti na zrušení daně darovací a rozšíření předmětu DPFO je z předmětu daně podle § 3 odst. 4 písm. j) ZDP vyloučen majetkový prospěch:
  - vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
  - vypůjčitele při výpůjčce,
  - výprosníka při výprose.
   
 • Osvobození příjmů od DPFO [§ 4 odst. 1 ZDP]
   
  Mění se zejména úprava pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP (časový test držby cenných papírů je pro cenné papíry nabyté od 1. 1. 2014 prodloužen ze 6 měsíců na 3 roky).
   
  Jednotlivá osvobození jsou nově formulována v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva [např. v § 4 odst. 1 písm. c) ZDP se hovoří o příjmu z prodeje movitých věcí hmotných, v § 4 odst. 1 písm. w) ZDP je zaveden speciální časový test doby držby kmenových listů (5 let proti obecné 3leté době stanovené pro cenné papíry). Věcně jsou změněna pravidla pro osvobození příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci v § 4 odst. 1 písm. r) ZDP, zejména pokud jde o situaci, kdy je podíl člena obchodní korporace zvýšen v době kratší 5 let před prodejem].
   
  Novým § 4 odst. 1 písm. zk) ZDP je zavedeno osvobození pro některé dary (bezúplatná plnění), které je vyčleněno do samostatného § 4a ZDP.
   
 • Samostatná úprava pro osvobození některých přijatých darů [§ 4a ZDP]
   
  V souvislosti s převodem darů (bezúplatných plnění) do předmětu DPFO ZDP nově obsahuje osvobození od DPFO pro některé dary - např. u poplatníka provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů je bezúplatný příjem použitý k provozu tohoto zařízení osvobozen podle § 4a písm. i) ZDP.
   
 • Členění příjmů ze závislé činnosti [§ 6 odst. 1 ZDP]
   
  Příjmy jednatelů (v důsledku rekodifikace soukromého práva jsou jednatelé od 1. 1. 2014 považováni za členy statutárního orgánu) jsou přeřazeny z příjmů podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP do příjmů podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP.
   
 • Struktura vymezení některých nepeněžních výhod zaměstnanců jako příjmu ze závislé činnosti [§ 6 odst. 3 ZDP]
   
  Ustanovení je nově strukturováno podle koncepce obsažené v zákoně o zřízení jednoho inkasního místa. Jedinou věcnou změnou je vymezení nepeněžního příjmu zaměstnance spočívajícího v rozdílu mezi cenou stanovenou nařízením vlády a sjednanou cenou v případě bezplatných nebo zlevněných jízdenek poskytnutých zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům. Toto ustanovení [§ 6 odst. 3 písm. c) ZDP] je však nepoužitelné, protože nadále pro uvedené příjmy platí osvobození podle § 6 odst. 9 písm. e) ZDP.
   
 • Podmínky pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti [§ 6 odst. 4 ZDP]
   
  Srážková daň se v případě příjmů ze závislé činnosti nově uplatňuje pouze z příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč. Nadále je pro uplatnění srážkové daně podmínkou, že zaměstnanec u zaměstnavatele nemá podepsáno prohlášení k dani.
   
 • Upřesnění výčtu případných nepeněžních příjmů, které u zaměstnanců nejsou předmětem daně [§ 6 odst. 7 ZDP]
   
  Povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce, stanovená právním předpisem, jsou pro právní jistotu zařazena do výčtu příjmů, které nejsou u zaměstnanců předmětem daně.
   
 • Osvobození příjmů za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy [§ 6 odst. 9 písm. l) ZDP]
   
  V rámci příprav na zavedení jednoho inkasního místa jsou příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy od 1. 1. 2014 osvobozeny od daně ze závislé činnosti (již dříve nepodléhaly odvodům pojistného). Osvobození nahradilo úpravu pro osvobození zvýhodnění z půjček poskytovaných zaměstnancům – jiný majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce je podle § 3 odst. 4 ZDP vyjmut z předmětu DPFO, což platí i pro bezúročnou zápůjčku přijatou zaměstnancem od svého zaměstnavatele.
   
 • Podmínky pro uplatnění srážkové daně z autorských honorářů [§ 7 odst. 6 ZDP]
   
  Srážková daň se nově vztahuje na všechny autorské honoráře nepřekračující hodnotovou hranici 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce.
   
 • Příjem ze zisku svěřenského fondu po zdanění zařazen mezi příjmy z kapitálového majetku [§ 8 odst. 1 ZDP]
   
  Plnění ze zisku svěřenského fondu (upraveného § 1448 a násl. nového občanského zákoníku) po zdanění jsou zařazena mezi příjmy z kapitálového majetku.
   
 • Rozšíření výčtu ostatních příjmů [§ 10 odst. 1 ZDP]
   
  Nově je ostatním příjmem u fyzické osoby příjem z výměnku, příjem obmyšleného ze svěřenského fondu (nejde-li o příjem z kapitálového majetku podle § 8 ZDP) a také bezúplatný příjem (dar). Kromě darů osvobozených podle § 4a ZDP mohou být dary osvobozeny podle § 10 odst. 3 ZDP.
   
  Výčet ostatních příjmů podle § 10 ZDP je rozšířen o příjem z výměnku.
   
 • Parametrické změny pro osvobození některých ostatních příjmů [§ 10 odst. 3 ZDP]
   
  Příjmy z příležitostných činností jsou osvobozeny do ročního úhrnu 30 000 Kč (dosud 20 000 Kč), částka 500 Kč na jedno včelstvo je osvobozena u včelaře s až 60 včelstvy (dosud jen se 40 včelstvy).
   
 • Osvobození ostatních příjmů [§ 10 odst. 3 ZDP]
   
  Nově jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich roční úhrn nepřesáhne 100 000 Kč – to souvisí s novými pravidly pro osvobození pro příjmy z prodeje cenných papírů podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP.
   
  Při splnění podmínek jsou osvobozena bezúplatná plnění – např. dary mezi příbuznými. Příležitostné dary (od kohokoliv) jsou osvobozeny do výše 15 000 Kč.
   
 • Zrušení samostatné úpravy zdanění spoluvlastníků [§ 11 ZDP]
   
  Samostatná pravidla pro zdanění příjmů spoluvlastníků podle § 11 ZDP jsou zrušena.
   
 • Zdanění rodinného závodu a společenství jmění [§ 12 ZDP]
   
  V § 12 ZDP před 1. 1. 2013 ZDP upravoval zdanění členů sdružení bez právní subjektivity; tato úprava se nově vztahuje na příjmy společníků, kterým plynou příjmy na základě smlouvy o společnosti podle § 2716 až 2746 nového občanského zákoníku.
   
  V § 12 ZDP je nově řešeno zdanění členů rodinného závodu podle § 700 a násl. nového občanského zákoníku a příjmů ze společenství jmění podle § 1236 a násl. nového občanského zákoníku.
   
 • Zvýšení limitu odpočtu darů [§ 15 odst. 1 ZDP]
   
  Limit odpočtu hodnoty darů od základu daně, pokud byly poskytnuty na příslušné účely, je zvýšen z 10 % základu daně na 15 % základu daně FO.
   

II. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
 

 • Svěřenský fond poplatníkem DPPO [§ 17 odst. 1 písm. f) ZDP]
   
  Svěřenský fond upravený v § 1448 a násl. nového občanského zákoníku nemá právní subjektivitu, ale ZDP jej považuje za poplatníka DPPO.
   
 • Veřejně prospěšný poplatník [§ 17a ZDP]
   
  Namísto termínu „poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání“ používá ZDP od 1. 1. 2014 pojem veřejně prospěšný poplatník (jistá obdoba veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 a násl. nového občanského zákoníku).
   
 • Zvláštní pravidla pro základ DPPO u veřejně prospěšných poplatníků [§ 18a ZDP]
   
  Zvláštní pravidla pro základ DPPO u veřejně prospěšných poplatníků jsou vyčleněna do samostatného § 18a ZDP.
   
 • Osvobození od DPPO pro dary u veřejně prospěšných poplatníků [§ 19a ZDP]
   
  V souvislosti s převodem darů do předmětu DPPO je pro veřejně prospěšné poplatníky zavedena samostatná skupina osvobozených příjmů pro dary přijaté na charitativní a obdobnou činnost.
   
 • Odpočet od základu DPPO pro veřejně prospěšné poplatníky [§ 20 odst. 7 ZDP]
   
  Odpočet od základu DPPO podle § 20 odst. 7 ZDP se vztahuje na veřejně prospěšné poplatníky (dříve na poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání). Odpočet se věcně nemění, ale od 1. 1. 2014 jej nemohou použít např. poskytovatelé zdravotních služeb.
   
 • Odpočet darů od základu DPPO [§ 20 odst. 8 ZDP]
   
  Právnické osoby dosud měly obecný limit pro odpočet hodnoty daru stanoven na nejvýše 5 % základu daně, u darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím apod. bylo možno odečíst dalších 5 % základu DPPO. Od 1. 1. 2014 je limit pro odpočet hodnoty daru stanoven na 10 % základu DPPO, tj. bez rozdílu obdarované osoby.
   

III. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 

 • Společná ustanovení o věcech a majetkových právech [§ 21b a 21c ZDP]
   
  V návaznosti na rekodifikaci soukromého práva jsou do ZDP zavedena zvláštní ustanovení o věcech a majetkových právech.
   
 • Vymezení finančního leasingu [§ 21d ZDP]
   
  ZDP se dočkal samostatného vymezení finančního leasingu, a to v samostatném § 21d. Charakteristickým znakem finančního leasingu pro účely ZDP je ujednání o převodu vlastnického práva po skončení nájemního vztahu či právo nájemce na tento převod.
   
 • Zvláštní ustanovení o osobách [§ 21e ZDP]
   
  Do ZDP je vloženo zvláštní ustanovení o osobách, které pro účely ZDP definuje např. pojem "společně hospodařící domácnost" (ZDP s tímto pojmem pracuje a nový občanský zákoník již pojem domácnost nedefinuje). Za manžela (manželku) se pro účely ZDP považuje i registrovaný partner.
   
 • Novinky v úpravě základu daně mezi spojenými osobami [§ 23 odst. 7 ZDP]
   
  V pravidlech pro úpravu základu daně mezi spojenými osobami u transakcí za neobvyklé ceny dochází k věcným změnám. Úprava základu DPPO se provede i při sjednání nulové ceny, jedná-li se o transakci mezi právnickými osobami. Úprava základu DPFO se neprovede u fyzické osoby, která poskytne spojené osobě zvýhodněnou zápůjčku.
   
 • Zrušení limitu pro výši daňově uznatelného příspěvku Hospodářské komoře a Agrární komoře [§ 24 odst. 2 písm. d) ZDP]
   
  Příspěvky Hospodářské komoře a Agrární komoře jsou do 31. 12. 2013 limitovány maximální částkou 0,5 % úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení. Tento limit je zrušen.
   
 • Daňové náklady při prodeji pozemku [§ 24 odst. 2 písm. t) ZDP]
   
  Pro právnickou osobu neplatí od 1. 1. 2014 limit uplatnění pořizovací ceny pozemku při jeho prodeji jen do výše výnosů z prodeje.
   
 • Daňový odpis pohledávky [§ 24 odst. 2 písm. y) ZDP]
   
  Nová úprava daňově uznatelných odpisů pohledávek reaguje na novou úpravu tvorby opravných položek podle § 8a zákona o rezervách.
   
 • Motivační příspěvek (podnikové stipendium) [§ 24 odst. 2 písm. zu) ZDP]
   
  Od roku 2011 ZDP výslovně uváděl jako příklad daňového nákladu motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 2 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 5 000 Kč měsíčně. Od 1. 1. 2014 jsou uvedené limity zvýšeny (až 5 000 Kč u středoškoláka, až 10 000 Kč na vysokoškoláka).
   
 • Paušální výdaj na dopravu [§ 25 odst. 1 písm. x) ZDP]
   
  V uplatnění paušálního výdaje na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP je zavedeno omezení, že spolu s paušálním výdajem nelze uplatnit základní náhradu za 1 km jízdy.
   
 • Pravidla pro odpočet na podporu výzkumu a vývoje [§ 34a až 34e ZDP]
   
  Pravidla pro odpočet na podporu výzkumu a vývoje jsou od 1. 1. 2014 přijata ve zcela nové podobě.
   
 • Odpočet na podporu odborného vzdělávání [§ 34f ZDP]
   
  Od 1. 1. 2014 je zaveden odpočet na podporu odborného vzdělávání podle § 34f ZDP, v němž jsou stanovena obecná  pravidla. Odpočet má dvě formy - odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání (§ 34g ZDP) a odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta (§ 34h ZDP).
   
 • Zdanění příjmů daňového rezidenta, které byly zdaněny srážkovou daní, v daňovém přiznání [§ 36 odst. 7 a § 38d odst. 4 ZDP]
   
  Daňovému rezidentovi se umožňuje zdanit příjmy, které již byly zdaněné srážkovou daní, v daňovém přiznání. Zatím bylo možné pouze v návaznosti na § 38d odst. 4 písm. a) ZDP dodatečně podepsat prohlášení k dani podle § 38k odst. 7 ZDP a požádat o roční zúčtování daně.
   
 • Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti [§ 38ch odst. 4 a 5 ZDP]
   
  Lhůta pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti je zkrácena, a to z 31. března na 15. března (podle informace GFŘ z listopadu 2013 se ještě za rok 2013 nová úprava nepoužije).
     
  Přeplatek z ročního zúčtování záloh se podle nové úpravy vrací zaměstnancům již do 31. března, podle dosavadní úpravy to bylo při zúčtování mezd za měsíc březen.
   
 • Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin [příloha č. 1 ZDP]
   
  Příloha č. 1, podle které je hmotný majetek zatříděn do jednotlivých odpisových skupin, je od 1. 1. 2014 zcela nová – již se neodkazuje na zrušenou Standardní klasifikaci produkce, ale na platnou klasifikaci CZ-CPA.

 

         Ing. Pavel Běhounek
         daňový poradce ev. č. 601

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměryDědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti mezinárodního dědického práva. Autorka ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydáníPředkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem, je strukturována tak, aby ji mohli ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydáníPublikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.