Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Změny v zákoně o daních z příjmů 2006, V. část

... pokračování ze IV. části

Závazné posouzení tvorby cen (§ 38nc ZDP)

 • Trend postupného vzniku tzv. "editační povinnosti" správce daně v zákonem přesně vymezeném rozsahu, zaměřeném na problematické oblasti, sleduje i nově zavedenym institutem závazného posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami. Poplatník, který má pochybnost, zda jím sjednávaná cena se spřízněnymi osobami odpovídá ceně obvyklé, je tak oprávněn požádat správce daně o závazné stanovisko. Posuzována však není vlastní výsledná cena, nýbrž pouze způsob jejího stanovení. O stanovisko lze požádat jak pro účely obchodního případu, který je již sjednáván, tak i pro případy očekávané. Posuzováním způsobu stanovení ceny a nikoliv ceny konkrétní je umožněno, aby konečná sjednaná cena reagovala např. na změny vstupů. Spolu s žádostí je nutno správci daně předložit zákonem stanovené podklady a údaje. O žádosti rozhoduje správce daně, u nějž byla žádost podána. Pokud je v obchodním vztahu zapojeno více zúčastněnych osob, které mají daňovou povinnost z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky a tuto povinnost spravují odlišní správci daně, rozhodnutí o závazném posouzení ceny vydá správce daně vyššího stupně těmto správcům daně nejblíže nadřízený. Bližší informace o tomto režimu závazného posouzení lze získat i z pokynů D-292 a D-293. Vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 38nc ZDP podléhá zpoplatnění částkou 50 000 Kč.

Ostatní dílčí úpravy ZDP [§ 20 odst. 8, § 20b, § 23 odst. 3 písm. a) bod 6 a 12, § 23 odst. 3 písm. b) bod 1, § 23 odst. 4 písm. a), § 23a odst. 5 písm. b) a c), § 23c odst. 8 písm. b) a c), § 23d odst. 3, § 24 odst. 2 písm. s), § 37a odst. 6, § 37b a 38m, čl. II - přechodná ustanovení bod 1, 6 a 12 ZDP]

 • V oblasti darů uplatnitelných jakožto položky snižující základ daně podle § 20 odst. 8 ZDP je zvyšen limit možného odečtu těchto darů nad stávající úroveň nejvyše 5 % základu daně sníženého o položky odčitatelné podle § 34 ZDP. Je-li dar poskytnut vysoké škole či veřejné výzkumné instituci, lze základ daně snížit o dalších nejvýše 5 %. Současně byla, shodně jako v případě darů poskytovaných fyzickými osobami, provedena i úprava v oblasti vymezení zákonem akceptovaného účelu poskytnutí darů.
 • Penzijním fondům je určena úprava § 20b ZDP, podle které do jejich samostatného základu daně nevstupují vybrané kapitálové příjmy plynoucí ze zahraničí. Úpravou § 23 odst. 4 písm. a) ZDP je dále konstatováno, že úrokové příjmy z dluhopisu a obdobného cenného papíru v zahraničí, z dividend a z podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynoucí ze zahraničí nejsou zahrnovány ani do jejich "obecného" základu daně a nejsou tedy zdaňovány. Předmětná úprava byla zvolena z důvodu vyloučení diskriminace investic penzijních fondů do zahraničních cenných papírů.
 • Problematika pohledávek a závazků představuje jednu ze ZDP významně regulovanych oblastí. Pasáže ZDP, upravující oblast pohledávek z titulu smluvních sankcí, byly v minulosti novelizovány již několikráte, s cílem zajistit při postoupení pohledávek tohoto titulu stejný režim spočívající v plném dodanění hodnoty pohledávky, a to bez ohledu na časovou posloupnost jednotlivých úkonů. Záměr, ktery v minulosti nebyl beze zbytku naplněn, je realizován úpravou § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6 a § 23 odst. 3 písm. b) bodu 1 ZDP. Z důvodu zachování neutrálního postupu u dlužníka i věřitele byla dále novelizací vyloučena povinnost věřitele zvýšit výsledek hospodaření při splynutí pohledávky a závazku vzniklých z titulu smluvních sankcí.
 • Otázka splynutí práva s povinností u jedné osoby je současně předmětem úpravy § 23 odst. 3 písm. a) bodu 12 ZDP, kdy z povinnosti zvyšit výsledek hospodaření jsou v těchto případech vyloučeny závazky.
 • Za technickou změnu lze považovat změnu § 24 odst. 2 písm. s) ZDP, upravujícího obecny režim postoupení pohledávek. Vypuštěn je text zmiňující problematiku postoupení směnek k inkasu v souvislosti s krytím vzniklého nákladu vytvořenými opravnými položkami, který se již dřívějším přijetím novely zákona o rezervách stal nadbytečným. Podle § 2 odst. 2 platného znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách, je totiž tvorba opravných položek k pohledávkám vzniklým z titulu cenných papírů (a tedy i směnek) vyloučena.
 • Úprava specifického režimu společného zdanění při převodu podniku, výměně podílů, fúzí a rozdělení (§ 23a až 23d ZDP), založeného zákonem č. 438/2003 Sb., sleduje možnost převzetí i daňové ztráty vyměřené za část zdaňovacího období, za které se podává daňové přiznání předcházející rozhodnému dni fúze a možnost přenosu uplatnění odpočtu nákladů vynaložených na výzkum a vývoj od základu daně. Cílem tohoto doplnění ZDP je zajistit neutrální posouzení dotčených operací z daňového hlediska. Smyslem úpravy § 23d odst. 3 ZDP je zabránit účelovým vkladům podniků nebo jejich samostatných částí, kterými je sledována pouze nebo převážně daňová optimalizace. Toto ustanovení znemožní uplatnění vyhodnějšího režimu zdanění, plynoucího z ustanovení § 23a odst. 2 ZDP, kdy je při následném prodeji podílu získaného za podnik nebo jeho samostatnou část jako nabývací cena podílu uplatněna cena podílu vyplyvající z ocenění pro účely vkladu, a nikoli zůstatková cena vkládaného majetku. Tato cena vyplývající z ocenění pro účely vkladu bývá v těchto případech vyšší než zůstatková cena a snížení základu daně při následném prodeji podílu je tak v režimu § 23a odst. 2 ZDP vyšší než v obecném režimu uplatnění zůstatkové ceny. Úprava by měla byt uplatněna na všechny prodeje (převody majetkových účastí) po 31. 12. 2005, včetně těch případů, kdy byl podnik nebo jeho samostatná část vložena před tímto datem.
 • V souvislosti s pokračující implementací práva EU je do ZDP vnesena úprava evropské družstevní společnosti. Její daňovy režim je nastaven obdobně jako u družstva, které je rezidentem v České republice. Současně byla v rámci § 37b ZDP doplněna pravidla pro přemístění sídla evropské společnosti a evropské družstevní společnosti. Pokud jejich aktiva a pasiva zůstávají i následně fakticky spojena s jejich stálou provozovnou umístěnou na území ČR, dochází k odkladu ve zdanění kapitálovych zisků a na tuto stálou provozovnu je umožněn i převod opravných položek, rezerv a ztrát, které před přemístěním jejich sídla vytvořily. Přiměřeně jsou tak aplikovány principy vymezené § 23a až 23d ZDP.

Ustanovení týkající se daňovych nerezidentů (§ 22 odst. 2, § 38e odst. 5, § 38fa ZDP)

 • Institut tzv. závislého zástupce, který na území České republiky zastupuje daňového nerezidenta, byl dosud upraven pouze v mezinárodních smlouvách o zamezení dvojího zdanění v oboru daně z příjmů a daně z majetku. Pokud zástupce daňového nerezidenta má oprávnění uzavírat v České republice smlouvy, které jsou závazné pro tohoto daňového nerezidenta, a obvykle je zde uzavírá, pak se činnost tohoto zástupce posuzuje jako činnost stálé provozovny daňového nerezidenta, a to ve vztahu ke všem činnostem, které zástupce pro něho na území České republiky provádí (§ 22 odst. 2 ZDP). Narozdíl od uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění je zde vznik stálé provozovny vymezen úžeji, neboť podle většiny smluv, které uzavřela Česká republika, dochází ke vzniku stálé provozovny nejen v případě, kdy je závisly zástupce oprávněn smlouvy uzavírat, ale i tehdy, pokud sice nebude k uzavírání smluv oprávněn, ale bude se na sjednávání obchodních kontraktů aktivně podílet např. sjednáním ceny, termínu plnění, servisních podmínek atp.
 • Při správě zajištění daně se postupuje stejně jako při správě záloh na daň (§ 38e odst. 10 ZDP), což znamená, že podle dosavadní právní úpravy se částky zajištění daně zaokrouhlovaly podle § 46a odst. 2 ZSDP na celé stokoruny nahoru. Toto zaokrouhlování mělo za následek případy, kdy poplatníkovi se zajišťovaným příjmem ve výši 100 Kč musel plátce srazit jako zajištění daně celou tuto částku a při částkách zajišťovaných příjmů nižších než 100 Kč, musel plátce dokonce dopad zaokrouhlování na celé stokoruny nahoru dotovat. Za účelem odstranění této nesrovnalosti se částky zajištění daně zaokrouhlují na celé koruny nahoru (§ 38e odst. 5 ZDP).
 • Od 1. 7. 2005 je zavedena povinnost osobám, které samy nebo pro jiného vyplácejí úrokové příjmy jejich skutečnému vlastníkovi (tzv. platební zprostředkovatelé), poskytovat finančnímu úřadu údaje o tomto skutečném vlastníkovi (§ 38fa ZDP) v případě, kdy skutečným vlastníkem úrokového příjmu je fyzická osoba s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie. Ministerstvo financí vydalo ke sjednocení výkladu problematiky povinností platebního zprostředkovatele pokyn D-282 "Sdělení k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropskym společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES, o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru" (Finanční zpravodaj č. 5/2005). Uvedená Směrnice zavedla povinnou automatickou vyměnu informací, jejímž prostřednictvím by se měla zvyšit efektivita zdanění úrokovych příjmů v jednotlivých členských státech EU. Jsou-li splněny podmínky Směrnice, je platební zprostředkovatel povinen údaje o úrokovém výnosu a fyzické osobě ohlásit příslušnému finančnímu úřadu ve státě svého sídla. Prostřednictvím automatické výměny informací mezi správci daně jsou tyto údaje minimálně jednou za rok poskytnuty správci daně v zemi, kde je příjemce úrokového příjmu rezidentem.
 • Novela upřesnila výčet příjmů, které se pro účely ZDP považují za příjmy úrokového charakteru, a to o úroky z běžných účtů a vkladových účtů. Rovněž upřesnila, že z příjmů úrokového charakteru se pro účely uplatnění uvedené Směrnice vylučují příjmy uvedené v § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 2 ZDP, které vyplácí otevřený podílový fond, pokud tento investoval méně než 15 % svého majetku do dluhových pohledávek uvedených v § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 1 ZDP. Pokud platební zprostředkovatel nemá informace o výši procentního podílu aktiv podílového fondu nebo obdobného zahraničního fondu kolektivního investování, pak se procentní podíl investičních nástrojů nesoucích příjmy podle § 38fa odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 ZDP považuje za vyšší než 40 %. V případě, kdy není znám podíl příjmů úrokového charakteru u příjmů uvedených v § 38fa odst. 1 písm. a) pod body 2 a 3 ZDP na celkové výši příjmu, pak se za příjem úrokového charakteru považuje celá částka tohoto příjmu. Jde o zpřesnění stávajícího znění v zájmu právní jistoty poplatníků a sjednocení daňové praxe.
 • Upřesněno bylo rovněž to, že za skutečného vlastníka příjmů není považována fyzická osoba, která nejen jedná jménem nebo za právnickou osobu, ale i jménem nebo za jiný daňovy subjekt, jehož příjmy jsou zdaňovány daní z příjmů nebo obdobnou daní.
 • Hlášení o výplatě, poukázání nebo připsání úhrady příjmu úrokového charakteru není platební zprostředkovatel povinen podat v případě, kdy osoba, pro kterou platební zprostředkovatel zajišťuje výplatu tohoto příjmů, zahrnula (zahrnuje) příjem úrokového charakteru do základu daně pro zdanění dani z příjmů v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti.
 • Součástí záběru vyše uvedené Směrnice Rady 2003/48/ES, o zdaňování příjmů z úspor, nejsou pouze členské státy, ale také Švýcarská konfederace, Andorské knížectví, Lichtenštejnské knížectví, Republika San Marino a Monacké knížectví, proto byl o ně doplněn § 38fa odst. 8 ZDP. Původně uvedeny okruh zemí v rámci Evropského hospodářského prostoru neodrážel aktuální stav.

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuVeřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.