Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Změny v zákoně o daních z příjmů 2006, IV. část

... pokračování ze III. části

Nehmotny majetek a jeho technické zhodnocení (§ 32a odst. 2, 5 a 6 ZDP)

 • Vyhláškou č. 397/2005 Sb. byl novelizován mj. i § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále "Vyhláška"). Předmětem úpravy § 6 Vyhlášky je vymezení kategorie dlouhodobého nehmotného majetku. Výčet majetku nehmotné povahy, který je považován za dlouhodobý, byl rozšířen o povolenky na emise skleníkových plynů a preferenční limity (v obou případech bez ohledu na výši jejich ocenění). Vzhledem k charakteru těchto aktiv, formu jejich nabyvání a techniku účtování, která se vymyká standardnímu vnímání dlouhodobého nehmotného majetku, jsou v rámci § 32a odst. 2 ZDP předmětné povolenky a preferenční kvóty pro daňové účely z kategorie nehmotného majetku vyloučeny. Pro daňové účely je tak plně akceptován účetní režim účtování o těchto aktivech. Při nabytí, spotřebě i jejich případném prodeji bude účetní zachycení těchto operací ve vysledku hospodaření při sestavení základu daně z příjmů akceptováno bez jakýchkoli následných úprav.
 • Počínaje zdaňovacím obdobím započatým v roce 2004 byl ZDP zaveden daňovy režim odpisování nehmotného majetku. Novela ZDP tento základní režim rovnoměrnych časových odpisů upřesňuje z hlediska vymezení okamžiku možného zahájení odpisování a vlastního výpočtu odpisů. V obou případech lze konstatovat, že novelizované znění ZDP prakticky potvrzuje již dříve uplatňované vykladové principy. Odpisy nehmotného majetku se standardně stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Poplatník, ktery má právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, však má možnost stanovit odpisy i s přesností na dny. Při zahájení či ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze odpisy uplatnit pouze ve vyši připadající na toto zdaňovací období v závislosti na použitém stanovení přesnosti odpisů. Odpisy nehmotného majetku se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 • Počínaje zdaňovacím obdobím započatým v roce 2006 je ZDP zcela samostatně řešena úprava technického zhodnocení nehmotného majetku (dále "TZ"). Dosavadní přístup, kdy při posouzení TZ bylo vycházeno z obecné úpravy obsažené v § 33 ZDP, je nahrazen podrobnější úpravou zohledňující specifika nehmotného majetku. TZ je definováno jako vydaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. Za základní rozdíl oproti zmíněné obecné úpravě lze považovat tu skutečnost, že zásahy do nehmotného majetku nejsou hodnoceny z hlediska celkového úhrnu výdajů (nákladů) vynaložených na konkrétní majetek ve zdaňovacím období, nybrž každý ukončený, ucelený zásah je posuzován zcela individuálně. Prakticky to tedy znamená, že např. při dvou samostatných komplexních úpravách nehmotného majetku provedených v jednotlivých částkách po 35 000 Kč postupně v jednom a tomtéž zdaňovacím období, ke vzniku TZ nedochází, neboť i když v úhrnu byla obecná limitní částka 40 000 Kč překročena, v jednotlivých případech k jejímu překročení nedošlo.
 • Při vzniku TZ je obecně ZDP konstatováno, že TZ zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku. ZDP nově stanoví i techniku odpisování nehmotného majetku zhodnoceného. Poplatník pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou § 32a odst. 4 ZDP. U nehmotného majetku s právem užívání na dobu určitou je zvýšená vstupní cena odpisována pouze do konce doby sjednaného práva užívaní, popř. do konce prodloužené doby práva užívání. U nehmotného majetku s neomezenou dobou práva užívání je ZDP nově stanovena minimální doba, po kterou je zhodnoceny nehmotny majetek nutno odpisovat. Tato doba, která činí polovinu zákonem stanovené doby odpisování nehmotného majetku, je patrna z následujícího přehledu:
  Typ zhodnoceného
  nehmotného majetku
  Minimální doba odpisování
  zhodnoceného majetku
  audiovizuální díla 9 měsíců
  software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 18 měsíců
  ostatní nehmotný majetek 36 měsíců

  Na základě zmíněné úpravy tedy lze dospět k následujícímu závěru:

  - je-li nehmotny majetek technicky zhodnocen v "první polovině" doby svého odpisování, nemá jeho TZ za následek prodloužení doby odpisování (viz příklad A),
  - je-li nehmotný majetek technicky zhodnocen v "druhé polovině" doby svého odpisování, dochází vlivem jeho TZ k prodloužení doby odpisování tak, aby výše uvedená minimální doba odpisování byla respektována (viz příklad B).

  Příklad A
  Software pořízený 15. 2. 2006 v částce 72 000 Kč je dne 11. 11. 2006 technicky zhodnocen (dokoupen další modul v částce 54 000 Kč). Doba možného užívání nebyla smluvně stanovena.

  Zdaňovací období Počet měsíců odpisování Výpočet odpisů Roční odpis (Kč)
  Odpis před provedením TZ (3 až 11/2006)
  2006 9 (72 000 : 36) x 9 18 000
  Odpis po provedení TZ ("zbytková doba" odpisování 36 - 9 měsíců = 27 měsíců)
  2006 1 [(72 000 + 54 000 - 18 000) : 27] x 1 4 000
  2007 12 [(72 000 + 54 000 - 18 000) : 27] x 12 48 000
  2008 12 [(72 000 + 54 000 - 18 000) : 27] x 12 48 000
  2009 2 [(72 000 + 54 000 - 18 000) : 27] x 2 8 000
  Odpisy celkem 126 000
  Doba odpisování 36    

  Příklad B
  Software pořízený 15. 2. 2005 v částce 72 000 Kč byl dne 2. 8. 2007 technicky zhodnocen (dokoupen další modul v částce 54 000 Kč). Doba možného užívání nebyla smluvně stanovena.

  Zdaňovací období Počet měsíců odpisování Výpočet odpisů Roční odpis (Kč)
  Odpis před provedením TZ
  2005 10 (72 000 : 36) x 10 20 000
  2006 12 (72 000 : 36) x 12 24 000
  2007 (1-8) 8 (72 000 : 36) x 8 16 000
  Odpis po provedení TZ (majetek odpisován již 30 měsíců, standardní "zbytkovou dobu" odpisování 6 měsíců je nutno prodloužit na celkově 18 měsíců; dosud uplatněn odpis
  v celkové vyši 60 000 Kč).
  2007 (9-12) 4 [(72 000 + 54 000 - 60 000) : 18] x 4 14 667
  2008 12 [(72 000 + 54 000 - 60 000) : 18] x 12 44 000
  2009 2 [(72 000 + 54 000 - 60 000) : 18] x 2 7 333
  Odpisy celkem 126 000
  Doba odpisování 48    

Nájem podniku [§ 24 odst. 2 písm. h) bod 1, § 32b, čl. II - přechodná ustanovení bod 7 a 13 ZDP]

 • Ustanovením § 32b ZDP je z hlediska daně z příjmů upraven režim pronajímatele a nájemce při nájmu podniku. Předmětná úprava je novelizací zpřesněna v zájmu odstranění negativních dopadů na poplatníky, vyplývajících z původního znění ZDP, již pro zdaňovací období započaté v roce 2005. Novelou dochází zejména k úpravě textu odst. 2 zmíněného § 32b ZDP, upravujícího postup nájemce při úpravě nájemného v souvislosti s odpisováním najatého majetku a úhradě existujících závazků vůči pronajímateli. Je-li nájemce podniku oprávněn na základě písemného souhlasu pronajímatele k odpisování hmotného a nehmotného majetku, pak v případě, kdy odpisy převyšují nájemné uplatněné nájemcem, je nájemce povinen zvyšit základ daně o příslušný rozdíl. Oproti předešlé úpravě, kdy byly pro dany účel brány v potaz odpisy "daňové" (tj. základ daně byl upravován o rozdíl, o ktery "daňové odpisy převyšovaly nájemné), novelizované znění zákona zavazuje nájemce upravit základ daně o rozdíl, o ktery předmětné nájemné převyšují odpisy "účetní", a to pouze v těch případech, kdy příslušný rozdíl není nájemcem již proúčtován ve prospěch vynosů. Dále je zpřesněno vymezení případných jiných závazků hrazených nájemným, o které je nutno hodnotu nájemného upravit. Nájemné se pro účely zjištění shora uvedeného rozdílu sníží o část určenou k úhradě jiného závazku vůči pronajímateli najatého podniku než závazku z titulu nájemného.
 • Postup podle výše zmíněného § 32b ZDP je oprávněn (rovněž za zdaňovací období započaté v roce 2005) použít i nájemce movitých a nemovitých věcí, ktery uplatňuje odpisy v základu daně podle čl. II bodu 3 zákona č. 492/2000 Sb. (tj. v případě tzv. "komplexního pronájmu", jehož úprava byla k 1. 1. 2001 ze ZDP vypuštěna a ktery může být na základě shora uvedeného přechodného ustanovení zákona č. 492/2000 Sb. realizován nedéle do 31. 12. 2005).

Položky odčitatelné od základu daně (§ 34 odst. 4 a násl., § 38na, čl. II - přechodná ustanovení bod 10 a 11 ZDP)

 • Zákonem č. 669/2004 Sb. byl do systému podpory výzkumu a vývoje začleněn i daňově motivační prvek spočívající v možnosti uplatnění položky odčitatelné od základu daně ve vyši 100 % nákladů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje. Bližší podmínky pro uplatnění tohoto odečtu byly upřesněny pokynem D-288. Novela upřesňuje, tentokráte již formou zákonné úpravy, obsahové vymezení projektu, za nějž je považován písemný dokument, ve kterém poplatník před zahájením řešení projektu vymezí svou činnost ve výzkumu a vývoji. Tento dokument musí obsahovat základní identifikační údaje o poplatníkovi, dobu řešení projektu (datum zahájení a datum ukončení řešení projektu), cíle projektu dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení, předpokládané výdaje (náklady) na řešení jak v úhrnné výši, tak i v jednotlivých letech řešení, identifikační údaje osob zajišťujících řešení projektu, způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků, datum, místo, jméno a příjmení oprávněné osoby, která projekt schválila před zahájením jeho řešení. Možnost uplatnění odečtu v poměrné vyši je přiznána i poplatníkům, kteří jsou společníky veřejné obchodní společnosti a komplementářům společnosti komanditní.
 • Ustanovením § 38na ZDP je regulována možnost uplatnění odečtu daňové ztráty vyměřené právnickým osobám za předcházející zdaňovací období. Novelizace tohoto ustanovení byla vedena snahou o upřesnění pojmu podstatná změna, ktery je rozhodujícím omezujícím kriteriem. Současně je však nutno upozornit na skutečnost, že již v současné době prochází legislativním procesem další úprava předmětného ustanovení, která má příslušný pojem lépe definovat. V zájmu právní jistoty poplatníků je upřesněna i otázka posuzovaného "zachování" předmětu činnosti poplatníka, jakožto dalšího významného limitujícího faktoru. Za provozování stejné činnosti je považován i případ, kdy v období, za které byla daňová ztráta vyměřena, došlo pouze k vynakládání výdajů (nákladů) za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů a tyto příjmy byly vykázány v období, za které má být daňová ztráta uplatněna. Zpřesnění zaznamenala i úprava přenosu daňové ztráty při přeměnách společností a převodu podniku.

Sleva na dani - registrační pokladny (§ 35 odst. 6, 7 a 8, čl. II - přechodná ustanovení bod 7 ZDP)

 • Zákonem č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, byla vybraným subjektům, fyzickým a právnickým osobám provozujícím maloobchod či hostinskou činnost, uložena povinnost pořízení tzv. "registrační pokladny". Zavedením nového typu slevy na dani přispívá ZDP konkrétní daňovou podporou poplatníků spočívající v poskytnutí limitované výše slevy na dani při jejím pořízení nebo realizaci jejího technickém zhodnocení. Bude-li provoz pokladny zahájen do 30. 6. 2006, daň za zdaňovací období, ve kterém byla registrační pokladna pořízena, se snižuje o polovinu její pořizovací ceny, maximálně však o 8 000 Kč na jednu pokladnu. Slevu na dani lze uplatnit pouze při prvním zahájení provozu registrační pokladny. Pokud bude na stávající pokladně provedeno její technické zhodnocení tak, aby odpovídala zákonnym požadavkům, a to v termínu do 31. 12. 2006, daň za zdaňovací období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno, se snižuje o 30 % hodnoty tohoto zhodnocení, maximálně však o 4 000 Kč na jednu pokladnu.
 • Zmíněnych vyhod mohou poplatníci využít již při výpočtu daňové povinnosti za zdaňovací období započaté v roce 2005. Není-li možno slevu uplatnit z důvodu vykázané daňové ztráty nebo nižší daňové povinnosti než sleva činí, lze slevu (příp. její zbývající část) přenést do nejbližšího zdaňovacího období, ve kterém je daňová povinnost vykázána. Přenositelnost slevy je však časově omezena na max. tři zdaňovací období.

pokračuje V. částí ...

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydáníNa českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení ...

Cena: 559 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.