Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Změny v zákoně o daních z příjmů 2006, I. část

Rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů publikovaná v předposledním dni roku 2005 obsahuje 181 novelizujících bodů a 13 odstavců přechodných ustanovení a jednoznačně se řadí mezi předpisy, které podobu zákona o daních z příjmů výrazně pozměňují.

 

Zásadní novela zákona o daních z příjmů byla v závěru roku 2005 provedena zákonem č. 545/2005 Sb.; menší novelky obsahovaly zákony č. 530/2005 Sb. a č. 552/2005 Sb.. V dalším textu se budeme věnovat jen zákonu č. 545/2005 Sb., jehož jednotlivá ustanovení jsou nastavena do 3 časových okamžiků.

- Část změn je nutno aplikovat již i pro zdaňovací období, které započalo v roce 2005, část změn je (bez ohledu na typ zdaňovacího období poplatníka) účinná k 1. 1. 2006.
- Nejrozsáhlejší a nejvýznamnější část nabývá účinnosti k prvnímu dni zdaňovacího období započatého v roce 2006.
- Na změny účinné k jinému datu než 1. 1. 2006 (resp. k prvnímu dni zdaňovacího období započatého v roce 2006) bude v dalším textu upozorněno.


I. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Pro fyzické osoby znamená novela řadu pozitivních změn, které se mohou projevit jednak ve snížení jejich celkového daňového zatížení, jednak ve snížení administrativy spojené s evidencí a výběrem daně z příjmů. Některé přijaté změny jsou však výhodné jen pro určité skupiny poplatníků.

Změny, které se použijí již pro zdaňovací období, které započalo v roce 2005

[§ 4 odst. 1 písm. w), § 5 odst. 4, § 7 odst. 9, § 9 odst. 4, § 35c odst. 4 ZDP]

 • Celé řady daňovych subjektů se dotkne výrazné zvýšení výdajů uplatňovanych procentem z příjmů (tzv. paušálních výdajů). Nová výše paušálních výdajů by měla lépe vystihnout ekonomickou realitu jednotlivych skupin daňovych subjektů, tzn., že by měla lépe odpovídat míře výdajů vynakládaných na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pokud se podnikatel nebo osoba samostatně vydělečně činná rozhodne, že neuplatní skutečně vynaložené výdaje (§ 7 odst. 9 ZDP), může výdaje uplatnit v následující výši:
  Příjmy Podle § 7 odst./písm. Rok 2005
  %
  Dříve
  %
  ze zemědělské vyroby, lesního a vodního hospodářství 1/a) 80 50
  z řemeslných živností 1/b) 60 25
  z ostatních živností (kromě řemeslných) 1/b) 50 25
  z jiného podnikání podle zvláštních předpisů 1/c) 40 25
  z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému 2/a) 40 30
  z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů 2/b) 40 25
  znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů 2/c) 40 25
  z činnosti správce konkursní podstaty, předběžného správce, zvláštního správce, zástupce správce a vyrovnacího správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu 2/d) 40 25
 • Na skutečnosti, že vedle uvedených paušálních výdajů je možno dílčí základ daně snížit ještě o zaplacené pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, případně o pojistné hrazené osobami samostatně vydělečně činnými, které nejsou nemocensky pojištěny a pojistí se na denní dávku při pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny (pouze do výše pojistného na zákonné nemocenské pojištění stanovené zvláštními předpisy), se nic nezměnilo.
 • Zvyšení paušálních výdajů u fyzických osob, které tento způsob uplatnění vydajů již používaly, znamená jednoznačné snížení jejich daňového břemene oproti roku 2004. Pro fyzické osoby, které chtějí tento způsob uplatnění vydajů použít poprvé za rok 2005, však přechod z uplatnění skutečných výdajů na výdaje paušální může znamenat dodatečnou úpravu základu daně a daně ještě za rok 2004. Podle ustanovení § 23 odst. 8 písm. b) ZDP je totiž nutno v roce, který změně uplatnění vydajů předchází, upravit základ daně stejně, jako kdyby poplatník ukončil činnost (např. při přechodu z daňové evidence je nutno zvyšit základ daně o hodnotu pohledávek a zásob a je možno ho snížit o hodnotu závazků). Pokud by výsledkem uvedených úprav základu daně bylo jeho celkové zvyšení, vznikne fyzické osobě povinnost podat dodatečné daňové přiznání, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém učinil rozhodnutí uplatnit za rok 2005 výdaje paušální částkou. Pokud by výsledkem uvedených úprav základu daně bylo jeho celkové snížení, dodatečné daňové přiznání sice není povinné, ale s ohledem na snížení daňové povinnosti za rok 2004 by jeho podání bylo pro daňovy subjekt vyhodné.
  Příklad
  Podnikatel s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP (jehož živností je např. vedení účetnictví) v roce 2004 vedl daňovou evidenci a za rok 2004 vykázal základ daně ve vyši 400 000 Kč, nezdanitelné částky ve výši 100 000 Kč a daň ve vyši 58 620 Kč. K 31. 12. 2004 evidoval pohledávky za klienty ve výši 120 000 Kč a závazky z titulu přijaté půjčky ve výši 50 000 Kč. V roce 2005 dosáhl příjmů ve výši 600 000 Kč (v nich je zahrnuta i úhrada pohledávek z roku 2004 ve výši 120 000 Kč) a výdaje evidoval ve výši 280 000 Kč včetně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (40 000 Kč). Vzhledem ke zvýšení paušálních výdajů, rozhodl se uplatnit výdaje ve výši 50 % z příjmů, tj. ve výši 300 000 Kč. Pokud by nadále uplatňoval skutečné výdaje, činil by dílčí základ daně 320 000 Kč (600 000 - 280 000). Při uplatnění paušálních výdajů vznikne povinnost podat dodatečné daňové přiznání za rok 2004 a zvýšit základ daně o hodnotu pohledávek, tedy o 120 000 Kč. Závazky nelze zohlednit, protože se jedná o závazky, které nejsou předmětem daně. Zvyšení základu daně bude znamenat zvyšení daně na částku 94 836 Kč, což znamená, že za rok 2004 se daňová povinnost zvyší o 36 216 Kč (94 836 - 58 620). Za rok 2005 pak zdanitelné příjmy budou ve výši 480 000 Kč (600 000 - 120 000), neboť částka inkasovaných pohledávek bude součástí základu daně za rok 2004 a v roce 2005 tedy již nebude podléhat zdanění. Základ daně za rok 2005 tak bude činit pouze 200 000 Kč (480 000 - 50 % příjmů - 40 000). Pokud bychom vzali v úvahu pouze rok 2005, je uplatnění paušálních výdajů jednoznačně vyhodnější. Je třeba však přihlédnout i k roku 2004 (dodatečné daňové přiznání na daňovou povinnost vyšší sebou nese i penále ve výši 0,05 % denně od konce lhůty pro podaní daňového přiznání za rok 2004), a tak zatímco úspora na dani za rok 2005 by za předpokladu stejné výše nezdanitelných částek jako za rok 2004 činila cca 24 000 Kč, doplatek za rok 2004 i bez penále by byl podstatně vyšší.
 • U příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP se paušální výdaje zvýšily z původních 20 % na 30 % (§ 9 odst. 4 ZDP). V případě změny ve způsobu uplatnění vydajů platí i pro pronajímatele povinnost úpravy základu daně jako u daňovych subjektů s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (viz výše).
 • V roce 2005 umožnil obchodní zákoník (§ 183i a násl.) výkup účastnických cenných papírů hlavním akcionářem. Při výkupu těchto cennych papírů mají jejich dosavadní vlastníci (oprávněné osoby) právo na protiplnění v penězích, jehož výši určí hlavní akcionář. Nejedná o prodej akcií, ale o jejich vyvlastnění. Osvobození uvedené v § 4 odst. 1 písm. w) ZDP se doposud tykalo pouze prodeje cennych papírů a na vyvlastnění akcií je nebylo možno vztáhnout ani v případě, že byla splněna podmínka délky držby těchto cennych papírů. Ze strany oprávněnych osob se jedná o nedobrovolné plnění, a proto příjmy plynoucí jako protihodnota menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů jsou osvobozeny od zdanění za stejnych podmínek jako v případě jejich prodeje. Příjem, který oprávněnym osobám v této souvislosti plyne, je tedy po šesti měsících od pořízení akcií, případně od ukončení činnosti, pokud byly tyto cenné papíry součástí obchodního majetku menšinového akcionáře, od daně osvobozen. V opačném případě se bude jednat o příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP, příp. podle § 7 ZDP.
 • Podle ustanovení § 35c odst. 4 ZDP může tzv. daňovy bonus uplatnit poplatník, ktery měl ve zdaňovacím období příjem podle § 6, 7, 8 nebo 9 ZDP alespoň ve vyši šestinásobku minimální mzdy. Podle ustanovení § 111 odst. 4 zákoníku práce výši minimální mzdy, popřípadě podmínky pro určení minimální mzdy a její výše, stanoví vláda s přihlédnutím k indexu spotřebitelských cen nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku. Vyloučeno však není, aby ke změně vyše minimální mzdy došlo i v průběhu zdaňovacího období. Pro účely přiznání nároku na daňovy bonus byl proto upřesněn způsob stanovení minimální mzdy tak, že za limit k porovnání se pokládá minimální mzda stanovená pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti (nesnižuje se u mladistvých ani u invalidních důchodců tak, jak to lze podle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 303/1995 Sb.).
 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky vyplacené zaměstnanci nebo obdržené zaměstnancem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se podle ustanovení § 5 odst. 4 ZDP považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období. Jestliže je zaměstnavatel s vyplacením mezd v prodlení, pak příjmy vyplacené nebo obdržené po 31. dni po skončení zdaňovacího období jsou příjmem zdaňovacího období, ve kterém byly skutečně vyplaceny nebo obdrženy. Novelou zákona bylo upřesněno vypořádání daňové povinnosti zaměstnance tak, že i zálohy sražené podle § 38h ZDP z pozdě vyplacenych mezd se započtou na jeho daňovou povinnost až v tom období, kdy jeho mzda bude považována za zdanitelný příjem. Mzda za prosinec roku 2005 vyplacená v únoru 2006 bude zdanitelným příjmem zaměstnance až roku 2006 a při vypořádání daňové povinnosti za rok 2006 bude zohledněna také záloha na daň sražená zaměstnavatelem z prosincovych mezd.

... pokračuje II. částí

40

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

První československý zákon - pokus o opožděný komentářZákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018.  ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.