Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdravotní pojištění s komentářem a příklady 2018

Zdravotní pojištění s komentářem a příklady 2018

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Aktuální legislativa a podrobné výklady

Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné k počátku roku 2018. Pozornost je věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou primárně zaměstnanci a zaměstnavatelé. Přehledně jsou popsány konkrétní situace týkající se zaměstnávání a související pravidla odvodu pojistného na zdravotní pojištění. Pojištěnci zde najdou postupy platné při registraci u zdravotní pojišťovny a možnosti přeregistrací mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami. V rámci plnění oznamovací povinnosti jsou v knize uvedena základní pravidla pro komunikaci s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Nechybí ani detailní rozbor legislativy platné pro OSVČ, státní pojištěnce a osoby bez zdanitelných příjmů.

Vyznejte se i v rozdílech mezi sociálním a zdravotním pojištěním

V textu je rovněž věnována pozornost odlišnostem odvodu pojistného na zdravotní pojištění oproti sociálnímu (nemocenskému) pojištění a oproti daním z příjmů.

Ukotvení v mezinárodní legislativě

Samostatný prostor je věnován aplikaci evropských právních předpisů pro oblast zdravotního pojištění a koordinaci účasti na pojištění a odvodu pojistného. Čtenář zde najde i rozbor problematiky mezinárodního prvku, migrace pojištěnců a správné stanovení příslušnosti k předpisům při odvodu pojistného. Součástí jsou rovněž praktické příklady a aktuální výklady postupů.

autor: Mgr. Tomáš Červinka vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 1. 2018, 168 stran
ISBN: 978-80-7554-130-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Úvod - str. 8
Používané zkratky - str. 9
1. Právní předpisy a hlavní změny pro roky 2017 a 2018 - str. 10
1.1 Právní předpisy - str. 10
1.2 Popis hlavních změn - str. 10
1.2.1 Změny v roce 2017 - str. 10
1.2.2 Změny v roce 2018 - str. 12
1.3 Parametrické změny - str. 16
1.3.1 Zvýšení minimální mzdy - str. 16
1.3.2 Minimum u OSVČ - str. 16
1.3.3 Vyměřovací základ státu - str. 17
2. Základní pojmy - str. 17
2.1 Účel zdravotního pojištění - str. 17
2.2 Účast na zdravotním pojištění - str. 17
2.3 Dlouhodobý pobyt v cizině - str. 18
2.4 Zvláštní případy vzniku a zániku pojištění - str. 22
2.5 Volba zdravotní pojišťovny - str. 22
2.5.1 Obecná pravidla pro volbu zdravotní pojišťovny - str. 24
2.5.2 Aktuální seznam zdravotních pojišťoven - str. 25
2.6 Průkaz pojištěnce - str. 26
3. Pojištěnci, oznamovací povinnost - str. 27
3.1 Základní povinnosti pojištěnců - str. 27
3.2 Oznamovací povinnost pojištěnců - str. 28
3.3 Nesplnění oznamovací povinnosti při plnění Nařízení Rady - str. 28
3.4 Místní příslušnost ve zdravotním pojištění - str. 32
3.5 Formuláře pro pojištěnce - str. 32
4. Plátci pojistného - str. 33
5. Placení pojistného - str. 33
5.1 Výše pojistného, zaokrouhlování - str. 33
5.2 Rozhodné období - str. 34
5.3 Způsob platby pojistného - str. 34
5.4 Přepočet kurzu - str. 35
5.5 Variabilní symbol - str. 36
5.6 Splatnost pojistného - str. 36
5.7 Pořadí plateb - str. 37
5.8 Přeplatek pojistného - str. 38
6. Zaměstnavatelé a zaměstnanci - str. 38
6.1 Zaměstnavatel - str. 39
6.2 Okruh zaměstnanců ve zdravotním pojištění - str. 39
6.3 Výjimky, kdy se nejedná o zaměstnance - str. 40
6.4 Přihlášení zaměstnavatele - str. 43
6.5 Oznamovací povinnost zaměstnavatele - str. 47
6.6 Kódy používané zaměstnavatelem - str. 49
6.6.1 Kódy pro přihlášení a odhlášení zaměstnance - str. 49
6.6.2 Kódy pro oznámení skutečností rozhodných pro platbu pojistného státem - str. 49
6.6.3 Kódy pro provádění oprav - str. 51
6.7 Přehled zaměstnavatele - str. 51
6.8 Povinnosti zaměstnavatele - str. 53
6.8.1 Oznamovací povinnost, registrace - str.  53
6.8.2 Záznamy o pracovních úrazech, přirážky k pojistnému - str. 53
6.8.3 Souhrn povinností - str. 54
6.9 Odvod pojistného za zaměstnance – obecné zásady - str. 54
6.9.1 Zaměstnavatel – plátce pojistného - str. 54
6.9.2 Srážka pojistného zaměstnance - str. 55
6.9.3 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 55
6.9.4 Minimální vyměřovací základ - str. 55
6.9.5 Splatnost pojistného, rozhodné období - str. 55
6.9.6 Maximální vyměřovací základ - str. 56
6.10 Zaokrouhlování - str. 56
6.11 Zaměstnanci ve zdravotním pojištění - str. 56
6.11.1 Pracovní poměr - str. 56
6.11.2 Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti - str. 57
6.11.3 Dohoda o provedení práce - str. 59
6.11.4 Osoby ve služebním poměru - str. 61
6.11.5 Členové družstev - str. 62
6.11.6 Společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností - str. 62
6.11.7 Členové zastupitelstev územních samosprávných celků - str. 63
6.11.8 Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby - str. 64
6.11.9 Osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobodyzařazené k pravidelnému výkonu prací - str. 64
6.11.10 Pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů - str. 64
6.11.11 Členové statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob - str. 65
6.11.12 Další případy zaměstnání - str. 65
6.12 Kdo není považován za zaměstnance - str. 66
6.13 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 67
6.14 Započitatelnost příjmů do vyměřovacího základu - str. 68
6.14.1 Příjmy po skončení zaměstnání - str. 68
6.14.2 Příjmy v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů - str. 68
6.14.3 Příklady k započitatelnosti plnění - str. 68
6.15 Úpravy vyměřovacího základu - str. 70
6.16 Minimální vyměřovací základ zaměstnance - str. 70
6.16.1 Stanovení minimálního vyměřovacího základu  - str. 70
6.16.2 Pojištěnci, kteří nemají stanoven minimální vyměřovací základ  - str. 71
6.16.3 Snížení minimálního vyměřovacího základu - str. 72
6.16.4 Doplatek do minimálního vyměřovacího základu  - str. 73
6.16.5 Obecně platné zásady pro řešení minimálního vyměřovacího základu - str. 75
6.17 Zaměstnanci, za které je plátcem pojistného i stát - str. 76
6.17.1 Oznamovací povinnost a minimální vyměřovací základ - str. 76
6.17.2 Odpočet - str. 76
6.18 Pracovní volno bez náhrady příjmu - str. 78
6.19 Zápočet přeplatku v aktuálním  - str. 79
6.19.1 Přečerpaná dovolená - str. 80
6.19.2 Náborový příspěvek - str. 81
6.20 Maximální vyměřovací základ u jednoho zaměstnavatele - str. 82
6.21 Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností - str. 82
6.22 Příklady výpočtu pojistného u zaměstnanců - str. 82
6.23 Povinnosti spojené se zaměstnáváním zaměstnanců z EU  - str. 86
7. Stát plátcem pojistného - str. 86
7.1 Vyměřovací základ, odpočet a pojistné osob, za něž pojistné hradí stát  - str. 86
7.2 Oznamovací povinnost - str. 87
7.2.1 Nezaopatřené dítě - str. 87
7.2.2 Poživatel důchodu - str.  90
7.2.3 Příjemce rodičovského příspěvku - str. 90
7.2.4 Žena na mateřské a osoba na rodičovské dovolené - str.  91
7.2.5 Uchazeč o zaměstnání - str. 91
7.2.6 Osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoba s ní společně posuzovaná - str. 91
7.2.7 Osoba, která je závislá na péči jiné osoby a osoba pečující  - str. 91
7.2.8 Osoba ve výkonu trestu odnětí svobody - str. 92
7.2.9 Mladistvý umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy - str. 92
7.2.10 Příjemci penze z doplňkového penzijního spoření - str. 92
7.2.11 Souběh kategorií - str. 93
7.3 Zvláštní případy, kdy je plátcem pojistného stát - str. 93
7.3.1 Osoba důchodového věku - str. 93
7.3.2 Celodenní osobní a řádná péče o děti - str.  93
7.3.3 Manželé státních zaměstnanců v zahraničí - str. 94
7.3.4 Doktorandi starší 26 let - str. 94
7.3.5 Další skupiny osob, za něž hradí pojistné stát - str. 95
8. Osoby samostatně výdělečně činné - str. 96
8.1 Povinnosti OSVČ - str. 96
8.2 Vyměřovací základ a pojistné OSVČ - str. 97
8.3 Nemoc u OSVČ - str. 98
8.4 Maximální vyměřovací základ - str.  99
8.5 Minimální vyměřovací základ - str. 99
8.6 Osoby, za které platí pojistné i stát - str. 100
8.7 Příklady k placení pojistného OSVČ v roce 2018 - str. 101
8.8 Přehled o příjmech a výdajích - str. 102
8.9 Zálohy na pojistné - str. 105
8.10 Cizinci – OSVČ - str. 109
9. Osoby bez zdanitelných příjmů - str. 109
9.1 Splatnost pojistného - str. 110
9.2 Příklady OBZP - str. 110
10. Evropská unie - str. 111
10.1 Základní pojmy - str. 111
10.2 Vynětí ze zdravotního pojištění - str. 113
10.3 Základní principy - str. 115
10.4 Výdělečná činnost občanů ČR v zemích EU - str. 116
10.5 Výdělečná činnost osob ze zemí EU v ČR - str. 118
11. Sankce, splátkové kalendáře a přeplatky - str. 119
11.1 Pokuty - str. 119
11.1.1 Zaměstnavatelé - str. 120
11.1.2 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 121
11.1.3 Osoby bez zdanitelných příjmů - str. 122
11.2 Obecné zásady způsobu ukládání pokut - str. 122
11.3 Podání odvolání do platebního výměru - str. 122
11.4 Penále - str. 123
11.5 Splátkové kalendáře ve zdravotním pojištění - str. 124
11.6 Vracení přeplatku ve zdravotním pojištění - str. 125
11.6.1 Zaměstnavatelé - str. 125
11.6.2 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 126
11.6.3 Osoby bez zdanitelných příjmů - str. 126
11.6.4 Zaměstnanci  - str. 127
12. Vybraná ustanovení  - str. 128
12.1 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - str. 128
12.2 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů - str. 148

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1352 - Zdravotní pojištění 2020

ÚZ č. 1352 - Zdravotní pojištění 2020

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění; menší změny se dotkly i dalších zákonů a pěti různých vyhlášek. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.