Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zástavní právo, 3. vydání

Zástavní právo, 3. vydání

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapitol zabývajících se jednotlivými oblastmi zástavního práva; autor přitom obsáhle rozebírá nejen ustanovení o zástavním právu (§ 1309 až 1389), nýbrž i četná další ustanovení platné úpravy, která se zástavním právem nepřímo souvisejí. Ačkoliv jádrem publikace je detailní rozbor úpravy zástavního práva v platném občanském zákoníku, věnuje se i některým obecným otázkám zástavního práva a v neposlední řadě srovnává novou úpravu také s úpravou v předchozím občanském zákoníku. Součástí knihy je i výběr judikatury publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek vztahující se k zástavnímu právu. Text třetího vydání této publikace je aktualizován o nové poznatky (judikatorní, doktrinální i praktické) a rozšířen o mnohé nové pasáže (nová dílčí témata).

Publikace je určena především advokátům, soudcům, notářům, exekutorům, insolvenčním správcům, korporátním i vůbec všem praktickým právníkům, stejně tak jako širší podnikatelské veřejnosti, pracovníkům realitních kanceláří, studentům vysokých škol s právním zaměřením i dalším zájemcům o problematiku zajištění dluhů zástavním právem.

autor: Lukáš Vymazal vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 11. 2019, 604 stran
ISBN: 978-80-7598-516-3

Cena: 880 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XII
Předmluva - str. XIII
1 Úvod - str. 1
1.1 Pojetí a struktura publikace - str. 1
1.2 Občanský zákoník - str. 3
1.3 Zástavní právo v občanském zákoníku - str. 6
2 Zástavní právo - str. 11
2.1 Pojem a zásady zástavního práva - str. 11
2.2 Vznik a vývoj zástavního práva - str. 18
2.2.1 Vznik a historický vývoj zástavního práva - str. 18
2.2.2 Vývoj institutu v českých zemích - str. 21
2.2.3 Vývoj zákonné úpravy zástavního práva po roce 1989 - str. 24
2.3 Funkce zástavního práva - str. 31
2.4 Subjekty zástavního práva - str. 37
2.5 Systematika zákonné úpravy zástavního práva - str. 39
2.6 Další ustanovení občanského zákoníku týkající se zástavního práva - str. 44
2.6.1 Ustanovení občanského zákoníku s dopadem na zástavní  právo - str. 44
2.6.2 Obecná ustanovení o zajištění dluhů - str. 47
2.7 Přechodná ustanovení v občanském zákoníku - str. 54
3 Zástava - str. 61
3.1 Způsobilá zástava - str. 61
3.2 Budoucí zástavní právo - str. 65
3.3 Zastavení ideální části věci - str. 70
3.4 Jednotlivé předměty zástavního práva - str. 73
4 Rozsah zástavního práva - str. 91
4.1 Přírůstek, příslušenství, plody a užitky zástavy - str. 91
4.2 Rozsah zástavního práva k pohledávce a k cennému papíru - str. 96
4.3 Rozsah zástavního práva k hromadné věci - str. 98
4.4 Přeměna, rozdělení a spojení zástav - str. 105
4.5 Vespolné zástavní právo - str. 111
5 Zajištěný dluh - str. 115
5.1 Terminologie - str. 115
5.2 Zajištěný dluh – obecně - str. 116
5.3 Rozsah zajištění dluhu - str. 120
5.4 Zajištění peněžitého a nepeněžitého dluhu - str. 130
5.5 Zajištění budoucího a podmíněného dluhu - str. 131
5.6 Maximální zástavní právo - str. 140
5.7 Zajištění dluhu v případě odstoupení od smlouvy - str. 144
6 Právní důvody vzniku zástavního práva - str. 147
6.1 Úvod - str. 147
6.2 Vznik smluvního zástavního práva - str. 147
6.3 Vznik zástavního práva v souvislosti s děděním - str. 152
6.4 Zástavní právo vzniklé rozhodnutím orgánu veřejné moci - str. 154
6.5 Zákonné zástavní právo - str. 163
6.6 Strany zástavní smlouvy - str. 167
6.7 Zástavní smlouva a její náležitosti - str. 172
6.8 Forma zástavní smlouvy - str. 178
7 Právní způsoby vzniku zástavního práva - str. 181
7.1 Úvod - str. 181
7.2 Hypotekární a ruční zástavní právo - str. 182
7.3 Vznik zástavního práva k nemovitým věcem - str. 184
7.3.1 Úvod – vznik zástavního práva k věcem zapsaným  ve veřejném seznamu - str. 184
7.3.2 Vývoj právní úpravy - str. 186
7.3.3 Zápis do katastru nemovitostí - str. 188
7.3.4 Nemovité věci nezapisované do veřejného seznamu - str. 191
7.4 Vznik zástavního práva k movitým věcem - str. 192
7.4.1 Vývoj právní úpravy - str. 192
7.4.2 Úprava v občanském zákoníku – úvod - str. 194
7.4.3 Odevzdání zástavy zástavnímu věřiteli - str. 198
7.4.4 Odevzdání zástavy třetí osobě - str. 203
7.4.5 Vznik zástavního práva označením zástavy - str. 205
7.4.6 Vznik zástavního práva zápisem do rejstříku zástav - str. 207
7.4.6.1 Zástavní práva zapisovaná do rejstříku zástav - str. 207
7.4.6.2 Rejstřík zástav (včetně zápisu do rejstříku) - str. 208
7.4.6.3 Vznik zástavního práva k silničním motorovým vozidlům - str. 213
7.4.6.4 Vznik zástavního práva k hromadné věci  (obchodnímu závodu) - str. 216
8 Zastavení cizí věci - str. 225
8.1 Zastavení cizí věci se souhlasem vlastníka - str. 225
8.2 Zastavení cizí věci bez souhlasu vlastníka - str. 228
8.3 Zastavení cizí movité věci v zastavárenském závodu - str. 236
8.4 Odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva a zástavní  právo třetí osoby - str. 238
9 Práva a povinnosti ze zástavního práva - str. 249
9.1 Úvod - str. 249
9.2 Zhoršení zástavy na úkor zástavního věřitele - str. 249
9.2.1 Účel ustanovení - str. 249
9.2.2 Faktické jednání zástavního dlužníka - str. 250
9.2.3 Právní dispozice zástavního dlužníka se zástavou - str. 251
9.2.4 Odpovědnost zástavního dlužníka za zhoršení zástavy v260
9.2.5 Přiměřené doplnění zástavy - str. 263
9.3 Právo zástavního věřitele na pojistné plnění - str. 267
9.4 Práva a povinnosti v případě odevzdání zástavy - str. 274
9.4.1 Úvod - str. 274
9.4.2 Věcný dopad ustanovení - str. 275
9.4.3 Detence věci zástavním věřitelem - str. 278
9.4.4 Povinnost kustodie - str. 278
9.4.5 Užívání zástavy zástavním věřitelem - str. 282
9.4.6 Práva a povinnosti třetí osoby, jíž byla zástava  odevzdána - str. 283
9.4.7 Provedení změny zápisu o zástavním právu - str. 286
10 Výkon zástavního práva - str. 287
10.1 Uhrazovací funkce zástavního práva - str. 287
10.2 Uspokojení ze zástavy v historickém vývoji - str. 290
10.3 Úprava výkonu zástavního práva v zákoně č. 40/1964 Sb. a její  srovnání s vybranými zahraničními úpravami - str. 294
10.3.1 Atributy výkonu zástavního práva v úpravě zákona č. 40/1964 Sb. - str. 294
10.3.2 Realizace zástavního práva ve vybraných zahraničních  úpravách - str. 295
10.3.2.1 Úvod - str. 295
10.3.2.2 Právní úpravy angloamerické - str. 296
10.3.2.3 Právní úpravy evropské - str. 300
10.3.2.4 Mezinárodní projekty (modelové zákony) - str. 307
10.3.2.5 Krátké shrnutí - str. 310
10.4 Výkon zástavního práva v občanském zákoníku - str. 313
10.4.1 Změna pojetí výkonu zástavního práva - str. 313
10.4.2 Smluvní způsoby uspokojení ze zástavy - str. 317
10.4.2.1 Dohoda o způsobu uspokojení ze zástavy – forma, smluvní strany, obsah - str. 317
10.4.2.2 Účinky dohody o způsobu uspokojení ze zástavy - str. 320
10.4.2.3 Konkrétní smluvní způsoby uspokojení ze zástavy - str. 325
10.4.2.4 Povinnost odborné péče - str. 333
10.4.2.5 Zánik zástavního práva při realizaci smluvního  způsobu uspokojení - str. 334
10.4.2.6 Exekuční titul jako předpoklad výkonu - str. 337
10.4.3 Subsidiární způsoby uspokojení ze zástavy - str. 339
10.4.3.1 Úvod - str. 339
10.4.3.2 Veřejná dražba - str. 341
10.4.3.3 Soudní prodej zástavy - str. 345
10.4.4 Zákonný rámec procesu uspokojení ze zástavy - str. 355
10.4.5 Pluralita zástavních práv - str. 367
10.4.5.1 Pořadí zástavních práv - str. 367
10.4.5.2 Výkon zástavního práva při více zástavních  věřitelích - str. 375
11 Zakázaná ujednání - str. 383
1.1 Úvod - str. 383
11.2 Nemožnost vyplatit zástavu - str. 388
11.3 Nemožnost uspokojit se ze zástavy - str. 389
11.4 Libovolnost způsobů realizace zástavního práva - str. 390
11.4.1 Úvod - str. 390
11.4.2 Zpeněžení zástavy libovolným způsobem - str. 391
11.4.3 Ponechání si zástavy za libovolnou či předem určenou cenu - str. 392
11.4.4 Zvláštní ochrana spotřebitelů a malých nebo středních podnikatelů - str. 396
11.5 Požívání zástavy zástavním věřitelem - str. 400
11.6 Ujednání omezující právní dispozice se zástavou - str. 405
12 Zánik zástavního práva - str. 407
12.1 Jednotlivé způsoby zániku zástavního práva - str. 407
12.1.1 Úvod - str. 407
12.1.2 Zánik zástavního práva v důsledku zániku zajištěného  dluhu - str. 408
12.1.3 Zánik zástavního práva při trvání zajištěného dluhu - str. 418
12.1.4 Zánik zástavního práva při převodu zástavy - str. 431
12.2 Promlčení zástavního práva - str. 437
12.3 Výmaz zástavního práva - str. 445
12.4 Uvolněné zástavní právo - str. 448
12.5 Záměna zástavního práva - str. 456
13 Zástavní právo k podílu v korporaci - str. 463
13.1 Zastavitelnost podílu v korporaci - str. 463
13.2 Vznik zástavního práva k podílu v korporaci - str. 472
13.3 Trvání a výkon zástavního práva k podílu v korporaci- str. 475
13.3.1 Výkon hlasovacích práv - str. 475
13.3.2 Plnění plynoucí z účasti na korporaci - str. 476
13.3.3 Zahájení výkonu zástavního práva - str. 477
13.3.4 Základní způsoby výkonu zástavního práva - str. 479
13.3.5 Speciální způsoby výkonu zástavního práva - str. 480
14 Zástavní právo k cennému papíru - str. 485
14.1 Cenné papíry a jejich zastavitelnost - str. 485
14.2 Vznik zástavního práva k cennému papíru - str. 488
14.3 Zástavní právo k účtu zaknihovaných cenných papírů - str. 492
14.4 Trvání, výkon a zánik zástavního práva k cennému papíru - str. 494
15 Zástavní právo k pohledávce - str. 499
15.1 Pohledávka jako způsobilá zástava - str. 499
15.2 Povaha zástavního práva k pohledávce - str. 504
15.3 Vznik zástavního práva k pohledávce - str. 506
15.4 Průběh a výkon zástavního práva k pohledávce - str. 510
15.4.1 Obecně k realizaci zástavního práva k pohledávce - str. 510
15.4.2 Splatnost zastavené pohledávky - str. 512
15.4.3 Nesplatnost zastavené pohledávky - str. 515
15.4.4 Poskytnutí plnění věřiteli namísto zástavnímu věřiteli - str. 517
15.4.5 Započtení zastavené pohledávky - str. 518
15.4.6 Nucený výkon zástavního práva k pohledávce - str. 520
15.4.7 Totožnost osoby zástavního věřitele a poddlužníka - str. 522
16 Podzástavní právo - str. 525
16.1 Pojem a subjekty podzástavního práva - str. 525
16.2 Vznik a účinky podzástavního práva - str. 527
16.3 Realizace podzástavního práva - str. 531
16.4 Zánik podzástavního práva - str. 534
Přehled judikatury k jednotlivým kapitolám - str. 553
Seznam použité literatury (výběrově) - str. 566
Věcný rejstřík - str. 581

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, 2. vydání

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, 2. vydání

Kateřina Čuhelová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jevem provázejícím společnost od nepaměti, jímž je domácí násilí. Snaží se názornými příklady zodpovědět otázky, jak se má ohrožená osoba proti domácímu násilí bránit, zda je potřeba ...

Cena: 240 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka Smlouvy přípravného druhu, která byla aktualizována a revidována, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání

Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran a kol. - C. H. Beck

Nové, aktuální vydání úplného komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3200 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otázky dosud jinde neřešené a novou judikaturou zatím nereflektované. Styl výkladu, ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Lucie Novotná Krtoušová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem. Monografie ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Pavel Mates (ed.), Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Osobnostní práva sestávají z dílčích práv, která jsou chráněna právem soukromým i veřejným. Význam jejich ochrany stoupá úměrně tomu, jak se zvyšuje jejich reálné i potenciální ohrožení vlivem masového používání moderních komunikačních technologií. Zvláštní důraz je přitom kladen na ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Analýza realitního trhu

Analýza realitního trhu

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je první česky psanou monografií na téma analýzy realitního trhu. Představuje teoretický, metodologický a praktický úvod do problematiky. Popisuje, analyzuje a komentuje všechny základní principy a zákonitosti fungování realitního trhu, včetně vztahu realitního trhu, ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.