Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třetích zemí? Máme řešení přesně pro vás!

Věnuje se zaměstnávání občanů EU/EHP/Švýcarska a jejich rodinných příslušníků a cizinců z tzv. třetích států. V případě občanů EU je zaměřena na plnění povinností zaměstnavatele, definici rodinného příslušníka občana EU a otázce přechodných pobytů. Ve vztahu k zaměstnávání cizinců bude publikace akcentovat veškeré zákonem umožněné postupy, alternativní řešení a výjimky vztahující se ke specifickým skupinám cizinců. Největší důraz je kladen na zaměstnanecké a modré karty včetně postupů při vysílání zaměstnanců do České republiky. Čtenáři budou upozorněni na problematiku nelegálního zaměstnávání, plnění povinností zaměstnavatele a existenci vládních programů usnadňujících zaměstnavatelům zaměstnávání cizinců.

Podrobně řešeny rovněž otázky zdravotního a sociálního pojištění

Navazující druhá část týkající se sociálního a zdravotního pojištění rozebere pravidla tzv. evropských koordinačních nařízení a jejich přímé aplikace při zaměstnání občanů EU v České republice, jakož i jejich vyslání do České republiky. Kromě vysvětlení pravidel určení příslušnosti k předpisům jediného členského státu EU popíše, jaké informace by od svých zaměstnanců měl zaměstnavatel požadovat, aby byla správně určena příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení. Pozornost je věnována i pravidlům pro určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění podle bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení. Podrobně bude vysvětlen postup při registraci zaměstnance z EU či ze třetích zemí u českých zdravotních pojišťoven, pracovišť okresní správy sociálního zabezpečení a další povinnosti zaměstnavatelů. 

Cizinci a daň z příjmů plynoucích ze závislé činnosti na území ČR

Třetí části publikace poskytuje přehled o základních českých daňových aspektech situace, kdy cizinec vykonává zaměstnání v České republice, a to jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu souvisejících procesněprávních povinností na straně jeho zaměstnavatele (českého, příp. zahraničního subjektu). Podrobněji je rozebrána problematika stanovení daňového domicilu zaměstnance, vymezením rozsahu příjmů podléhajících zdanění v České republice, otázkami souvisejícími se stanovením základu daně ze závislé činnosti i uplatňováním nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění. V neposlední řadě je věnována pozornost také problematice uplatnění metod zamezení dvojího zdanění. 

Nebojte se zaměstnávání cizinců, s touto knihou to zvládnete bez problémů

Text publikace je zaměřen prakticky s cílem poskytnout personalistům manuál, podle kterého mohou postupovat při přijímání zaměstnanců ze zahraničí s ohledem na legálnost výkonu jejich práce a plnění příslušných daňových povinností. V této souvislosti je text doplněn i o praktické příklady z praxe a modelové případy.

autor: Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 5. 6. 2018, 376 stran
ISBN: 978-80-7554-148-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 14
1. Úvod  - str. 21
1.1 Úvodní slovo  - str. 21
1.2 Právní východiska zaměstnávání cizinců v ČR  - str. 22
1.2.1 Zákon o pobytu cizinců  - str. 24
1.2.2 Zákon o zaměstnanosti  - str. 25
1.2.3 Zákoník práce - str. 26
1.3 Relevantní instituce  - str. 29
1.3.1 Úřad práce ČR  - str. 30
1.3.2 Ministerstvo vnitra ČR  - str. 30
1.3.3 Policie ČR (Služba cizinecké policie)  - str. 31
1.3.4 Zastupitelské úřady ČR  - str. 31
1.3.5 Státní úřad inspekce práce a Celní správa ČR  - str. 32
1.4 Formy výkonu závislé činnosti na území ČR  - str. 33
1.4.1 Zaměstnání na území ČR  - str. 33
1.4.2 Vyslání na území ČR  - str. 33
1.4.3 Pronájem pracovní síly (agenturní zaměstnávání)  - str. 35
1.5 Krátkodobý pobyt - str. 36
2. Občané EU  - str. 39
2.1 Občan EU  - str. 39
2.2 Právní postavení občana EU v ČR  - str. 39
2.2.1 Pobyt občana EU  - str. 39
2.2.2 Výkon zaměstnání občana EU  - str. 40
2.3 Rodinný příslušník občana EU  - str. 40
2.4 Právní postavení rodinného příslušníka občana EU - str. 41
2.4.1 Pobyt rodinného příslušníka občana EU  - str. 42
2.4.2 Výkon zaměstnání rodinného příslušníka občana EU  - str. 42
2.5 Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků  - str. 43
2.5.1 Informační povinnost  - str. 44
2.5.2 Evidenční povinnost  - str. 45
2.6 Povinnosti občanů EU a jejich rodinných příslušníků  - str. 46
2.7 Přechodný pobyt občana EU a jeho rodinného příslušníka  - str. 48
2.7.1 Potvrzení o přechodném pobytu  - str. 48
2.7.2 Povolení k přechodnému pobytu  - str. 49
2.8 Trvalý pobyt občana EU a jeho rodinného příslušníka  - str. 51
3. Občané třetích států (cizinci)  - str. 53
3.1 Základní podmínky zaměstnávání cizinců  - str. 53
3.2 Nelegální zaměstnání  - str. 54
3.2.1 Sankce  - str. 57
3.2.2 Ručení odběratelů služeb  - str. 59
3.2.3 Vysílání cizinců do ČR k poskytování služeb  - str. 60
3.3 Zaměstnávání uprchlíků  - str. 62
3.4 Obecné náležitosti dokumentů  - str. 63
3.4.1 Uznávání dokumentů v ČR  - str. 66
3.5 Zaměstnanecká karta  - str. 67
3.6 Žádost o zaměstnaneckou kartu a její náležitosti  - str. 69
3.6.1 Náležitosti žádosti o zaměstnaneckou kartu  - str. 71
3.6.2 Nostrifikace  - str. 75
3.7 Postup při vyřízení zaměstnanecké karty  - str. 78
3.7.1 Nespolehlivý zaměstnavatel  - str. 79
3.7.2 Krok 1 – oznámení volného pracovního místa  - str. 81
3.7.3 Krok 2 – sjednání pracovních podmínek  - str. 83
3.7.4 Krok 3 – podání žádosti  - str. 84
3.7.5 Krok 4 – vyzvednutí zaměstnanecké karty  - str. 87
3.7.6 Časová osa  - str. 89
3.8 Platnost a prodloužení zaměstnanecké karty  - str. 91
3.9 Změna zaměstnavatele a pracovní pozice  - str. 93
3.10 Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců  - str. 95
3.10.1 Informační povinnost  - str. 95
3.10.2 Evidenční povinnost  - str. 97
3.10.3 Další povinnosti zaměstnavatele  - str. 98
4. Výjimky při zaměstnávání cizinců  - str. 99
4.1 Neduální režim zaměstnanecké karty  - str. 99
4.2 Volný vstup na trh práce  - str. 100
4.2.1 Některé případy volného vstupu na trh práce  - str. 103
4.2.2 Vyřízení neduální zaměstnanecké karty  - str. 106
4.3 Povinnost získat povolení k zaměstnání  - str. 110
4.3.1 Vyřízení neduální zaměstnanecké karty  - str. 114
4.3.2 Časová osa  - str. 119
4.4 Povolení k zaměstnání  - str. 120
4.4.1 Náležitosti žádosti o povolení k zaměstnání  - str. 120
4.4.2 Postup při vyřízení povolení k zaměstnání a jeho prodlužování  - str. 121
4.4.3 Vyslání cizince do ČR  - str. 125
5. Zvláštní povolení a postupy  - str. 127
5.1 Modrá karta  - str. 128
5.1.1 Náležitosti žádosti o modrou kartu  - str. 128
5.1.2 Postup při získání modré karty  - str. 131
5.1.3 Změna pracovního zařazení a zaměstnavatele  - str. 134
5.2 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 135
5.2.1 Náležitosti žádosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 137
5.2.2 Postup při získání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 140
5.2.3 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU  - str. 142
5.3 Sezónní zaměstnanci  - str. 143
5.3.1 Náležitosti žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání  - str. 145
5.3.2 Postup při získání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání  - str. 146
5.4 Zácvik  - str. 147
5.5 Vládní programy  - str. 149
5.5.1 Fast Track  - str. 151
5.5.2 Welcome Package  - str. 152
5.5.3 Ukrajina  - str. 152
5.5.4 Režim ostatní státy – ekonomická migrace  - str. 155
6. Očekávané změny při zaměstnávání cizinců  - str. 156
7. Sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění cizinců  - str. 159
7.1 Úvod  - str. 159
7.2 Příslušnost k právním předpisům  - str. 160
7.2.1 Osoby, na které se vztahují Koordinační nařízení  - str. 162
7.2.2 Osoby, na které se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 164
7.2.3 Osoby, na které se vztahují české právní předpisy v oblasti pojištění  - str. 167
7.2.3.1 Sociální zabezpečení podle českých právních předpisů  - str. 167
7.2.3.1.1 Účast na nemocenském pojištění  - str. 167
7.2.3.1.2 Vynětí z účasti na nemocenském pojištění  - str. 170
7.2.3.2 Veřejné zdravotní pojištění podle českých právních předpisů  - str. 172
7.2.3.2.1 Účast na veřejném zdravotním pojištění  - str. 172
7.2.3.2.2 Vynětí z účasti na veřejném zdravotním pojištění - str. 174
7.3 Koordinační nařízení  - str. 175
7.3.1 Věcný rozsah Koordinačních nařízení  - str. 175
7.3.2 Základní principy Koordinačních nařízení  - str. 176
7.3.3 Definice a některá pravidla použitá v Koordinačních nařízeních  - str. 177
7.3.4 Základní pravidla pro určení, do kterého státu odvádět pojistné  - str. 182
7.3.4.1 Zaměstnání vykonávané na území jednoho státu  - str. 182
7.3.4.2 Zaměstnání vykonávané na území jednoho státu – speciální pravidla pro některé typy zaměstnanců  - str. 183
7.3.4.3 Zaměstnání vykonávané na území více států aplikujících Koordinační nařízení pro jednoho zaměstnavatele  - str. 185
7.3.4.3.1 Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 185
7.3.4.3.2 Zaměstnanec nevykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 188
7.3.4.4 Zaměstnání vykonávané na území více států pro dva a více zaměstnavatelů se sídly v různých státech aplikujících Koordinační nařízení  - str. 189
7.3.4.4.1 Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 191
7.3.4.4.2 Zaměstnanec nevykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 194
7.3.4.5 Souběžně vykonávané zaměstnání v jednom státě aplikujícím
Koordinační nařízení a samostatná výdělečná činnost ve druhém státě  - str. 199
7.3.4.6 Zvláštní pravidla u specifických typů činností při souběžně vykonávané činnosti ve více státech aplikujících Koordinační nařízení  - str. 202
7.3.4.7 Vyslání z jiného státu aplikujícího Koordinační nařízení do ČR  - str. 203
7.3.4.7.1 Základní podmínky pro vyslání  - str. 204
7.3.4.7.2 Krátké přerušení vyslání versus nové vyslání  - str. 207
7.3.4.7.3 Kdy se o vyslání pro účely Koordinačních nařízení nejedná  - str. 208
7.3.4.8 Výjimky z pravidel Koordinačních nařízení  - str. 210
7.3.4.9 Plnění povinností zaměstnavatele v jiném státě aplikujícím Koordinační nařízení a plná moc udělená zaměstnanci  - str. 212
7.3.4.10 Formulář A1 a oznamovací povinnost zaměstnance  - str. 213
7.3.4.11 Výhled  - str. 216
7.4 Bilaterální smlouvy  - str. 216
7.4.1 Bilaterální smlouvy vztahující se na sociální zabezpečení i veřejné zdravotní pojištění  - str. 218
7.4.1.1 Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 220
7.4.1.2 Smlouva mezi ČR a Srbskem o sociálním zabezpečení Smlouva mezi ČR a Černou Horou o sociálním zabezpečení  - str. 221
7.4.1.3 Smlouva mezi ČR a Státem Izrael o sociálním zabezpečení  - str. 222
7.4.1.4 Smlouva mezi ČR a Japonskem o sociálním zabezpečení  - str. 224
7.4.1.5 Smlouva mezi ČR a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení  - str. 225
7.4.1.6 Smlouva mezi ČR a Tuniskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 226
7.4.1.7 Smlouva mezi ČR a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 228
7.4.1.8 Smlouva mezi ČR a USA o sociálním zabezpečení  - str. 229
7.4.2 Bilaterální smlouvy vztahující se jen na oblast sociálního zabezpečení (v českém kontextu)  - str. 230
7.4.2.1 Smlouva mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení  - str. 231
7.4.2.2 Smlouva mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení  - str. 232
7.4.2.3 Smlouva mezi ČR a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 233
7.4.2.4 Smlouva mezi ČR a Indickou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 234
7.4.2.5 Smlouva mezi ČR a Kanadou o sociálním zabezpečení  - str. 235
7.4.2.6 Smlouva mezi ČR a Koreou o sociálním zabezpečení  - str. 236
7.4.2.7 Smlouva mezi ČR a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 237
7.4.2.8 Smlouva mezi ČR a Québecem o sociálním zabezpečení   - str. 238
7.4.2.9 Smlouva mezi ČR a Ruskem o sociálním zabezpečení  - str. 239
7.4.2.10 Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení  - str. 240
7.4.3 Shrnutí k bilaterálním smlouvám  - str. 241
7.5 Tuzemská úprava  - str. 243
7.5.1 Sociální zabezpečení v českém kontextu  - str. 243
7.5.1.1 Vyměřovací základ, přepočítací kurz a sazba pojistného  - str. 244
7.5.1.2 Zaměstnanec, na něhož se vztahují Koordinační nařízení  - str. 245
7.5.1.2.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 245
7.5.1.2.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 246
7.5.1.3 Zaměstnanec, na něhož se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 247
7.5.1.3.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 248
7.5.1.3.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 248
7.5.1.4 Zaměstnanec z nesmluvního státu  - str. 249
7.5.1.4.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 249
7.5.1.4.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 249
7.5.1.4.2.1 Zahraniční zaměstnanec jako plátce pojistného  - str. 250
7.5.1.4.2.2 Smluvní zaměstnavatel jako plátce pojistného  - str. 252
7.5.1.5 Přeplatek či nedoplatek na pojistném  - str. 254
7.5.2 Veřejné zdravotní pojištění  - str. 255
7.5.2.1 Vyměřovací základ, směnný kurz a sazba pojistného  - str. 256
7.5.2.2 Zaměstnanec, na něhož se vztahují Koordinační nařízení  - str. 258
7.5.2.2.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 259
7.5.2.2.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 259
7.5.2.2.3 Nezaopatření rodinní příslušníci zaměstnanců, na které se vztahují Koordinační nařízení  - str. 261
7.5.2.3 Zaměstnanec, na něhož se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 262
7.5.2.3.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 262
7.5.2.3.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 263
7.5.2.4 Zaměstnanec z nesmluvního státu  - str. 264
7.5.2.4.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 264
7.5.2.4.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 265
7.5.2.5 Přeplatky a nedoplatky a penále  - str. 267
7.5.3 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele  - str. 268
7.5.3.1 Vyměřovací základ a výše pojistného  - str. 269
7.5.3.2 Zaměstnanec, na něhož se vztahují Koordinační nařízení  - str. 270
7.5.3.3 Zaměstnanec, na něhož se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 270
7.5.3.4 Zaměstnanec z nesmluvního státu  - str. 270
7.5.3.5 Přeplatky a nedoplatky  - str. 271
8. Zdanění příjmů cizinců vykonávajících zaměstnání v ČR  - str. 272
8.1 Úvod  - str. 272
8.2 Právní rámec úpravy zdanění cizinců vykonávajících závislou činnost v ČR  - str. 274
8.2.1 Vnitrostátní právní rámec  - str. 274
8.2.2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění  - str. 275
8.3 Daňový rezident a nerezident, daňový domicil fyzických osob  - str. 278
8.3.1 Metodický postup při stanovení daňového domicilu cizince vykonávajícího závislou činnost v ČR  - str. 279
8.3.2 Stanovení daňového domicilu podle ZDP  - str. 281
8.3.3 Postup určení daňového domicilu podle smluv o zamezení dvojího zdanění  - str. 283
8.3.4 Dělený daňový domicil  - str. 288
8.3.5 Praktická doporučení pro prokazování daňového domicilu  - str. 290
8.4 Stanovení rozsahu příjmů podléhajících zdanění v ČR  - str. 291
8.4.1 Stanovení příjmů zdanitelných v ČR v případě českých daňových rezidentů  - str. 291
8.4.2 Stanovení příjmů zdanitelných v ČR v případě českých daňových nerezidentů  - str. 292
8.4.2.1 Zaměstnanec – rezident nesmluvního státu  - str. 292
8.4.2.2 Zaměstnanec – rezident smluvního státu  - str. 293
8.4.2.3 Zaměstnanec v mezinárodní dopravě  - str. 293
8.5 Zamezení dvojího zdanění  - str. 295
8.5.1 Zamezení dvojího zdanění v případě smluvních států  - str. 296
8.5.2 Postup v případě nesmluvních států  - str. 298
8.5.3 Specifika zamezení dvojího zdanění u příjmů ze závislé činnosti  - str. 299
8.5.3.1 Využití metody vynětí nad rámec smluv o zamezení dvojího zdanění  - str. 299
8.5.3.2 Základ daně při aplikaci metod zamezení dvojího zdanění  - str. 300
8.5.4 Superhrubý základ daně a vynětí příjmů  - str. 300
8.5.5 Solidární zvýšení daně a dvojí zdanění  - str. 302
8.6 Základ daně z příjmů ze závislé činnosti a výpočet daně z příjmů  - str. 302
8.6.1 Obecně ke stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 302
8.6.2 Osvobozené příjmy a pravidlo 183 dnů u českého daňového nerezidenta  - str. 303
8.6.3 Zaměstnanecké benefity typicky poskytované v případě cizinců  - str. 310
8.6.4 Další specifika základu daně v případě cizinců - str. 317
8.6.4.1 Přepočet cizoměnných příjmů  - str. 317
8.6.4.2 Uplatnění nezapočtené zahraniční daně  - str. 318
8.6.5 Superhrubý základ daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 318
8.6.6 Uplatnění nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění  - str. 323
8.6.6.1 Nezdanitelné části základu daně  - str. 324
8.6.6.2 Slevy na dani  - str. 325
8.6.6.3 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě - str. 326
8.6.7 Sazba daně z příjmů ze závislé činnosti a solidární zvýšení daně  - str. 327
8.7 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě příjmů ze závislé činnosti  - str. 328
8.8 Placení záloh na daň z příjmů fyzických osob  - str. 331
8.8.1 Pojem plátce daně  - str. 331
8.8.2 Zálohy na daň z příjmů fyzických osob  - str. 332
8.8.2.1 Příjem ze závislé činnosti od zaměstnavatele – plátce daně  - str. 332
8.8.2.2 Odvod záloh na daň z příjmů plátcem daně v případě, že je závislá činnost (částečně) vykonávána v zahraničí  - str. 334
8.8.2.3 Příjem ze závislé činnosti od zaměstnavatele, který není plátcem daně  - str. 337
8.8.2.4 Souběh příjmů ze závislé činnosti od plátce daně a od osoby, která není považována za plátce daně  - str. 339
8.9 Specifika zdanění příjmů zaměstnance – cizince v jednotlivých variantách výkonu zaměstnání v ČR  - str. 340
8.9.1 Zaměstnanec zaměstnavatele se sídlem (bydlištěm) v ČR  - str. 340
8.9.1.1 Daňové důsledky z pohledu zaměstnance – cizince - str. 341
8.9.1.2 Povinnosti českého zaměstnavatele v souvislosti s odvodem daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 341
8.9.2 Zaměstnanec zaměstnavatele se sídlem (bydlištěm) v zahraničí – mimo mezinárodní pronájem pracovní síly  - str. 343
8.9.2.1 Stálá provozovna  - str. 343
8.9.2.2 Daňové důsledky z pohledu zaměstnance zahraničního zaměstnavatele – mimo mezinárodní pronájem pracovní síly  - str. 348
8.9.2.3 Povinnosti zahraničního zaměstnavatele v souvislosti s odvodem daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 349
8.9.3 Zaměstnanec vykonávající práci v ČR v rámci režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly  - str. 350
8.9.3.1 Zvláštní způsob zdanění v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly  - str. 354
8.9.3.2 Daňové důsledky z pohledu zaměstnance  - str. 356
8.9.3.3 Zvláštní pravidlo 60 % při stanovení základu daně z příjmů zaměstnance v rámci mezinárodního pronájmu pracovní síly  - str. 358
8.9.3.4 Povinnosti českého ekonomického zaměstnavatele v souvislosti s odvodem daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 361
8.9.3.5 Praktická doporučení pro ekonomického zaměstnavatele  - str. 361
8.9.3.6 Daňové důsledky z pohledu zahraničního právního zaměstnavatele  - str. 362
Příloha 1  - str. 363
Příloha 2  - str. 368

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů je zapracováno 22 změn a doplnění účinných od 1. 1. 2020; dále je zde významně novelizovaný zákon o evidenci tržeb (celkem 49 změn) a zákon o rezervách, kde se mění pravidla pro zdaňování rezerv pojišťoven. V publikaci dále najdete pokyn GFŘ k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1352 - Zdravotní pojištění 2020

ÚZ č. 1352 - Zdravotní pojištění 2020

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění; menší změny se dotkly i dalších zákonů a pěti různých vyhlášek. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění 2020

Zákon o nemocenském pojištění 2020

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění od roku 2020 Zohledňuje stav k 1. 1. 2020. Změny od 1. 1. 2020 se týkají údajů, které se každý rok k 1. ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2020

Daňové a nedaňové náklady 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2020

Zcela legální daňové triky 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019. Zapracovány všechny aktuální změny Výklad v této publikaci reaguje ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1326 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1326 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 22 předpisů upravujících vztahy České republiky a cizinců. Od 31. 7. 2019 je velmi rozsáhle změněn zákon o pobytu cizinců na území ČR a v menším rozsahu změněn zákon o azylu; změnily se rovněž některé vyhlášky. Nově je zařazen zákon úpravě některých vztahů v ...

Cena: 198 KčKOUPIT

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.