Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Zaměstnanecké výhody formou poukázek

Zdroj: Mzdy & personalistika v praxi, č. 10/2005, str. 23 až 25, autor: Ing. Daniel Čapek

 

Obsah:

Zaměstnanecké výhody jsou cestou, jak zvýšit reálnou odměnu zaměstnanců a současně zajistit snížení administrativy a nákladů spojených s poskytováním zaměstnaneckých výhod. Nejefektivnějším a nejjednodušším způsobem mohou být poukázky.

Tradiční metody personalistické práce, které platily v minulosti, dnes již nefungují a rozhodně nebudou fungovat v budoucnu. Dnešní role personalistů nabírá podobu managementu lidského kapitálu. Hlavním úkolem je maximalizovat pozitivní vliv zaměstnanců na celkovou úspěšnost firmy a trvale zajišťovat návratnost vložených investic do zaměstnanců. Jedním z neodmyslitelných nástrojů managementu lidského kapitálu jsou zaměstnanecké výhody. Stále více zaměstnavatelů jim proto v poslední době věnuje značnou pozornost. Na nejkonkurenčnějších trzích práce se bez nich dokonce nelze obejít. Špičkoví odborníci stále chybějí a zaměstnavatelé se o ně přetahují. Zaměstnanecké výhody, přispívající k větší rovnováze mezi soukromým a pracovním životem, se stávají nedílnou součástí personální strategie úspěšných firem, které se snaží přilákat, udržet a motivovat své zaměstnance.

Zaměstnanecké výhody mají kromě své motivační role i významnou vazbu na daň z příjmu a na odvody zdravotního a sociálního pojištění. Platný zákon o dani z příjmu zvýhodňuje nepeněžní plnění vybraných zaměstnaneckých výhod. Zaměstnanci přitom dostanou za odvedenou práci vyšší čistý (daňově osvobozený) příjem, protože hodnota nepeněžitého plnění u vybraných zaměstnaneckých výhod nepodléhá dani z příjmů, ani nevstupuje do vyměřovacích základů obou typů pojistného.

Systém fixních zaměstnaneckých výhod
Dosud nejrozšířenějšími jsou systémy základních (tzv. fixních) zaměstnaneckých výhod. Mají dlouholetou tradici, ale především jsou nejméně náročné na administrativu a zaváděcí a provozní náklady. Nejtypičtějším příkladem jsou stravenky, u kterých daňový režim umožňuje uplatnit až 55 procent hodnoty jako daňově uznatelný náklad.

Modelový příklad 1
Porovnání výhodnosti stravenek poskytnutých zaměstnavatelem oproti zvýšení hrubé mzdy.
Výchozí předpoklady: hodnota stravenky 90 Kč, 23 pracovních dnů, 20 dnů dovolené, 10 zaměstnanců pobírajících hrubou mzdu ve výši 14 000 Kč.
1. Příspěvek na stravenky - hrubá mzda zaměstnance se nemění (14 000 Kč), zaměstnavatel povinně odvádí za zaměstnance zdravotní a sociální pojištění ve výši 4 900 Kč a navíc hradí část hodnoty poskytnutých stravenek (1 127 Kč). [90 Kč (hodnota stravenky) * 0,545 (55 procent hodnoty stravenek hradí zaměstnavatel, u nominální hodnoty 90 Kč existuje ze zákona výjimka, proto zaokrouhlování) * 23 (počet odpracovaných dnů) = 1 127 Kč] Celkové mzdové náklady zaměstnavatele při využití stravenek narůstají pouze o 6 % (1 127 Kč).
2. Zvýšení hrubé mzdy o stejnou částku - hrubá mzda zaměstnance vzrůstá na 15 127 Kč. Současně ale narůstají i povinné odvody zaměstnavatele z titulu odvodů pojistného na oba typy pojištění na 5 294 Kč. Celkové mzdové náklady se v tomto případě vyšplhají až na 20 421 Kč, tedy narůstají o 8,05 %.
Zaměstnavatel s deseti zaměstnanci, kteří pobírají hrubou mzdu 14 000 Kč, ušetří ročně 43 577 Kč, když zaměstnancům poskytne devadesátikorunovou stravenku namísto stejného zvýšení jejich hrubé mzdy. Zaměstnancům přitom vzroste reálný příjem o 3 729 Kč ročně.

Daňový režim ostatních poukázek určených na čerpání zaměstnaneckých výhod jednoznačně zvýhodňuje zaměstnance, který tímto způsobem může získat z hlediska užitku až o 42 procent vyšší hodnotu v porovnání s  finančním plněním ve stejné výši. Zaměstnavatel si využitím poukázek významně sníží administrativu a náklady spojené s poskytováním benefitů.

Nejvíce motivuje flexibilní systém zaměstnaneckých výhod
Fixní zaměstnanecké výhody zdaleka nemusí odpovídat zájmům a potřebám všech zaměstnanců, které se navíc neustále mění a roste jejich náročnost. Různé skupiny zaměstnanců mají zcela určitě odlišný životní styl a různé preference. Efektivita fixních zaměstnaneckých výhod z hlediska motivace je velice nízká i z toho důvodu, že po čase je začnou zaměstnanci považovat za automatickou součást odměny.

Nabídka zaměstnaneckých výhod by tedy měla být variabilní a měla by reflektovat celé spektrum potřeb zaměstnanců. Pro zaměstnance jsou atraktivnější systémy tzv. flexibilních zaměstnaneckých výhod, které umožňují svobodnou volbu a dokáží pružně reagovat na jejich měnící se potřeby a preference (např. v létě zaměstnanec pravděpodobně více uvítá příspěvek na dovolenou než možnost preventivního očkování). Jedině pomocí uceleného flexibilního systému zaměstnaneckých výhod lze efektivně motivovat zaměstnance, zvyšovat jejich loajalitu a spokojenost a udržovat konkurenceschopnost zaměstnavatele na trhu práce.

Poukázky mohou být efektivním řešením
Řešení uceleného a pružného systému volitelných zaměstnaneckých výhod přináší ale zaměstnavateli značné náklady a především administrativní zátěž. Flexibilní systémy zaměstnaneckých výhod mají nejčastěji podobu tzv. systému kafeterie. Kafeterie nabízí zaměstnancům svobodnou volbu výhod na základě bodů přidělovaných podle nejrůznějších kritérií. Kromě toho, že tento systém vyžaduje poměrně vysoké náklady na implementaci a případně na následnou údržbu (např. licenční poplatky), je mimořádně náročný na administrativu. Zaměstnavatel musí řešit výběr a administraci dodavatelů zaměstnaneckých výhod, složité fakturace s jednotlivými dodavateli a v neposlední řadě obsluhu celého systému. Problémem je často také komunikace se zaměstnanci, kteří jsou uživateli systému.   

Jednodušší a méně nákladnou alternativou je nové řešení uceleného flexibilního systému zaměstnaneckých výhod formou tištěných poukázek. Poukázky v sobě spojují výhody fixních zaměstnaneckých výhod i přednosti flexibilních zaměstnaneckých výhod. Nabízí variabilní svobodnou volbu ze strany zaměstnance, ale odpadají vysoké náklady na zavedení a následnou správu softwarových systémů nebo na nasmlouvání partnerů. Poukázky představují pro zaměstnavatele i minimální administrativu, protože systém funguje podobně jako u stravenek, kdy veškerou administrativu přebírá dodavatel poukázek, který jednoduché řešení doručí až na stůl.
Poukázky mohou sloužit nejen jako alternativa, ale i jako dobrý doplněk v již zavedených systémech kafeterie u velkých zaměstnavatelů.

FlexiPASS - "sestra" známé stravenky
Průlomovým řešením je poukázka FlexiPASS. Dala by se v podstatě s trochou nadsázky označit jako "kafeterie light". Pokrývá totiž téměř všechny oblasti zaměstnaneckých výhod - kulturu a sport, relaxaci, dovolenou, vzdělávání, zdravotní péči, nákup léků a zdravotních pomůcek, lázeňské programy a očkování. Ze široké nabídky výhod a možností využití si vybere opravdu každý zaměstnanec. I při svobodné volbě využití, kterou poukázka FlexiPASS nabízí, je vždy zachována účelovost použití. To znamená, že těmito poukázkami nelze zaplatit v restauraci ani v supermarketu. Možnost svobodné volby využití je u poukázky FlexiPASS zachována až do posledního okamžiku. V systému kafeterie si zaměstnanec musí konkrétní službu z nabízených zaměstnaneckých výhod objednat vždy nějaký čas předem před okamžikem čerpání, aby systém požadavek zpracoval a umožnil. Poukázka umožňuje ale ještě větší svobodu volby. S poukázkou se zaměstnanec (nebo jeho rodinný příslušník) může rozhodnout až na poslední chvíli v okamžiku čerpání, jakou konkrétní službu využije. A to bez dalších administrativních nároků na zaměstnavatele.

Modelový příklad 2
Zaměstnanec pobírá mzdu ve výši 20 000 Kč. Zaměstnavatel se rozhodne zaměstnance motivovat vyšší odměnou - např. 3 000 Kč. Nabízí se dvě možnosti:
1. Zvýšení hrubé mzdy o 3 000 Kč např. formou mimořádné prémie. V tomto případě ovšem zaměstnavatel přilepší zaměstnanci "pouhými" 2 105 Kč čistého, protože zaměstnanec odvádí sociální pojištění (240 Kč), zdravotní pojištění (135 Kč) a daň z příjmů (520 Kč).
2. Poskytnutí nepeněžitého plnění v hodnotě 3 000 Kč - např. proplacení celé částky v poukázkách. Zaměstnanec v tomto případě neodvádí žádné pojistné ani daň z příjmů a je odměněn hodnotou v plné výši 3 000 Kč. Získává tedy o 42 % vyšší hodnotu.

Příklad ukazuje, že ve formě poukázek zaměstnanec získá z hlediska užitku až o 42 procent vyšší hodnotu než když obdrží finanční příspěvek ve stejné výši.

Výhodou nepeněžitého plnění je i to, že jej mohou využít i rodinní příslušníci zaměstnance. Plnění poskytnuté rodinným příslušníkům se totiž posuzuje jako plnění poskytnuté zaměstnanci. 

Různé typy poukázek
Pět typů  poukázek určených na krytí nepeněžního plnění v oblasti zaměstnaneckých výhod postupně uváděla na trh od podzimu loňského roku do letošního léta společnost Sodexho Pass ČR, a. s. Firma si za deset let úspěšného působení na českém trhu vydobyla pozici největšího poskytovatele tradiční fixní zaměstnanecké výhody - stravenek. Zkušenosti s provozováním obdobného systému stravenek využila při zavádění systémů poukázek na ostatní oblasti volitelných zaměstnaneckých výhod. Kromě nově nabízené mnohoúčelové poukázky FlexiPASS jsou nově na trhu i poukázky cílené na konkrétní oblasti zaměstnaneckých výhod - VitalPASS určený na zdravotní péči, nákup léků, zdravotních pomůcek a očkování a SmartPASS na oblast osobního vzdělávání. RelaxPASS zaměřený na oblast sportovního vyžití, relaxace a kultury a HolidayPASS na krytí dovolené jsou na trhu již od loňského podzimu. U všech poukázek je možnost využití personalizace. Nominální hodnoty jednotlivých poukázek se pohybují od 100 Kč do 5 000 Kč.

Nové řešení flexibilních zaměstnaneckých výhod formou poukázek poskytovaných společností Sodexho Pass začaly pro jeho administrativní nenáročnost, celorepublikové pokrytí pobočkami a sítí téměř 23 000 smluvních provozoven využívat i malé a střední podniky, které doposud většinou do ucelených systémů zaměstnaneckých výhod neinvestovaly. Poukázky nyní využívá více než 20 000 zaměstnavatelů a celkový počet uživatelů přesahuje 500 000. Největší zájem ze strany samotných zaměstnanců je o využití zaměstnaneckých výhod v oblasti kultury a sportu. Velký zájem je také o příspěvek zaměstnavatele na dovolenou. Na třetím místě je oblast zdravotní péče, nákup léků a zdravotních pomůcek nebo očkování.

Ing. Daniel Čapek

Zdroj: Mzdy & personalistika v praxi, č. 10/2005, str. 23 až 25

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuVeřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.