Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

Přestože v rámci předchozího volebního období nebylo v Poslanecké sněmovně Parlamentu dokončeno projednávání vládního návrhu zásadní (koncepční) novely zákoníku práce, jejíž marné očekávání způsobilo přerušení souvislé řady každoročních aktualizací této publikace, došlo v průběhu roku 2017 k řadě dílčích, nicméně významných novelizací pracovněprávního kodexu v souvislosti se změnami jiných právních předpisů.

Úplné znění pracovněprávních předpisů k 1. 1. 2018

Tato publikace svým formátem navazuje na předchozí a přináší čtenářům výklad veškerých změn zákoníku práce a úprav dalších souvisejících předpisů, k nimž došlo v uplynulém roce 2017, a to formou uceleného souboru téměř čtyř desítek aktualizovaných úplných znění právních předpisů opatřených komentáři vyjadřujícími právní názory a zkušenosti osvědčeného a částečně obměněného týmu autorů. Publikace mapuje právní stav k 1. 1. 2018; formou redakčních poznámek však pamatuje i na schválené změny, jejichž účinnost nastává později.

Podrobněji k některým změnám, k nimž došlo v roce 2017

Dnem 28. 2. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., který představuje první novelu občanského zákoníku, v níž se promítají i některé změny týkající se statusových otázek nezletilých účastníků pracovněprávních vztahů a zrušuje institut okamžitého zrušení pracovního poměru nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zákonným zástupcem mladistvého zaměstnance mladší 16 let věku. Z dalších změn přímo promítnutých rovněž do zákoníku práce je možné uvést právní úpravu zaměstnanosti, především ve vztahu k vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb a zpřísnění podmínek agenturního zaměstnávání, resp. výkonu práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli. Pracovněprávních předpisů se významně dotýká zásadní novela zákona o specifických zdravotních službách, provedená zákonem č. 202/2017 Sb. s účinností od 1. 11. 2017, a to pokud jde o soulad a návaznost na zákoník práce v oblasti lékařských posudků a posudkových závěrů, obsahu pracovnělékařských služeb a vstupních lékařských prohlídek před vznikem pracovněprávních vztahů. Pracovněprávní úpravy se bezprostředně dotýkají i změny právních předpisů v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, i když účinnost některých z nich nastává až po 1. lednu 2018.

Využití publikace

Publikace je určena především pro každodenní činnost zaměstnanců, zaměstnavatelů a personalistů ve firmách, může však sloužit i jako užitečná pomůcka pro odbornou i laickou veřejnost. 

autor: JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 29. 1. 2018, 1296 stran
ISBN: 978-80-7554-115-4

Cena: 979 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Úvodní poznámka  - str. 16
Poznámka k 11. vydání (rok 2018)  - str. 20
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (s komentářem)  - str. 22
Část první – Všeobecná ustanovení  - str. 22
Hlava I – Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů  - str. 23
Hlava II – Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů  - str. 39
Díl 1 – Zaměstnanec  - str. 39
Díl 2 – Zaměstnavatel  - str. 42
Hlava III –  - str. 45
Hlava IV – Rovné zacházení a zákaz diskriminace  - str. 45
Hlava V – Některá ustanovení o právním jednání  - str. 52
Část druhá – Pracovní poměr  - str. 66
Hlava I – Postup před vznikem pracovního poměru  - str. 66
Hlava II – Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru  - str. 75
Hlava III – Změny pracovního poměru  - str. 98
Hlava IV – Skončení pracovního poměru  - str. 113
Díl 1 – Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru  - str. 113
Díl 2 – Dohoda  - str. 116
Díl 3 – Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody  - str. 118
Díl 4 – Okamžité zrušení pracovního poměru  - str. 135
Díl 5 – Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru  - str. 139
Díl 6 – Hromadné propouštění  - str. 145
Díl 7 – Další případy skončení pracovního poměru  - str. 149
Díl 8 – Odstupné  - str. 152
Díl 9 – Neplatné rozvázání pracovního poměru  - str. 157
Díl 10 – Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa  - str. 163
Část třetí – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str. 166
Část čtvrtá – Pracovní doba a doba odpočinku  - str. 175
Hlava I – Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby  - str. 176
Hlava II – Rozvržení pracovní doby  - str. 182
Díl 1 – Základní ustanovení  - str. 182
Díl 2 – Pružné rozvržení pracovní doby  - str. 185
Díl 3 – Konto pracovní doby  - str. 187
Hlava III – Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka  - str. 189
Hlava IV – Doba odpočinku  - str. 191
Díl 1 – Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami  - str. 191
Díl 2 – Dny pracovního klidu  - str. 195
Díl 3 – Nepřetržitý odpočinek v týdnu  - str. 196
Hlava V – Práce přesčas  - str. 197
Hlava VI – Noční práce  - str. 200
Hlava VII – Pracovní pohotovost  - str. 202
Hlava VIII – Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku  - str. 203
Hlava IX – Zmocňovací ustanovení  - str. 206
Část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  - str. 207
Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci  - str. 208
Hlava II – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance  - str. 213
Hlava III – Společná ustanovení  - str. 222
Část šestá – Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů
ze základního pracovněprávního vztahu
  - str. 225
Hlava I – Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody  - str. 225
Hlava II – Mzda  - str. 238
Hlava III – Plat  - str. 251
Hlava IV – Odměna z dohody  - str. 275
Hlava V – Mzda nebo plat při výkonu jiné práce  - str. 275
Hlava VI – Odměna za pracovní pohotovost  - str. 277
Hlava VII – Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost  - str. 278
Hlava VIII – Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu  - str. 285
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 285
Díl 2 – Pořadí srážek ze mzdy  - str. 287
Část sedmá – Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce  - str. 290
Hlava I – Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce  - str. 290
Hlava II – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3  - str. 295
Díl 1 – Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště  - str. 295
Díl 2 – Náhrady při přeložení a dočasném přidělení  - str. 306
Díl 3 – Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě  - str. 306
Díl 4 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 313
Hlava III – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3  - str. 314
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 314
Díl 2 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě  - str. 314
Díl 3 – Náhrada při přijetí a přeložení  - str. 316
Díl 4 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě  - str. 318
Díl 5 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 320
Hlava IV – Společná ustanovení o cestovních náhradách  - str. 320
Hlava V – Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce  - str. 327
Část osmá – Překážky v práci  - str. 328
Hlava I – Překážky v práci na straně zaměstnance  - str. 328
Díl 1 – Důležité osobní překážky - str. 328
Díl 2 – Překážky v práci z důvodu obecného zájmu  - str. 345
Hlava II – Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance  - str. 352
Hlava III – Překážky v práci na straně zaměstnavatele  - str. 353
Část devátá – Dovolená  - str. 356
Hlava I – Základní ustanovení  - str. 356
Hlava II – Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny  - str. 356
Díl 1 – Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část  - str. 358
Díl 2 – Dovolená za odpracované dny  - str. 361
Hlava III – Dodatková dovolená  - str. 362
Hlava IV – Společná ustanovení o dovolené  - str. 364
Díl 1 – Obecné ustanovení  - str. 364
Díl 2 – Čerpání dovolené  - str. 369
Díl 3 – Hromadné čerpání dovolené  - str. 374
Díl 4 – Změna zaměstnání  - str. 374
Díl 5 – Náhrada za dovolenou  - str. 375
Díl 6 – Krácení dovolené  - str. 376
Část desátá – Péče o zaměstnance  - str. 378
Hlava I – Pracovní podmínky zaměstnanců  - str. 379
Hlava II – Odborný rozvoj zaměstnanců  - str. 382
Hlava III – Stravování zaměstnanců  - str. 391
Hlava IV – Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců  - str. 393
Díl 1 – Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením  - str. 393
Díl 2 – Pracovní podmínky zaměstnankyň  - str. 393
Díl 3 – Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby  - str. 394
Díl 4 – Přestávky ke kojení  - str. 396
Díl 5 – Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců  - str. 397
Část jedenáctá – Náhrada majetkové a nemajetkové újmy  - str. 400
Hlava I – Prevence  - str. 400
Hlava II – Povinnosti zaměstnance k náhradě škody  - str. 402
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu  - str. 402
Díl 2 – Nesplnění povinnosti k odvrácení škody  - str. 403
Díl 3 – Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí  - str. 405
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody  - str. 411
Díl 5 – Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu  - str. 413
Hlava III – Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody  - str. 415
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu  - str. 415
Díl 2 – Odvracení škody  - str. 416
Díl 3 – Odložené věci  - str. 417
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody  - str. 418
Díl 5 – Pracovní úrazy a nemoci z povolání  - str. 419
Hlava IV – Společná ustanovení  - str. 441
Část dvanáctá – Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  - str. 445
Hlava I – Základní ustanovení  - str. 445
Hlava II – Informování a projednání  - str. 449
Hlava III – Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 452
Hlava IV – Působnost odborové organizace  - str. 457
Hlava V – Přístup k nadnárodním informacím - str. 460
Část třináctá – Společná ustanovení  - str. 475
Hlava I – Množství práce a pracovní tempo  - str. 475
Hlava II – Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru
nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti  - str. 476
Hlava III – Vnitřní předpis  - str. 482
Hlava IV – Mzdová, platová a ostatní práva  - str. 484
Hlava V – Agenturní zaměstnávání  - str. 485
Hlava VI – Konkurenční doložka  - str. 488
Hlava VII – Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek  - str. 490
Hlava VIII – Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance  - str. 494
Hlava IX – Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání
k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie  - str. 496
Hlava X – Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích  - str. 500
Hlava XI –  - str. 506
Hlava XII –  - str. 507
Hlava XIII – Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby  - str. 508
Hlava XIV – Doručování  - str. 511
Hlava XV – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 516
Díl 1 – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba - str. 516
Díl 2 – Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 520
Hlava XVI – Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí  - str. 523
Hlava XVII – Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů  - str. 523
Hlava XVIII – Průměrný výdělek  - str. 531
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 531
Díl 2 – Rozhodné období  - str. 532
Díl 3 – Pravděpodobný výdělek  - str. 532
Díl 4 – Formy průměrného výdělku  - str. 532
Díl 5 – Společná ustanovení o průměrném výdělku - str. 533
Hlava XIX – Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie  - str. 537
Část čtrnáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 539
Hlava I – Přechodná ustanovení  - str. 539
Díl 1 – Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu  - str. 541
Díl 2 – Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení  - str. 544
Díl 3 – Použití prováděcích právních předpisů  - str. 544
Hlava II – Závěrečná ustanovení  - str. 545
Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb.  - str. 559
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.,
kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci  - str. 563
Komentář k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.  - str. 563
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.  - str. 564
Komentář k příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb.  - str. 566
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb.,
kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě  - str. 570
Komentář k nařízení vlády č. 589/2006 Sb.  - str. 584
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb.,
o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí  - str. 587
Komentář k nařízení vlády č. 227/2010 Sb.  - str. 588
Vyhláška č. 600/2006 Sb.,
o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené  - str. 589
Komentář k vyhlášce č. 600/2006 Sb.  - str. 589
Nařízení vlády č. 363/2016 Sb.,
o zavedení letního času v letech 2017 až 2022  - str. 590
Vyhláška č. 401/2017 Sb.,
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018  - str. 592
Příloha k vyhlášce č. 401/2017 Sb.  - str. 593
Vyhláška č. 463/2017 Sb.,
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 599
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb.,
o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí  - str. 601
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb.  - str. 605
Orientační ceny ubytování  - str. 616
Přehled právních předpisů, které mají vliv na stanovení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých  - str. 623
Zákon č. 174/1968 Sb.,
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  - str. 632
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb.,
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání  - str. 638
Zákon č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  - str. 643
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb.  - str. 662
Společný komentář k prováděcím předpisům z oblasti BOZP  - str. 670
Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.,
o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru - str. 675
Komentář k nařízení vlády č. 339/2017 Sb.  - str. 684
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb.,
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat  - str. 685
Přílohy č. 1 až č. 8 k nařízení vlády č. 27/2002 Sb.  - str. 688
Komentář k nařízení vlády č. 27/2002 Sb.  - str. 692
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  - str. 693
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  - str. 696
Komentář k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  - str. 703
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky  - str. 704
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb - str. 706
Komentář k nařízení vlády č. 168/2002 Sb.  - str. 710
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  - str. 711
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.  - str. 716
Komentář k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.  - str. 723
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  - str. 724
Komentář k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  - str. 765
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  - str. 766
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  - str. 768
Komentář k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  - str. 775
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  - str. 776
Přílohy č. 1 až č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  - str. 780
Komentář k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  - str. 784
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.,
o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů  - str. 785
Příloha k nařízení vlády č. 375/2017 Sb.  - str. 791
Komentář k nařízení vlády č. 375/2017 Sb.  - str. 801
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.,
o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  - str. 802
Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 406/2004 Sb.  - str. 806
Komentář k nařízení vlády č. 406/2004 Sb.  - str. 810
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  - str. 811
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  - str. 815
Komentář k nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  - str. 825
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  - str. 826
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  - str. 831
Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  - str. 863
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti  - str. 864
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.  - str. 870
Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.  - str. 878
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (s komentářem)  - str. 879
Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.  - str. 892
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (s komentářem)  - str. 917
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.  - str. 938
Vyhláška č. 114/2002 Sb.,
o fondu kulturních a sociálních potřeb  - str. 946
Komentář k vyhlášce č. 114/2002 Sb - str. 952
Zákon č. 120/1990 Sb.,
kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli  - str. 954
Komentář k zákonu č. 120/1990 Sb.  - str. 954
Zákon č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání (s komentářem) - str. 956
Práva zaměstnanců, která lze (příkladmo) sjednat v kolektivní smlouvě  - str. 972
Zákon č. 118/2000 Sb.,
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů  - str. 977
Zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti (s komentářem)  - str. 988
Vyhláška č. 518/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  - str. 1183
Vyhláška č. 519/2004 Sb.,
o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
a o rekvalifikaci zaměstnanců  - str. 1195
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb.,
o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst
a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek  - str. 1197
Vyhláška č. 176/2009 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení  - str. 1201
Zákon č. 251/20 05 Sb.,
o inspekci práce (s komentářem)  - str. 1205
Příloha k zákonu č. 251/2005 Sb.  - str. 1252
Adresy Inspektorátů práce  - str. 1253
Zákon č. 198/2009 Sb.,
o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (s komentářem)  - str. 1254
Směrnice Evropské unie zapracované do zákoníku práce  - str. 1278
Přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a souvisejících předpisů  - str. 1290

Další nabídka k tématu

Zákoník práce v praxi, komplexní průvodce s řešením problémů

Zákoník práce v praxi, komplexní průvodce s řešením problémů

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Mgr. Barbora Suchá, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Čermák - Anag, spol. s r. o.

S ohledem na společnou historii České a Slovenské republiky se může zdát, že zákoníky práce jsou si podobné, a že tedy „kdo zná český, zná i slovenský“. To však dnes již častokrát neplatí. Jedinečné srovnání institutů českého a slovenského pracovního práva Předkládaná publikace ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Helena Jurka - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace v českém profesionálním sportu a snaha o rozhýbání "sportovních právních ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Petr Hůrka, dana Roučková, Zdeněk Schmied, Karel Eliáš, Petr Bezouška - Anag, spol. s r. o.

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře je ...

Cena: 999 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.