Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

Přestože v rámci předchozího volebního období nebylo v Poslanecké sněmovně Parlamentu dokončeno projednávání vládního návrhu zásadní (koncepční) novely zákoníku práce, jejíž marné očekávání způsobilo přerušení souvislé řady každoročních aktualizací této publikace, došlo v průběhu roku 2017 k řadě dílčích, nicméně významných novelizací pracovněprávního kodexu v souvislosti se změnami jiných právních předpisů.

Úplné znění pracovněprávních předpisů k 1. 1. 2018

Tato publikace svým formátem navazuje na předchozí a přináší čtenářům výklad veškerých změn zákoníku práce a úprav dalších souvisejících předpisů, k nimž došlo v uplynulém roce 2017, a to formou uceleného souboru téměř čtyř desítek aktualizovaných úplných znění právních předpisů opatřených komentáři vyjadřujícími právní názory a zkušenosti osvědčeného a částečně obměněného týmu autorů. Publikace mapuje právní stav k 1. 1. 2018; formou redakčních poznámek však pamatuje i na schválené změny, jejichž účinnost nastává později.

Podrobněji k některým změnám, k nimž došlo v roce 2017

Dnem 28. 2. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., který představuje první novelu občanského zákoníku, v níž se promítají i některé změny týkající se statusových otázek nezletilých účastníků pracovněprávních vztahů a zrušuje institut okamžitého zrušení pracovního poměru nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zákonným zástupcem mladistvého zaměstnance mladší 16 let věku. Z dalších změn přímo promítnutých rovněž do zákoníku práce je možné uvést právní úpravu zaměstnanosti, především ve vztahu k vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb a zpřísnění podmínek agenturního zaměstnávání, resp. výkonu práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli. Pracovněprávních předpisů se významně dotýká zásadní novela zákona o specifických zdravotních službách, provedená zákonem č. 202/2017 Sb. s účinností od 1. 11. 2017, a to pokud jde o soulad a návaznost na zákoník práce v oblasti lékařských posudků a posudkových závěrů, obsahu pracovnělékařských služeb a vstupních lékařských prohlídek před vznikem pracovněprávních vztahů. Pracovněprávní úpravy se bezprostředně dotýkají i změny právních předpisů v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, i když účinnost některých z nich nastává až po 1. lednu 2018.

Využití publikace

Publikace je určena především pro každodenní činnost zaměstnanců, zaměstnavatelů a personalistů ve firmách, může však sloužit i jako užitečná pomůcka pro odbornou i laickou veřejnost. 

autor: JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 29. 1. 2018, 1296 stran
ISBN: 978-80-7554-115-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Úvodní poznámka  - str. 16
Poznámka k 11. vydání (rok 2018)  - str. 20
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (s komentářem)  - str. 22
Část první – Všeobecná ustanovení  - str. 22
Hlava I – Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů  - str. 23
Hlava II – Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů  - str. 39
Díl 1 – Zaměstnanec  - str. 39
Díl 2 – Zaměstnavatel  - str. 42
Hlava III –  - str. 45
Hlava IV – Rovné zacházení a zákaz diskriminace  - str. 45
Hlava V – Některá ustanovení o právním jednání  - str. 52
Část druhá – Pracovní poměr  - str. 66
Hlava I – Postup před vznikem pracovního poměru  - str. 66
Hlava II – Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru  - str. 75
Hlava III – Změny pracovního poměru  - str. 98
Hlava IV – Skončení pracovního poměru  - str. 113
Díl 1 – Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru  - str. 113
Díl 2 – Dohoda  - str. 116
Díl 3 – Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody  - str. 118
Díl 4 – Okamžité zrušení pracovního poměru  - str. 135
Díl 5 – Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru  - str. 139
Díl 6 – Hromadné propouštění  - str. 145
Díl 7 – Další případy skončení pracovního poměru  - str. 149
Díl 8 – Odstupné  - str. 152
Díl 9 – Neplatné rozvázání pracovního poměru  - str. 157
Díl 10 – Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa  - str. 163
Část třetí – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str. 166
Část čtvrtá – Pracovní doba a doba odpočinku  - str. 175
Hlava I – Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby  - str. 176
Hlava II – Rozvržení pracovní doby  - str. 182
Díl 1 – Základní ustanovení  - str. 182
Díl 2 – Pružné rozvržení pracovní doby  - str. 185
Díl 3 – Konto pracovní doby  - str. 187
Hlava III – Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka  - str. 189
Hlava IV – Doba odpočinku  - str. 191
Díl 1 – Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami  - str. 191
Díl 2 – Dny pracovního klidu  - str. 195
Díl 3 – Nepřetržitý odpočinek v týdnu  - str. 196
Hlava V – Práce přesčas  - str. 197
Hlava VI – Noční práce  - str. 200
Hlava VII – Pracovní pohotovost  - str. 202
Hlava VIII – Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku  - str. 203
Hlava IX – Zmocňovací ustanovení  - str. 206
Část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  - str. 207
Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci  - str. 208
Hlava II – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance  - str. 213
Hlava III – Společná ustanovení  - str. 222
Část šestá – Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů
ze základního pracovněprávního vztahu
  - str. 225
Hlava I – Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody  - str. 225
Hlava II – Mzda  - str. 238
Hlava III – Plat  - str. 251
Hlava IV – Odměna z dohody  - str. 275
Hlava V – Mzda nebo plat při výkonu jiné práce  - str. 275
Hlava VI – Odměna za pracovní pohotovost  - str. 277
Hlava VII – Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost  - str. 278
Hlava VIII – Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu  - str. 285
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 285
Díl 2 – Pořadí srážek ze mzdy  - str. 287
Část sedmá – Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce  - str. 290
Hlava I – Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce  - str. 290
Hlava II – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3  - str. 295
Díl 1 – Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště  - str. 295
Díl 2 – Náhrady při přeložení a dočasném přidělení  - str. 306
Díl 3 – Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě  - str. 306
Díl 4 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 313
Hlava III – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3  - str. 314
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 314
Díl 2 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě  - str. 314
Díl 3 – Náhrada při přijetí a přeložení  - str. 316
Díl 4 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě  - str. 318
Díl 5 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 320
Hlava IV – Společná ustanovení o cestovních náhradách  - str. 320
Hlava V – Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce  - str. 327
Část osmá – Překážky v práci  - str. 328
Hlava I – Překážky v práci na straně zaměstnance  - str. 328
Díl 1 – Důležité osobní překážky - str. 328
Díl 2 – Překážky v práci z důvodu obecného zájmu  - str. 345
Hlava II – Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance  - str. 352
Hlava III – Překážky v práci na straně zaměstnavatele  - str. 353
Část devátá – Dovolená  - str. 356
Hlava I – Základní ustanovení  - str. 356
Hlava II – Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny  - str. 356
Díl 1 – Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část  - str. 358
Díl 2 – Dovolená za odpracované dny  - str. 361
Hlava III – Dodatková dovolená  - str. 362
Hlava IV – Společná ustanovení o dovolené  - str. 364
Díl 1 – Obecné ustanovení  - str. 364
Díl 2 – Čerpání dovolené  - str. 369
Díl 3 – Hromadné čerpání dovolené  - str. 374
Díl 4 – Změna zaměstnání  - str. 374
Díl 5 – Náhrada za dovolenou  - str. 375
Díl 6 – Krácení dovolené  - str. 376
Část desátá – Péče o zaměstnance  - str. 378
Hlava I – Pracovní podmínky zaměstnanců  - str. 379
Hlava II – Odborný rozvoj zaměstnanců  - str. 382
Hlava III – Stravování zaměstnanců  - str. 391
Hlava IV – Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců  - str. 393
Díl 1 – Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením  - str. 393
Díl 2 – Pracovní podmínky zaměstnankyň  - str. 393
Díl 3 – Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby  - str. 394
Díl 4 – Přestávky ke kojení  - str. 396
Díl 5 – Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců  - str. 397
Část jedenáctá – Náhrada majetkové a nemajetkové újmy  - str. 400
Hlava I – Prevence  - str. 400
Hlava II – Povinnosti zaměstnance k náhradě škody  - str. 402
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu  - str. 402
Díl 2 – Nesplnění povinnosti k odvrácení škody  - str. 403
Díl 3 – Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí  - str. 405
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody  - str. 411
Díl 5 – Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu  - str. 413
Hlava III – Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody  - str. 415
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu  - str. 415
Díl 2 – Odvracení škody  - str. 416
Díl 3 – Odložené věci  - str. 417
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody  - str. 418
Díl 5 – Pracovní úrazy a nemoci z povolání  - str. 419
Hlava IV – Společná ustanovení  - str. 441
Část dvanáctá – Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  - str. 445
Hlava I – Základní ustanovení  - str. 445
Hlava II – Informování a projednání  - str. 449
Hlava III – Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 452
Hlava IV – Působnost odborové organizace  - str. 457
Hlava V – Přístup k nadnárodním informacím - str. 460
Část třináctá – Společná ustanovení  - str. 475
Hlava I – Množství práce a pracovní tempo  - str. 475
Hlava II – Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru
nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti  - str. 476
Hlava III – Vnitřní předpis  - str. 482
Hlava IV – Mzdová, platová a ostatní práva  - str. 484
Hlava V – Agenturní zaměstnávání  - str. 485
Hlava VI – Konkurenční doložka  - str. 488
Hlava VII – Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek  - str. 490
Hlava VIII – Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance  - str. 494
Hlava IX – Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání
k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie  - str. 496
Hlava X – Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích  - str. 500
Hlava XI –  - str. 506
Hlava XII –  - str. 507
Hlava XIII – Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby  - str. 508
Hlava XIV – Doručování  - str. 511
Hlava XV – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 516
Díl 1 – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba - str. 516
Díl 2 – Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 520
Hlava XVI – Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí  - str. 523
Hlava XVII – Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů  - str. 523
Hlava XVIII – Průměrný výdělek  - str. 531
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 531
Díl 2 – Rozhodné období  - str. 532
Díl 3 – Pravděpodobný výdělek  - str. 532
Díl 4 – Formy průměrného výdělku  - str. 532
Díl 5 – Společná ustanovení o průměrném výdělku - str. 533
Hlava XIX – Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie  - str. 537
Část čtrnáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 539
Hlava I – Přechodná ustanovení  - str. 539
Díl 1 – Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu  - str. 541
Díl 2 – Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení  - str. 544
Díl 3 – Použití prováděcích právních předpisů  - str. 544
Hlava II – Závěrečná ustanovení  - str. 545
Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb.  - str. 559
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.,
kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci  - str. 563
Komentář k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.  - str. 563
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.  - str. 564
Komentář k příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb.  - str. 566
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb.,
kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě  - str. 570
Komentář k nařízení vlády č. 589/2006 Sb.  - str. 584
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb.,
o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí  - str. 587
Komentář k nařízení vlády č. 227/2010 Sb.  - str. 588
Vyhláška č. 600/2006 Sb.,
o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené  - str. 589
Komentář k vyhlášce č. 600/2006 Sb.  - str. 589
Nařízení vlády č. 363/2016 Sb.,
o zavedení letního času v letech 2017 až 2022  - str. 590
Vyhláška č. 401/2017 Sb.,
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018  - str. 592
Příloha k vyhlášce č. 401/2017 Sb.  - str. 593
Vyhláška č. 463/2017 Sb.,
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 599
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb.,
o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí  - str. 601
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb.  - str. 605
Orientační ceny ubytování  - str. 616
Přehled právních předpisů, které mají vliv na stanovení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých  - str. 623
Zákon č. 174/1968 Sb.,
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  - str. 632
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb.,
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání  - str. 638
Zákon č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  - str. 643
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb.  - str. 662
Společný komentář k prováděcím předpisům z oblasti BOZP  - str. 670
Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.,
o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru - str. 675
Komentář k nařízení vlády č. 339/2017 Sb.  - str. 684
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb.,
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat  - str. 685
Přílohy č. 1 až č. 8 k nařízení vlády č. 27/2002 Sb.  - str. 688
Komentář k nařízení vlády č. 27/2002 Sb.  - str. 692
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  - str. 693
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  - str. 696
Komentář k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  - str. 703
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky  - str. 704
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb - str. 706
Komentář k nařízení vlády č. 168/2002 Sb.  - str. 710
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  - str. 711
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.  - str. 716
Komentář k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.  - str. 723
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  - str. 724
Komentář k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  - str. 765
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  - str. 766
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  - str. 768
Komentář k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  - str. 775
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  - str. 776
Přílohy č. 1 až č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  - str. 780
Komentář k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  - str. 784
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.,
o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů  - str. 785
Příloha k nařízení vlády č. 375/2017 Sb.  - str. 791
Komentář k nařízení vlády č. 375/2017 Sb.  - str. 801
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.,
o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  - str. 802
Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 406/2004 Sb.  - str. 806
Komentář k nařízení vlády č. 406/2004 Sb.  - str. 810
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  - str. 811
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  - str. 815
Komentář k nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  - str. 825
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  - str. 826
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  - str. 831
Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  - str. 863
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti  - str. 864
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.  - str. 870
Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.  - str. 878
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (s komentářem)  - str. 879
Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.  - str. 892
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (s komentářem)  - str. 917
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.  - str. 938
Vyhláška č. 114/2002 Sb.,
o fondu kulturních a sociálních potřeb  - str. 946
Komentář k vyhlášce č. 114/2002 Sb - str. 952
Zákon č. 120/1990 Sb.,
kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli  - str. 954
Komentář k zákonu č. 120/1990 Sb.  - str. 954
Zákon č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání (s komentářem) - str. 956
Práva zaměstnanců, která lze (příkladmo) sjednat v kolektivní smlouvě  - str. 972
Zákon č. 118/2000 Sb.,
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů  - str. 977
Zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti (s komentářem)  - str. 988
Vyhláška č. 518/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  - str. 1183
Vyhláška č. 519/2004 Sb.,
o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
a o rekvalifikaci zaměstnanců  - str. 1195
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb.,
o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst
a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek  - str. 1197
Vyhláška č. 176/2009 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení  - str. 1201
Zákon č. 251/20 05 Sb.,
o inspekci práce (s komentářem)  - str. 1205
Příloha k zákonu č. 251/2005 Sb.  - str. 1252
Adresy Inspektorátů práce  - str. 1253
Zákon č. 198/2009 Sb.,
o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (s komentářem)  - str. 1254
Směrnice Evropské unie zapracované do zákoníku práce  - str. 1278
Přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a souvisejících předpisů  - str. 1290

Další nabídka k tématu

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Michaela Hájková - C. H. Beck

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání doznal zákoník práce menších změn zejména v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby; do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2019. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně nového nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení a novelizovaného nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců. Aktuální znění nařízení o katalogu správních činností a pravidlech pro organizaci ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková, - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2019

Abeceda mzdové účetní 2019

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.