Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých legislativních změn v zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisech, k nimž došlo v uplynulém roce 2018, a to formou uceleného souboru téměř čtyř desítek aktualizovaných úplných znění právních předpisů opatřených komentáři vyjadřujícími právní názory a zkušenosti osvědčeného a částečně obměněného týmu autorů. Publikace mapuje právní stav k 1. 1. 2019. 

Podrobněji k některým změnám, k nimž došlo v roce 2018

V průběhu roku 2018 zaznamenal zákoník práce několik dílčích, nicméně velmi významných věcných změn, a to především v souvislosti s nabytím účinnosti jiných zákonů schválených v závěru předchozího volebního období Poslanecké sněmovny v roce 2017. Jde např. o zavedení nových dvou dávek nemocenského pojištění – otcovské poporodní péče od 1. 2. 2018 a dlouhodobého ošetřovného od 1. 6. 2018 a jejich vlivu na pracovněprávní vztahy v oblasti překážek v práci. Změny v oblasti nemocenského pojištění se odrážejí i v režimu náhrady mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle § 192 až § 194. Samostatnou novelu zákoníku práce představuje zákon č. 181/2018 Sb., který s účinností od 1. 10. 2018 nově upravuje vztah mezi poskytovanou náhradou za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, jde-li o uchazeče o zaměstnání vedeného v evidenci Úřadu práce ČR, a minimální mzdou.

Využití publikace

Publikace je určena širokému okruhu uživatelů, neboť podrobný komentář je přizpůsoben nejen každodenní potřebě zaměstnavatelů, především jejich personalistů a mzdových účetních, ale také vedoucích zaměstnanců ve firmách stejně jako zaměstnancům nebo jejich zástupcům (odborovým organizacím), dobře však poslouží i jako užitečná pomůcka pro nejširší odbornou i laickou veřejnost.

autor: JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 1. 2019, 1304 stran
ISBN: 978-80-7554-190-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvodní poznámka - str. 16
Poznámka k 12. vydání (rok 2019) - str. 20
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (s komentářem) - str. 22
Část první – Všeobecná ustanovení - str. 22
Hlava I – Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů - str. 23
Hlava II – Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů - str. 37
Díl 1 – Zaměstnanec - str. 37
Díl 2 – Zaměstnavatel - str. 40
Hlava III – (zrušena) - str. 43
Hlava IV – Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 43
Hlava V – Některá ustanovení o právním jednání - str. 50
Část druhá – Pracovní poměr - str. 64
Hlava I – Postup před vznikem pracovního poměru - str. 64
Hlava II – Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - str. 74
Hlava III – Změny pracovního poměru - str. 97
Hlava IV – Skončení pracovního poměru - str. 113
Díl 1 – Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru - str. 113
Díl 2 – Dohoda - str. 116
Díl 3 – Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody - str. 118
Díl 4 – Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 135
Díl 5 – Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru - str. 139
Díl 6 – Hromadné propouštění - str. 145
Díl 7 – Další případy skončení pracovního poměru - str. 149
Díl 8 – Odstupné - str. 152
Díl 9 – Neplatné rozvázání pracovního poměru v157
Díl 10 – Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa - str. 164
Část třetí – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 166
Část čtvrtá – Pracovní doba a doba odpočinku - str. 176
Hlava I – Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby - str. 176
Hlava II – Rozvržení pracovní doby - str. 183
Díl 1 – Základní ustanovení - str. 182
Díl 2 – Pružné rozvržení pracovní doby - str. 186
Díl 3 – Konto pracovní doby - str. 188
Hlava III – Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 190
Hlava IV – Doba odpočinku - str. 192
Díl 1 – Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - str. 192
Díl 2 – Dny pracovního klidu - str. 196
Díl 3 – Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 197
Hlava V – Práce přesčas - str. 199
Hlava VI – Noční práce - str. 202
Hlava VII – Pracovní pohotovost - str. 203
Hlava VIII – Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku - str. 205
Hlava IX – Zmocňovací ustanovení - str. 208
Část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 209
Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci - str. 210
Hlava II – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance - str. 214
Hlava III – Společná ustanovení - str. 224
Část šestá – Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu - str. 227
Hlava I – Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody - str. 227
Hlava II – Mzda - str. 240
Hlava III – Plat - str. 252
Hlava IV – Odměna z dohody - str. 276
Hlava V – Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 277
Hlava VI – Odměna za pracovní pohotovost - str. 278
Hlava VII – Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 279
Hlava VIII – Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - str. 287
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 287
Díl 2 – Pořadí srážek ze mzdy - str. 289
Část sedmá – Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce - str. 292
Hlava I – Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce - str. 292
Hlava II – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 - str. 298
Díl 1 – Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště - str. 298
Díl 2 – Náhrady při přeložení a dočasném přidělení - str. 309
Díl 3 – Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě - str. 310
Díl 4 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí- str. 316
Hlava III – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 - str. 317
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 317
Díl 2 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě - str. 318
Díl 3 – Náhrada při přijetí a přeložení - str. 320
Díl 4 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě - str. 321
Díl 5 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí- str. 323
Hlava IV – Společná ustanovení o cestovních náhradách - str. 324
Hlava V – Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce - str. 331
Část osmá – Překážky v práci - str. 332
Hlava I – Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 332
Díl 1 – Důležité osobní překážky- str. 332
Díl 2 – Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 351
Hlava II – Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 358
Hlava III – Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 359
Část devátá – Dovolená - str. 362
Hlava I – Základní ustanovení - str. 362
Hlava II – Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny - str. 364
Díl 1 – Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část - str. 364
Díl 2 – Dovolená za odpracované dny - str. 367
Hlava III – Dodatková dovolená - str. 368
Hlava IV – Společná ustanovení o dovolené - str. 370
Díl 1 – Obecné ustanovení - str. 370
Díl 2 – Čerpání dovolené - str. 375
Díl 3 – Hromadné čerpání dovolené - str. 380
Díl 4 – Změna zaměstnání - str. 380
Díl 5 – Náhrada za dovolenou - str. 381
Díl 6 – Krácení dovolené - str. 382
Část desátá – Péče o zaměstnance - str. 384
Hlava I – Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 385
Hlava II – Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 388
Hlava III – Stravování zaměstnanců - str. 397
Hlava IV – Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 399
Díl 1 – Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením - str. 399
Díl 2 – Pracovní podmínky zaměstnankyň - str. 399
Díl 3 – Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby - str. 400
Díl 4 – Přestávky ke kojení - str. 402
Díl 5 – Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 403
Část jedenáctá – Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - str. 406
Hlava I – Prevence - str. 406
Hlava II – Povinnosti zaměstnance k náhradě škody - str. 408
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 408
Díl 2 – Nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 409
Díl 3 – Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí - str. 411
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 417
Díl 5 – Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 419
Hlava III – Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody - str. 421
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 421
Díl 2 – Odvracení škody - str. 422
Díl 3 – Odložené věci - str. 423
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 424
Díl 5 – Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 425
Hlava IV – Společná ustanovení - str. 447
Část dvanáctá – Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 451
Hlava I – Základní ustanovení - str. 451
Hlava II – Informování a projednání - str. 455
Hlava III – Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci- str. 458
Hlava IV – Působnost odborové organizace - str. 463
Hlava V – Přístup k nadnárodním informacím- str. 466
Část třináctá – Společná ustanovení - str. 481
Hlava I – Množství práce a pracovní tempo - str. 481
Hlava II – Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti - str. 482
Hlava III – Vnitřní předpis - str. 488
Hlava IV – Mzdová, platová a ostatní práva - str. 490
Hlava V – Agenturní zaměstnávání - str. 491
Hlava VI – Konkurenční doložka - str. 494
Hlava VII – Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek - str. 496
Hlava VIII – Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance - str. 500
Hlava IX – Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání
k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie - str. 502
Hlava X – Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích - str. 506
Hlava XI – - str. 512
Hlava XII – - str. 513
Hlava XIII – Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby - str. 514
Hlava XIV – Doručování - str. 517
Hlava XV – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 522
Díl 1 – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba- str. 522
Díl 2 – Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 526
Hlava XVI – Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 528
Hlava XVII – Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů - str. 529
Hlava XVIII – Průměrný výdělek - str. 537
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 537
Díl 2 – Rozhodné období - str. 537
Díl 3 – Pravděpodobný výdělek - str. 538
Díl 4 – Formy průměrného výdělku - str. 538
Díl 5 – Společná ustanovení o průměrném výdělku- str. 539
Hlava XIX – Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie - str. 543
Část čtrnáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 544
Hlava I – Přechodná ustanovení - str. 544
Díl 1 – Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu - str. 546
Díl 2 – Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení - str. 549
Díl 3 – Použití prováděcích právních předpisů - str. 550
Hlava II – Závěrečná ustanovení - str. 551
Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. - str. 565
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci - str. 569
Komentář k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 569
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 571
Komentář k příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 573
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě - str. 577
Komentář k nařízení vlády č. 589/2006 Sb. - str. 591
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 594
Komentář k nařízení vlády č. 227/2010 Sb. - str. 595
Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí
pro účely dodatkové dovolené - str. 596
Komentář k vyhlášce č. 600/2006 Sb. - str. 596
Nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2022 - str. 597
Vyhláška č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019 - str. 599
Příloha k vyhlášce č. 254/2018 Sb. - str. 600
Vyhláška č. 333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad- str. 606
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 608
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. - str. 612
Orientační ceny ubytování - str. 624
Přehled právních předpisů, které mají vliv na stanovení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých - str. 631
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - str. 640
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání - str. 646
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - str. 651
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb. - str. 670
Společný komentář k prováděcím předpisům z oblasti BOZP - str. 678
Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů
při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru - str. 683
Komentář k nařízení vlády č. 339/2017 Sb. - str. 692
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat - str. 693
Přílohy č. 1 až č. 8 k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 696
Komentář k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 700
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - str. 701
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 704
Komentář k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 711
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky - str. 712
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 714
Komentář k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 718
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - str. 719
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 724
Komentář k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 731
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - str. 732
Komentář k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - str. 773
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků - str. 774
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - str. 776
Komentář k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - str. 783
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - str. 784
Přílohy č. 1 až č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 788
Komentář k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 792
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů - str. 793
Příloha k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 799
Komentář k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 809
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu - str. 810
Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 814
Komentář k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 818
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - str. 819
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 823
Komentář k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 833
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - str. 834
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 839
Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 871
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti - str. 872
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 878
Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 886
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (s komentářem) - str. 884
Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. - str. 901
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (s komentářem) - str. 926
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - str. 947
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - str. 956
Komentář k vyhlášce č. 114/2002 Sb. - str. 962
Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli - str. 964
Komentář k zákonu č. 120/1990 Sb. - str. 964
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (s komentářem) - str. 966
Práva zaměstnanců, která lze (příkladmo) sjednat v kolektivní smlouvě - str. 982
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů - str. 987
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (s komentářem) - str. 998
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - str. 1193
Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců - str. 1205
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek - str. 1207
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení - str. 1211
Zákon č. 251/20 05 Sb., o inspekci práce (s komentářem) - str. 1216
Příloha k zákonu č. 251/2005 Sb. - str. 1264
Adresy Inspektorátů práce - str. 1265
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (s komentářem) - str. 1266
Směrnice Evropské unie zapracované do zákoníku práce - str. 1289
Přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a souvisejících předpisů - str. 1301

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1354 - Odměňování státních zaměstnanců 2020

ÚZ č. 1354 - Odměňování státních zaměstnanců 2020

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně novelizovaného katalogu správních činností a novelizovaného nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců pro rok 2020. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1353 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2020

ÚZ č. 1353 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Zákoník práce v praxi, 2. vydání

Zákoník práce v praxi, 2. vydání

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích

Jaroslav Zahradníček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá aktuálním tématem ochrany osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Rychlý rozvoj informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva

Praktikum pracovního práva

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně rozděleny na dvě části. První část obsahuje krátký úvod s předestřením vybraného soudního rozhodnutí, jež je doplněno o otázky ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Michaela Hájková - C. H. Beck

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání doznal zákoník práce menších změn zejména v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby; do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2019. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.