Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých legislativních změn v zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisech, k nimž došlo v uplynulém roce 2018, a to formou uceleného souboru téměř čtyř desítek aktualizovaných úplných znění právních předpisů opatřených komentáři vyjadřujícími právní názory a zkušenosti osvědčeného a částečně obměněného týmu autorů. Publikace mapuje právní stav k 1. 1. 2019. 

Podrobněji k některým změnám, k nimž došlo v roce 2018

V průběhu roku 2018 zaznamenal zákoník práce několik dílčích, nicméně velmi významných věcných změn, a to především v souvislosti s nabytím účinnosti jiných zákonů schválených v závěru předchozího volebního období Poslanecké sněmovny v roce 2017. Jde např. o zavedení nových dvou dávek nemocenského pojištění – otcovské poporodní péče od 1. 2. 2018 a dlouhodobého ošetřovného od 1. 6. 2018 a jejich vlivu na pracovněprávní vztahy v oblasti překážek v práci. Změny v oblasti nemocenského pojištění se odrážejí i v režimu náhrady mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle § 192 až § 194. Samostatnou novelu zákoníku práce představuje zákon č. 181/2018 Sb., který s účinností od 1. 10. 2018 nově upravuje vztah mezi poskytovanou náhradou za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, jde-li o uchazeče o zaměstnání vedeného v evidenci Úřadu práce ČR, a minimální mzdou.

Využití publikace

Publikace je určena širokému okruhu uživatelů, neboť podrobný komentář je přizpůsoben nejen každodenní potřebě zaměstnavatelů, především jejich personalistů a mzdových účetních, ale také vedoucích zaměstnanců ve firmách stejně jako zaměstnancům nebo jejich zástupcům (odborovým organizacím), dobře však poslouží i jako užitečná pomůcka pro nejširší odbornou i laickou veřejnost.

autor: JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 1. 2019, 1304 stran
ISBN: 978-80-7554-190-1

Cena: 979 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodní poznámka - str. 16
Poznámka k 12. vydání (rok 2019) - str. 20
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (s komentářem) - str. 22
Část první – Všeobecná ustanovení - str. 22
Hlava I – Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů - str. 23
Hlava II – Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů - str. 37
Díl 1 – Zaměstnanec - str. 37
Díl 2 – Zaměstnavatel - str. 40
Hlava III – (zrušena) - str. 43
Hlava IV – Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 43
Hlava V – Některá ustanovení o právním jednání - str. 50
Část druhá – Pracovní poměr - str. 64
Hlava I – Postup před vznikem pracovního poměru - str. 64
Hlava II – Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - str. 74
Hlava III – Změny pracovního poměru - str. 97
Hlava IV – Skončení pracovního poměru - str. 113
Díl 1 – Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru - str. 113
Díl 2 – Dohoda - str. 116
Díl 3 – Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody - str. 118
Díl 4 – Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 135
Díl 5 – Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru - str. 139
Díl 6 – Hromadné propouštění - str. 145
Díl 7 – Další případy skončení pracovního poměru - str. 149
Díl 8 – Odstupné - str. 152
Díl 9 – Neplatné rozvázání pracovního poměru v157
Díl 10 – Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa - str. 164
Část třetí – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 166
Část čtvrtá – Pracovní doba a doba odpočinku - str. 176
Hlava I – Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby - str. 176
Hlava II – Rozvržení pracovní doby - str. 183
Díl 1 – Základní ustanovení - str. 182
Díl 2 – Pružné rozvržení pracovní doby - str. 186
Díl 3 – Konto pracovní doby - str. 188
Hlava III – Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 190
Hlava IV – Doba odpočinku - str. 192
Díl 1 – Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - str. 192
Díl 2 – Dny pracovního klidu - str. 196
Díl 3 – Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 197
Hlava V – Práce přesčas - str. 199
Hlava VI – Noční práce - str. 202
Hlava VII – Pracovní pohotovost - str. 203
Hlava VIII – Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku - str. 205
Hlava IX – Zmocňovací ustanovení - str. 208
Část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 209
Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci - str. 210
Hlava II – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance - str. 214
Hlava III – Společná ustanovení - str. 224
Část šestá – Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu - str. 227
Hlava I – Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody - str. 227
Hlava II – Mzda - str. 240
Hlava III – Plat - str. 252
Hlava IV – Odměna z dohody - str. 276
Hlava V – Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 277
Hlava VI – Odměna za pracovní pohotovost - str. 278
Hlava VII – Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 279
Hlava VIII – Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - str. 287
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 287
Díl 2 – Pořadí srážek ze mzdy - str. 289
Část sedmá – Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce - str. 292
Hlava I – Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce - str. 292
Hlava II – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 - str. 298
Díl 1 – Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště - str. 298
Díl 2 – Náhrady při přeložení a dočasném přidělení - str. 309
Díl 3 – Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě - str. 310
Díl 4 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí- str. 316
Hlava III – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 - str. 317
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 317
Díl 2 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě - str. 318
Díl 3 – Náhrada při přijetí a přeložení - str. 320
Díl 4 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě - str. 321
Díl 5 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí- str. 323
Hlava IV – Společná ustanovení o cestovních náhradách - str. 324
Hlava V – Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce - str. 331
Část osmá – Překážky v práci - str. 332
Hlava I – Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 332
Díl 1 – Důležité osobní překážky- str. 332
Díl 2 – Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 351
Hlava II – Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 358
Hlava III – Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 359
Část devátá – Dovolená - str. 362
Hlava I – Základní ustanovení - str. 362
Hlava II – Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny - str. 364
Díl 1 – Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část - str. 364
Díl 2 – Dovolená za odpracované dny - str. 367
Hlava III – Dodatková dovolená - str. 368
Hlava IV – Společná ustanovení o dovolené - str. 370
Díl 1 – Obecné ustanovení - str. 370
Díl 2 – Čerpání dovolené - str. 375
Díl 3 – Hromadné čerpání dovolené - str. 380
Díl 4 – Změna zaměstnání - str. 380
Díl 5 – Náhrada za dovolenou - str. 381
Díl 6 – Krácení dovolené - str. 382
Část desátá – Péče o zaměstnance - str. 384
Hlava I – Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 385
Hlava II – Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 388
Hlava III – Stravování zaměstnanců - str. 397
Hlava IV – Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 399
Díl 1 – Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením - str. 399
Díl 2 – Pracovní podmínky zaměstnankyň - str. 399
Díl 3 – Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby - str. 400
Díl 4 – Přestávky ke kojení - str. 402
Díl 5 – Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 403
Část jedenáctá – Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - str. 406
Hlava I – Prevence - str. 406
Hlava II – Povinnosti zaměstnance k náhradě škody - str. 408
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 408
Díl 2 – Nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 409
Díl 3 – Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí - str. 411
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 417
Díl 5 – Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 419
Hlava III – Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody - str. 421
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 421
Díl 2 – Odvracení škody - str. 422
Díl 3 – Odložené věci - str. 423
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 424
Díl 5 – Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 425
Hlava IV – Společná ustanovení - str. 447
Část dvanáctá – Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 451
Hlava I – Základní ustanovení - str. 451
Hlava II – Informování a projednání - str. 455
Hlava III – Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci- str. 458
Hlava IV – Působnost odborové organizace - str. 463
Hlava V – Přístup k nadnárodním informacím- str. 466
Část třináctá – Společná ustanovení - str. 481
Hlava I – Množství práce a pracovní tempo - str. 481
Hlava II – Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti - str. 482
Hlava III – Vnitřní předpis - str. 488
Hlava IV – Mzdová, platová a ostatní práva - str. 490
Hlava V – Agenturní zaměstnávání - str. 491
Hlava VI – Konkurenční doložka - str. 494
Hlava VII – Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek - str. 496
Hlava VIII – Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance - str. 500
Hlava IX – Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání
k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie - str. 502
Hlava X – Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích - str. 506
Hlava XI – - str. 512
Hlava XII – - str. 513
Hlava XIII – Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby - str. 514
Hlava XIV – Doručování - str. 517
Hlava XV – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 522
Díl 1 – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba- str. 522
Díl 2 – Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 526
Hlava XVI – Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 528
Hlava XVII – Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů - str. 529
Hlava XVIII – Průměrný výdělek - str. 537
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 537
Díl 2 – Rozhodné období - str. 537
Díl 3 – Pravděpodobný výdělek - str. 538
Díl 4 – Formy průměrného výdělku - str. 538
Díl 5 – Společná ustanovení o průměrném výdělku- str. 539
Hlava XIX – Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie - str. 543
Část čtrnáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 544
Hlava I – Přechodná ustanovení - str. 544
Díl 1 – Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu - str. 546
Díl 2 – Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení - str. 549
Díl 3 – Použití prováděcích právních předpisů - str. 550
Hlava II – Závěrečná ustanovení - str. 551
Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. - str. 565
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci - str. 569
Komentář k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 569
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 571
Komentář k příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 573
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě - str. 577
Komentář k nařízení vlády č. 589/2006 Sb. - str. 591
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 594
Komentář k nařízení vlády č. 227/2010 Sb. - str. 595
Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí
pro účely dodatkové dovolené - str. 596
Komentář k vyhlášce č. 600/2006 Sb. - str. 596
Nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2022 - str. 597
Vyhláška č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019 - str. 599
Příloha k vyhlášce č. 254/2018 Sb. - str. 600
Vyhláška č. 333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad- str. 606
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 608
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. - str. 612
Orientační ceny ubytování - str. 624
Přehled právních předpisů, které mají vliv na stanovení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých - str. 631
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - str. 640
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání - str. 646
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - str. 651
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb. - str. 670
Společný komentář k prováděcím předpisům z oblasti BOZP - str. 678
Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů
při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru - str. 683
Komentář k nařízení vlády č. 339/2017 Sb. - str. 692
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat - str. 693
Přílohy č. 1 až č. 8 k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 696
Komentář k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 700
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - str. 701
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 704
Komentář k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 711
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky - str. 712
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 714
Komentář k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 718
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - str. 719
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 724
Komentář k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 731
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - str. 732
Komentář k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - str. 773
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků - str. 774
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - str. 776
Komentář k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - str. 783
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - str. 784
Přílohy č. 1 až č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 788
Komentář k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 792
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů - str. 793
Příloha k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 799
Komentář k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 809
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu - str. 810
Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 814
Komentář k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 818
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - str. 819
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 823
Komentář k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 833
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - str. 834
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 839
Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 871
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti - str. 872
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 878
Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 886
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (s komentářem) - str. 884
Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. - str. 901
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (s komentářem) - str. 926
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - str. 947
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - str. 956
Komentář k vyhlášce č. 114/2002 Sb. - str. 962
Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli - str. 964
Komentář k zákonu č. 120/1990 Sb. - str. 964
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (s komentářem) - str. 966
Práva zaměstnanců, která lze (příkladmo) sjednat v kolektivní smlouvě - str. 982
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů - str. 987
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (s komentářem) - str. 998
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - str. 1193
Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců - str. 1205
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek - str. 1207
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení - str. 1211
Zákon č. 251/20 05 Sb., o inspekci práce (s komentářem) - str. 1216
Příloha k zákonu č. 251/2005 Sb. - str. 1264
Adresy Inspektorátů práce - str. 1265
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (s komentářem) - str. 1266
Směrnice Evropské unie zapracované do zákoníku práce - str. 1289
Přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a souvisejících předpisů - str. 1301

Další nabídka k tématu

Praktikum pracovního práva

Praktikum pracovního práva

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně rozděleny na dvě části. První část obsahuje krátký úvod s předestřením vybraného soudního rozhodnutí, jež je doplněno o otázky ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Michaela Hájková - C. H. Beck

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání doznal zákoník práce menších změn zejména v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby; do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2019. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně nového nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení a novelizovaného nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců. Aktuální znění nařízení o katalogu správních činností a pravidlech pro organizaci ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2019

Abeceda mzdové účetní 2019

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové ...

Cena: 669 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.